Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Kredi Kartlannız... Hem krediniz, hem ayrıcalığınız... EMLAK BANKASI " D a h a U y g a r B ı r Y a ş a m I ç ı n " Cumhuriyef 1 Ihtiyaçlarınız için en güvenilir çözüm, Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI "D»ha Uygar Bı TL TL SAY 25470 /15000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y1M0S HMOİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NHfe NUİ (1945-1991) 2TBMMUZ1995 MZM Sıvas katliamının üzerinden iki yıl geçti, suçlular saptanamadı Yaııchklanyla kakUar• Sıvas'ta iki yıl önce şeriat özlemcisi gerici gûçler tarafmdan Madımak Oteli'nde yakılan 37 aydın; düzenlenen miting, yürüyüş ve çeşitli etkinlikJerle anılıyor. Dün Istanbul Eyüp'teki Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi'nde bir araya gelen yurttaşlar Kuran okuyup deyişler söylediler, mum yakıp, katledilen 37 kişi adına saygı nöbeti tuttular. • Katliamın ikinci yıldönümünde halk, meydanlarda olayı ve olaya göz yumulmasını protesto edecek. Ankara'da Tandoğan, Istanbul'da Kadıköy Meydanı ve Mersin'de Cumhuriyet Caddesi'nde saat 13.00'te gerçekleştirilecek mitinglerde, 37 aydını yakan gerici güçler lanetlenecek. Suçlulann cezalandınlması istenecek. Bursa ve lzmir'de de yürüyüşler yapılacak. • Katliamın yaşandığı Sıvas'ta da dün nihayet anma etkinlikleri için izin çıktı. Sıvas'ta 2 Temmuz katliammı kmamak ve ölen 37 insanın anısına, yakılan Madımak Oteli önüne birer karanfil atmak için başvuran demokratik kitle örgülerine Vali Aydın Güçlü, 'her örgütten sadece dört kişinin katılması' kaydıyla izin verdi. Adanalı aydınlar, ölenleri izinsiz anacak. Haber Vlerkezi - Sıvas'ta iki yıl ön- ce şeriat özlemcisi gencı güçler tara- findan Madımak Otelı'nde yakılan 37 kişi, bugûn çeşitli kentlerde düzenle- necek etkınliklerle anılacak. Istanbul'da Pir Sultan Abdal Kültür ve Tanıtma Demeğı Eyüp Şubesi'nce düzenlenen anma etkınlığı çerçevesın- de, dün akşam Pir Sultan Abdal Kül- tür ve Cemevı 'nde toplanan yurttaşlar, Kuran okuyup deyişler sö>ledıler, mum yaktılar ve yakılanlann anısına saygı nöbetlen tuttular. Bugün de An- kara, Istanbul ve Mersin'de miting. Iz- mır ve Bursa'da yürüyüş gerçekleştin- tecek. Katliamın yaşandığı Sıvas'ta ıse Valilik demokratik kitle örgıitlennden sadece dördeT kişinin Madımak Ote- li'nin önüne karanfil bırakmalanna izin verdi. Valilik yasaklan Adana ıçın de geçerli. Ancak, Adanalı aydınlar her şeye rağmen katliamı protesto edecek- lerini bıldirdıler. Sıvas'ta 2 Temmuz katliammı kına- mak ve ölen 37 insanın anısına. yalcı- lan Madımak Oteli önüne birer karan- fil atmak ıçın başvuran demokratik kit- le örgülenne Valı Aydın Güçlü'den dün izin çıktı. Yapılan programa göre Tüm- Sağhk-Sen, Eğitim-Sen, lnsan Hakla- n Derneği, Halkevleri Derneğı ve Ata- türkçü Düşünce Derneğı'nın oluştur- duğu demokratik kitle örgütlennden MArkasıSa.l9,Sü.3'te Aziz Nesin: 'Sorumlu devlettir' • Kendisine yöneltilen "Nesin halkı kışkırttı" suçlamasmı kabul etmeyen Aziz Nesin, olaylann sorumlusunun devlet olduğunu yineledi. • Aziz Nesin, "Sıvas olaylan sırasında asker geldi, komutanı geldi. Başında general vardı. Eli kolu öyle durdu, hıçbir şey yapmadılar. Sorumlu olmadılar. Polis geldi, bir şey yapmadı, sorumlu olmadılar. Ne kadar devlet güvenlik insanlan varsa geldi, bir şey yapmadı. Demek ki devlet yaptı bunu, açık. Niye geldi o asker oraya? O askerin başına general niye geldi? Hıçbir şey yapmayacaksa, insanlar öldürülürken seyretmeye mi geldi?" dedi. /nrşEYunNrmimeri • 7. Sayfada Sıvas'tan Gazi'ye • Sıvas katliammı araştırmak için oluşturulan Meclıs Araştırma Komisyonu'nun tutanaklannda, yerel gazetelerin PKK'nin Sıvas'ta yerleşme emellerine ılişkin yayınlanna dikkat çekiliyor ve PKK'nin burada yuvalanamayacağı belırtihyordu. • Sıvas'ta iki yıl önce çıkan olaylan ateşleyen yerel gazetecıler, bu tür bir olayın çıkacağını uzun süredir beklediklerini belirtiyor ve Pir Sultan Abdal şenliklerinin olaylann bahanesi olduğunu ıtıraf ediyorlardı. • Sıvas'ta getirdikleri benzini toprakla kanştınp otelın koltuklanna süren göstericiler vardı. "Cumhuriyet Sıvas'ta kuruldu, Sıvas'ta yıkılacak!" sloganında amacını açıklayan şeriatçı- gericı görüş, Türkiye'yi değil, cumhunyeti hedef alıyordu. MUZtfFBI İUUN BfflOST'Ui ıfed yiZM • 6. Sayfada 93 Temmuzu'nda Sıvas Madımak Oteli'nde yakıldılar Asnn Berirri Metin Aiüok Behçet Aysan Nesimi Çimen MuhlisAkarsu Hasret GüHekin AsafKocak Uğur Kavnar Muhibe Akarsu Edibe Sulari GuknderAkça Mehmet Atay SehergülAteş Erdai Avrancı Belkıs Çakır Muammer Çiçek Murat Gûndüz SerpUCanik Carina Cuanna SerkanDoğan Gülsüm Karababa Koray Kaya Menekşe Kaya Handan Metin Sait Metin Hurive Ozkan Yeşim Ozkan Ahmet Özyurt Asuman Sivri Yasemin Sivri Nurcan Şahin Özlem Şahin Inci Türk Pir Sultan Şenliği'ne katılanlar, karayobaz çetelerinin kurduklan insanlık dışı tuzaktan habersizdiler. Yazanyla, çizeriyle, ozanıyla Madımak Oteli'nde 2 yıl önce yakılarak öldürüldüler. Madımak lıâla yamyor, Pir Sııltaıı darda Yaktlklan ateş hâlâ SÖnmedi Sıvas'ta gericilerin 2 Temmuz 1993 günü yaktığı ateş hâlâ sönmedi. O günden bu yana neler oldu, neler olmadı? 2 Temmuz'da 37 insan şeriat prcvasında can verdi. 3 temmuzda Çiller, "Çok şükür, halka bir şey ohnadı" dedi. Demirel, halkla devletin karşı karşıya ge- tirilmemesi öğüdünde bulundu. ANAP lideri Yılmaz, bır fut- bol maçında da bu kadar kişinin ölebileceğıni söyledi. 4 tem- muzda, başta Hikmet Çetin olmak üzere SHP'li birçok bakan, Halis Toprak'ın kızının nişanı için Toprak'ın özel uçağıyla îs- tanbul'a geldi. NİVME LKNUR M iiatari • 7. Sayfada Tekbİr getirildi Sıvas Emniyet Müdürü Doğukan Öner. olaylar sonrasında Içişleri Bakanlığı müfettişlerine verdiği ifadesinde, bütün ısrarlara karşın kendilerine takviye kuvvetler gönderilmedığini söyledi. Öner, ifadesinde "Madımak Oteli'nde insanlar boğulurken, dışanda 'Allahüekber' diye zafer ve sevinç çığlıklan atılıyordu. Müslümanlığı kendilerinden başka kimseye yakıştırmayan bu insanlar, devletin polisine "Vur kâfir polis, vur. Sen de cehennemde yanacaksın, ben buraya ölmeye geldim' diye bağınyorlardî" dedi. Y1MAZ GÖHÛŞBAŞ'H kâtori • 7. Sayfada Kiyimin UtaiiCI flÖÇe ZOrladl Bu olaylardan, Türk demokrasisinin yanı sıra Sıvas da büyük yaralar aldı. Sıvas'ta hem iş göçü hem de sermaye göçü yoğun bir şekilde yaşanıyor. 1993 yılında şehrin Yiyecek Yapanlar ve Satanlar Odası'na kayıt yaptıran 172 küçük esnaftan 127'si işyerlerinı kapattı. 1994 yılında ıse 191 yeni işyerine karşın 163'ü daha işlerine son verdi. 5 Nisan kararlan ile Sıvas halkı bir kez daha sarsıldı. Halk, bir yandan devlet desteğini kaybederken, diğer yandan özel yatınmlar açısından da umduğunu bulamadı. HATİCE BfÇOm İHfearf • 7. Sayfada YANGIN YERİ HİKMET ÇCTİNKAYA mn yazia • 5. Sayfada • SIVAS KATLÎAMIYLA İLGÎLl HABER VE YAZILAR • 2,6, 7 ve ıs. Sayfada Cumhuriyet, Ermenistan Devlet Başkanı Ter-Petrosyan ile görüştü A j * iyi niyet mesajı• Ermenistan'da 5 temmuz carşamba günü genel seçimler yapılacak Ter-Petrosyan'm liderliğini yaptığı Cumhuriyet Bloku, Ermenistan Anayasası'nda yer alan "1915Soykınmı" deyimini anayasadan çıkarmak istiyor. • Ter-Petrosyan Türkiye'ye şu mesajlan gönderiyor: Ermenistan ve Karabağ ile ateşkes kesinlikle ihlal edilmeyecek ve savaş başlatan taraf olmayacağız. Bizim Karabağ tavnmız katı değil. Onlar adına onlann geleceğini tayin edemiyoruz. Yine de Karabağ'1 ikna etmek ve taleplerini uygun hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. OJML ÇNUŞUUttltafeari• 3. Sayfada Rauf Denktas Yardınn, Rıuıı kesiıııi sahiplenîyor • Kıbns'taki yangının Türk askerinin gayreti ile söndürüldüğünü söyleyen Denktaş, "Rum tarafı orman yangını nedeniyle bize yapılması düşünülen yardımlan da almaya çalışıyor" dedi. tstanbul Haber Servisi - Ku- zey Kıbns Türk Cumhunyeti Cumhurbaşkaru RaufDenktaş, ülkesındeki orman yangını ne- deniyle çeşitli ülke ve uluslara- rası kuruluşlann yapmalan beklenen yardıma, Rum tarafı- nın sahıp çıkmaya çalıştığtnı söyledi. Bırlik Vakfi'nm 10 Genel Kurulu'na katılmak üzere ts- tanbul'a gelen Rauf Denktaş, havaalanında yaptığı açıklama- da, Türkıye'nin her zaman KKTC'nin yanmda olduğunu anımsatarak "Her konuda ol- duğu gibi anavatan Türkiye ve Türk kardeşlerimiz, yavTU va- tandaki orman yangını konu- sunda da bizleri yalntz bırak- madıiar" şeklınde konuşru Rauf Denktaş, Rum tarafının ve Yunanıstan'ın her konuda olduğu gibı burada da nıyetle- rini açıkça belli ettiklerini ifa- de ederek. "Rum tarafı çeşitli UArkasıSa. 19,Sü.9'da 8. madde Yunanistan Cumhurbaskanı 4 Tehdit, sorunların çözümünü engeller' • Yunanistan Cumhurbaskanı Stefanopulos, KEİ'nin ikinci zirve toplantısına katılmak üzere geldigı Bükreş'te, iki ülke arasında var olan sorunlann, Ankara ve Arina arasında mali işbirliğine her zaman engel teşkıl etmediğini belirterek "Ancak Türkiye, Yunanistan'a hitap ederken daha düşük tonda ifadeler kullanmalı" dedi. • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Karadeniz'deki bu oluşum içinde yalnızca Türkiye değil, tüm üyeler lokomotif görevi yapacak" diyerek "rekabet değil işbirliği istıyoruz" mesajmı verdi. • Dışışleri Bakanı lnönü, Yunanistan'ın son günlerde PKJC ilintili gruplarla yakınlaşma politikasıyla ilgili bir soru üzerine, "Dostluk isteyen ülkelerin böyle yapmaması lazım" dedi. • 4. Sayfada GÜNDEM Genelkurmay hükümeti böldü • DYP, Genelkurmay'ın, TMY'nin 8. maddesinin kaldınlmaması yönünde görüş açıklamasını "normal" bulurken, CHP, Genelkurmay'ı, parlamentonun işıne kanşmakla suçladı. CHP Genel Sekreten Keskin, "Kendini Meclis'in üstünde görmeye kimsemn hakkı yoktur" dedi. • 5. Sayfada OLAYLAREV ARDEVDAKİ GERÇEK Stvas'ın Düşündürdükleri... Snas katliamının ikinci yıl- dönimü bugün... 3Faydınımız Sıvas'ta Madı- mak Oteli'nde cayır cayır ya- narac can verdiler. Kinlerdı onlan yakanlar? TOkıye'yı ortaçağın karan- lığına götürmek isteyen şeri- atcı güçler... Içişleri Bakanlığı müfettış- lerinin verdiği rapor sonucu görevinden alınan, Danış- tay'da açtlan dava sonucu ak- lanan eski Sıvas Valisı Ahmet Karabilgin bakın ne dıyor: "Sıvas 'ta yaşanan bu üzü- cü olay, yalnızca valinın ya da emniyet güçlerinin yetersızli- ğiyle açıklanamaz. Olayın bu noktaya kadar gelişınde yatı- nmı ve hazıriığı olan şerıatçı örgütlerin, benzer bir olayı Sı- vas yerine başka bir ılde de çıkaracak güçte ve örgütlen- mede olduklan gözardı edıl- memelidir..." Işte olayın özü budur... Elbet Sıvas'ta 'karayobaz çefe/en'nın gıriştıklerı kanlı katliam rastlantı değildir. Ör- gütlü şenatçı güçler 'hassas dengelen' değerlendırerek Sı- vas'ı seçmişlerdır. iki yıl önce Sıvas'ta 37 ay- dının diri diri yakılmasının te- mel nedeni de açıktır Bu sal- dırı, bu katliam demokrasiye, laik cumhunyete ve çağdaş- lığa karşıdır. Bugün gerici şiddet ıvme kazanıyor. Bu gerici şiddet ki- milerınce korunup kollanıyor. • • • MArkosıSo. 19, SiL 9'da B U Ü N C u m h u r i y e t ' l e h i r I i k t e Sıkıyönetimsiz sıkı düzen • 12 Eylül Anayasası'na göre devlet kutsaldı. Bu nedenle devlete fazla gelen, insan haklarma dayalı hak ve özgürlükler alınmalıydı. Fazlalıklar alınırken makasın ucu öyle kaçınldı ki nefes alınmaz oldu. M. BllriN DÖBTTi DÜŞÜNCE ÖZOÛM.ÜĞÜ ÇHIUZI yta A M • 12. Sayfada MUSTAFA BALBAY Sıvas'ta Sınıfta Kalanlar âvas yangınının ikinci yılında iki kesim sınıfta kaldı: -Devlet çarkı ıçindeki sorumlular. -Dinciler. Gerek 2 temmuz günü yaşananlar, gerekse olay sonra- sındaki soruşturma, yargılama ve hükümetin tutumu, dev- let yapısı içindeki olumsuzluklann aynasıydı. Olayla ilgili çok şey yazıldı, çizildi. İkinci yılında yine ya- zılacak. 37 aydının acısı yüreğimizde. Ancak, Türkıye'nin geleceği için asıl önemli olan, devletin bu olaya nasıl bir "tanı" koyduğu. Sıvas olaylan, Aziz Nesin'in tahrikleri sonucu masum in- UArkasıSa. 19,SH3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog