Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 TEMMUZ 1995 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER Çin'de baraj çoktu: 34 olu • PEKbV(AA)-Çin'in Hubei bölgesinde 2 temmuzda bir barajın çökmesi sonucu 34 kişinin öldüğü açıklandi. Çin basınmda dûn yer alan haberlerde, su kanallanndan birinde meydana gelen patlama sonucu barajın çökmesiyle 200 bin dolarlık hasar oldugu kaydedildi. Söz konusu haberlerde bazı yerel yetkililerin, su kanallannın denetlenmesine ilişkin talımata rağmen ihrnalkar davrandıklan, bu nedenle görevden almdıklan belirtildi 400Türk dolandırıldı • ROMA(AA)- Almanya'nın Köln kentınden Türkiye'ye dönmek üzere yola çıkan 400 Türk, İtalya'nın Bari kentinden kalkacagı bildirilen gemiye bınmeye hazırlanırken kendilerine satılan biletlerin sahte oldugu anlasıldı. tstanbul adlı seyahat acentesinden bilet alan Türkler. İtalya'nın Bari kentine geldiklerinde. bu kentten Türkiye'ye giden gemi bulunmadığını öğrendiler. Türk yolcular, biletlerinde yazılı kent adında bir kanşıklık olabileceğinı düşünerek Brindisi kentine geçtiler. Ancak bu kentte, Türk yolculara satılan biletlerin sahte oldugu ortaya çıktı. Dede katili kn serbest • LO!SDRA(AA)- Ingiltere'de kendisine cinsel tacizde bulunan büyükbabasını öldüren 18 yaşındaki genç kız serbest bırakıldı. 18yaşındaki Mary Smith, 75 yaşındaki büyükbabasını 35 santim uzunluğundaki bir bıçakla öldürmekten tutuklanmıştı. Dava sonucunda yargıçlar, 3 yıldır büyükbabası tarafından cinsel tacize uğrayan genç kızın "yeteri kadar" acı çektiğini belirterek serbest bırakılması karanna vardılar. Çernişev Ankara'da • ANKARA (AA) - Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Albert Çernişev, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Tuygan ile istişarelerde bulunmak üzere bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Örner Akbel, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Çernişev'in. geçen nisan ayında yapması planlanan ziyaretıni "ani meşguliyeti" gerekçesiyle ertelemek zorunda kaldığını hatırlatarak temaslar sırasında ikili siyasi ve ekonomik ılişkilerin yanı sıra bölgesel konulann da gündeme geleceğini kaydetti. Kıbns harekâtının 21. yıldönümünde Türk F-16'lan Lefkoşa üzerinde uçacak KKTC'de gövde gösterîsiREŞATAKAR LEFKOŞA - Yunan cuntasının. Makarios'u devırip Enosis'i ger- çekleştirmek amacıyla giriştiği kanlı darbeden 5 gün sonra 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Türk Banş Harekâtı bugün KKTC'de görkemli törenlerle kut- lanıyor. Rumlann son zamanlar- da aşın derecede silahlanmasına biruyan amacıyla F-16'lar bugün 21 yıl sonra Kıbns semalannda gösteri yapacak. Rum yönetimi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F- 16'lann bugün Kıbns üzerinde uçacağının açıklanması üzerine BM nezdinde protesto girişimin- de bulundu. Ancak Rumlar pro- testosuna aldırmayan Türkiye, Ya- vuz ve Fatih firkateynleri ile Ce- zayirli Gazi Hasanpaşa gemisini de Kjbns'a gönderdi. Silahlanma- ya günde 2 milyon dolar harcayan Rum yönetiminin "Bundan sonra ilk seçenek savaş olacak"şeklinde- ki açıklamasını da dikkate alan Türk yönetimi, bugünkü resmi ge- çit töreninde askeri güç gösterme karan aldı. Buna göre Kıbns'ta 21 yıldan beri banşın bekçiliğini ya- pan Türk Silahlı Kuvvetleri Lef- koşa'daki tören esnasında en mo- dem silahlan ve tanklan sergileye- cek. F-16'lar da geçit töreni esna- sında Lefkoşa üzerinden geçerek Rumlara ve dünyaya "KKTC gü- venlik altında" mesajını verecek. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. hareicâtın 21 "inci yıldö- nümünde Rum lıderliğine silah- lanmadan vazgeçilmesi çağnsinda bulunarak "Satın aldığınız silahlar Kıbns Türk'ü için çok fazla, fakat Türkiye için değeri yok. Onun için paranızı sokağa atmayın" dedi. Denktaş şöyle dedi- "Tetnen- nimiz banş masasındaki Kıbns meselesini yeniden maceracı yolla- ra dökmemenizdir. Silahlara san- lıp kanatlanan kannca gibi zeval- lannı istemesinler.*" Avrupa Birüği'ne uyan Denktaş Rum Yönetimi'nin ya- nı sıra Avrupa ülkelerine de bir uyanda bulundu. Rum tarafının AB'ye üyelik başvurusunun ileri götürülmesi nedeniyle Rum lider- lığinin banş masasmdan uzaklaş- tığına dikkat çeken Denktaş, "Bi- zi masada bırakınız— tki eşit taraf olarak bırakınız_. Siyasi eşit ege- menlikte eşit ve Türkiye'nin etkin garantöriuğünün devamı çerçeve- sinde iki kesimli bir anlaşma için bizi masada bırakutız. Rumlara söyleyiniz ki Güneye yığdıklan si- lahlaria meşnj hükümet oldukla- nnı ilan etmeye kalkışuiarsa bun- dan çok zaraıiı çıkacaklar" şek- linde konuştu. Türkiye Cumhuriyeti, devlet ve hükümet temsilcileriyle aynca Genelkurmay Ikinci Başkanı Or- general Çörekçi'nin de katılımıy- la görkemli bir tören için ağırlığı- nı koyarken KKTC'de hükümetin ciddiyetsizliği yüzünden banş bayramı elektriksiz kutlanıyor. Yıllarca elektrik santralı isteyen KKTC hükümeti, Türkiye'nin Teknecik Elektrik Santralı'nı dev- reye koymasından sonra bu kez mazot sıkıntısı çekmeye başladı. Yazın kavurucu sıcağmda elekt- riksiz kalan vatandaşlar, KKTC hükümetine en ağır eleştirileri yağdınyorlar. Kasaplar, etlerin kokmasından. market sahipleri dondurmalann ve birçok gıda maddesinin eriyip çöpe atılmasın- dan, konfeksiyoncular dikiş ma- kinelerinin durmasından, otel sa- hipleri de jeneratörlere mazot pa- rası yetiştirememekten şikâyet ederken, KKTC hüümeti mazotu geciktiren Baycorp firmasından 30 bin dolar tazminat isteneceği- ni açıkladı. Joponya J don Fransa y nükleer protesto Dış Haberler Servisi Fransa'nm nükleer denemelere devam etme karan almastna tepki gösteren Japon hükümeti Birleşmiş Milletler'de diplomatik girişimde bulunacağını açıkladı. Japonya Başbakanı Tomiichi Murayama'nın Paris'i nükleer güce sahip olmayan ülkelere "ihanefetmekle suçlamasının ardından, Fransa'nın Tokyo büyükelçisine Cumuhrbaşkanı Jacques Chirac'a iletilmesi amacıyla bir protesto notası verildi. Almanya'nın önde gelen magazin dergilerinden Stren ise dünkü sayısında Fransa'nın nükeeler denemelere başlama karan almasını protesto eden postakartlanverdi .Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'a hitaben yazılan kartta "Sevgüi Cumhurbaşkanı. sağduyu, Güney Pasifik halkJan ve Fransız-Alman halklan adına araştırmalan iptal ettiğinizi açıklamanızı istiyonız" denildi. Bir özel TV kanalındaki plastip show hakkında dava açıldı Kreıiîliıı mizahtaıı aıılaııuyor HAKANAKSAY MOSKOVA - Rusya halkının mızah duygusu güçlüdür. Çarla- nyla da genel sekreterleriyle de alay etmesını bilmiştır yüzyıllar- dır. Lenin, Stalin ve Brejnev'le il- gıli fıkralar, dünyanın çeşıtlı dille- rinde binlerce kitaba dönüşmüş- tür. Ama devlet büyüklenne yö- nelik mizah. herzaman alçak ses- le yayılmıştır halk arasında. Madem "bütün kötülüklerin anası" Sovyetler Bırliğı yıkılmış- tır, madem devlet artık totalıter de- ğil "demokrat" olduğunu ilan et- mıştir; ohalde mizahın da yüksek sesle ve liderlenn sağhğında ya- pılması zamanı gelmiştır.. Böyle safça bir düşünceye ka- pılmıştır Moskova'dakı özel NTV kanalının yöneticıleri. Ve Türki- ye deki karşılığını "plastip show" olarak tanımlayabileceğimız bir program hazırlar. Rusçada ''kuk- lalar" diye bilınen mizah saati böyle başlar. Kuklalann başaktö- rü Boris Yehsin'dir. O bazen Çar- dır, bazen sultan, bazen de Don Kişot. Sevimlı öykülerde gülünç durumlara düşer Yeltsin, yanhşlar yapar, hırsından ağlar, içki içer, naralar atar... Yanında en az onun kadar sevımli başka kuklalar var- dır: Hık demış Başbakan Viktor Çernomirdin'in. Savunma Baka- nı PavelGraçov'un, Yeltsin'in ün- lü koruması General Aleksandr Korjakov'un burnundan düşmüş kuklalar. Rusya halkı bu kuklala- n sevmıştir. Hatta belkı asıllann- dan daha fazla. Ama gülerek ve alay ederek beslemiştir bu sevgi- sini. Devlet yöneticilerine gül- mek, onlarla alay etmek ha!.. Bu, kabul edılecek şey degildır Rusya'da. Dahası, suçtur! Evet, evet, Rusya Ceza Yasası'nın 131. maddesine uyan bir suçtur bu. İki yıla kadar hapse tıkmak olasıdır bu kuklalan. Pardon kuklacılan. Asgan ücretin 52 bin ruble (yak- lasık 500 bin TL) olarak belirlen- mesini, Maksim Gorki'nin Ayak- takımı adlı yapıtından esinlenerek eleştiren son kukla programının ardından böyle düşûnceler gelmiş- tir Rusya Başsavcılığı'nın aklına. Ve dava açılmıştır kuklalar aleyhı- ne. Son yıllarda kendı geçmışın- den çok, Batılı ülkelerin bugünü- ne yakm olduğunu ıddıa eden Rusya, o ülkeler televizyonlann- daki pek çok benzeri "plastip show"un, devlet büyüklenne çok daha ağır taşlar atmasına karşın özgürce yayımlanabılmesine dik- kat etmemıştir. Belki de etmiştır de, daha sonra "Ama buraa Rus- ya'' diyerek çıkmıştır işin içinden. Rusya Başsavcılığı 'kraidan çok kralcı' mıdır acaba? Yoksa emır yüksek yerden mı gelmiştir? NTV yetkilileri. mahkeme için "mecburen'şöyle bir yol seçmiş- tir: - Yanlışınız var sayın savcılar! O kuklalar aslında Yeltsin, Çerno- mirdin, Graçov, Korjakov falan değildir; yalnızca görüntülen ve sesleri o zatı muhteremlere benze- mektedir. Tersi de kanıtlanamaz zaten. Isterseniz kuklalara sorun! 1995 Rusya'sındaaçılanbuda- vanın tek bir olumlu sonucu ola- caktır. Yeni yeni fıkralar üretile- cektir, kuklalar ve asıllan.. Tıpkı eski yıllarda oldugu gibi... Banş Harekâtı 21. yıldönümü Bosnada^ki vahşet Kıbns'ta önlendî ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kıbns Banş Ha- rekâtı'nın 21. yıldönümü nedeniyle yayımlanan me- sajlarda. "Bosna'daki vah- şetin, Kıbns'ta önlendiği" v u r g u l a n d ı . Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel. KKTC Cum- hurbaşkanı Rauf Denk- taş a gönderdiği mesajın- da, Banş Harekâtı'nın Kıb- ns'ta sağlanan huzur, gü- ven ve istikrar ortamının güvencesi olduğunu belir- terek. Türkiye'nin "iki ta- rafin serbest iradesi ve gö- rûşmeter" yoluyla Kıbns sorunun çözülebileceği inancında olduğunu kay- detti. TBMM Baskanı Hü- samettin Cindoruk da, TBMM'nin Kıbns Türk halkının banşı. huzuru ve güvenliği için üzerine dü- şen görevi tarihi sorumlu- luklannın bilinci içinde ye- rine getireceğini bildirdi. Başbakan Tansu Çiller. Denktaş'a gönderdiği bir mesajla. Kıbns Türklerinın Banş ve Özgürlük Bayra- mı'nı kutladi. CHP lideri ve Başbakan Yardımcısı Hik- met Çetin, Banş Hareka- tı'nın21. yıldönümü nede- niyle Türkiye'ye gelen der- nekyöneticilerini kabulün- de, Türkiye 1974 yılında Kıbns'a müdahale etme- seydi, bugün Bosna'da ya- şanan vahşetin Kıbns'ta da olacağını söyledi. Çetın, Kıbns'ta 1974 öncesine dö- nülmesinin olanaksız oldu- ğunu belirterek, Türk Si- lahlı Kuvvetleri'nin (TSK) banşı sağladığını vurgula- di. Dışişleri Bakanı Erdal İnönü ise, mcsajında. "Türkiye'nin ulusal da>a- mız olan Kıbns mesdesinin çözümü bakımından temel hedefi. Kıbns Türk halkı- nın meşru hak ve çıkarlan- nı korumak, güven %e hu- zur içinde yaşaması için ge- rekli şartlann devamını ve eşitlik statüsünün kabul edilmesini sağlamaktır" de- di. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı da Denktaş'a bir mesaj göndererek, Banş Harekatı'nm 21. yıldönü- münü kutladı. YDH Genel Başkanı Cem Boyner de yayınladığı mesajında YDH'nın iki bölgeli, iki toplumlu federal bir çö- zümden yana olduğunu be- lirterek, Banş Harekatı'nm yıldönümünü kutladı. Kıb- ns Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Doğan Remzi de, Banş Ha- rekatı'nın yıldönümü nede- niyle bir mesaj yayınladı. Carter'ın isteği ABD eski Başkanı Jim- my Carter, Kıbns Rum ve Türk taraflannın anlaş- mazlıklannı çözmek için biraraya gelmeleri gerekti- ğini söyledi. Carter, Su- dan'a giderken uğradığı Larnaka havalimanında yaptığı açiklamada. Kıb- ns'ın birleştirilmesi yönün- de bir çözüm bulunması konusunda gelişme sağlan- dığını görmek istediğıni belirtti. Carter, "Umarım ki taraflar biraraya gele- bilir ve 21 yılık bu soru- na barışçıl bir çözüm bu- labilirler" dedi. Carter, Kıbns Rum Yönetimi Dı- şişlen Bakanı Alecos Mic- haelides ile de bır görüşme yaptı. İngiltere'nin yeni BM Daimi Delegesi Büyükelçi John Weston. Kıbns Tüık ve Rum yetkililerk görüş- mek üzere, Lefkoşa'yagel- di. KKTCCumhurbaşka- nı Rauf Denktaş, Büyükel- çi John Weston'u kabul ederek, KKTCnin Kıbns sorunu konusundaki görü- şünüanlattı. Weston, ada- ya gelişınde verdiği demeç- te ise, İngiliz hükümetinin Kıbns sorununa erken bir zamanda hakça bir çözüm bulunmasından yana oldu- ğunu söyledi. ABD'de yüzyılın sıcağıDış Haberier Servisi - ABD'yı altı gün süreyle kasıp kavuran ası- n sıcaklar nedeniyle ölenlerin sa- yısı 670'e çıktı. Sıcaklardan en çok etkilenen kentlenn başında gelen Chicago'da ölü sayısının 400'e yaklaştığı açıklandı. Ceset- lenn daha yeni bulunmaya başla- dığını bildiren yetkılıler, ölü sayı- sının artmasından endışe ediyor- lar. Meteoroloji yetkilileri, pazarte- sı günü düşmeye başlayan öldürü- cü sıcaklann hafta sonunda yeni- den tırmanışa geçebileceği konu- sunda uyanyorlar. Teksas'dan New England'a kadar tüm doğu bölgesini etkisı altına alan öldürü- cü sıcaklar en fazla Chicago'da et- kili oldu. Sağlık birimleri yetkili- leri, ülkenin en büyük üçüncü ken- ti ve kalabalık bir ticaret merkezi olan Chicago kentındekı toplam ölü sayısının 400'ü geçebıleceğı- ni kaydedıyorlar. Chicago'da şu anda sıcakla bağlantılı olarak meydana gelmiş ölümlenn resmi sayısı halen 376'da dururken 110 kadar ölü üzennde inceleme yapı- lıyor. Bir hafta süren sıcaklar ne- deniyle ölenlenn cesetlerinin da- ha yeni bulunmaya başladığı ifa- de ediliyor. ABD"de pazartesı günü düşme eğılimine gıren sıcaklar geçen haf- Aşırı sıcaklarda ölenlerin sayısı 700'e yaklastı ta 6 gün boyunca 32-41 derece ara- sında seyretmişti. Olkeyi kavuran sıcaklarda ölümlenn en fazla kalp rahatsızlıklan bulunanlardan kay- naklandığı bıldiriliyor. Ölümlerin en fazla havalandırması bulunma- yan binalarda yaşayan yaşlılar ve hastalar arasında meydana geldı- ği belirtılirken, kurbanlardan ço- ğunun güvenlik açısından camla- nnı açmadıklan için öldükleri kaydedildi. Aşın sıcaklann kuzeyde, güney bölgelerinden daha fazla can kay- bına neden olmasının kuzeydekı- lerin aşınsıcaklara hazırlıksız ya- kalanmalanndan kaynaklandığı ifade ediliyor Georgia eyaleti ka- mu sağlığı binmi yöneticisı Dr. » PatrickMeeham, u Samnm güney- ! de yaşayan insanlar aşın sıcaklar- la başa çıkmak konusunda dafur ' deneyimliler. Bövle durumlarda , süreklisı\ıalınmasu\dpa7tkulla- ; nılması ve yaşlı akrabalann sık sık kontrol edilmesi gerekriğini bili- yoriar. Aynca kuzeyde pek kulla- nılmayan havalandırma araçlan burada neredeyse her evde bulu- nuvor"dedi. BAĞ^KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabı Bağ-Kur sigortalılanna, sigortahlık hak ve yükümlülükleri konusunda, dönemler halinde mektupla düzenli olarak bilgi veril- mesi uygulamasına başlanacaktır. Sigortalılara gönderilecek bildirimlerde: 1 - Bulunulan basamağa göre ödenecek prim tutarlan. varsa prim borçlan ve bun- lann ödenmesiyle ilgili esaslar, 2- Bağ-Kur'a tabi hizmet süreleri ve basamak yükseltilmesiyle ilgili bilgiler, 3- Bağ-Kur sağlık sigortası yaşlılık, malüllük ve ölüm sigortası yardımlanndan yararlanmanın usul ve esaslan ile diğer konular yer alacaktır. PTT aracıhğı ile gönderilecek olan bildirimlerin, sigortalılanmıza ulaşabilme- si için en son adreslerinin bilinmesi gerektiğinden, aşağıdaki foımun doldurula- rak bağlı bulunulan Bağ-Kur il müdürlüğüne gönderilmesi veya elden teslim edil- mesi gerekmektedir. Diğer taraftan, Maliye Bakaniıği'nca uygulanmasına başlanan vergi numarala- n, gerekli çalışmalartamamlandıktan sonra genel müdürlüğümüzce sicil numara- sı olarak kullanılacağından, vergi mükellefi olan sigortalılanmızın vergi numara- lanm aşağıdaki forma yazarak il müdürlüklerimize bildirmeleri gerekmektedir. Kendi adına velıesabına bağımsız çalışması bulunduğu halde, Bağ-Kur'a kayıt ve tescillerini yaptırmamış olanlann söz konusu formu bulunduklan yerdeki Bağ- Kur il müdürlüğüne göndermeleri halinde, kendilerine Bağ-Kur'la ilgili hak ve yü- kümlülükleri hakkında bilgi verilecektir. Bağ-Kur sigortalılanna önemle duyurulur. i A _D R E S Adı Soyadı: Bağ-Kur Numarası: Mahalle veya Köyü: Caddesi. Soka|ı: Kapı No: Semt veya ılçesı: -» Posta kodu ve ili: ™ E V A D R E t I Mahalle veya Köyü: Caddesi: Sokağı: Kapı No: Semt veya ilçesi. Posta kodu ve ili: 1 It. Vergi Numarası: Basın: 32709 SERİK MAHKEME SATIŞİCRA MEMURLUĞL'NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA tLANI Dosya No: 994/22 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cınsi, kıyme- tı, adeti, evsafı: Serik Nebiler Köyü Seksağan mevkiınde kain 22.000 m2 miktarlı 4 no'lu parselin tamamı olup gayrimenkul düz taban arazidir. DSI kanalından sulanır. Mühammen bedelı 1.100.000.000 TLdır. Saüş şartian: 1- Satış 4.9.1995 günü saat 14.30'dan 14.45'e kadar Serik Adliyesi bahcesinde açık arttırma su- retiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıyme- tin % 75'inı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mec- muunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhü- dü baki kalmak şartıyla 14.9.1995 günü aynı yerde ve ay- m saatler arasında ikinci arttırmayaçıkanlacaktır. Bu art- tırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış mas- raflannı ve kıymetinin % 40'ını geçmesi şartıyla en çok arttırana ıhale olunur. 2- Arttırmaya iştırak edeceklerin. tahmin edilen kıyme- tin % 20'si nispetinde pey akçesı veya bu mıktar kadar mil- lı bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış peşin para iledır, alıcı istediğınde 20 günü geçme- mek üzere mehil verilebilir. Tellâliye resmi. ihale pulu, ta- pu harç ve masraflan alıcıya aittır Binkmış vergiler satış bedelinden ödenır 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gay- rimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faız ve masrafa dair olan ıddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün için- de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcılı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakı- lacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde öden- mezse lcra ve tflas Kanunu'nun 133 maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ıhale arasındaki farktan ve % 30 faiz- den alıcı ve kefillen mesul rutulacak ve hiçbır hükme ha- cet kalmadan kendılerinden tahsıl edilecektır. 5- Şartname, ilan tarihinden ilibaren herkesin görebil- mesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde is- teyen alıcıya bir örneği gönderilebilır 6- Satısa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün- derecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1994/22 sayılı dosya numarasıyla müdürlü- ğümüze başvurmalan ilan olunur. 20.6.1995 (+) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahikür. Basın: 31471 tLAN T.C. SAMANDAĞ ŞULH HUKUK HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN Dosya No: 1995/6 Tapuya Samandağ Alevışık Mah. 7355 Nolu parsel- de kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış yoluyla gideril- mesine mahkemece karar verildiğinden; satış isteyen- ler vekilinin istemi üzerine taşınmazın satışa esas ola- cak şekilde yaptınlan kıymet takdiri sonucunda, taşın- mazın şehir imar planı içinde ve çarşı merkezinde bir parsel oldugu, parselin içinde 103 mN'lik üç dükkân ha- linde yığma yapı bulunduğu, toplam yüzölçümü 104 mN olan parselin toplam değerinin 1.683.600.000.TL. olarak tespit edildiği hususu, taşınmazdaki ortaklardan Ibrahim oğlu Circi Mityasoğlu'na kıymet takdiri rapo- ru tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04.07.1995 Basın: 32052 HOTEL MAVİ Bardakçı koyunda, klimalı odanızda, tertemizbir denizle iç içe, düşlediğiniz gibi bir Bodrum tatili için.. "Gitar ve buzuki eşliğinde Akdeniz'den esintiler" c ÖZEL TANITIM İNDİRİMt Tel: 0 252 313 03 71-74 Faks:0 252 313 03 75 İLAN Osmaniye Sulh Hukuk Mahkemesi'nın 1994/495 esas, 1995/374 karar 3.7.1995 tarihli vasiyetnamenin tenfızi davasının yapılan açık yargılamasmda venlen karar, bir kısım mirasçılara posta ile tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar vermek gerekmiştir. Vasiyetçı Makbule Malap'ın Osmaniye 1. Noterli- ği'nden 10.09.1991 tarih 9223 yevmiye numaralı vasi- yetnamesi ile adına kayıth Rızaıye Mahallesi tstasyon Caddesi 112 ada, 39 pafta, 80 parsel numaralı gayrimen- kul ile üzenndeki evin tamamının ölümü halinde Haşim Malap'a kalmasını ve tapu kaydının ve tescilinin bu şe- kilde yapılmasını vasiyet ettiğinden mirasçılardan Atil- la Yakıcı. Ümit Malap, Çığdem Malap ve Bınnur Malap'a karar tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar ve- rilmiş olup işbu karann ilan tanhinden itibaren 7 gün içe- nsinde mirasçılann Osmaniye Sulh Hukuk Mahkeme- si'nin 1994/495 esas sayılı dosyasına bildirmeleri, aksi takdirde karann kesınleşeceği ilanen tebliğ olunur. 04.07.1995 Basın: 32044 ÇORUM ASLİYE İKİNCİ HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1994'255 tsmet Veldet vekilı Av. Yücel llıman tarafından Elmas Fatma Delı. Mustafa Deli ve Abdullah Kalelızade aley- hine açılan tapu ıptali tescil davasında; Davacı vekili dava dilekçesinde; davalılann Çonım G. Bey Mah. Aşağı Kapaklı mevkiı parsel 56 sayılı ta- şınmazın malıkleri olduğunu, ancak bu taşmmazı 40,50 yıl önce müvekkili Ismet Veldet'e sattıklannı, o tarihten beri müvekkilinin zilyet ve tasarrufu altında bulunduğu- nu, davalılann kım olduklannın ve adreslerinin bilinme- diğini, gayrimenkulün tamamına zilyetlığin nizasız ve fa- sılasız malik sıfatıyla 20 yılı aşan bır süre gerçekleştiğı- ni ileri sürerek taşınmazm davalılar adına olan tapusu- nun iptali ile davacı adına tescılıne karar venlmesıni ta- lep etmiştir. Davalılar Elmas Fatma Deli Ibişoğlu, Mustafa Deli- alioğlu, Abdullah Kalelizade'nin adresleri yapılan ara- malararağmentespit edilemediğinden dava dılekcesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla duruşma günü olan 7.9.1995 günü davalılann tam delillenyle bırlikte mahkememızde hazır bulunması veya kendisinı bir ve- kille temsıl ettirmeleri, aksi takdirde yargılamaya yok- luklannda devam olunacağı ve karar verileceği dava di- lekçesi tebliği yerine kaım olmak üzere ilan olunur. 20.6.1995 Basın: 31633
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog