Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

VISA Premier, Gold ve International... 150.000 Ş'lıkferdi kaza sigortası sağlar. EMLAK BANKASI "Daha Uygar B<r Y ı j a m I ç İ n " Cumhuriyet EMLAK BANKASI TL n. SAYI 25487 /16000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YIMB NUİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMfc MDİ (1945-1991) 18 m M B 189S çmşHmn Zepa, yoğun Sırp saldınlanna karşı direniyor. Sivillerin tahliyesine çalışılıyor Boşnaklar geçit vertnediBM askerlerîne çifte tehdit Saraybosna'daki BM Sözcüsü Alexander îvanko, bir grup Boşnak askerin, Zepa'daki Ukraynah askerlerin bir üssünü kuşatarak, Sırp güçlerine karşı NATO'nun hava saldınsı düzenlememesi halinde kendilerini kalkan olarak kullanacaklan yolunda tehditte bulunduklannı bildirdi. Bosnalı Sırp güçleri de daha önce, NATO'nun hava saldınsı düzenlemesi halinde, Ukraynah askerlerin Zepa'daki üssünü ve 2 nolu gözlem noktasını bombalayacaklannı bildinnişlerdi. B 8. Sayfada Avrupa, zepa'yı gözden çıkardı Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlan'nın Belçüca'nın başkenti Brüksel'de önceki gün yaptıklan toplantıda, Bosna'daki Sırp saldırganlığıyla ilgili son gelişmeler üzerine hiçbir somut karar alamadıklan belirtilirken arabuluculan Carl Bildt'e Zepa'yı tahliye formülünü aşıladıklan bildiriliyor. • 8. Sayfada Sırp birükkri, kuşatma alûnda tuttuklan Zepa'yı, 8 gündür sürekb olarak bombabyorlar. Ankara kesin kararlı Türk birliği geri çekilmeyecek 'önemli olan mevcudiyet' Tûrkiye'nın Bırleşmış Mılletler kararlan çerçevesinde Zenica'ya gönderdiği askerleri geri çekmeyi bu aşamada düşünmediği bildirildi. Tûrkiye için önemli olanın, oradaki mevcudiyeti olduğunu belirten diplomatik kaynaklar, "Bu bölgede BM şemsıyesi altında asker bulundurmak Tûrkiye'nin jeostratejik konumunun somut bir sonucudur" yorumunu yaptılar. • 8. Sayfada Demlrel: Dûnya çareslz Süleyman Demirel, "uluslararası toplumun zaafıyet içinde bulunduğunu ıtiraf ettiğini" söyledi. Cindoruk, Birleşmiş Milletler'in , savaşı göze almadan banşı sağlayamayacağını vurguladı. Çiller ise katledilen Müslümanlara uygulanan silah ambargosunun tûmüyle kaldınlması gerektiğini belirtti. Hikmet Çetin de, Birleşmiş Milletler ile "BM'nin taşeronu NATO'nun" gûvenilirliğini yitirdiğüıi söyledi. Bülent Ecevit, Bosna-Hersek'teki durumu, "Köpekler serbest, taşlar bağlı" sözleriyle özetledi. • 8. Sayfada Gıdamızla kumar oynanıyorğ d e gÖZ diktiler Şeker ve etten sonra, hükümet gıdada da bir vurguna daha seyirci kalıyor. Buğday üretimi geçen yıl kurakhktan darbe yerken bu yıl da aşın yağışlann neden olduğu kıtlığı firsat bilen tüccar, ürünü depoya kaldırdı. Hükümetin aldığı ithalat karanru açıklamakta ve uygulamaya koymakta gecikmesi yüzünden, 7 bin 500 lira olan buğdayın kilosu 11 bin liraya, 500 bin lira olan unun çuvalı da 750-800 bin liraya çıktı. BUBVT NZ/MJK'H MMrf • 7. Sayfada Tarımda boiluk, kıtlık getiriyor Talebe ve pazar koşullanna göre ürerim planlaması yapmayan Türkiye, adeta tanmla kumar oynuyor. Üretici bir yıl iyi fiyat bulan ürüne ertesi yıl fazlasıyla yüklenince, boiluk, bu yıl soğan ve domateste olduğu gibi ürünün yok pahasına satıhp sokaklara dökülmesine yol açıyor. Bir önceki yıl bolluktan sokağa dökülen ürûnler ise ertesi yıl ekilmeyince, kıthk başgösterip hem stokculann hem de ithalatçılann önü açılıyor. OZSÛR UUBOY'H hafteri • 7. Sayfada SEK'te tOP CHP'de Süt Endüstrisi Kurumu'nun son ihalede, 75 milyar liranın üzerindeki fiyatlarla alıcı bulan 5 işletmesinin satışı için ÖYK'nin onayı bekleniyor. ÖYK'nin CHP'li üyesi Sanayi Bakanı Hasan Akyol, satış kararlannın onaylanması ile ilgili karann parti grubunca verileceğini, kendisinin de bu karara göre davranacağını bildirdi. 75 milyar liranın altında satış yetkisini kullanarak 25 SEK işletmesi ile ilgili işlemi tamamlayan ÖI, Petlas'a muşteri bulamadı. • 7. Sayfada YILLIK YÜZDE 51 ORANINDA FAİZ UYGULANACAK Tophı konuta venikredi• Toplu Konut Idaresi Başkanı Yiğit Gülöksüz, "Inşaat düzeylerinin yüzde 4O'ı tamamlanmış olan kooperatiflere, kişi başına 190 milyon 500 bin lira kredi açılacak" dedi. Gülöksüz, kredinin tüm Türkiye için geçerli olacağını belirtti. Turban saldınsı Profesöre ölüm tehdidi • Sağcı basının başlattığı kampanya sonucu şeriatçılann ölümle tehdit ettiği Sıvas Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Servet Özgür, polis korumasında kentten aynlmak zorunda kaldı. ANK\RA/SIVAS (Cumhuriyet) - Şıvas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu' ndakı mezuniyet töreninde ortaya çı- kan türban taröşmaa'nm arduıdan sağ basının başlatnğı kam- panya sonucu okul müdürû Prof. Dr. Servet Özgür, açığa alm- dı. Şeriıtçüardan ölüm tehditleri alan Özgür, polis kpruması altında Sıvas'tan aynldı. Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi Rek- törü Asm Gültekm, Soruşturma Komisyonu istemi doğrultu- sunda okul müdürü Özgür'ün geçicı bir süre için görevinden alındığmı belirterek, "Sıvas'ta turban otavı yoktur, btınu bazı \ArkwSa.l7,Sü.6'da ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Toplu Konut tdaresi (TKOÎ) Başkanı Vıgit Gülöksüz, inşaat düzeylerinin yüzde 40'ı ta- mamlanmış olan konut koopera- tifleri için ağustos ayından baş- layarak üye başına 190 milyon 500 bin lira kredi açacaklannı bildirdi. Gülöksüz, Cumhuriyet'e yap- tığı açıklamada, şimdıye değın hiç kredi almamış ve inşaat dü- zeylerinin yüzde 40'ını tamam- lamış olan tüm kooperatıflenn bu krediden yararlanabilecekle- rini belirterek, "Yüzde 40 inşaat düzeyine gehnişolan ister koope- ratif,ister betediyeler, ister sosyal gruplar olsun, yapüklan toplu konutiar için bu kredrvi alabfle- ceklerdir. 30-40 üyeii oluşumlar da krediden yararlandınlacak- ür" dedi. Kredinin tüm Türkiye için geçerli olacağını aktaran Gü- löksüz, kredi geri dönüşünde ön- görülen faiz oranuun, bu yıl için yıllık yüzde 51 olduğunu dile ge- tirereİc. "Bu oran. şu andaki ko- nut piyasasında u>gulanan faizin yansıdır. Dol^isnia insanlar se- ve seve bizim venfiğüniz topiu ko- nut kredisini kuuamyoriar ve 10- 12 sene içindegeriödüyoriar" de- di. Gülöksüz, idarenin geçen yıl açtığı tamamlama kredısinden yaklaşık 160 buı konutun yarar- landığını da sözlerine ekledı. Ankara'da bir araya gelen şube yöneticikri, CHP ve DYP liderlermi yuhaJa- dıklaıı sonra gendeykmtakviminibaşlattı.(Fotoğraflar: TARIKTINAZAY) Türk-îş'ten büyük uyaıi • Türk-lş'e bağlı 33 sendikanın yaklaşık 800 şubesinden Ankara'ya gelen 2 bini aşkın şube yöneticisi, Türk-lş Başkanlar Kurulu önderliğinde, DYP ve CHP genel merkezlerinin önüne siyah çelenk bıraktı ve hükümeti istifaya çağırdı. • Türk-lş Genel Başkam Bayram Meral, hükümetin ışçılere yüzde 5.4 oranmda ücret artışı önerisine tepkisini, "Dişinizden sökercesine hakkımızı sizden alacağız" diyerek dile getirdi. Hükümeti 'Türk-îş'le ve emekle oynamamasr konusunda uyaran Meral, "Kafalaruu öyle sert bir kayaya çarparlar ki, 10 sene akıllan başlarma gelmez" diye konuştu. • Genişletilmiş Türk-lş Başkanlar Kurulu, 5 ağustos cumartesi günü Ankara'da yürüyüş ve miting gerçekleştirme, 8 ağustosta da 'işe gitmeme' eylemlerini yapma karan aldı. • 3. Sayfada TÜRK-İŞ, ZAM ÖNERİSÎNİAÇKLADI • 17. Sayfada Anayasa 270 barajına güçlükle ulaşılcü • Anayasanın açık oyla değiştırilmesine ilişkın yasa önerisinin ilk oylamasında, anayasanm öngördüğü en düşük kabul oyu olan 270'e güçlükle ulaşıldı. 383 milletvekılinin katıldığı oylamada, 100 milletvekili hayır oyu kullanırken, bu oylar için DYP ile ANAP birbirini suçladı. • Başbakan Çiller, anayasanın açık oyla değıştirilmesine ilişkin görüşmelerden önce Mesut Yılmaz'ı, verdiği sözü tutmaya çağırdı. "Yılmaz'a güvenmek istiyorum, güveniyorum ve ona dört elle sanlmak istiyorum" diyen Çiller, "başansızhğm vebalinin ANAP'm omuzlan üzennde olacağı" sözleriyle ana muhalefet partisini tehdit etti. • 5. Sayfada Demirel: Kıbns'ta 21 yıldır banşvar • 1974yıhnda gerçekleştirilen Banş Harekâtı'nın yıldönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "21 senedir Kıbns'ta banş varsa bu, BM sayesinde değıl, Tûrkiye'nin sayesindedir" dedi. ANKARA (AA) - Cumhur- başkanı Süleyman Demirel, Tûrkiye'nin Kıbns'a 1974 yı- lmda gerçekleştirdiği harekâ- tı anlaşmalara ıstınaden yap- mak zorunda kaldığını belir- terek "21 senedir Kıbns'ta ba- nş varsa bu, BM sayesinde de- ğâ, Türkive'nin sajesindedir'' dedi. Cumhurbaşkanı Demirel, 1974 harekâtmın 21 'inci yıl- MArkasıSa. 17,SH3'te Yargıtay Gülen'in davasına ret • Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Fethullah Gülen'in gazetemiz aleyhine açtığı 500 milyon liralık tazminat davasınıreddedenyerel mahkemenin karannı onayladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay, Fethuüah Gülen'in, gazetemiz aleyhine açtığı 500 milyon liralık taz- minat davasını reddeden mah- keme karannı onayladı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Fethullah Gülen'in, avukatı Orhan Erdeml aracılığıyla Is- tanbul 5. Asliye Hukuk Mah- kemesi karanna karşı yapüğı itirazı dün sonuçlandırdı. Daıre; davaya konu olan ga- zetemiz Genel Yayın Koordı- natörû Hikmet Çetinkaya'nın 'Ruh Hali' başlıklı yazısında, MArkasıSa. 17, Sü. 9'da OLAYLABJN ABDEMPAKİ GERÇEK Vurgun... Tanmda 'sancılı yıllar' 1980 yilının ortalannda başladı. Dö- nemin Başbakanı Turgut Ö- zal, o yıllar şöyle diyordu: "Biz t&ım toplumu değil, sanayi toolumu olacağız..." Ardından Iran, Irak ve Lüb- aan'dan <avun, karpuz; Isra- il 'den portakal, Yunanis- tan'dan patates ithal edilme- ye başlandı. 1988'den sonra ise yaş sebze ithafi daha da büyüdü. Patlıcan, biber ve do- mates yurtdışından gelmeye başladı. Tüm bunlar olurken bu kez kesilmiş koyun, kuzu, dana it- hali gerçekleşti. Böylece hem hayvancılık hem de sebze ve meyvecilik öldü. Silifke, Fethiye ve Demre yöresindeki sebze üreticiteri ayağa kalktı, Ziraat Odaları tepki gösterdi. Ama sonuç değişmedi. Türkiye, 10 yıllık bir sürecin izlerini taşıyor şu günlerde. Ta- lan ve vurgunun faturası hal- kımıza çıkıyor... Ekonomi Servisi Şefimiz Bülent Kızanlık'ın bugün Cumhuriyet'te yer alan habe- rine bir göz atalım isterseniz. Böylece 'buğday oyununu' da öğrenmiş oluruz: "Hükümet, şeker ve etten sonra gıdada da bir vurguna daha seyirci kalıyor. Buğday- da yaşanan sıkıntıya karşın önlem alınmakta geç kalın- ması, spekülatörierin halkın ekmeği ile oynamalanna ola- nak sağlıyor. Tüccar tarafın- dan kapatılan buğday depo- larda bek/etilirken un üyatlan 3 haftada neredeyse ikiye kat- landı. Buğday ıthalatı ile ilgili hazıriıklann ay sonuna kadar tamamlanacağını belirten yetkililer, 'Ekmekte rekabet yüzünden un fiyatlanndaki ar- tış, ekmeğe yansımaz' tûrün- den rahat açıklamalar yapı- yorlar. Fınocılar ise zam için kazan kaldırmaya başladılar bile." ••• MArkasıSa.l7,SiL9'da Tatile çıkmak isteyenler, haydi VakıfBank'a! VskıfBank şimdi herk«*a Tatll Kredlıl «*ri- yor. Kojullan çok iyi, vadesi çok uygun: yani tatil yapmanm tam zamanı! Gelin VakıfBank'a, Tatil Kredlnizi hemen kullanın.. dilediğiniz yerde, gönlünüıce tatil yapın. VOİUtDOIlK Sağlığımız sağlı^ız • Türkiye'deki sağlık hizmetleri son 7 yılda 11 kat geriledi. 1982- 1992 yıllan arasında toplam sağlık yatınmlan içinde kamu payı yüzde 93.1 'den yüzde 62.2'ye kadar düştü. Sağlık konusunda Tanzanya, Cezayir, tran gibi ülkelerin gerisinde kaldık. MArka Sayfada BORSA Dûn 47JT8.07 öncokı «8.271.20 DOtAR ODün 44.660 Öcicekı 44.650 MARK ûDün 32500 Önceto 31.930 ALTIN ûDun 562.500 önceki 560.500 GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP'nin Kongpesi Isımyor... CHP'de ağustos kongresinin ateşi erken yükseliyor. ll- çe kongreleriyle birlikte dügmeye basıldığı söylenebilir. Geçen hafta sonu yaşanan trafik, CHP kongrelerinin, ta- ban eriyip küle dönse de ateşli geçeceğinı gösteriyor. Murat Karayalçın, geçen hafta Izmir dolaylanndaydı. "Özel bir gezi için" Ege'ye gıden Karayalçın, Çeşme'de eski SHP'li ıl başkanlanyla biriikteydi. Karayalçın'ın kederde, tasada ve kıvançta danışmanlı- ğını yürüten eski parlamenterierden Süleyman Genç de Niğde'de, CHP ilçe kongrelerinin havasına baktı. Genç, uzun süredir Anadolu'yu geziyor. Geçen günler- de bir saat kadar sohbet ettik. Izlenimlerinden birkaç tüm- ce: \ArkasıSa.l7,Sü.3He
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog