Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

14 TEMMUZ 1995 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMÎ AB sermayesi 30 trNyon Hra • ANKARA (ANKA) - Avrupa Birligi ülkelerinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği sermaye ihracı 30 trilyon liraya yaklaştı. Türkiye'de faaliyet gösteren toplam yabancı sermaye tutan, haziran sonu itibanyla42 trilyon 795.3 milyar liraya ulaştı. Bunun yüzde 62 oranındaki 26 trilyon 609.8 milyar liralık bölümünün 15 AB ülkesine ait olduğu belirlendi. Rahmi Koç'tan hükümete övgii I Ekonomi Servisi - lstanbulTicaret Odası Mec lisi'nin aylık olağan toplantısına katılan Milletlerarası Ticaret Odası Başkanı Rahmi Koç. iş dünyası ile hükümet arasındaki uzlaşmayı perçinledi. Ekonomideki verilerin tümüyle olumlu olduğunu, ancak bir kısmının "az iyi" olduğunu savunan Rahmi Koç " Piyasalar canlı.Tanmdan iyi bir mahsul bekleniyor. Sanayide kapasite kullanım oranı yükseldi. Hammadde ithalatında artış var. Büyüme yüzde üçe yükseldi. Son aylarda enflasyonda da düşmeler var. Toplam döviz rezervleri de 20.8 milyar dolara yükseldi" örneklerini sıraladı. Sakıp Sabancı'nın katıldığı toplantıda, tTO Başkanı Atalay Şahinoğlu ise hükümetin ekonomik politikalannı eleştirdi. ŞİRKETLERDEN • BAŞAKStGORTA'nın T.C. Ziraat Bankası banka acenteleri toplantısı Kemer Magic World Oteli'nde yapıldı. • HALKYAŞAM SİGORTA bu yılın ilk beş aylık sonuçlanna göre 771 milyar liralık prim üretti. • KENTBANK Kurumsal Bankacılık Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılıgı'na Savaş Gülaydın'ı getirildi. • INTEL Istanbul ve Ankara'da düzenlediği seminerlerde bayi ve büyük kullarucılanna Pentium, P6 teknolojilennı ve yeni sistemlerini tanıttı. • VİSA INTERNATIONAL'ın bankalar arası bilgi yanşmasında Türkiye'den Pamukbank, Barcelona'daki finale katılmaya hak kazandı. • I-BİMSA otomobil bayileri için '3S Bayi Bilgi Sistemi' niseçti. • MICROSOFT Türkiye kadrosuna Müge Kansu ve Murat Sözen'i kattı. • İPANAdüzenlidiş fırçalama ve hekimlere düzenli kontrole gitme alışkanlığını yayrnak amacıyla yeni bir reklam kampanyası başlattı. • NOVELL ünix sistemleri için yaptırdığı . performans testi sonucunda bilgisayar endüstrisinde lider firma olduğunu açıkladı. • LEVI'S 'ın radyo reklamı, 'The New York • Festivals' adlı uluslararası reklam yanşmasında ı 'Başan Ödûlü' aldı. ! • PINARET, piliç salamı ve piliç sosisi üretmeye başladı. • • DOMEX, üç kiloluk Domexmarik'i yeni ambalajıyla temmuz ' avında piyasaya sürdü. j A NETAŞ. Özbekistan'da ; veri iletişim şebekesi, : Makedonya'da da kartlı telefonu tüketicilerin hizmetini sundu. • YATAŞ.bayilik verirken aradığı koşullan, bayilerin ; sunacağı ürün ve • hizmetleri basına açıkladı. • TOYOttCOROLLA, i haziran aymda bu yılın on 1 bininci satşını BTçekleştrdi. GÜVE1V SİGORTA da i Genel Müûirlüğe Emin Atasagun Ktinldi. • IBM'inkatkılanyla i gerçekleşeı Mimarlar ', Odası Bilg Bankası Istanbul Servisi hizmete gîrdi. • FIRATPLASTİK, Aoıkara Siıcan'daki tesislerini ıçtı. • KAYNAK TEKNİĞİ, uvyguladığı. kalite sistemiyle:SO9001 uluslararas kalite belgesini kazandı. • EMLAK BANKASI Avtaşehir s<syal tesisleri ve y-aı spor ocullan törenle Bıldı. PINARSÜT, kâse axnbalajlarJa sade, çikolatalı puding ve krem k-aramel ürrtmeye başladı. • BMW r rankfurt Motor Show'da 5 "modelinin ilk k«z tanıtıranı yaptı. SETBİR, 7. planda tanm ve hayvancılık politikalan açısından ciddi eksikler buldu Kaflvnmm plamgöçe zortuyorEkonomi Servisi - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birligi (SET- BİR), 7. Beş Yılhk Kalkın- ma Plan Taslağı 'nın tanm ve hayvancılık politikalan açı- sından ciddi eksiklikler taşı- dığını ileri sürdü. SETBİR Başkanı Doğan Vardarh im- zalı açıklamada, 7. Beş Yıl- hk Plan Taslağf nın Türki- ye'nin ekonomik yapısıyla birçok alanda çeliştiğine dikkat çekilerek, "Taslağm özellikle biryük sorunlara sa- hip tanmsal vapımızın ve hayvancılık sektöriinün ya- pısaJ değişimini ve geiişimini içeren genel ve sektörel hedef ve politikalar çerçevesinde birçok yönden eksik olduğu- nu üzülerek müşahade et- mekteyiz" denildi. Taslağın Türkiye'deki ta- nm ve hayvancılık potansi- yeli ile2000'liyıllardadün- yadaki değişimleri hesaba katmadığının belirtildiği açıklamada. şu görüşlere yer verildi: "Plan taslağın- da tanmsal yapunızm köklü reformlaıia yeniden düzen- lenerek dünva ekonomik ve tanmsal yapısıyla bütünkş- meye veAvrupa Birligi ile en- tegrasyon sürecine yönelik hiçbir ciddi hedef ve strate- şanacak olmasına", on mil- yon köylünün kırsal alandan kente göç edeceğinin öngö- rülmesine karşın, taslakta göçe karşı tanm ve hayvan- cılıkta alınacak tedbirlerden söz edilmemesi eleştirildi. Gelişmiş ülkelerde kırsal nüfusun arttığına dikkat çe- SETBtR açıklamasında 'Plan taslağuıda tanmsal yapımızın köklü reformlarla yeniden düzenlenerek dünya ile entegrasyon sürecine yönelik hiçbir ciddi hedef ve stratejinin olmadığı görülmektedir' denildi. jinin olmadığı görülmekte- dir." Açıklamada, önümüzde- ki 5 yıllık dönemde. "yer- yüzünün bugüne kadar gör- düğü en büyük iç göçün ya- kilen açıklamada, kalkınma planında da. şehirden köye göçün özendirilmesi gerek- tiği belirtildi. AB ile entegrasyon için kırsal kesimdekilerin gelir seviyelerinin yukarı çekil- mesi gerektiğinin vurgulan- dığı açıklamada, "köylütop- lumundan çiftçi toplumuna geçilmesi gertktigi" üstünde dunıldu. Türkiye'de sivil işgücü- nün 3 7 milyon olmasma kar- şın, planda 20 milyon olarak gösterildiğine yer verilen açıklamada, bu farkın Dev- let Planlama Teşkilatı'nm tanrru ve ev kadınlannı iş- gücü dışında bırakmasından kaynaklandığı ve bu yakla- şımın yanlış olduğu ifade edildi. Planda yer alan "Tanmın ekonomideki önemi azan- yor"cümlesinin eleştirildiği ve yalnızca hayvancılık sek- törünün sağladığı katma de- ğerin 779 trilyon TL olduğu- nun hatırlatıldığı açıklama- da. destekleme politikala- nnda sübvansiyonlann siya- si kaygılarla kullanılmasi da eleştirildi. Plandaki eksiklikler # Tanm ve hayvancılığın makro gelişim hedefleri Sörülmüyor. > Tanm ve hayvancılığın net dış ticaret (ithalat- ihracat) hedefleri yer almıyor # Tanm ve hayvancılık sektöriinün bütünleşmesi ve agro- endüstri adı altında sanayileşmenin modeli ve hedefleri olmadığı gibi, planın hiçbir satınnda agro- endüstrinin adı bile yok. # Dengeli beslenmede büyük önem taşımasına karşın protein hedefi belirtilmemiş. # AB ile uyum, özellikle "ortak tanm politikası" açısından ne gibi yapısal reformlar gerektiği yer almıyor # Kırsal kesimdekilerin demografik yapısı ve gelişimine yönelik hedefler yok. # Tanmda planlı legalleşmenin yaptınmı ve takvimi bulunmuyor. Başbakan'ın azarladığı işadamlan, 3 yıl önce verilen Eximbank garantisine güvennıişlerdi OzaPm garaııtisim Çiller taınmadı AHMETÇELİK Başbakan Tansu ÇüJer'i Azer- beycan'da kızdınp işadamlannı azarlamasına neden olan Eximbank kredilerinin, eski Cumhurbaşkanı- Turgut Özal'ın eseri olduğu orta- ya çıktı. Ertelenen krediler nede- niyle Başbakan'dan azar işiten Ne- taş Genel Müdürü Tanju Argun, Cumhurbaşkanı Özal'ın ödeme güçleri olmadığını bile bile Türk curnhuriyetlerinde yatınm yapıl- ması talimatını verdiğini söyledi. Azerbaycan'a Özal'ın Cumhur- başkanı olduğu dönemde girdikle- rini belirten Netaş Genel Müdürü Tanju Argun, "Devlet yannnı yap- manuzı istedi, gidip inceiedikve öde- me güçlerinin olmadığına, yatinm- lann geri dönme> eceğine karar ver- dik. Bunun üzerine bize ödeme ga- rannsi vererek Eximbank"ın söz ko TurgutÖzal Eximbank kredilerinin ertelenmesi ile ilgili olarak Başbakan Çiller'den azar işiten Netaş Genel Müdürü Argun, kendilerine güvenceyi Turgut Özal'ın verdiğini söyledi. Tansu Çiller nusu ülkeye kredi açacağını sö\ ledi- ler. Biz de yatınm yaptık. Fakat da- ha sonra Âzerba> can riskli bir ülke okluğu için krediler çıkmadı"dedı. Azerbaycan'a açılmayan Exim- bank kredileri hükümet ile işadam- lannı karşı karşıya getirdi. İşadam- lan 1992'de Türkiye ile Azerbay- can hükümetleri arasında imzala- nan 250 milyon dolarlık Eximbank kredi anlaşmasının şartlannın yeri- ne getirilmesini istiyorlar. Sovyetler Birligi'nin dağılmasıyla kurulan Türk cumhuriyetlerinde "geri dö- nüşü nemen nemen imkânsız oldu- ğu hakte" yatınm yapmalan için adeta itildiklerini belirten işadam- lan, hiçolmazsatamamlanmışpro- jeler konusundaki Eximbank kre- dilerinin ödenmesini istivorlar. Kre- dilerin kendileriyle hiçbir ilgısinin bulunmadığını, olayın kamuoyuna yanlış yansıtıldığını belirten Netaş Genel Müdürü Tanju Argun, "Bize 'Gidinyatınm yapın. Garantisi biz- den.' dediler biz de gittik 'derken, Türk-Azerbaycan İş Konseyi Baş- kanıAii Yücel ise, "'Onlar bizim kardeşlerimiz. Gelişmelerinekatkı- da bulunacağız' dhorlar büyük ûl- ke obnak kolay değiTdedi. Aslında alacaklannın çok fazla olmadığına değinen Argun, zorlu- ğun gerçekleşytirdikleri projenin kendi kendini finanse etmemesin- den kaynaklandığını belirtti. Ülke- ye 50 bin hatlık santral dizisi kur- duklannı belirten Argun şöyle ko- nuştu: "Soyvetler Birîiği'nden ayn- lan ülkelerin tümünde lokal teiefon konuşmalan bedavadır. Bu \üzden proje kendi kendinifinanseetmiyor. Ancak ülkeiçin çokönemli bir yaö- • • • Ozelleştirme Idaresi'nden fiyat savunması ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ozelleştir- me Idaresi Basjcanlığı (ÖlB), Ozelleştirme Ya- sası'nın yürürlüğe girmesinden sonra gerçekleş- tirilen uygulamalarda, ihale öncesi, şirketlerin "değer tespit komisyonlan"nca bir veya birden fazla metot kullanılarak değerlendirildiğini kay- detti. ÖtB, değer tespit çalışmalan sırasında, şirket- lerin nitelikleri, sektördeki durumu, üretim yön- temleri, teknolojik yapılan, halka açıklık durum- lan gibi çok çeşitli kriterlerin göz önüne alındı- ğuıı ve bu doğrultuda bir veya birden fazla de- ğerleme yönteminin kullanıldığını bildirdi. Açıklamada, bunun yanı sıra, birçok uygula- mada, net bugünkü değer, temettü verimi. defter değeri, net aktif değeri, amortize edilmiş yenile- me değeri, tasfiye değeri, fiyat-kazanç oranı, pi- • Ozelleştirme îdaresi'nden yapılan açıklamada, "thaleler öncesinde değer tespit komisyonlan, şirketleri bir veya birden fazla metot kullanarak değerlendiriyor" denildi yasa kapitalizasyon değeri, ekspertiz değeri, fi- yat-nakit akım oranı gibi yöntemlerden bir veya birkaçının birlikte veya ayn ayn kullanıldığı vur- gulandı. Bu çerçevede, Havaş ve Nimsa gibi, hisse ba- zında satışı yapılarak özelleştirilen kuruluşlarda. bilanço esasma ve verilerine dayalı değerleme yöntem ve tekniklerinden net bugünkü değer yöntemi başta olmak üzere, birçoğunun aynı an- da kullanıldığı belirtilen açıklamada. şöyle de- nildi: "SE K'tematitaMo verilerine dayah değer- leme yöntemlerini kuUanmakyerine, işletmelerin varlık bazında ve amacı doğrultusunda çalışünl- ması kaydıv la satışı yapılacağı dikkate alınarak bir önceki ihalede açık artnrma sonucu elde edi- len piyasa değeıierinin belli bir iskonto oranı ile bugüne getirilmesi ve varlıklann piyasa-defter degerierinin alt \e üst limiderinin tespit edilmesi yöntemi kulanılmtşbr. Tl RBAN'a ait Kemer Marina Oteli'nin satışında ise ekperti/ değeri yöntemi kulanılmtsken Muş ve Hil\ıuı yem fab- rikalanmn değerleme yöntemi çalışmalan sırasında mali tablolara dayah yöntenilerolan in- dirgenmiş nakit akımlan (net bugünkü değer), net aktif değeri, fiyat-kazanç oranı ve amortize edilmiş yenileme değeri >öntemleri birlikte ku- larulmıştır."" nm. Ancak bizim bir suçumuz yok bize 'gidin' dediler biz de gittik. Başbakanın kredi geri ödemelerini ild yıl daha erteiemesi iyi oldu." Kredilerinin iki yılda deği! de dört yılda geri ödenmesinin çok bü- yük bir anlam ifade etmediğini be- lirten Türk-,\zerbaycan İş Konseyi Başkanı Ali Yücel, geri vadesi iki yıl uzatılan kredinin sadece 8.2 mil- yon dolannın proje kredisi olduğu- nu kaydetti. 53.8 milyon dolarlık kısmın mal kredisi olduğunu belir- ten Yücel şöyle konuştu: " 1992 yıhnda 250 milyon dolarhk Eıimbank kredisi için hükümetkr arasında anlaşma imzalandı. Bu- nun 100 mihon dolarlık kısmı ihti- >açlan olan nıallann \erilmesi için, 1 $0 milyon dolarlık kısmı da >aünm projeleri için verilecekti. Ancak şu ana kadar bunun sadece 62 milyon dotorhk kısmı kullandınkİL Bunun da sadece 8.2 milyon dolan ya- nnm kredisi." Başbakanı'ın "Geriye dö- nüşü olan yatınm yapın'' söz- lerine de bir anlam vereme- diklerini belirten Yücel, " 1992 yıhndaTürkiye0e Azer- baycan arasında 21 Nisan 1994 tarihinden itibaren ödemeye başlamak koşuluvia, 250 mil- yon dolarlık Eximbank kredi anlaşması imzalandı. Ancak daha sonraki krizler nedeniy- le bunun sadece 62 milyon do- larlık kısmı kullandınkİL Pro- jekor \/crbay can hükümcti ta- ranndan onaylandıktan sonra Türk Eximbank'ın onayından da geciyor. Onaylanmayan projleryapilmıyor. En azuıdan yatınmı tamamlanmıs. proje- ler konusundaki krediler ve- rilsin. Önderliğe soyıınmak kolavdeğfl. Bununbir maliyeti muttaka olacakür" dedi. BARTIN-SAMSUN-ORDU-GIRESUN-TRABZON-RIZE-ÇORUMABANT Fiyotlorımızo Lüx Olobuslerle Uloşım + Çevre Gezılen + Rehberlık 8 gece 9 gün * • • ve • • • * otellerde Y.P konoklama dahil 15 TEMMUZ - 23 TEMMUZ 22 TEMMUZ • 30 TEMMUZ 12 AĞUSTOS • 20 AĞUSTOS 26 AĞUSTOS • 03 EYLÜL 11.450.000.- T.L. T R A V E L A G E N C Y (Merkez) KADIKÖY (0216) 349 95 30 Pbx BAKIRKÖY (0212)570 79 15Pbx PAMUKKALE-KUŞADASI-BODRUM-MARVARİSFETHİYEICAŞ-KALKAN KEMERANTAIYASİDEASPENDOS-AIANYA FiyaHarımızo Lüx Otobüslerle Ula>ım+Çevre Gezileri + Rehberlik 7 gece 9 gün * • • ve * • • • otellerde Y.P. konaklama dahil 14 TEMMUZ • 23 TEMMUZ 21 TEMMUZ - 30 TEMMUZ 28 TEMMUZ - 06 AĞUSTOS 11 AĞUSTOS - 20 AĞOSTOS 18 AĞUSTOS • 27 AĞUSTOS 25 AĞUSTOS - 03 EYLÜL 9.900.000.- T.L. BODRUM FETHIYE • •*•• MMf*^ U Kafc. Mn Imö, 0o<o S»f, Öal PH MGT, Cenk 0|rM, !!• Sa Sperin h * * l i 7.45O.OOO-- ı . ÇOCUK TÛZM£ KtVUZU, YÜZME HAflJZU, DUŞIU rUVUTTLEI, MAS* TENİSİ, JOGfilK, PUIİHG, DİSCO IA> 5.75O.OOO.- T.ı KEMER GOLDEN HORN • * * • BELEK MARMARIS S«w. Tin» Honn, SnoA^mı, S«tU>, Hrm l>, M t a n Ttris, I n M ı JwU. himBm. m*. İAdı >t)iı M Mfc immUm 12.980.000.- ıı CLU5 MEGA m h, rînm IVrra, Sam FkntCHIH, 14.700.000.- ,L intcrmorHfiR.MflZ.hVS £ÜÇÜ< 1ı ıılıl ı TJıı Jıılııııl ' lııllı llı ıılı.fnl 8.500.000.- T.L OTEL KONAKLAMALARIMIZ 7 GECE YARIM PANSİYON KEMER AM8ASS4DC* f^ZAAPAJT 0OS»IK3tS OLMKSniNCBS SYCNET2000 oıtMoreı SEAGU1 FAVOdAOUU FAlEKKOr'AB NONAOIH ••*• *** ••• •••* *** HV.I **** HV.I coıa«AM« 12250000 7700000 11980000 :< 580 300 10.500 000 8800000 114X000 9750 000 21.000000 •3.840000 1Z2SO00O 8 400 000 11380000 10.500000 MMHMYM PHASEIEP8NCESS ALANYA OUA1ANTH dlCOAS&BEACH 14.850 000 14.850000 15.400.000 15.950.000 1UMANTIC 170X000 QUTU»l» 10450000 *** 12.1X000 *** 8 480000 ASTEBAHOTH KUSADASI ANTALYA RO«»JMOTH GAEOIE. FUhCADONEH fHttAK)NVO»*G£! IAHAFA1COKI AMTAİVA P«NCES mV&AUa S£SO«T ***** ***** ***** *** **•• ***** 17X0.000 1» 350.000 )« 625.000 11.000000 103500» 17500 000 8.500 000 17750000 FETHIYE OUBl'OOABOTANK HOTHAİBB HOTBMeaıöuiDec] CHOTH.1£1DÛNA BODRUM OUBBSAN A1>MM»HOTE SAMOÎB ••• 10S50000 *•** 13850000 *** 15600000 *** I354S0OO HV.I U 000 000 HVI 13 950.000 ** 9 «50.000 , » , 16750000 K I B R I S 7 GECE COK COK OZEl DOMfOIH • * • 13900.000 * * * 10150000 * * * 11İ500OO SNAMSIArHO<H * * * * 9000.000 PAl»«E*CHHOm ***** 16.1 «.000 MSMMCOUÜTHOTE **** 14800.0» ÇEŞME ASLİYE HUKUK MAHKEIVIESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1994'220 Davaci Şahinde Künkçü tarafmdan davalı EIi Geze- roğlu aleyhine açılan Çeşme ilçesi Sakarya Mahalle- si Punta mevkiinde pafta 24 J 11 ada 538 parsel 51 "de kayıtlı 11238/579760 hissesinin cebri tescil davasının davalı Eli Gezeroğlu'nun tüm aramalara rağmen açık adresi tesbit edilemediğinden ilanen tebligat yapılma- sına karar verilmiş olmakla davalı Eli Gezeroğlu'nun duruşmanın atıh bulunduğu 25.9.1995 günü saal 9.50'deduruşmada hazırbulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde yoİduğunda yargı- lamaya devam olunacağı ve karar verilecegi hususu, dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 31932 MANİSAİCRA TETKİKMERCİ1 HÂKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 1994'66 Esas 1995/42 Karar Davacılar Gülseven Özçelik, Gülgünnur Özçelik vekili Av. Ibrahim Muradoğlu tarafından davalılar Cafer Çam ve Veli Özçelik aleyhine açılan istihkak davasının yapilip bitirilen duruşması sonucunda: Mahkememizin 24.2.1995 tarih ve 1994/66 esas, 1995/42 karar sayılı karanyla davalı Veli Özçelik'in hakkında açılan istihkak davasının reddine karar ve- rilmiştir. Davalı Veli Özçelik'in adresinde bulunamadığın- dan davalının son ilan tarihinden itibaren 10 gün için- de hükmü temyiz edebileceği, aksi halde kesinleşe- ceği ilanen tebliğ olunur. 19.06.1995 Basın: 31950 T.C. KADIKÖY 2. ŞULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1991/166 Vas.name, Muris Emine Bedia Oğuz'un vasiyetnamesinin mahkememizde açılıp okunmasına dair davanın yapılan yargılaması sırasında: Musaleh Halit Seçkin'in açık adresi bilinemediğin- den vasiyetname örneğinin tebliğ edilemediği ve z- abıtaca yapılan araştırmada açık adresi tespit edileme- diğinden adı geçenin 7.9.1995 günü saat 9.30'da mahkememizde hazır bulunması, muris tarafından dûzenlenen 23.3.1959 tarih ve 5821 yevmiye sayılı vasiyetname ile terekesinin tamamını Kıymet Uysal ve Halit Seçkin'e vasiyet ettiği anlaşıldığından, işbu ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde kanıt ve nedenleriyle bir- likte itirazını bildirmediği takdirde vasiyetnameymi kabul etmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 5.6.1995 Basın: 28695 YORUM OZTIN AKGUÇ Üniversite Açmak Türkiye'ye yapılacaken iyi yatırımlardan biri, belki de en iyi yatınm, üniversite bulunmayan illerde üni- versite açmaktır. Üniversite açmanın aydınlanmayö- nünde önemli bir aşama olduğu, kitlelerin davranış biçimlerini, değer yargılannı, bilgi düzeyini, düşünme yeteneğini etkileyeceği kuşkusuzdur. Insan yetiştir- meden hiçbir sorunun sağlıklı biçimde çözülemeye- ceğine inananlar için ülkenin çeşitli yörelerinde yeni üniversiteler açılması kadar mutluluk verecek bir o- lay, bir gelişme yoktur. Gönül ister ki, Türkiye'nin he- men ner ilinde, hatta büyücek her ilçesinde üniversi- te açılsın veya belli bir üniversiteye bağlı fakülteler ku- rulsun. Üniversite açmak, bina yapmak, bina kiralamak, bi- nalann üstüne tabela asmak değildir. Görkemli de ol- salar binaları gerçek anlamda üniversite yapan, oğ- retim üyeleridir. Üniversitede temel öğe, ögretim üye- sidir. Öğretim üyesi o binalara bir anlam, bir değer ka- zandınr. Öğretim üyesi, yalnız ders veren, kitap, not hazırlayan, sınav yapan, bilgili kişi değildir. Öğretim üyesi, görüş, düşünce, özellikle davranışlan ile öğ- rencileri, çevreyi etkileyen, yönlendiren bilge kişidir. Bazı akademik unvanların edinilmiş olması, ancak kâğıt üzerinde öğretim üyetiği için yeteriidir. Öğretim üyesinin, akademik unvanlan dışında ve üstünde ni- telikleri, yetileri olmalıdır. Aksi halde o unvanlar alda- tıcı bir etiket olarak insan üstünde takılı kalmaktadır. Bazı hocaların davranış biçimlerinin, değer yargı- lannın öğrencileri etkilediği kuşkusuzdur. Mülkiye'de geçen yıllanmı şöyle anımsadığımda şimdilerde ço- ğu rahmetli olan hocalarımdan, bazı davranış biçim- leri, yaklaşımlar öğrendiğimi daha iyi duyumsuyo- rum. Ismail Hakkı Ülkümen ve Zeki Mesut AJ- san'dan ciddiyet, nezaket, öğrenciye, derse saygı; Seha Meray'dan insanın bilgisi arttıkça cehaletinin bilincıne daha iyi ulaşacağı, Bedri Gürsoy'dan hoş- görü, Ahmet Şükrü Esmer'den olaylar arasında ne- den-sonuç ilişkısi kurma, Aydın Yalçın'dan derste tartışma, tartışma ile daha bilinçli sonuçlara ulaşıla- bileceğini öğrendim. Yavuz Abadan, Bahri Savcı adalet bilincim yeşerttiler, hukukun üstünlüğünü, hu- kukun yasalardaki maddeleri bellemek olmadığını öğrettiler. Bunlar ilk akla gelen isimler. ABD'de lisans üstü eğitimim sırasında, açık kitaplı olarak yapılan is- tatistik sınavlan, fonmül ezberlemenin değil, uygula- ma, çözümleme yeteneğinin önemli olduğunu; gözet- mensiz yapılan sınavlann öğrencinin dürüstlüğüne güvenmenin daha sağlıklı bir yaklaşım olduğunu öğ- retti. Öğrendiklerimizi yaşamda ne ölçüde uygulayabil- dik? Ne ölçüde başarılı olduk? Bu sorulara tümüyle olumlu yanıt vermek zor. Ama hocaların değer yargı- larının, davranış biçimlerinin, yaklaşımlannın, öğren- cileri, çevreyi etkilediği doğru. Buna karşı öğrencilik daha sonra öğretim görevli- liği yaşantımda, dersi bir angarya gibi gören, derse girmeyen, öğrenciyi küçümseyen, iletişim kurama- yan, bazı komplekslerini tatmine çalışan, güçlü gör- düğü kişi ve çevrelere yaklaşarak hatta yaltaklana- rak akademik unvan, dekanlık, rektörlük gibi idari gö- revler peşinde koşan, akademik unvanlan maddi çı- kar sağlama aracı olarak kullanan öğretim üyelerini gözledim, halen de gözlüyorum. Eğer bu tür kişiler için, belirli akademik etiketler taşıdıklan için "öğre- tim üyesi'' sıfatını kullanmak doğru ise. Eğeraraştırmacı, sevecen, yaratıcı, kendisine, üni- versiteye, öğrenciye saygılı öğretim üyeleri bulabile- cek veya yetiştirebileceksek, yeni üniversiteler aça- lım. Yok, yukanda olumsuz yönlerini tanımladığımız türden sözde öğretim üyeleri ile üniversiteleri doldu- racaksak, üniversiteleri belirli partilerin, belirli ideolo- jilerin örgütlendiği siyasal kurumlar haline getirecek- sek, boşuna kaynak israf ederek halkı aldatmayalım. Üniversite, bina, tabela, derslik, deneylik (labora- tuvar), bilgisayar donanımı değildir. Üniversiteye can veren, ruh veren, öğretim üyeleridir. Üniversiteler açarken yalnız akademik unvanların gerçek öğretim üyeliği için yeterli olmadığının da bilincinde olalım. 5 ülke arasındaki anlaşma 1996'da Ortadoğu'da elektrikbirligi BÜLENT ECEVİT AIVIALYA - Türkiye'nin Mısır. Ürdün, Suriye ve Irak ile 1989 yıhnda imzaladığı "5 Ülke Elektrik Sistemleri En- terkonneksiyonu Projesi" te- sis aşamasına geldi. Bu proje tamamlandığında, 5 ülke ara- sındaki elektrik sistemleri birbirine bağlanacak. Dün Antalya'da başlayan. Mısır'dan Elektrik ve Enerji Bakanı Mubammed M. Aba- za'nın. Irak'tan Ankara Bü- yükelçişi Rafi M. El Tıkri- ti'nin. Ürdün'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sa- mih T. Darvvazeh'in. Suri- ye'den Elektrik Bakanı Mo- unib Ş. Al-Dahr'ın katıldığı -Beş Ülke Enterkonneksryo- nu Bakanlar Toplanüsı"na Türkiye'den de Enerji ve Ta- bii Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoykatıldı. Atasoy. "für- kiyc. komşu ülkelerle daha iyi Dişkiler geliştirmek suretiyle, coğrafî konumunun ve doğal kaynaklannın getirdiği oîa- naklan komşulanyla pavlaş- manın yarar saglayacağına inanmakta ve bu konuyu, uy- guladığı enerji politikasının bir unsuru olarak kabui et- mektedir'" dedi. Türkiye tara- fından toplantıya gözlemci olarak cağnlan Kırgızistan, Türkmenistan, A?erbaycan ve Gürcistan enerji ve elekt- rik bakanlan da toplantıda ha- zır bulundular. Atasoy, bu ül- kelerin de enterkonneksiyona dahil edilmesini istedi. Beş ülke arasında ilk adım- da öngörülen hatlann tamam- lanmasıyla Türkiye - Suriye ve Suriye - Irak arasında 400 Megavat, Suriye - Ordün ara- sında 300 Mw, Ürdün'den Vevsel Atasoy Mısır'a_ 400 Megavat, Mı- sır'dan Crdün'e 300 Megavat transfer olanağı sağlanabile- cek. Daha sonraki adımlarda ise Turkiye-Irak bağlantılan- nın tamamlanmasıyla Türki- ye-Irak, Türkiye-Suriye ve Suriye-Irak arasında ortalama 750 Megavat'hk bir transfer olanağı doğabilecek. Siyasi alanda ve su konu- sunda Suriye ile olan anlaş- mazlıklann elektnk konusun- da yaşanmadığına dikkat çe- ken Bakan Veysel Atasoy. "Türkiye - Suriye arasında öngöriiİen Birecik - Halep400 kilovatbağlantısı 1997vılında tamamlanacak. Türkiye'nin tesis edecegi Atatürk - Birecik - Sınır Enerji Nakil Hatla- n'nın finansraam Avrupa Ya- tınm Bankası ve Düma Ban- kası kredilerinden karşılana- cak. Harön güzergâh nelirle- me çalışmalan tamamlandı, şartname hazıriama çauşma- lan sürdürülmektedir" diye konuştu. Yapılan fizibilite çalışma- lan sonuçlanna göre projenin 5 ülke için toplam maliyeti 590 milyon ABD Dolan. Bu yatınmın geri getirisinin de yüzde 118 olarak belirlendi- gı açıklandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog