Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

VISA Premier, Gold ve International... 150.000 $'lıkferdi kaza sigortası sağlar. BANKASI" D a h a U y g a r B i r Y a ş a m İ ç i n " 72. Yl SAYI 26488 / 15M0 TL (KDViçinde) Cumhuriyet EMU&? KURUCUSU: ÎVm NUâ (1924-1945) BAŞYAZARI: N M k MM17345-/997j .NKASI 181BME18KSJIIJ Bir kereyle sınırlı 'infaz indirimi' düşünülüyor Düşünce affi yoldaHükümet AB'ye söz verdi CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe, Avrupa Birliği Türkiye Masası Şefi Sergei Abou ile Ankara'da yaptıklan görüşmelerde, TMY'nin, bazı düşüncelerin açıklanmasını suç sayan 8. maddesi konusunda iyileştirme yapılacağı sözü verdiler. AB'ye verilen söz uyannca yoğunlaştırılan çalışmalarda, 8. maddede belirlenen suç tanımının değiştirilmesi planlanıyor. Söz konusu düzenlemeler nedeniyle hüküm giyenler için de "af" sonucu doğuracak olan, "bir kereyle sınırlı" infaz indirimine gidilmesi düşünüldü. Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik öngören düzenlemenin, anayasa değişikliğine ilişkin görüşmelerin ardından devreye sokulacağı belirtiliyor. Hükümet, anayasa değişikhği girişiminin tekrar başansızlıkla sonuçlanması durumunda, AB'ye, TMY'deki iyileştirmeleriyle mesaj verecek. Anayasa olmazsa TMY LALE SARÜBRAHtMOĞLU ANKARA - CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe. Avru- pa Birliği Tûrkiye Masası Şefi Sergei Abou ile Ankara'da yaptıklan görüş- melerde, Terörle Mücadele Yasası'run (TMY), bazı düşüncelerin açıklanma- sını suç sayan 8. maddesi konusunda iyileştirme yapılacağı sözü verdiler. AB'ye verilen söz uyannca yoğunlaş- tınlan çalışmalarda, 8. maddede belir- lenen suç tanımının değiştirilmesi, söz konusu düzenlemeler nedeniyle hülcüm giyenler için de, "af" sonucu doğura- cak olan, "bir kereyle sınırlı'' ınfaz in- dirimine gidilmesi planlandı. Hükü- met, anayasa değişikliği girişimierinin tekrarbaşansızlığa ugrarnası durumun- da, TMY'ye ilişkin acıl iyileştirmeler- le AB'ye demokratikleşme mesajı ve- recek. Cumhuriyet'in hükümet ve dip- lomatik kaynaklardan aldığı bilgiye gö- re, 8. maddeye ilişkin düzenlemeler, anayasa değişikliği konusundaki gö- rüşmelerin hemen ardından devreye so- kulmaya çalışılacak. AB'nin Türkiye Masası Şefi Sergei Abou, geçen hafta Ankara'da gercekleştirdiği temaslarsı- rasında, gümrük bırliği çerçevesınde, Türkiye ile AB arasındaki mevzuat uyum çalışmaJannı değerlendirdi. Abou, Türkiye'nin mevzuat çalışma- lan üzerinde önemli ilerlemeler kay- dettiğıni, ancak anayasa değişikliği ve TMY'nin 8. maddesi konusunda TB- MM'de meydana gelen tıkanmanın, Avrupa Paıiamentosu'nun (AP) güm- rük birliğini onaylamasını ciddi şekil- de zorlaştıracağını vurguladı. Gümrük işlerinden sorumlu Devİet Bakanı Bekir Sami Daçe ile Dışişleri MArkastSa.l7,SiL6'da BM Genel Sekreteri Butros Gali, Bosna'daki durum nedeniyle Cenevre'den aynlamayacağını bildirdi GalTııiıı zâyareti erlelendi Butros Gali, tepkilere neden olan ayaretini erteledi. • Türkiye'de Nizam-ı Âlem Ülkücülerinden Insan Haklan Derneği'ne kadar birçok kuruluşun "istenmeyen adam" ilan ettiği ve "Bosnalı Müslümanlara yönelik Sırp katliamını seyretmek"le suçladığı BM Genel Sekreteri Butros Gali, bugün başlayacak Türkiye ziyaretini, "Bosna'daki durumun ağırlaştığmı" öne sürerek erteledi. ANKARA (Cumnuriyet Bürosu) - Ni- zam-ı Âlem Ülkücülerinden Insan Haklan Derneği ve Refah Partisi'ne kadar çok ge- nışbiryelpazeiçinde, "Bosnah Müsİüman- iara yönelik Sırp katliamını seyretmek n le suçlanan ve "istenmeyen adam'" ilan edılen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreten Butros GalL bugün başlayacak Türkiye zi- yaretini, •'Bosna'daki durumun ağniaşöğı- nı" öne sürerek son anda erteledi. Dışişlen Bakanlığı tarafından dün yapı- lan açıklamada, Gali'nin dün sabah Anka- ra ile temasa geçerek bugün başlayacak Tür- kiye ziyaretini ertelemek durumunda oldu- ğunu bildirdiği kaydedıldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yarduncısı Nu- rettin Nurkan, dün yabancı gazeteciler için düzenlenen haftalık basin toplantısında, Ga- h'nin, "Bosna'daki me\cut durum nedeniy- le Cenevre'den avnJamayacağuu" Anka- ra'ya ilettığini kaydetti. Nurkan, Gali'nin Türkiye'ye yapacağı yeni ziyaret tarihinin daha sonra diplomatik kanallarca belirlene- ceğini söyledi. Sözcü Yardımcısı Nurkan, Ankara'nın hafta sonunda, NATO'ya bir an önce "ba- kanlardüzeyinde" toplanma çağnsındabu- lunduğunu anımsatarak, bu konudaki te- maslann sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin Bosna-Hersek konusundaki tutumunun iyi bilindiğini ifade eden Nur- kan, "lnsan haklaruu ihlal eden Sırplara karşı somut askeri adımlar attfmalı ve BM Koruma Giicü kuvvetiendirilmeii" dedi. Nurkan, Iran'ın yaptığı, Bosna'ya yar- dım yollannı araştırmak üzere îslam Kon- feransı Örgütü'nün (İKÖ) acilen toplanma- sı çağnsına da olumlu baktıklannı söyledi. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'ye gelme- mesı konusunda sağ ve sol kesimler ile mu- halefet milletvekilleri tarafından uyanlan Gali'ye, Ankara ziyaretini ertelemesi ko- nusunda Türkiye'nin bir tavsiyede bulun- madığını söylediler. BM Genel Sekreteri Gali, Türkıye'de çe- şitlı çevrelerce, "Snplarm Müslümanlara MArkasıSa.l7,SiL3'te •ECEVİT: GALl tSTÎFA ETMELl • 17. Sayfada • BOŞNAKLAR ZEPA'DA DÎRENÎYOR • 8. Sayfada KALKENMA PLANI Mffletyekffleri oturumlara katdmıyor• TBMM'de 7. Beş Yıllık Kalkmma Planı orurumlannda başörtü ve milliyetçilik tartışıldı. TBMM Başkanvekili Yasin Hatipoğlu, Meclis'i çahştırmak için 'milletvekillerinin genel kurul sr 'onunakilitlenmesini' önerdi. Vergi Büyük yüzsüzler utanmadı • Maliye Bakanı tsmet Attila, 66 ilde ilan edilen listelerde. toplam borçlan 88 trilyon lirayı aşan 40 bine yalcın vergi b»orçlusunun bulundugunu kaydetti. • Tekel'm 20 trilyon 858 nnilyar lin ile ük sırada yer aldığı yüzsüzler listesinde. kamu knıruluşlan ağırlık taşırken Hacı Ali Demirel'in YâkselişK.olejiileHalil Bezmen, Hasbi \/enteşo£lu ve Kemal Horzum pbi tanıdık ismlerin jirketleri de dükkat çe'rti. • 7. Sayjada ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Milletvekillerinin ilgisiz- liği ve RP'nin yoğun engelle- meleri nedeniyle TBMM'de ya- nm kalan 7. Beş Yıllık Kalkın- ma Plam'na ilişkin görüşmeler, anayasa değişikliği çalışmalan- na endekslendi. Yanm kalan gö- rüşmeler sırasında, hükümet, RP'lilerin 'kamu işyerlerinde başörtiisü yasağının kaldınima- sı ve 8 yıllık temel eğHünjm 5 >il- dan sonraki 3 yıllık bölümünün imam-hatip liseierinde tamam- lanabilmesine iisjdn' önergele- rinin kabul edilmesi pazarlığına yanaşmadı, ancak MHP'nin önergesıyte 'vatandaşlann et- nik, kültürel ve dik Oişkin kim- Hk özelhklerini özgürce ifade edebfleceğine' ilişkin cümle plan metninden çıkanldı. CHP'lilerin, Doğu ve Güney- doğu'daki KÎT'lerden 'gerekli görülenlerin' satışmın ertelen- mesi ve KTT satışlanyla birlikte elden çıkanlan kentsel arsalann 'ünar planlan çerçevesinde ve kamu yaran gözetilerek' özel- leştırilmesıne ilişkin iki değişik- lik önergesi de aralannda MArkasıSa. 17, Sü. 4'te Inönü 'de rock rüzgârı esiyor 'Yaz Ateşi' Müzik Festivali süriryor. lnönü Stadyumu'nda üç gûn 20.00-24.00 arası dûzenlenecek festivalde dün Tîbet Ağn-- tan, Blood Sweat and Tears ve VDFÖ müzikseverierle buluştu. Bugünün programmda ise önce Türkçe rock yapan üç önemli gnıp Bulutsuzluk Özlemi (1993'te Sting'in konserinde ön grup olarak çalan grubun stad\um deneyimivsar), Mavi Sakal ve Mu- rat Çekem-Mercurv sahneye çıkacak. Ardından bir yıllık grup Stone konser verecek. GunsV Roses'm kuruculanndan Chris VVeber, Italyan davuku Fabio Del Rio. bas gitarist Mark Chap- lin, Sacha Stone, lan Iradale'den oluşan Stone vasab aşan kali- tede bir rock grubu. Bu arada yapöğı müzikle gecenin havası- na hiç u\ma>acak Izel ise kendi havTanlanna seüenecek. Adak adh aJbümüyle büyük bir çıkış yapan Izel sondan bir önceki sa- natçı olaraksahnealacak. 80lerdeBatılisteierinin gediküsiolan Sin^teMindsiseJimKen-wCbarikBuıxhill"denolusanikikişi- tik kadrosuyla Istanbuflulann karşısma çıkacak. Bayrampaşa Cezaevi önı., . t nvurttakice- zaevfcrinde açukgrevi başiatan yakıniannı destekİemek ama- a>1aprotestogösterisiyapa.(Fotoğrat: KUBİLAY TÜNTÜL) Açhk grevine aile desteğî • Cezaevlerinde yatan PKK'lilerin başlattığı açhk grevine destek vermek amacıyla Bayrampaşa Cezaevi önünde toplanan bine yakın tutuklu yakını oturma eylemi yaptı. • Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı cezaevi önünde açıklama yapan aileler, PKK'li tutuklu ve hükümlülerin açhk grevlerini desteklediklerini söylediler. • 3. Sayfada VAIİLÎK ÎNCELEMEYİ TAMAMLADI Ozel timcflere P gorev • Tunceli'de olay çıkaran özel tim elemanlannın saptanması için başlatılan soruşturma sonunda 35 görevîl' hakkında hazırlanan dosya, Içişleri Bakanlığı'na gönderildi. Maddi zarara uğrayan yurttaşlara 300 milyon lira ödeme yapıldığı bildirildi. Olaya adı karışan özel tim görevlilerinin 'pasif görevlere kaydınldığı belirtiidi. • İlde sorun çıkaran ve yurttaşlann şikâyetçi olduğu özel timde görev yapan 15 kişi hakkında işkence suçlamasıyla Tunceli Cumhuriyet Başsavcıhğı'nca hazırlanan ve dava açtlmasını isteyen soruşturma evrakının Tunceli îl Idare Kurulu'na gönderildiği öğremldi. • 17. Sayfada IRKÇI SALDIRI KUŞKUSU Gıırbetçiyi yangın vurdu• Almanya'nın batısmdaki Wupperthal kenti yakınlannda Remscheid'da Türklerin oturduğu bir apartmanda çıkan yangında 20 kişi dumandan zehirlendi. Soruşturma başlatan polis, yeni bir kundaklama olayı üzerinde dururken savcılık ise yangının kaza sonucu çıktığını belirtiyor. • Yangın sonrasında, apartmanda inceleme yapan polis, merdivenlerde yanıcı madde buîunduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü kaydedıldi. Dumandan zehirlenen 20 kişi, hastanede tedavi altına alındı. • 9. Sayfada OLAYLARIN \RDC\DAKl GERCEK SYıBık Eğitinu. Beş Yıllık Kalkınma Plsnı'na ilı^cin Meclis görüş- meeri sırasnda Refah Partisi ilgâpç bir örerge verdi: "Kamu işy*trlerind( başörtüsû yasa- ğırin kaldırfması ve sekiz yıl- lık temel eğitimin, beş yıldan sonraki üç yıllık bölümünün i- mam-hatip liselerinde ta- mamlanması" için RP'lilerin yaptıklan girişim, ilginç bir si- yaseti vurguluyor. Bilindiği glbi dünyada beş yıllık eğjtim düzeyinde kalan ülke sayısı iki elin parmakları kadardır ve Türkiye -ne yazık ki- bunlardan biridir. Uzun bir süreden beri ülke- mizde zorunlu öğretim sekiz yıla çıkarılmak isteniyor ve çağdaşlaşmanın gerekli temel koşullarından biri olan bu gi- rişim, şeriatçılann sürekli dire- nişleriyle karşılaşıyor. Çünkü sekiz yıllık çağdaş eğitimle yetişmiş öğrenci, ak- lını kullanmasını öğrenecektir; sekiz yıllık süreçten sonra mesleğini seçme yolunda öz- gürleşecek, yeteneklerine gö- re bir seçim yapabilecektir. Oysa 11-12 yaşındaki ço- cuklan imam-hatip okullanna alarak şeriat üzerine koşullan- dırmak, bugün Türkiye'de uy- gulanan bir yöntemdir. Erkek ve kız çocuklann küçük yaşta beyinlerini yıkamak yöntemi- ni yürüten şeriatçı çevreter için sekiz yıllık eğitim, İmam-hatip liseleri orta bölümlerinin kalk- ması anlamına geliyor. ••• mArkasıSa.l7,Sü.9'da BORSA ûOün 48471.20 Önceki 47^84.47 DOLAR ûDün 44.650 önceki 44.525 MARK Dün 31.930 Önceki 31.975 ALTJN ûDun 560.500 önceki 559.000 CHP'de hesaplaşma CHP'de kurultaya doğru parti içi mücadele yoğunlaşırken, ekipler bildirilerle ortaya çıkmaya başladılar. Sol kanat tarafından hazırlanarak örgütlere gönderilen deklarasyonda, "Sol kimliğimize sahip çıkalım. Bu gidişe son vermek için, parti içinde sol birliği sağlayalım" çağnsı yapıldı. • 5. Sayfada Yavuz Özkan'ın sinema okulu Yavuz Özkan, Taksim Sıraselviler'de kiraladığı beş katlı bir binada kuracağı sinema okulunda gençleri ücretsiz eğitmeye hazırianıyor. • 13. Sayfada 'Tatar senaryosu' Kınm'daki çeşitli yayın organlannda yer alan iddialarda, Ukrayna'nın Kınm Tatarlarını kullanarak Ankara ile Moskova arasındaki ilişkileri bozmayı planladığı belirtiidi. • & Sayfada Işçi, eyleme hazır Türk-lş, hükümetin, ortalarna yüzde 5.4'lük ücret artışı önerisini reddetmesinin ardından, bugün yapacağı genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısında, eylem takvimi için düğmeye basacak. • 3. Sayfada GUTVDEM MUSTAFA BALBAY BM Güçlüler Konseyi. Yine ilkel bir tepki biçimini yaşama geçirmeye hazırlanı- yoruz: "Gali defol!" "Gali Türkiye'ye gelemez!" Sonunda Bosna'yı bahane edip gezisini iptal etti. Gali kim? BM Genel Sekreteri. Görevi ne? Clinton'ın özel kalem müdürlüğü. Siz hiç, bir başkanın ya da bakanın yarattığı olumsuzluk yüzünden özel kalem müdürünün suçlandığını duydunuz MArkasıSa. 17, Sü. 3te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog