Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

14TEMMUZ 1995 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Moğuttay'la Harper görüştü • ANKARA (Curahuriyet Bürosu) - Adalet Bakanı Moğultay, Ankara Barosu'nun 72 kunıluş yıldonumü nedenıyle başkentte bulunan Dünya Barolar Bırlığı Başkanı Prof Dr Ross Harper'ı, dun makarrunda kabul ettı Moğultay, kabul sırasında yaptığı konuşmada, savunma hakkının, hukuk devletı ve demokrasının aynlmaz bır parçası elduğunu anımsattı Prof Dr Ross Harper da 168 ülkeden 2 5 mılyon avukatın temsılcısı plduğunu vurguladı Selahattin Şanbaşoğlu öMü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkjye'nın ılk metalurjı muhendısı ve cumhunyet tanhınde «anayının gelışmesınde buyük katkılan olan Selahattin Şanbaşoğlu Lapsekı'de geçırdığı trafık kazasında yaşaırunı yıtırdı 1907 yılında Erzıncan'da doğan Şanbaşoğlu, 1932'de Almanya'da Âachen Teknık Ünıversıtesı'nden mezun Oİdu Maden Hurdanlığı AŞ, Maden Arama, Etûd AŞ, METAŞ'ın kurucusu ve ılk genel müdürü olarak görev yapan Şanbaşoğlu'nun MKEK'ın yenıden yapılandınlması, demır-çelık ve refrakter malzeme konulannda çok sayıda yapıtı bulunuyordu Yerel yönetimler konferansı • ANKARA (Cumhuriyet bürosu) - Turk Beledıyecılık Derneğı ve Konrad Adenauer Vakfı işbırlığıyle düzenlenen /'Unıter ve Federal Devletlerde Yerel Yonetımler" konulu konferans, dun Hılton Dtelı'nde başladı JConferansın açılışında konuşan Içışlen Bakanı •Nahıt Menteşe, Başbakan'ın tahmatıyla yerel yönetımlerde reformu da sağlayacak 20 projenın hazırlandığını .kaydettı PetrolOfisi Azerbaycan'da istasyon açacak • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çıller'ın Azerbaycan zıyaretınde, Petrol Ofisı'nın bu ülkede 20 akaryakıt ıstasyonu ıle yılda 50 bın ton kapasıtelı madenı yağ fabnkası açması konusunda ılke anlaşmasına vanldı Çıller'ın zıvaretının ardından dun yayımlanan ortak açıklamada. Azen petrollennın Tûrkıye uzennden dünya pazarlanna ulaştınlması konusunda daha önce «ağlanan görüş btrlığının Jeyıt edıldıği belırtıldı 7. Beş Yıll* Katkınma Planı • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)-TBMM Genel Kurulu'nda7 BeşYıllık Kalkınma Planı üzenndekı gorüşmeler tamamlandı Kuruldakı göruşmeler sırasında, ılk tur göruşmelerde yapılan eleştınlen yanıtlayan Devlet Bakanı Aykon Doğan, ANAP'a yuklendı Doğan, ANAP'ın laıklık konusunda RP'nın, Anayasa Mahkemesı'ne başvurularda da CHP Ankara Mılletvekıh Mûmtaz Soysal'ın peşme takıldığını söyledı ANAP'uı "vap-ışlet- Bevret" modehnı ıçme sındıremedığını öne sûren Doğan, Turkıye'nın Avrupa Bıriığı (AB1 ıle gûmruk ^ırlığıne gırmesıne de zorla \e kerhen destek verdığını savundu Baran Kitabevi kunctaklandı • \NTAL\A (Cnmhuriyet) - Alanya'nın kent merkennde bulunan Baran Kıtabevı kundaklandı Öncekıgün sabaha karşı meydana gelen olajla ılgılı olarak bır açıklama yapan kıtabevı sahibı Cemal Özsaygı, saldınnın amaçlı olduğunu öne surerek "Bır gun once telefon açtılar Azız Nesın'ı kasıederek Büyukbabanız öldu. sızı de mahvedeceğız o .. çocuklan' dedıler Sonra da bu olay oldu" "dıye konuştu Saldınyı Hizbullah orgûtünün üstlendığı oğrenıldı Sosyalist hareketin önderlerinden M. Ali Aybar alkışlarla uğurlandı Aybar toprağa verîldi• CHP hden Çetin, Avbar'ın Türk siyasi yaşamma önemîı katkısı olan bır kışı olduğunu vurgulayarak, "Türk sıyasetıne kışıhğiyle, durustlüğüyle, ınançlanyla, bağımsız ve milh polıtıkasıyla son derece onemlı katkı yapmıştır Ozelhkle Türk soluna önemlı katkıda bulunmuştur" dedi Istanbul Haber Servtsi- Türkıye sosyalist ha- reketının onderlennden ve eskı TÎP Genel Baş- kanı Mehmet AH Aybar, toprağa \ enldı Meza- n başmda yapılan konuşmalarda, Aybar'ın ha- yatını sosyahzme adadığı ve daıma ışçı sınıfı- nın yanında yer aldığı vurgulandı Pazartesı gunu tedavı gorduğu Florance Nıghtıngale Hastanesı'nde kalp yetmezhğınden ölen Mehmet Alı Aybar Bebek' Camıı'nde kı- lınan öğle namazından sonra Aşıyan Mezarlı- ğı'ndakı aıle kabnstanında toprağa venldı Es- kı mılletvekıh olmasına karşın aılesınm ısteğı doğrultusunda Aybar ıçın TBMM'de toren dü- zenlenmedı Bebek Camn'ndekı cenaze torenıne aralann- da TlP'ın kuruculan Şaban Yıkbz, Mehmet \M Aslan, DİSK Genel Başkanlanndan Kemal Ne- bioğhı, TankZiya Eltincı'nın de bulunduğu çok sayıda partılı, Mihri ve Sevim Bdfi, Muzehher Va-Nu, CHP Genel Başkanı \e Başbakan Yar- dımcısı HikmetÇetin, Kadından Sorumlu Dev- let Bakanı 4ysel Baykal ıle Tunzm Bakanı lr- fan Gürpmar. TYS Başkanı Ataol Behramoğ- hı Istanbul Barosu Başkanı Turgut kazan, Ya- şar Kemal, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kemal Turkler'ın eşı Sebahat Tûrkler, Necati Cumah. ldris Erdinç (Şofbr Idns), Aziz Ne- sin'ın oğlu Ahmet Nesin uzun süredır eylemde bulunan bır grup Emınonu Beledıyesı ışçısıyle çok sayıda yazar, sanatçı bılımadamı,sendıka- cı, polıtıkacı ve aılesı katıldı CHP Genel Baş- kanı Hıkmet Çetın, Aybar'ın Türk sıyası yaşa- mına onemlı katkısı olan bır kışı olduğunu vur- gulayarak, "Türk siyasetine kişiliğryle, dürüst- lüğüyle, inançlanyla, bağımsız ve milli politika- sryia son derece onemlı katkı yapmıştır. Ozettik- le Türk sohına önemli katkıda bulunmuştur" dedı Camıdekı toren sırasında Aybar ın kızı GüDü Aybar ıle torunu Memo bır sure bayrağa sanlı tabuta sanlarak ağladılar Cenaze nama- zını kıldıran Hoca Ahmet Metin, Aybar' m Turk sıyasetıne buyuk katkılan olduğunu vurgulaya- rak, "O, ışçüerin, işçi sınınnın onderiy dı, hdeny - di. Türkiye için değiL, fum dunva ıçın eşıtiik. ba- nş, kardeşlikistivordu. Ben polıtikacı değüirn, a- ma Türkhe'deyoziaşma var. O, laık Turkıye'nın savunuculanndan biriydı. Bu çalışmalan nede- niyie ve işçı sınınnın yanında ounasının mükâ- faonı ahirette de görecektir'" dedı Cenaze na- mazından sonra Aybar'ın naaşı cenaze arabası- na konularak Aşıyan Mezarlığrna goturüldu Mezarhğa yuruyerek gıden kalabalık ıse ellenn- de Aybar'ın postennı taşıdılar Aybar'ın Aşı- yan'dakı mezan başmda konuşan DİSK Genel Sekreten MehmetAtay, Aybar'ınkendısını sos- yalızme adadığını vurgulayarak "Sosyaüzmin hocası olarak yaşadı ve son nefesine kadar sos yaKzm için mücadeteetti" dedı Aybar'ın muca- dele arkadaşı ve SDP Genel Başkanı Cenan Bı- çakçı da şunlan soyledı "Kendisini ülkesinin bağunsızhğına ve halkın mutiuıuğuna adayan buyuk bır insanı uğurluyoruz. O, eylemci bir hn- lim adamıydı. De\nmci bir ınsandi. Gunumuz- de ikmcı sınıfın eline duşmüş poUtika içinde bi- rinci sınıf bir insan olarak poiitika yapılabüece- ğini kanıdadı. Bağımsız bir bevuıdL" DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak da 12 Eylul asken darbesınden sonra Aybar'ın DİSK davasının en onemlı savunuculanndan bın ol- duğunu behrttı PEN Yazarlar Demeğı Başka- nı Şükran Kurdakul ıse "Toptumsal sarvaşunı- nı. büimsei doğrulardan kopmadan vurütmek anlayısı doğrultusunda mucadele etti. 'Ne ABD, ne Sovyetler Bıriığı ne Çın yaşasın bağımsız Türkıye' dedi. Son günierde dünyada yaşanan olaylar da Aybar'ı haklı çıkardı" dedı Daha sonra konuşan Nurhak Dağlan'nda oldurulen Sinan Cemgü'ın babası Adnan Cemgfl de en acılı gununde Aybar'ın yanında olduğunu, onun bır kardeş kadar kendısme yakın olduğunu söy- ledı Konuşmalardan sonra Mehmet Alı Aybar. alkışlarla toprağa venldı LOKANTA«BAR| CHP'den SEK savunması 'Devlet inek sağmaz, mandıra işletmez' • Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, SEK'm süt ışletmelennın satışını, "Devlet ınek sağmaz. Artık vahşı pıyasa ekonomısı uygulanıyor" gorüşuyle savunurken Kırklareli Köy-Koop'a bağlı süt üretıcılen, satışa, sonuna kadar karşı cıkacaklannı bıldırdıler. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Koalısyonun CHP kanadında ekonomı- den sorumlu Devlet Baka- nı Onur Kumbaracıbaşı. SEK'ın satışını "Devlet i- nek sağmaz. Artık vahşi pi- yasa ekonomisi uygulanı- yor" göruşüyle savundu Kırklareli Köy Kooperatı- fi'ne bağlı sut üretıcılen ıse süt ışletmelennın satışına sonuna kadar karşı cıkacak- lannı belırttıler Kumbaracıbaşı, Cumhu- riyet'ın, SEK ışletmelennın satışına ılışkm sorulan uze- rine yaptığı değerlendırme- de, CHP'nın özelleştırme konusunda protokoi ımza- ladığını söyledı SEK'ın 75 mılyar lıranın altında satılan ışletmelen ıçın özelleştırme Idaresı Başkanhğı (OtB) tarafın- dan, Özelleştırme Yuksek Kurulu'nca (O YK) tanınan yetkıye dayanarak venlen onayın 'olağan' bır ışlem olduğunu savunan Kumba- racıbaşı, ıdareye. 'bürokra- sinin azaltılmasr ıçın 75 mılyar lıranın altındakı sa- tışlara onay verme yetkısı- nın tanındığını behrttı Sa- tılan KlT'lerde çalışan ışçı- lenn, üretıcılenn huzursuz olmalannın da doğal karşı- lanması gerektığını belırten Kumbaracıbaşı, "Özelleş- tirmeden zaran olan ayak- lanacakür" dedı 'Vahşi piyasa uygulanıyor' CHP'nın programında özelleştırmenın de bulun- duğunu vurgulayan Kum- baracıbaşı. Guneydoğu Anadolu Bolgesı'nde bulu- nan sut ışletmelennın satı- şı konusundakı eleştınler ıçın şu değerlendırmeyı yaptı "BizGüneydoğu'da besi- cittğûı geuştirihnesıni ıstiyo- ruz. Bunun ıcin subvansı- yon verflir. Programımızda var. Ancak dev let mandıra- cılık yapmaz. Devlet, inek sağmaz. Dünyanın hiçbir yerinde devlet sut uretmez, peynir üretmez. Artık bu alanlardan çekılmek gere- kır. Ozelleştırmenin yapıl- dığı yerde huzursuzluk çık- masıda normaldır. Fiyatlar serbest piyasada beürlen- meli. Arök vahşı' piyasa ekonomisi uygulanıyor." Süt üreticileri ayakta Kırklareli Koy-Koop'tan dün yapılan yazılı açıkla- mada ıse SEK tstanbul lş- letmesı'nın Trakya'dakı sut üretıcılennın 20 vıllık gu- vencesı olduğu vurgulana- rak "Ortağıolduğumuzbır- iikkr, son 4 yılda bu ışletme- nüı yüzde 75'ini özelleştir- di" denıldı Uretıcılığın olmemesı ıçın mucadele venleceğı belırtılen açıklamada, "Is- tanbul Süt İşletmesi'nin öztlleşririlmesi, Trakya'da SEK'e 20 yıldır süt döken, 30-40 bin süt ureticisi aile oiarak kazanılmış haklan- mızuı ve 4 yıllık ö/elleştir- me emekierimızin gaspedil- mesıneyol açacaktır.Ohne- mek ıçin gostereceğimiz do- ğal tepkilerimızı ibretie iz- leyin1 * uyansı yapıldı CHP, sel felaketi için Meclis araştırması istedi ^Belediyeler zamanında müdahale edememîşler^ Bebek Camii'nde kıhnan namazdan sonra Aşiyan Mezarüğı'nda toprağa verikn Aybar'm ce- naze törenine çok sayıda sanatçı, yazar ve bilim adamı katıldı. (Fotoğraf HATİCE TUNCER) ANKARA / tSTANBUL (Cumhuriyet) - CHP tstan- bul Mılletvekıh Mehmet Sevigen ıle 15 arkadaşı, Is- tanbul'da meydana gelen sel baskınlanyla ılgılı ola- rak Meclis araştırması ıste- dıler Sevigen ve arkadaşlan- nın TBMM Başkanlığf na verdıklen onergede, ıhma- lı bulunan gorevlılenn sap- tanması, gerçeklenn ortaya çıkanlması ve gereklı on- lemlenn alınması ıçuı Mec- lis araştırması açılması ıste- nerek şu goruslere yer venl- dı "Belediyeler su baskuı- lanna zamanında ve yeterii düzeyde müdahale yapa- mamış, bu nedenle v^tan- daşların mağduriyeü daha da artmıştır. Genel olarak ortaya çıkan clumsuzlukla- nn, tstanbuPun yıllardan beri plansız buyumesi ve buna bağh olarak yetersiz altyapu yerel yonetimlerin ihmalkâruğu çarpık kent- leşmeden kaynaklandığı söylenebilir. Feİaketle orta- ya çıkan bazı olumsuzlukla- ra bakıldıgında kanaletle- rin tıkalı olduğu, yapılan yoUann mazgalsız ve eğim- siz v apddıgL ahgeçitlerin su baskınlanna korumalı ya- ptlmadıgL, resmi birimlerin doğal felaketlere karşı ön- ceden hazniıklı olmadığı kolayca görulmektedir. Dünya kenri olma iddiasın- daki tstanbulumuzun sağa- nak yağmura teslım olması- nın nedenlennın. ıhmalı bu- lunanlann. vatandaşlanmı- zın zarannın ve gıderilme yoOanıun tespiti için Meclis araşonnası açılması zorun- lu hale gelmiştir.*' Su tahlhe çalışmalan tamamlandı Istanbul Valılığı, kentte sağanak yağışlar sonucu su baskınına uğrayan butun bı- nalarda su tahlıye çalışma- lannın tamamlandığını bıl- dırdı Valılık tarafından ya- pılan açıklamada, afetzede- lenn acıl ıhtıyaçlannı karşı- lamak amacıyla kayma- kamlıklar emnne peyder- pey acıl yardım paralan gondenldığı, aynca salgın hastalık ve dığer sağlık so- runlanna karşılık gereken önlemlenn alındığı kayde- dıldı Evlennden geçıcı olarak aynlmak zorunda kalan afetzedelenn de kayma- kamlıklar aracılığıyla okul- lara yerleştınldığı belırtılen açıklamada Kızılay tara- fından bu okullarda 3 öğün sıcak yemek verecek şekıl- de seyyar mutfaklar ku- rulduğu bıldınldı Afetze- delere, Kızılav tarafından battanıye, gıyecek ve yıye- cek malzemesı yardımı da yapıldığı ıfade edılen açık- lamada, onumuzdekı gun- lerde olası yağışlara karşı önlem alındığı da belırtıldı Açıklamada şoyle devam edıldı "Onumüzdeki gun- lerde muhtemel yağışlar dikkate ahnarak, yenibir su baskınına karşı onlem ola- rak, belediye imkânlanna ek, Karayoİlan Genel Mü- düıiüğü ve DSİ Bolge Mü- dürluğü imkânlanyla dere yataklannın temizlenmesi çalışmalanna başlanmıştır. Aynca afetzedelerle ilgUi on- lemlerin veniden duzenlen- mesi konusunda kayma- kamlıklar u\anlmışûr." Samandıra Beledıyesı de sel felaketıne uğrayan 11 aıleye 5'er mılyon lıra yar- dım yaptı Bu arada tstanbul'da fa- alıyet gösteren yaklaşık 60 sıgorta fırmasına. meydana gelen yağış felaketınden et- kılenen yaklaşık 3 bın sı- gortalının başvurarak za- rarlanmn odenmesını ıste- dığı oğrenıldı 293 89 78 (3HAT) Live Cutna COMMERCIAL Cutnartesi DENİZ KIZI & D f DA\ 2IHIKIŞII IKISI \NBII MEYHANESI Her Pazar Brunch Kc/. lıl ı\ı nırdır BU6E<EVE HER CUMA i AYŞE TÜTÜNCÜ j BÜLENT SOMAY ŞUAYİP YELTAIN LMUT KIRHAN SAPPHO'DA Islıklal Cad Bekar Soiak No 14 IBorsa Fasl Food Kar^ı Sokağı) Bevoglu Rez 245 0(> 68 69 İBarLokanta • ılanlarınız ıçın l 293 89 78 X (3 hat) % % % \ % REST\l IU\T| BAR Islanbul'un ı Sıcak Yaz ı Gecelerinde Bir Esintü... Gorülmeğe değer çıçeklı tcrasımızda kırlangıç seslerı eşlığınde, gune$ın batışını kesıntısız, sonuna kadar seyrederkcn, manastır mımarısının gızemlılığı ıcerısınde ncfıs bır akşam yemeğı yıyerek, ıçtıklennızın doyumsuz tadına vannasa ne dersınıı7 Zengın bır kadro eşlığınde FASIL, TSM ıle hatıralarınızı tazeleyıp yenılerı ıle hoş bır gece geçırmek ıstıyorsanız, buyrun ISM"ye No^Paza^ harıc hergun ISM severlerle olmak dıleg.yle Tel 256 37 51 Suzan şenkaya (14) Kronık böbrek hastası Hesap: 37092-4 Yapı Kredi - Bostancı Kadıkoy Beledıyesı Hesap Işlen Mudurluğu'nun 26 01 I995tanhlı 222062-222063-222064- 222065 numaralarla yatırdığım EmlakVergısı tahsılat makbuzlannı kayıp ettım Hukûmsüzdür HACI YEŞİLOT BAŞSAGLIGI Lısemız mezunlanndan MEHMET ALİ AYBAR'ı (1927/116) 10 07 1995 günü kaybetmış bulunuyoruz Kederlı aılesıne ve yakınlanna başsağlığı dılenz GALATASARAY LÎSESt Satıhk 1992 Broadvvay 60 000'de metalık gn Tel 539 52 06 Teşekkür ediyoruz. tstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Sir Charles Mackerras yönetimindeki îskoç Oda Orkestrası ve Şefika Kutluer'in 25 Haziran tarihli konserinin gerçekleştirilmesindekı değerli katkılanndan dolayı, BORUSAN HOLDING A.Ş. kuruluşuna teşekkür eder. Bı m Cunıbunyet Gazetest nın LılLisnlauırekc olarak yavnlanmtyir Kummsal Sponsorlar EMLAK BANKASI HM MARMARA ] S I A N İ U L vRENAUU -JMtfSL-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog