Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

VISA Premier, Gold ve International... 150.000 $'hk ferdi kaza sigortası sağlar. EMLAK BANKASI D a h a Uyg»r Bır Y a j a m İ ç i n 72. n. SAYI^srnnsSSân^Dv^d^' 1 CumhuriKURUCUSU- VUNB N U İ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADfc N U İ (1945-1991) EMLAK BANKASI 16TBMMUM8K CUMMTBİ Aleviler geleceği tartışıyor Aydınlanma hareketinde Alevilerin yeri... Zengin ve yoksul Alevilerin devlet hakkındaki düşünceleri... Laiklik ve Diyanet sorununa Alevi Temsilciler Meclisi'nin bakışı... Smıf mücadelesi ve Aleviler... 1970'ten 1980'e değişen dünya görüşleri... MİYHSE İKNUR'un derlemesiyle pazartesi gûnü Cumhuriyefte Büyük umutlar ve düş kınklığı Totalıtertoplumlardan çoğulcu demokrasile- re, devlet ağırlıklı ekonomilerden sosyal den- geleri koruyarak piyasa ekonomilerine geç- mek isteyen Doğu A\Tupa toplumlannın dü- nünde, belki de bizim yannımızın ipuçlannı yakalamak mümkün olacaktır. Dr. VWK OBHİnuN'n yaa dtn» • 12. Sayfada Sosyalizmde 'yeni' anlayış Birleşik Sosyalist Parti Genel Başkanı Prof. Sadun Aren, Marksist solun, değişen dünya koşullanna uyum sağlamak için çahştığını söyleyerek, "Sosyal demokrasi, kapitalizmi esas alan, ama bunun içinde sınıf ve tabaka- lara daha fazla hak sağlamaya çalışan bir gö- rüştür. Bu görüş, kapitalizmin karşısında Sovyet tipi canlı bir sosyalist hareket varken bir işlev görür ve anlam taşır" dedi. Ytoaz GJmişkafn dU ym» • 4. Sayfada Kurtarma çalışmalan sürerken 45 ceset enkaz altından çıkanldı Senirkeııl'iyuttu \ • Senirkent'te kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalan sürüyor. Evleri tamamen yıkılan Taşmescit Mahallesi'ne henüz ulaşılamadı. Cadde ve sokaklan kaplayan çamur tabakası kepçelerle alınarak ilçe dışına çıkanlıyor. Sulann ilçe merkezine getirdiği yaklaşık yanm ton ağırlığındaki kaya parçalan temizlenmeye çalışıhyor. • Ilçede yaklaşık 300 iş makinesi enkaz kaldırma çalışmalanna katıhyor. Yetkililer, sel felaketinin Senirkentlileri akşam yemeği saatlerinde yakaladığını, bu yüzden ölü sayısmın artabileceğini belirtiyorlar. Senirkent'te ekmek sıkıntısı çekilmemesi için çevre ilçe ve belde belediyelerine ekmek yardımında bulunmalan için talimat verildi. • 19. Sayfada 7 .-. V ^ / ,x -- ••i- »-J *H.'-'-v t «, ^*sT" «», I* Ç \ M l R , CESt i KL5>L\OR - Bir anda sd sulannın altında kalan Senirkentte sabah felaket tüm çıplaklıgıyla orta>a çıktı. Çamurun içindeki enkazın altından cesetler birer birer çıkarümaya başlandı. Su>un \e çamurun basıncına dayana- mayarak \ ıkıian binalarilçenin hemen tiimünü kaplıyordu. V'olda gördüğünüz her kumaş parçasuun alündan bir ceset çıkabilivordu. Artık sabah olmuştu ve çamur, aJdığı insanlann cansız bedenlerini geri kusoyordu. (Fotoğraf MERİH AK.) Kapıdağı'nın büyük öcü \IERlHAK SENtRKENT - Kapıdağı büyûk bır gürültüyle Senirkent'ın tepesıne bındı. OyIe bır darbeydi kı bu, yerleşımı 6 yûz- yıl öncesıne dayanan ilçe, temellerinden sarsıldı Kapıdağı'nın taşını toprağını sürükleyıp ahşap evlenn tepesine bindı- ren sel, aşağılara doğru yol aldı. Gece- nın karanlığını çığlıklar yırttı Sedırden fırlayan 70 yaştndakı Haül Amca camı açtı, bir şey göremedi Ama o gûrültü tanıdıktı, tıpkı 1936 yılındakı gibı. Sabahın ilk saatleri.. Eşe-dosta doğ- ru koşuşturmalar.. Gözyaşlan, çekilen sulara damlıyor Bulunan her yeni ce- setle çığlıklar, feryatlar birbinne kanşı- yor 70'lık Halil tnce. yorgun bedenıyle evınin önüne çömelmış Aşağı mahalle- MArkası Sa. 19, Sü. l'de Damgalı liraya onay • Onur Kumbaracıbaşı, T ûrk Lirasf ndan 3 sıfır oJİmasına yönelik hazırlıklann başladığını, Çiller'e, Başdanışmanı Emre Gönensay tarafından bu konuda olumlu görüş içeren bir rapor sunulduğunu bildirdi. Kumbaracıbaşı, projenın kamuoyuna Çiller tarafından açıklanacağını belirtti. • 8. Sayfada 9 kisi gözaltında Galata Kulesi'nde işgal • Gözaltmdaki kayıplan protesto eden 9 kişilik bir grup 19 kişiyi rehin aldı. Işgalciler, 3 saat süren eylemden sonra polislerin operasyona başlayacağı sırada teslım oldu. • 7. Sayfada Baymdırlık ve îskân Bakanı, 'Değiştirmek istediğim bürokratlar için istifa ettirildim' dedi Şahiıı direttî ve lıiildiıııetteıı ayııkh• Bakanlığındaki 5 bürokratın görevden alınmasını isteyen Erman Şahin, CHP Genel Başkaru Hikmet Çetin'in kararnameyi imzalamaması üzerine istifa etti. Şahin'in yerine Bayındırlık ve Îskân Bakanlığı'na Halil Çulhaoğlu yeniden getirildi. • Erman Şahin, "Görevde kalmam, partideki anlaşmazhklann daha da çıkmaza girmesine neden olacaktı. Istifama neden olan ana unsur budur. Artık mücadelemi parti içinde sürdüreceğim" diye konuştu. Şahin, CHP'nin koalisyondan aynlması gerektiğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Erman Şa- hin. Bayındırlık ve Îskân Bakanlıği'ndan istifa et- ti. Şahin, bakanlığındaki 5 üst düzey bürokratın görevden alınmasına ılışkin kararnameyi 1 aydır imzalamadığını söyledıgı CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı HikmetÇetin'in, parti ıçm- dekı baskılar ûzenne Devlet Bakanlığı'na geçme- sı ıçm ısrarettığını vurgulayarak, "Gelinen nok- tada, partim ha\ü güç dunımda kaldı. İstifama ne- den olan ana unsur bu" dedi Değiştirmek ıstedı- ği üst düzey bürokratlann görevde kalacağinı dü- şündüğünü vurgulayan Şahin, "Bu yüzden istifa ettirildim" ıfadesıni kullandı Eskı Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanı Ay- dın Güven Gürkan ve eski Kültûr Bakanı Ercan Karakaş'ın da görevlennden istifa ettikJennı anımsatan Şahin, aynlmalar için parti yönetimı- nı suçlarken, "Koaüsvon da tarüşıhr hale geldi. CHP koalisyondan ajTÜmah" dedi Bayındırlık Bakanîığı 'ndan istifa eden Şahin'in yerine eski bakan Halil Çulhaoğlu yeniden getı- nldı Şahin, dün duzenledıği basın toplantısında, Is- parta Senırkent'te meydana gelen sel felaketı için bölgeye gitmek üzere yola çıkarken bılgi vermek üzere aradığı Hikmet Çetin'in, kendisine "Dev- MArkasıSa.l9,Sü.31e • ÇETİN, ŞAHIN'Î NEDEN ÎSTEMEDÎ? • 19. Sayfada • KABÎNEDE 35 CHP'Lİ YER ALDI • 19. Sayfada • BAYKAL'A KARŞI İTTÎFAK ARAYIŞI • 19. Sayfada Sırplar Zepa'ya da saldırdı BM karakolları ele geçirildi Bosnalı Sırplann dün BM'nin 'güvenli bölge' ilan ettiği Zepa kentine de saldınya geçtikleri bildirildi. Bosnalı Sırplann, Müslümanlann denetimı altmdaki Zepa kentinde görev yapan BM Koruma Gücü askerlerine ait son iki gözlem karakolunu ele geçirdikleri bildirildi. Dün akşam saatlerinde yeni bir saldınya geçen Sırplar bu kez Zepa kentini bombalamaya başladılar. • 11. Sayfada Srebrenica'da etnik temizlik Bosna-Hersek'in doğusundakı BM güvenli bölgesı Srebrenica'yı ele geçirdikten sonra Bosna-Hersek savaşında bugüne kadar yaşanan en korkunç etnik temizliği başlatan Bosnalı Sırplar, dün bölgeyi tamamen Müslümanlardan temizlediklerini açıkladılar. Kentin boşaltılması sırasında ailelerinden kopartılan binlerce erkeğin Sırplann denetimindeki bir kentte esir tutulduğu bildirildi. • 11. Sayfada zorla insan toplanıyor' BM'nin eski Yugoslavyadaki insan haklan raportörü Mazowiecki, insan haklan ile ilgili uluslararası hukuki kurallann Sırplar tarafından görmezlikten gelindiğini kaydederek, Yugoslav hükümetinin, Bosna ve Hırvatistan'daki cephelere Sırplann safında savaşmak üzere zorla insan topladığını öne sürdü. Mazowiecki, bunlann bir kısmının Sırp kökenli mülteciler olduğunu belirtti. • 11. Sayfada Bilge Karasu öldü• Uzun sûredır Hacettq>e Ünıversıtesı Tıp Fakültesi'nde kanser tedavisi gören öykücü ve çevirmen Bılge Karasu dün öğleden sonra öldü. I 7. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Bosna Dramu.. Avrupa'nın ortasında, bütün dünyanın gözü önunde bir vahşet yaşanıyor. Üç yıldır, 250 bıni aşkın Bosnalı yaşa- mını yitirdı. Binlerce kışi yaşa- dığı toprakları terk ettı. Son olarak, BM'nin "güven- libölge''ilan ettiği Srebrenıca, Bosnalı Sırplann eline geçtı. NATO etkısiz. BM şaşkın. BM Güvenlık Konseyi karar alma becerisı gösteremiyor. Islam ülkelerinden sadece cılız demeçler geliyor. G-7'ler, sorunu çözmek için değil, sorumluluğu birbirleri- ne yüklemek ıçın çaba harcı- yor. AGİT suskun. Yaklaşık ikı yıl önce, BM Ba- nş Gücü, Srebrenica'yı savu- nan Boşnaklara, sılahlarını teslım etmelerını, kentin gü- venlığını kendılennın sağlaya- cağını bıldırdı. Bosnalılar BM'ye güvendı, ağır silahlannı teslim etti. So- nuç ortada. Sırplar şımdı de, diğer "gü- venli bölge" Zepa'ya saldın- yorlar. Bugun Balkanlar'da yaşa- nan, basıt bir toprak anlaş- mazlığı değıldir. Olay salt Sırp- Boşnak çatışması olarak ele alınamaz. 12-14 temmuz ta- rihleri arasında Arnavutluk ve Makedonya'ya resmi zıyaret- te bulunan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirelin şu de- ğerlendirmesıne bütun dün- • • • MArkasıSa.l9,Sû.9'da B U G Ü N Cumhuriyet'le birlikte BORSA ûDun 47.884.47 Öncekı 47.659.14 DOLAR Dun 44.525 Öncekı 44.775 MARK Dün 31.975 Öncekı 32.000 ALTIN Dün 559.000 Öncekı 562.000 GU1VDEM MUSTAFA BALBAY Japon kadını seslnl yükseltiyor Japon kadınlan, erkekleri endişeye düşürecek şekilde giderek daha geç evleniyor ve daha az çocuk sahibi oluyor. • Arka Sayfada Türki öğrenci ffyaskosu Eğitim görmek üzere Turkiye'ye getirilen yaklaşık 10 bin öğrenciden 2 bin 220'sı ülkelerine geri döndü. • 3. Sayfada İlkesizliğîn Sonuçları... Bayındırlık ve Iskân Bakanı Erman Şahin sonunda istı- fasını verdi. Türkıye'de genellikle "istifa" değil, "istifade" geçerlidir. Şahin, bu klasik tanıma giren bır kişı değil. Bu gelişmelerin kazananı var mı bilemem. Ancak kay- bedeni belli: CHP... Koalisyonun CHP kanadındakı bakanların başına bir "nöbetçi" sözcüğunü eklemek gerekıyor: Nöbetçi Kültur Bakanı.. Nöbetçi Bayındırlık ve Iskân Bakanı... MArkosıSo. 19,SiL3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog