Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet72. n. (KDVÎçinde) KURUCUSU: YUMK HUOİ (7924-7945) BAŞYAZARI: NADİIIMDİ (1945-1991) EMLAK BANKASI 171BMMUZ1885MZ«nElt Rusya'dan sutur anliisması öneıisi• Rusya'nm sınınnın bulunmadığı Türkiye ile komşulan Ermenistan ve Gürcistan adına sınır anlaşması yapma önerisini Ankara geri çevirdi. • Ermenistan ve Gürcistan sınırlannda ikili anlaşmalar çerçevesinde asker bulunduran Rusya, ilginç bir yöntem izleyerek sınır görüşmeleri sırasında Türk tarafina Rusya'nın da adınin geçtiği bir belge verdi. Durumu fark eden yetkililer, üçüncü bir ülke ile böyle bir belgenin imzalanamayacağım belirterek Moskova'nın önerisini geri çevirdiler. • Rusya'nın Türkiye ile sınır anlaşması istemi ile Ermenistan ve Gürcistan'da bulundurduğu birliklerini tam olarak yasal hale getirmeyi ve bölgedeki nüfuzunu arttırmayı amaçladığına dikkat çekiliyor. A L E V İ HAREKETİNİN 0 Ü N Ü B U 6 Ü N Ü Artık devlet bile inkârcı politikasının iflas ettiğini görünce, milyonlarca Aleviyi reddederek değil, sistem içinde ehEleştirerek tutmaya çalışıyor. Gün geçmiyor iti bir gazetede Alevilüde ilgili bir araştırma, bir dizi, bir röportaj çıkmasın. Aleviler gelinen bu noktada medyada, siyaset ve iş dunyasında, kultür-sanat alanuıda etkin lobiler oluşturma çabası içinde. MriVRSE tunurın dertemesi • 4. Sayfada LALE SARÜBRAHİMOĞLU ANKARA - Türkiye. Rusya'nın ilginç bir yön- tem izleyerek masaya ge- tirdiği. Ermenistan ve Gür- cistan adına Ankara ile sı- nır anlaşması yapma öne- risini devletler hukukuna aykın olduğunu belirterek geri çevirdi. Olayın, Tür- kiye'nm Gürcistan ile olan sınınnda yapılan teknik görüşmeler sırasında orta- ya çıktığı da belirtiliyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Albert Çerni- jev'in, mayıs aymda ertele- nen Türkiye ziyaretinı ger- çekleştireceği 20 temmuz perşembe günü Türk yetki- lilerle temaslan sırasında, Moskova'nın Ermenistan ve Gürcistan'a asker yer- leştirerek Kafkasya ve Türk sınırlanna adım adım yerleşme polıtikasından Ankara'nın duyduğu ra- hatsızlık da dile getirile- cek. Rusya, yaklaşık iki ay önce Gürcistan sınınnda yapılan teknik görüşmeler UAHcasıSa.l9,Sü.9'da Birleşmiş Milletler'in korumasındaki Boşnak kentleri bir bir düşüyor SırplarZepa'yagircli NAZİLERDEN FARKSIZ - Dünya, Avrupa'mn göbeğindeki trajediyi seyrediyor. Srebrenica'da bir kampta toplanan göçmenlerin birçoğu yaşhlardan oluşuyor. • Zepa kentine karşı dûn yeni bir saldın başlatan Bosnalı Sırp birlikleri kente girdi. Sırp tanklan ve piyadesinin kent merkezine 500 metre mesafeye kadar yaklaştıklan bildirildi. • BM sözcüsü Alexander Ivanko, Zepa'yı korumakla görevli 69 Ukraynah askerin, Sırp saldlnsı karşısında mevzılerinden çekildiklerini bildirdi. Bosnalı Sırplar, dûn öğleden sonra Zepa'ya saldırmadan önce sabahleyin kenti yoğun biçimde bombalamışlardı. • Batılılar arasında görüş aynlıklan da büyüyor. Ingiltere'den sonra Italya da Srebrenica'nın geri alınması için askeri müdahale yapılmasına karşı çıkn. Fransa, Srebrenica'nın Sırplardan askeri yöntemlerle geri alınmasını istiyor. • 11. Sayfada Hastalık tehllkesl • Sırp vahşetıyle Srebrenica'dan sürülen binlerce Boşnağın sorunlan artarak sürüyor. Tuzla'daki sığınma kampında, 20 yaşlannda bir kadın, çektiği ıstıraba dayanamayıp önceki gün ıntıharetti. • Tuzlalı hekim Salih Mulagiç, dizanteri gibi salgın hastalıklann pek yakında patlak vermesinden korktuğunu bildirdi. • 11. Sayfada GalTnin Türkiye ziyaretîne tepld• Gali'nin yann yapacagı gezi sırasında kendisine Bilkent Üniversitesi tarafindan fahri doktora unvanının verileceği iddialannı yalanlayan üniversitenin mütevelli heyeti başkanı thsan Doğramacı, "Mütevelli heyetinin böyle bir karan yok" dedi. Imren Aykut ise "Bu zatı bu kadar onore etmeye kalkışmak, en büyük onursuzluktur" diye konuştu. Haber Merkezi - BM Genel Sekreten Butros Gali'nin yann Türkiye'ye yapacagı ziyarete yurt çapında tepkıler sürerken Bilkent Oniversitesı kurucusu ve mütevelli heyeti başkanı Prof. thsan Doğramacı, Gah'ye Bilkent Üniversitesi tarafin- dan 'fahri doktora' unvanı verilmesinin söz ko- nusu olmadığını açıkladı. ANAP Genel Başkan Yardımcısı tmren Ay- kut. "Bu zatı bu kadar onore etmeye kalkışmak, en büyük onursuzluktur" derken Nızam-ı Âlem Ülkü Ocaklan Istanbul tl Başkanı Hasan Basri Ana da halkı "Gali'yi tükürükleriyle boğmaya" çağırdı. RP Bursa il örgütü, ziyaret öncesinde bir protesto mitingi yapn. Bilkent Üniversitesi kurucusu ve mütevelli he- yeti başkanı Doğramacı, Bilkent Üniversitesi mevzuatı gereğince fahri profesörlük, fahri dok- torluk veya herhangi bir fahri akademik paye ve- rilmesinin, üniversite rektörlüğünün önerisi üze- rine, üniversite mütevelli heyeti tarafindan karar- laştınlabileceğini ifade ederek 'heyetin böyle bir karannm bulunmadığını' söyledı. Doğramacı, "Butros Gab'ye Bilkent Üniversitesi tarafindan fahri doktora veya fahri profesörlük payesi veri- leceği şeklindeki haberler doğru degüdir" dedı. Öte yandan, BM tarafindan Bilkent Üniversi- tesi'ne, Genel SekreterGali'ye Türkiye'yi ziya- reti sırasında fahri akademik unvan verilmesi yö- nünde öneride bulunulduğu, ancak ünıversite yö- netimi önenyi yerinde bulmadığından rektöriük tarafindan mütevelli heyetıne teklif götürülme- MArkasıSa. 19,Sü.3te GAZİOLAYLARI Polis, 4 bin mermi harcamış • Adli Tıp Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ozdemir Kolusayın. bulunan 4 bin boş kovanın balistik incelemesınin devam ettiğini bildirdi. •Gazi Şehitleri Aileleri Yardımlaşma Vakfı Girişim Komitesi 2dına açıklama yapan Turan Yıldmm, 20 polis hakkuıda açılan davayla ilgili soruşturmayı yürûten 3 savcının davadan çekilmesitti istedı. U 6. Sayfada Çaya yüzde 5 zam RİZE (AA) - Çay işletmelen Genel Müdürlügü (ÇAYKUR) ürettıği ça\ fiyatlanna yüzde 5 ile yüzde 5 74 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Çay Işleımeleri Genel Müdü- mArkasıSa.l9,Sü.7'de Festivale Garbarek'le veda KültfirServisi -2. Uhıslararası tstanbul Caz Festivah. önceki akşam ünlü Norveçli saksofoncu Jan Garbarek'in konseriyle sona erdi. \lman bas ustası Eberhard VV'eber, tuşlu çalgılarda Rainer Brüninghause ve Danimarkalı vurmalı çalgüar ustası Marilyn Mazur'den oluşan Jan Garbarek Dörtiüsü, Jstanbullulara unutamayacaklan bir mfizik şöleni sundu. Garbarek'in melodik ve hannonik Norvec folk müziği \e modern caz ritimleriyle yoğrulmuş, esinlerini İskandinavya'nın köklerinden alan müziği, her zamanki gibi büyük ügi topladL Müziğini yarancıhğiYİa birieştiren; dokunakh, abarüsız, güncel ve aynı zamanda ritmik bir saksofon ustası olan Jan Garbarek, özgünlüğünü, özgüriüğünü ve kusursuziuğunu hep koruduğunu biz kez daha kanıtladL (Fotoğraf DEVRİM BARAN) Milli GöHiş Teşkilaü TV davasını kaybetti• Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın, Süleyman Mercümek'in RP'ye kaynak sağladığı yolundaki haberleri Cumhuriyet gazetesini kaynak göstererek veren WDRveARD televizyonlanna açtığı dava sonuçlandı. Teşkilahn, haberlerin durdurulması ıstemını, Köln Eyalet Mahkemesi yerinde bulmadı. METİNDALMAN ~ KÖLN - Alman Mahkemesi, Refah Partisi (RP) mutemedi Süleyman Mercümek hakkında Alman televizyon kanallan WDR ve ARD'de yayımlanan haber programlannın durdurul- ması istemiyle açılan da\ayı haksız buldu. Mehmet Sabri Er- bakan yönetimindeki Milli Gö- rüş Teşkilatı'nca açılan davayı mArkasıSa.l9,Sü. 7'de REFAH SEÇMENİ ŞERİAT İSTİYOR • 5. Sayfada Fransız Le Nouvelle Observateur dergisi, şeriatçı üniversite El-Ezher'i ele aldı: Sıııuli destekli şeriat yuvası• El-Ezher Üniversitesi'nde eğitimin her aşamasında laildik, eleştiri yağmuruna tutuluyor. Özellikle son yıllarda, ulemaların etkisinde katı bir muhafazakârlıkla birlikte lslami radikalizm ve şeriatçılık, üniversiteye egemen oldu. • 19. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK 'Veyl Mağluplara' Geçen fafta ortasında ABD O.mhurtaşkanı Clinton, te- le\izyondı bir tarihsel konuş- rna yapank Vietnam'la diplo- rnatik iliskiler kurulacağını a^kladı. 3erçelce her Amerikalı ve h «^ çağdsş insan, kendi ken- dtisine ABî'nin Vıetnam'da ne a_naçla savaştığını yeniden sormak zorundadır. Bu sorunun yanıtı, birçok soruyu aydınlatacak bir içenk taşıyor. Vietnamlılar kahramanca diretmeselerdi, Amerika bu ül- keden çekilmezdi. O yıllarda televizyon, Amerika'da kamu- oyunu yönlendirmeye başla- mıştı. "Pis Savaş "ın çocukla- rını yurtuğunu beyazcamda izleyen Amerikan aileleri, bu kanlı kavgaya son verilmesi için yönetim üzerinde etkili bir baskı kurdular. Amerika 1975'te Vıetnam'dan çekildi ve savaşa son verdi. Aradan 20 yıl geçti. O günden bugüne, yeryü- zündeki iletişim devrimi büs- bütün yoğunlaştı; dünyanın neresinde ne olursa televiz- yon ekranlarına yansıyor; gör- sellik, uydularla yeryüzü ara- sında bir oyuna dönüştü. 1995 yılında Bosna'daki dramdan bütün dünya haber- lidir; göz göre göre bir halkın ezilmesine, bir kültürün yok edilişine, vahşetin uygarlığı si- lip süpürmesine tanıklık edi- yoruz. Peki, dünya kamuoyu ne- den bu barbarlığa karşı duyar- lı değildir?.. En başta bir milyar nüfuslu Islam dünyasının ilgısizliği şa- şılası bir olgudur. Ellerinde petrol gibi olağanüstü bir silah bulunan Müslüman ülkelerde bir kıpırtı görülmüyor. Dünya- yı yöneten "Zenginler Kulü- bü", olan bitenlere karşı ha- ••• • Arkosı So. 19, Sû. 9'da Tatile çıkmak isteyenler, haydi VakıfBank'a! VakıfBank fimdl h*rk«»« Tatil Kradlıl v»rl- yer. Koşulları çok iyl, vadesl çok uygun: yani tıtil yapmının tam zamanıl Gelln VakıfBank'a, Tatll Kredlnlzi hemen kulUnın... dliediğinU yerde, gflnlünüzce tattl yapın. Yetki skandah Türkiye açısından büyük önemi bulunan petrol boru hatlan konusunda devlette ortaya çıkan yetki çatışması, skandal boyutlanna ulaştı. • 9. Sayfada Israil'i sarsan intihar Israil Savunma Bakanı Yardımcısı Mordehai Gur, kanser hastalığına dayanamayarakdün intihar etti. • 10. Sayfada Sahaflar azalıyor Tarih boyunca yasaklanmış, tehlikeli görülmüş, sansürlenmiş, zaman zaman poşete konulmuş kitap. Ancak tüm bu olumsuzluklar, kitap . okuyuculannı ya da kitap satmayı yaşam biçimi ve mesleği haline getimniş insanlan yıldımnamış. • Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Mr. Boynearın Müşterileri... Yeni Demokrasi Hareketi'nin (YDH) lıderi Cemmy Boy- near, sonunda Ankaralı gazetecilede de tanıştı. Cuma akşamı Spor Yazartan Derneği Lokali'ndeki ye- mek, saat 20.30'da başlryordu. Haber Müdürümüz Doğan Akın'la birlikte gıdip tanışalım dedik. Büroda işler biraz uza- yınca, ancak 20.45'te ulaşabildik. Biraz gecıktığımız için gergindik. "Tam zamanında geldilerse gecikmiş olduk", "Hay Al- lah ayıp olacak", "Konuşmaya da başlamış olabilir"... Meğer yanılmışız. YDH'de de değişen bir şey yok. Kla- sik bir parti yemegi. Görevliler sık sık özür dileyip açıkla- ma yapıyor: "Genel Başkanımız gelmek üzere", "Sayın Boyner eşini almaya gitti, hemen geliyor"... Bu tür yemeklerde bu çeşit mazeretleri çok dinlediğimiz için görevlilere sakin olmalannı rica edip "Olur böyle şey- mArkasıSa.l9,Sü.31e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog