Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

14 TEMMUZ 1995 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Uzun'dan Yeni Yüzyıl'a dava • ANKARA (AA) - DYP Zonguldak Mılletvekili AIi •" Uzun'un, yayımladıkJan haberlerde kişilik haklanna hakaret edildiği gerekçesiyle Yeni Yüzyıl - gazetesi hakkında açtığı 500 milyon liralık tazminat davasına devam edildi. Ankara 3. Asliye Hukuk '<• Mahkemesi'ndeki • duruşmaya, taraf avukatlan - • katıldı. Mahkeme Başkanı, '- taraflann sosyal ve ' ekonomik dunımlannın araştınlması ıçin > Cumhuriyet Savcılığı '••• kanalı ile yazılan yazının -. cevabının geldiğini söyledi. Başkan. dava konusu yayının yer aldığı gazete fotokopilerinm mahkemeye - ıbraz edilmesi amacıyla • duruşmayı başka bu- güne • bıraktı. Kıratlıoğlu'na altın madalya • ANKARA (AA)- *" Ankara Üniversitesi Veterinerlık Fakültesi, Devlet Bakam Esat Kıratlıoğlu'na altın madalya verecek. Devlet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, veteriner j hekimlıği mesleğine ve ^ ülke hayvancıhğına katkılan nedeniyle Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Devlet Bakanı Kıratlıoğlu'na "Altın " Hizmet Madalyası" verilmesine karar verdi. Atatürk'e hakarete dava • ANKARA (AA) - • Ankara Cumhuriyet .' Başsavcılığı, yayımladıkJan bir yazıda , curnhuriyetin kurucusu ulu ,. önder Atatürk'e hakaret ettiklen gerekçesiyle, - Alperen dergisinin yazan < Nizam Şahin ile Yazıişleri -t Müdürü Kibar Kastel ı hakkında dava açtı. Davada. sanıklar hakkında 4 yıl 6'şar aya kadar hapis - - cezalan isteniyor. tddianamede, bu yazıda Atatürk'e yönelik, "Şeriat 4 düzeni bu sahtekârlann ,. oyununu bozacak en iyi r sistemdir. Bunlar da tıpkı Ebu Cehil gibi hakikatın Islam (yani şeriat) , olduğunu bilirler, lakin . ^ menfaatleri putlardadır. .; Her 10 Kasım'da Ata'nın -i huzuruna çıkıp esas - duruşta beklemek bir nevi t, ibadet sayılmaz mı? Müşrikler de putlann karşısına geçip ıslık çalarak ibadet etmiş olarak tatmin - olurlardı. Atatürk ve Atatürkçüler birer sahtekâr ; - olarak j. nitelendirilmektedir..." . şeklinde ibarelerin bulunduğu kaydedildi. Aksoy'a 20 ay ? hapis ; • ANKARA (ANKA) - 5 Demokrasi ve Değışım | Partisi Genel Başkanı • tbrahim Aksoy da * TMY'ninS. maddesinden * nasibini aldı. Aksoy'a İ verilen 20 ay hapis cezası f Yargıtay tarafindan • onaylanarak kesinleşti. *. Demokrasi ve Değişim İ, Partisi (DDP) Genel * Sekreteri Fehmi Demir, J| yaptığı açıklamada, J Ibrahim Aksoy hakJcında j KonyaDGM'de görülen ve •> 20 ay hapıs, 41 milyon 666 1 bin lira para cezası ile X sonuçlanan davanın 5 Yargıtay tarafindan J onaylandığını bildirdi. ; TunceS CHP ilçe : başkanları • • TUNCELt 2 (Cumhuriyet)-Tunceh'ye S bağlı yedı ilçede yapılan t- seçimler sonucu yeni ilçe - başkanlar belirlendi. CHP Tunceli II Başkanı Bekir Güıdoğan'ın kcntrolünle yapılan ilçe başkanlığ seçimJerinde herhangi bır tatsızlık çıkmazkeı, Durşun Yıldız «.Perket), Aydın Özel (Hozat), Eertal Ateş CNazimiyi), Hıdır Akbalık (Çemişge:ek), Muzaffer "Yerlikaya (Ovacık), Hâseyin Öz (Mazgirt), Hakkı Ercem (Pülümür) ilce başkaılıklanna seçildiler 26PKKİİ ÜMÜIHMÜ • DİYARBAKIR(AA)- Şnıak, Hıkkâri, Van, Muş ^ve Dıyartakır'da güvenlik flcavvetlernce gerçekleşırilen «5erasyo!İarda 26 terörist «dürüldt çatışmalarda 7 ^ivenlik »revlisi şehit odu. Anayasada değişiklik yapılabilmesi için yeni umut doğdu SoL, sağızoriuyorANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - TB- MM'deki sol partiler, anayasa değışikliği çalışmalannın kilitlenmesine neden olan DYP ve ANAP'ı, yeniden uzlaşmaya vanl- ması için zorlama girişimlerini sürdürdüler. CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardım- cısı HflonetÇedn'den sonra, DSP lideri Bü- lent Ecevit de, uzlaşma arayışına girdi. TB- MM Başkanı Hiisamettin Cindoruk'tan devreye girmesini isteyen Ecevıt, dün sabah görüştüğû ANAP Genel Başkanı Mesut Yıbnaz'ı. bu değişiklikle sınırlı olmak üze- re, oylamalann açık yapılması konusunda ikna ettiğini bildirdi. Yılmaz, Ecevit'in açıklamasını onaylarken. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeciler, açık oylama önerisme, "erken seçim" koşuluy- la destek vereceklerini açıkladı. Başansızlıkla sonuçlanan görûşmelerin ardından "değişiklik paketinisahiplenmeye çahşmak'"la suçlanan Başbakan Tansu Çİl- ler. CHP-DSP-ANAP \e Cindoruk arasm- daki uzlaşma zemini arama trafığinde gö- rünmemeyi tercih etri. CHP'nin ardından DSP de devrede CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'den sonra, DSP lideri Bülent Ecevit de anayasa değişikliği için uzlaşma arayışına girdi. Cindoruk'tan devreye girmesini isteyen Ecevit, dün sabah görüştüğû ANAP Genel Başkanı Yılmaz'ı, bu değişiklikle sınırlı olmak üzere, oylamalann açık yapılması konusunda ikna ettiğini bildirdi. CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den sonra, dün de DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, anayasa değişikliği için devreye gi- rerken, Partilerarası Anayasa Komısyonu da dün toplanarak, anayasa değişikliği öne- risınin 2. tur görüşmelerine gelecek hafta başlanması ve venlecek önergeler üzerin- de uzlaşma aradılar. Ecevit. dün sabah ANAP liden Yılmaz ve TBMM Başkanı Cındoruk'la ayn ayn görüşerek. anayasa değişikJiği konusunda destek istedi. TBMM Başkanı Cindoruk'tan. anayasa değişikliği görüşmelerine devam edilebil- mesi için devreye girmesini isteyen Ecevit. sürecin uzamasında, siyasi partilerin ana- yasa değişıkliğini "kendi tekeUerine" al- mak ıstemelerinin etken olduğunu söyledi. Anayasa değişikliği için "tek bir oy"un bi- le büyük önem taşıdığını kaydeden Ecevit, "Bizim de değişiklik önerisinde karşı çıkn- ğımız bölümler var, ama hiç olmazsa üzerin- de uzlaşacağımız bölümleri çıkaraiım diyo- ruz" gorüşünü dıle getırdi. Ecevit: Yılmaz'ı ikna ettim Ecevit, anayasa değişikliği için önceki gün yeniden uzlaşma umudu doğduğunu ve milletvekillerinin kamuoyundan gelen tepkileri dıkkate alarak hareket edecekleri- ne inandığını söyledi. ANAP Genel Başka- nı Mesut Yılmaz'la da görüştüğünü açıkla- yan Ecevit, ana muhalefet liderini, anaya- Menzir sorunu hükümeti kilitledi TÜREY KÖSE ANKARA - Hüküme- tin DYP kanadı, CHP'lı bakanlara suçlamalarda bulunan lstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'e ilişkin sorunu 'soğutma- ya' çalışırken yaklaşık bir aydır konunun tartışılma- sına zemin olmaması için Bakanlar Kurulu toplana- mıyor. CHP Genel Başka- nı ve Başbakan Yardımcı- sı Hikmet Çetin'in, Baş- bakan Tansu Çiller'e ver- diği "Bu sorun çözümlen- meden Bakanlar Kuru- lu'nu toplarsanız suunb ÇH kar" mesajı nedeniyle CHP'li bakanlann boyko- tundan beri Bakanlar Ku- rulu'nun toplanamadığı bildırildi Bakanlar Kurulu en son 22 haziran günü toplandı. Olağanüstü Hal uygula- ması ile Çekiç Güç'ün gö- rev sürelerinin uzatılması- na ilişkin hükümet tezke- relerinin görüşüldüğü bu toplantıdan sonra, 28 hazi- ran günü CHP'li hükümet üyeleri, Bakanlar Kurulu toplantısına katılmama eylemi yaptılar. Bakanlar Kurulu, her perşembe gü- nü toplanması öngörül- mesine karşın o tarihten bugüne dek toplanamadı. Boykotçu bakanlar Alınan bilgiye göre CHP lideri ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Başbakan Çiller'e, "Arka- daşlar çok rahatsız. Nec- det Menzir sorununıın çö- zümlenmesini istiyorlar. Bu sorun çözümlenmeden Bakanlar Kurulu yapılır- sa, çok sıkınü çıkar" dedi. CHP'li 'boykotçu' bakan- lardan biri. "Kararlılığı- mızda bir azalma yok. Eğer Bakanlar Kurulu toptanırsa, kıyameti kopa- racağH" dedi. CHP'h bakanlar, Baş- bakan Çiller'in Necdet Menzir sorununun çözü- mü için anayasa değişikli- ği görüşmelerinin sonunu beklediğini, ancak yeni- den uzlaşmanın gündeme gelmesi üzerine, çözümün TBMM kapanıncaya dek ertelenmesinin beİdendi- ğinı söylediler. CHP'li ba- kanlann Necdet Menzir ve hükümet içi ilişkiler konulannı ele almak üze- re önümüzdeki günlerde bir araya gelmeleri bekle- niyor. Evlerinde köpek bestedikleri için mahkemeye verilen Emel Yıldız, Süsen Erkuş ve Aysel Ülker duruşma önce- si koridorda davacı apartman yönetkisi Fevzi Özkiper'e sakurdılar. (Fotoğraf: HÜLYA TOPÇU) Hayvan haklcm için kavga • Bağımsız Hayvan Platformu üyeleri, apartman yöneticisi Fevzi Özkiper'e hayvan düşmanlanyla sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyerek saldırdı. lstanbul Haber Servisi - Ataköy 9'uncu kısımda bir apartmanda köpek besleyen beş aile hakkında apartman yöneticisi tarafindan açılan dava, Bağımsız Hayvan Platformu üyelerinin protesto gösterisine dönüştü. Bakırköy Adliyesi'nde davacı apartman yöneticisi Fevzi Özkiper'e saldıran platform üyeleri, "hayvan düşmanlarTy la sonuna kadar mücadele edeceklerini söylediler. Bakırköy 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya, evlerinde köpek besleyen apartman sakınleri, davacı Fevzi Özkiper ile Bağımsız Hayvan Platformu üyeleri katıldı. Duruşma öncesinde koridorda davacı apartman yöneticisi Fevzi Özkiper'e saldıran platform üyeleri Emel Yıldız, Süsen Erkuş ve Aysel Ulker, hayvan haklannın korunmadığı bir ülkede insan haklannın da olamayacağım savundular. Kavganm büyümesi, koridorda bulunan avukatlar ve vatandaşlann yardımıyla engellenirken. platform üyesi Emel Yıldız. fenalık geçirdi. Bağımsız Ha>"van Platformu üyeleri, hayvan korunmadığı bir ülkede in- san haklannın da konmamayacağını ileri sürüp görevlflerle tarüştılar. Saldından zor kurtulan yönetici Özkiper ise apartman sakinlerinin köpeklerden rahatsız olduğunu ve davayı bu nedenle açtıklannı söyledi. Duruşma sırasında davalılann a\^ıkatı Yakup Akyüz, blok yönetim planının ellerine geçmediğini beiirterek "Apartmanda köpek beslenmemesi için genel kuruldan karar çıkması gerekir. Söz konusu apartmanda böyle bir durum söz konusu değU. Ayrıca köpeklerin apartmandan atıhnası şeklinde alınacak bir karar, yeni bir kavganm da başlangıcı olur" dedi. Hâkim ise davacılann gerekli delilleri toplamalan için duruşmayı 7 Eylül 1995 tarihine erteledi. Duruşma sonrasında platform üyeleri, apartman yöneticisi Fevzi Özkiper'i yuhalayarak alkışh protestoda bulundular. sa değişikliklennin açık oyla yapılması ko- nusunda ikna ettiğini bildirdi. Ecevit, "12 Eylül yönetimi bile gjzli oy yöntemini düşiin- memiş, daha sonra bunu ANAP degiştir- miş. Ben Sayın Yümaz'a açık o>llamanuı yararlannı anlattım. kendileri bu anayasa değişikliği için, geçici olarak açık ovlamaya e\et diyebileceklerini bildirdi. Değişikliğin kabulü için gerekli o> oranının düşürülme- sine karşıydım ve Aıiavasa Komisyonu'nda da bu düzeltilmiş" dedi. ANAP lideri Yılmaz da, Ecevit'le yaptık- lan görüşmeye ilişkin sorulara. "Ben uzun >*adede ana>asa değişikliğinin açık oylama>- la yapılmasını uygun buunuyorum. Ancak. me\cut değişiklik paketi için açık ovlamaya gidilebilir. Sayın Ecevife de bunu belirt- tim"dedı. Cindoruk da Ecevıt'le yaptığı gö- rüşmenin ardından. anayasa değişikliği için bütün partilerin çaba gösterdiğinı, kendı başkanlıgında yapılan çalışmalann gelece- ğe ışık tutacağını. değişiklik için zemınin oluştugunu, sorunun aynntılardan kaynak- landığını söyledi. Çetin: Tıkanıklık aşıldı tstanbul Haber Servisi- CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin. anayasa değişikliği konusundaki tıkanıklığın aşıldıgını söyledi. Parlamentonun önümüzdeki hafta yapacağı 2 günlük çalışmayla anayasa değişikliğinin sonuçlandınlabileceğini belirten Çetin, "Üyesi oiduğumuz uluslararası kuruluşlar açısından da bu değişiklik önemli" dedi Sılıvn Toplu Konut Tesisleri'nin temel atma törenine katılmak için lstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin. havaalanında gazetecılerin anayasa değişikliği görüşmelenyle ilgili sorulannı yanıtladı. Çetin, anayasantn bazı maddelerinin değiştirilmesine yönelik görûşmelerin tıkanmasının, demokrasi, parlamento ve siyasi partiler için sıkıntı verici ve son derece hazin bir durum olduğunu söyledi. Değişıkliklerin içeriği itibanyla "evet" denilmemesinin parlamentoya haksızlık olacağını ifade eden Çetin, hkanıklığı aşmak için girişimlerde bulunduğunu anlattı. Anayasa değişikliğinin partiler arasında çekişme ve rekabet konusu olmaması gerektiğine dikkat çeken Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anayasaiar, uzlaşma metinleridir. Çünkü toplumun tümünü Ugüendiren, ülkeyi ilgilendiren bir ana sözleşmedir. Bu nedenle bunun yollannı aşmak için çaba harcryonız. Bu amaçla çeşitli siyasi parti liderlerinin genel başkanlany la görüştüm. Bu görüşmelerle ilgili TBMM Başkanı Sayın Cindoruk'a bilgi \erdim. Bununla da bir noktaya gelindiğûıe inanıyorum. Tıkanıklığı aştik diye düşünüyorum.'" Çetin, CHP kurultayı ile ilgili bir soru üzenne de çekişme ve yanşmanın partiye bir yarar sağlamayacağını vurguladı. Kurultayın. bir "uzlaşma kurultayı" olmasının partiye yarar sağlayacağını belirten Çetin, bu uzlaşmanın isim olarak kendi üzerinde olması gibi bir iddiasının da bulunmadığını sözlerine ekledi. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, anayasa değişikliğini Cumhuriyet'e değerlendirdi: En azından istek ve gayret sürüyorANKARA (Cumhuriyet Büro- su)- TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, partiler ve milletvekil- lerinde anayasa değişikliklerinı gerçekleştirme isteğınin sürdüğü- nü beiirterek bu degişikliklere ge- niş kitlelerin de olumlu baktığını bildirdi. Partilerin istemesi duru- munda göreve hazır olduğunu bı1- diren Cindoruk, "Anayasa deği- şikliği siyaset gûndemine, vatan- daşın gûndemine oturdu. Büyük bir başandır bu. Ben amacıma u- laştım" dedi. Anayasa değişikliğiyle ilgili ça- lışmalan Cumhuriyet'e değerlen- dıren TBMM Başkanı Cindoruk. "En azından şu güzel; anayasa de- ğiştirme gayTeti \e isteği surüyor 1 " • TBMM Başkanı Cindoruk, istenirse göreve hazır olduğunu beiirterek " 1982'den beri verdiğimiz uğraşlar sonuç verdi" dedi. Bugünkü aşamanın büyük başan olduğunu söyleyen Cindoruk, amacına ulaştığını belirtti. dedi. Partilerin ve milletvekilleri- nin anayasanın değiştiribnesi ko- nusunda istekli olduklannı ve uz- laştıklannı anlatan Cindoruk, "1982-83'ten beri verdiğimiz uğ- raşlar sonuç vermiştir"dedi. 12 Eylül Anayasası'nınoylanması sı- rasında "hayır"oyu kullanan yüz- de 8'lik azınlık içinde olduklannı anımsatan Cindoruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz yüzde 8'in içindeydik, Idm- se bize katılmıyordu. Ama şu an- da Türkiy e'nin siyasetgûndemine. vatandaşın gûndemine oturdu. Büyük başan bence. ben amacıma ulaşom. Değiştirme fikrinde TB- MM'de bir uzlaşma var. Şimdi bu- nun maddelere yansımasındaki anlaşmazlıklan giderme safhası başladı." "Görüşmeler askrya alınmasay- dı, belki 10-12 maddegeçmişolur- du" diyen Cindoruk. bazı madde- leri içine sindiremeyen mıllerve- killerine zorla oy verdirilemeye- ceğini vurgularken şunlan söyle- di: "Bunu da dûşünmek lazım. Anayasa çok önemli bir belge. Yanhşa yanlışla gitmek yerine. eleştirilen maddelerin üzerine bi- raz daha eğilmek, değjştirmek ge- rekir. Benim için önemli olan ana- yasa değiştirme olgusu, hepimizin yüreklerine, zihinlerine sinmiştir. Onun için partiler bıraknuyor. Yü- ma yok." Cindoruk. Başbakan Tansu Çfl- ler'ın, anayasa değişikliği görüş- melerinin askıya alındığını açık- lamasıy la ilgili olarak da "Başba- kan, 'Vazgeçtik, eylüle bıraktık' demedi. Belki o da bir zaman ka- zanmaya çalıştı. Dediği belki doğ- ru çıktı zaman içinde. Süreç dur- madu sadece bir olumsuzluğu ön- lemek için bunu yapmış olabi- lir"dedi. DSP lideri Bülent Ecevit'in kendisiyle yaptığı görüşmede, "inisiyatifi ele almasını" önerdiği- nı de bıldiren Cindoruk, "Şu an- da partiler kendi aralannda ko- nuşuyor. Benim buna girmem bu aşamada yanlış olur. Kendi arala- nnda anlaşma noktalanna gelsin- ler, benden bir istemleri olursa gö- reve hazuım. Meclis çalışmalan sürüyor. Meclis Başkanı gruplara müdahale ederse tarafsızlıgını yi- ririr. Oy hakkı bile olmayan bir başkan, bundan daha fazlasını da yapamaz" dıye konuştu. Alternatif anayasa Emekçi, demokratik anayasa peşinde • Alternatif anayasanın tartışılacağı Demokrasi ve Anayasa Forumu, bugün başlayacak. 4 milyon kişinin temsilcilerinden oluşan Demokrasi Platformu yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin aydınlık geleceğini kararttırmayacağız" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Emekçi ve aydınlann temsilcileri, 4 milyon kişi adına bugün düzenleyecekleri "Demokrasi ve Anayasa Forumu"nda. "alternatif anayasa~yı tartışacak. 4 milyon kişinin temsilcilerinden oluşan "Demokrasi Platformu"nun düzenleyeceği forumda, anayasa değişikliğki askıya alan parlamento. "demokratik Türkiye ve demokratik anayasa" gereklilıği konusunda uyanlacak. "Türkiye'nin aydınlık geteceğini kararttırmayacağız'' temasıyla hareket eden platformun düzenlediği forum, bugün saat 10.00'da Devlet Sulşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü konferans salonunda başlayacak. Türk-lş, DlSK, Kamu Çalışanlan Sendıkalan Kon federasyonl aşma Kurulu (KÇSKK),Türk Mimar ve Mühendis Odalan Birligi (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birhği, İnsan Haklan Derneği, Halkevleri, Öğretim Üyeleri Derneği, Çağdaş Hukukçular Dernegi, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Türkiye Ziraatçılar Demeği yönetici ve üyelerinin yanı sıra gazeteci, yazar, aydın, sanatçı ve demokratik kitle örgütü temsilci ve üyelerinin de katılacağı forumda, Türk-tş Genel Başkanı Bayram MeraL DlSK Gene"l Başkanı Rıdvan Budak ve KÇSKK Dönem Sözcüsü Eğitim- Sen Genel Başkanı Yüdınm Kaya'mn yer aldığı bır dıvan oluşturulacak. Platformdaki kuruluşlann temsilcilerinin konuşmalannda, "Biz demokrasiye sahibiz. Kanımız, canınuz pahasına demokrasiyi savunmakta kararlry tz" mesajı verilecek. Forumun yannki bölümünde, katılımcılann konuşmalan doğrultusunda bir bildiri yayımlanarak "alternatif anavasa" için bir komisyon oluşturulacak. Anlasma tamam Partilerarası komisyon, ortak önerge hazırlıyor • Dün toplanan partilerarası komisyon, memur sendikalan ve öğretim elemanlanna siyaset hakkı verilmesi konulannda ortak önerge hazırladı. Bugün açık oylama ile referandum olasılığının ortaya çıkması durumunda bunun genel seçimle birlikte yapılmasına ilişkin önerge üzerinde çalışılacak. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)-CHP Genel" Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in devreye girmesinden sonra, dün toplanan partilerarası komisyon, memur sendikalan ve öğretim elemanlanna siyaset hakkı venlmesi konulannda ortak önerge hazırladı. Bu önergeler, genel başkanlann onayından sonra ımzalanarak, TBMM Başkanlığı'na verilecek. Komisyon, bugün yeniden toplanarak açık oylama ile referandum olasılığının ortaya çıkması durumunda bunun genel seçimle birlikte yapılmasına ilişkin önerge üzerinde çahşacak. Partilerarası komisyon, dün saat 13.30'da toplandı. Toplantıya, Devlet Bakanlan Necmettin Cevheri ve Bekir Sami Daçe ile, DYP'den TBMM Anayasa Komısyonu Sözcüsü Coşkun Kırca, CHP'den Mümtaz Soysal, Abdülkadir Ateş, SeyTı Oktay, Mehmet Kahraman, ANAP'tan Mehmet Keçeciler, Yüksel Yakıva, DSP'den de Uluç Gürkan, Hüsamettin Ozkan ve Nami Çağan katıldı. CHP'nin, anayasa paketinın. kamu çalışanlan ile ilgili anayasanın 51. maddesini düzenleyen ve ikinci tur oylamada reddedilen 3. maddesi üzerinde verdiği, kamu çalışanlannın sendıkal haklannın yasayia düzenlenmesine ilişkin önergesi, anayasanın 128. maddesini düzenleyen 17. maddede değerlendınlecek. Önergeye, DSP'nin yanında DYP ve ANAP da destek verecek. Memur tanımı, kapsamı daraltılarak_yeniden yapılacak. Öğretim üyelerine. siyasete katılım hakkı tanınması ve bunun koşullannın yasayia belirlenmesı konulannda da ortak önerge verilecek. 5 parti. ortak önergeler dışında, başka bir önerge vermeyecek. Komisyon ıoplantısından sonra CHP Ankara Milletvekili Seyfı Oktay, "thtilaf yok, çok olumlu, salı günü görüşmelere başlayacagız" derken, CHPGrup Başkanvekili Abdülkadir Ateş, "Önergeler hazırlandı. Mesut S'ılmaz yok, kendisiyle telefonda görüşüldükten sonra ANAP'harkadaşlardı imzalayacak. Bütün geüşmeler olumlu. TBMM tatile girmeden anayasa değişikliği noktalanacak" dedi. Anayasa Komisyonu Sözcüsü Coşkun Kırca da, "önergeler üzerinde komisyonun mutabakata vardığmu metinlerin genel başkanlann onayına sunulduğunu, bu onayın veriunesinden sonra önergelerin TBMM BaşkanhğTna sevk edileceğini" söyledi. Komisyon bu sabah yeniden toplanarak. yürürlük maddesi üzerinde verilecek önerge ile anayasa değişikliğinin açık oylama ile yapılması için anayasanın 175. maddesinde yapılması istenen değişikliği görüşecek. Yürürlük maddesi ıçin ANAP'ın isteği üzerine verilecek önergede, anayasa değişikliği paketinin 300'ün altında bir oyla kabul edilmesi halinde referandumun genel seçimle birlikte yapılması öngörülecek. SATILIK DAİRE Çengelköy, Bulgurlu'da 3 oda, 1 salon, 99 m2 4. kat güneybatı cepheli daire. Tel.:512 05 08'den492
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog