Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 TEMMUZ 1995 CUMA HABERLER Perinçek: Zulme ve sömürüye karşı yüz milyonlarca insanı harekete geçirebilen başka bir akım yok Gelecek, bilimsel sosyalizmin Perincek: SUNUŞ Ülkemizin sermaye ve siyasal egemen- leri günlük kâr ve oy kaygısıyla şu gün- lerde birbirleriyle kanlı bıçaklı gibi gö- rünüyorlarsa da inanmayın... Ortak çı- karlanmn söz konusu olduğu noktalarda hiçbir görüş ayrılıkları yoktur. Doğaları birdir, ortak paydaları ne pahasına olur- sa olsun daha çok kazanmaktır ve slo- ganları aymdır: Altta kalanın canı çık- sın... Bunların karşısında olanların, yani 'canı çıkanlan' savunan, savunmaya ça- lışan bir avuç insan vardır, ama ellerinde Çin mucizesi Sosyalizm büyük deneyimler kazandı. Dahası, bugün 'mucizeler yarattığı' kabul edilen Çin'i düşünürseniz, insanlığın dörtte biri geleceğini sosyalizmle kuruyor. CHP, köklerlnden koptu CHP, Kurtuluş Savaşımıza ve cumhuriyet devrimimize önderlik eden Sıvas Kongresi'ndeki köklerinden koptu. IMF hükümetinin bir kanadı oldu ve Çiller'le kol kola mandacılığı uyguluyor. Refah, devlet mevzilerinde "RP, devleti içeriden fethetmeye yönelik tipik hâkim politikası izliyor. Zaten birçok devlet mevzisi ellerindedir. Aynca Batı emperyalizmi ile daha yakın işbirliğine hazırdır. Emperyalizm de her an onlara 'ılımlı îslam' misyonu verebilir. Ancak Türkiye'nin çok güçlü bir aydınlanma ve bağımsızlık birikımi var." - Dünyada Marksist solun geleceğini nasıl görü- yorsunuz? Kapitalizmin en parlatıldığı dönemdeyiz, ama bakınız dünyanın her yanı kan deryası: Milliyet ve din savaşlan. "zengjnler kulübü" ile "ezilen dün- ya" arasındaki uçurumun büyümesi, paranın salta- natı altında yıkıma uğrayan insanlık, baskı ve sö- mürü... Kapitalizm, bırakalım insanlığın sorunla- nnı çözmeyi, dünyanın damını deliyor. üzerinde yaşadığımız gezegeni bile yıkıma uğratıyor. tnsan- lığın özel çıkar ve kâr sistemiyle yaşamını sürdü- remeyeceği ortada. Ve kapitalizmin biricik seçene- ği sosyalizm. 2000'li yıllarla birlikte sosyalizmin ikinci büyûk dalgası geliyor. - SSCB tipi sosyalizm çöktüğüne göre, "2000'li yıllarda nasıl bir sosyalizm" sonısunun yanıtı siz- cenedir? Sosyalizm, büyük deneyimler kazandı. Dahası, bugün "mucizeleryarattığı*' kabul edilen Çin'i dü- şünürseniz, insanlığın dörtte biri geleceğini sosya- lizmle kuruyor. 21. yüzyılın teorisi, sosyalist dev- rimlerin olumlu olumsuz deneyimlerinden çıkıyor: Sosyalizmin kuruluşunda yeni bir devlet burjuva- zisinin oluşmasma karşı geniş emekçi kitleleri si- yasallaştıran ve seferber eden, paylaşmacı toplu- mun insanını yaratan, entemasyonalizmde kararlı bir sosyalizm! - Türldyelde 1960 sonrası gelişme gösteren sosya- list birikim ve kurulan Marksist partiler ne gibi yanhşlar yapülar? Üç önemli yanlış yapıldı. Bir: Emekçi kitlelerin girişimine değil de parla- mentarizme bel bağlamak ve aşamalı-kesintisiz devrim çizgisini reddetmek. Iki: Sovyetler Birliği'nde kapitalizmi geri geti- ren Kruşçev-Brejnev-Gorbaçov çizgisine körü kö- rüne bağhlık, böylece kapitalizme yönelişe karşı eleştirel bir teori yaratma olanağını reddetme ve Sovyet sosyal emperyalizmine yaslanmak. Üç: Emekçi halka güvenmeyen bireysel terör ve macera. seslerini duyurabilecekleri ne gazeteleri ne TV kanallan vardır. Yürekleri vardır, bilgi birikimleri bu egemenlerle kıyas- lanmayacak kadarfazladır. Ama paralan yoktur... Paralan olmadığı için de sesle- rini yeterince duyurabilecekleri, kitle ile- tişim araçlarına ulaşabilme olanakları yoktur. Oyleyse bu görev CUMHURİ- YET'e, bize düşer diye düşü'ndük ve ilk elde, ülkemizdeki iki sosyalist parti ile bir sol parti oluşumunun liderlerine, yö- neticilerine böyle bir olanak sunduk. On- lara, söylemek isteyip de kitlelere duyu- ramadıkları düşüncelerini açıklayabile- cekleri sorular yöneltip yanıtlar aldık. Dünyada ve Türkiye'de sosyalizmin gelecegi SOSYALİSTLER 1ART1SIY0R Bu üç yanlışın ortak paydası vardır Devrimin bi- ricik yaratıcısı olan emekçi halk dışında bir tann arayışı! Her üç yanlış da dönekliği ve bugün yeni dünya düzenine teslimiyeti beslemiştir. -Türldye'de2000'li yıîlara doğru Marksist sol na- sıl bir strateji izlemeli? Bugün Türkiye, uluslararası kapitalizmle sınır- sız bütünleşme, milliyet ve mezhep boğazlaşmala- n, ulusal devletin yıkıma uğratılarak sömürgeleş- tirilme ve ortaçağ karanlığına yuvarlanma tehdidiy- leyüzyüze. "Yenidün> ı adüzeni",SevT'iadımadım uyguluyor. Bu yüzyıhn başında bağımsızlık, özgür- lük ve aydınlanma adına elde ettıgimız ne varsa sal- dın altında. Bu koşullarda strateji açık: Önce Kur- tuluş Savaşı ve cumhuriyet devriminden elde ka- lan bağımsızlık, özgürlük ve aydınlanma mevzile- rini savunan bir direnme hatü kurmak, kuvvet den- gelerinin el verdiği durumda bir "emekçi ctunhu- riyeti"ne yönelmek. - Türkiye tipi sosvatizmin nkelilderi neler otana- h? Türkiye, "kavimler kapısı" özelligi ve derin uy- garlık köklenyle çevresindeki kaos coğraryasına bir kardeşlik modeli yaratabilir. Dünyalı karakteri güçlü, milliyetçiliği ve dinciliği aşmada tarihsel birikimini değerlendiren, paylaşmacı kültür kökle- rinden kuvvetle beslenen, emegi özgürleştirerek emekçi inisiyatifmi sonuna kadar harekete geçiren, kuruluş döneminde sınıf mücadelesinde direten ve paylaşmacı insanı yaratan bir sosyalizm. - Türkrye'deki mevcut sosyal demokrat partiie- rin geleceğini nasıl göniyorsunuz? Bugünkü du- rumlaruun kısa bir değerfendirmesini yapar mısH nız? CHP. Kurtuluş Savaşımıza ve cumhuriyet devri- mimize önderlik eden Sıvas Kongresi'ndeki dev- rimci köklerinden koptu. IMF hükümetinin bir ka- nadı oldu ve ÇiDer'le kol kola mandacılığı uygu- luyor DSP de aydınlanmacı köklerden koptu ve milliyetçiliğini koyulaştırarak Kürt halkı ile arası- na uçurum açıyor. Sosyal demokrat partilerin liderleri, Türkiye'nin ihtiyacını belirleyip ona göre politika üretmiyoriar. "Yeni dünya düzeni"nin akıntısı içinde sürüklenip gidiyorlar. Nereye? Küreselleşmeye! Ancak böyle gitmeyecek, bu partilerin saflanndaki bağımsız- lıkçı, özgürlükçü ve aydınlanmacı birikim canla- nacak. Bunun için güçlü bir işçi partisi gerekli ve o da oluyor. İşçi Partisi, doğru politikalar üreterek CHP ve DSP'nin Kurtuluş Savaşf ndaki köklerini canlandırmalanna yardımcı olacaktır. Bu birikim, o partilerde var. -Türkiye'de 2000'li yıllarda Marksist ve sosyal de- mokrat partilerin gelecegi var mı? Hangisini daha şanslı görüyorsunuz? Gelecek, bilimsel sosyalizmin! Rakipsizdir. Son yüzyıla bakın, bilimsel sosyalizm dışında zulme ve sömürüye kadar yüz milyonlarca insanı harekete geçirebilen, tarihe müdahale eden bir akım yok. Sosyal demokrasinin hangi başansı var, hangi dev- rimi var? lleride de olamaz, çünkü bu misyona gö- re oluşmamış. Tersine üstlendiği işlev, kapitalizme hayat öpücüğü vermek. Emperyalizm iflasa giderken, sosyal demokrasi nasıl şanslı olabilir ki? Sosyal demokrasi bir tek Türkiye'deki Kemalist devrimci köklere sanlarak rol oynayabilir. Bu rol, bilimsel sosyalizmin mü- cadele arkadaşlığı olarak da tanımlanabilir. - Partinizin-hareketiniziıı, diğer Marksist parri-hare- ketle görüş aynlıİdan neler- dir? Bunlardan hangisini kendinize daha yakın bulu- yorsunuz? Birincisi: İşçi Partisi, ön- cü parti karakterindedir. Ça- ğımızın tunç yasasıdır, an- cak öncü partiler emekçi halkı harekete geçirebiliı ve devrim yapabilir. Ikincisi: işçi Partisi, çağımız devrim- lerinin "emperyalizmin za- yıfhalkasında" olduğunu bi- liyor ve bu temel gerçeğe da- yanarak yeni dünya düzeni- ne cepheden direnen bir çizgi izliyor. Üçüncüsü: iş- çi Partisi, Sovyetler Birliği'ndekı kapitalizme geri dönüş sürecine 25 yıldır eleştirel tavıralarak emek- çi halka dayanan, kendi gücüne güvenen, emeği öz- gürleştiren bir sosyalizmi inşa teorisi, programı ve siyasetleri üretti. Dördüncüsü: işçi Partisi, kitlele- re sırtını çeviren başıbozuk bireysel teröre karşı ta- vırlı bir gelenek içinde sınıfı seferber eden doğru bireylem çizgisine sahiptir. Diğer örgütlerle yakın- lık ve uzaklıklan bu ölçüler belirliyor. - Mevcut sosyalist partilerin-hareketlerin Deride bûtönleşme olasılığı var mı? Türkiye'de iki akım olacak: Biri, küreselleşmey- le hesaplaşmayı esas alan ve "emekçi cumhuriye- ti"ne yönelen "işçi sınıfl sosyalizmi". Diğeri, küre- selleşmeye teslim olan yeni dünya düzeni içinde roller arayan yeni mandacı "SOP. işçi sınıfı sosya- lizminin ekseninde İşçi Partisi bulunuyor. Yeni mandacıhğın merkezinde ise Kruşçev-Brejnev- Gorbaçov geleneğini bu kez ABD emperyalizmiy- le uzlaşarak sürdüren BSP var. Bu iki eksende safla§ma olacak. Kuşkusuz BSP içindeki sosyalistlerde işçi Partisi eksenindeki bü- yük birleşmeye katılacaklar. Bugün işçi Partisi'nin temel örgütlerinden Merkez Komitesi'ne kadar bü- tün kademelerde TlKP, THKP/C, THKO, TKP/ML, TDKP, Dev-Yol, TKP, TlP, TStP ve di- ğer örgütlerden gelen sosyalistler omuz omuza ör- gütlü mücadele veriyorlar. tşçi Partisi, birleşmeyi boş laf olmaktan çıkarmıştır; birleşmenin teorisi- ni, programını öneri olarak Türkiye sosyalistleri- nin önüne koymuştur; aynca birleşmenin örgütsel çatısını inşa etmektedir. fsmini de bu birleşmeyi dü- şünerek belirlemiş ve partinin 1919 yılında Şefik Hösnfi önderliğinde kurulduğunu tüzüğünde sap- tamıştır. -1996 yıunda yapılması beklenen ya da daha ön- ce yapılacak bir erken seçimde diğer parti ve sosya- list hareketlerle güçbiriiği yapar nnsınız? İşçi Partisi, emekçi cumhuriyeti için mücadele ediyor. Ancak bu hedefe giden yolu somut siyaset- ler üreterek açıyor. 1994 Aralık ayındaki Sol Güç- biriiği önerisinde ısrar ediyoruz. DSP, CHP, işçi Partisi ve diğer sosyalist örgüt- ler, seçimlere tek bir liste halinde girerek MHP ve yobaz gûçlerin ortak olacağı sağcı iktidarlann ve Amerikancı askeri faşist diktalann önünü kesebi- lirler. Sol Güçbirliği, en az yüzde 35 oyla iktidar olabilir. Bunun için gerekli dayanak, başka deyiş- le "Arşüned'in manhelası" var: tşçi ve kamu çalı- şanlan hareketi, köylülük, esnaf-zenaatkâr ve ulu- sal burjuvazi. Program da hazır; bu emekçi hareketlerinin is- temlerini alt alta yazdınız mı, olur program. Sorun, CHP'nin IMF reçetelerine teslimiyeti ve Ecevit'in güçbirliğini bir kalemde çizip atan sorumsuz tav- ndır. Ancak tabandan gelen baskı, bu tavırian de- ğiştirebilir. Hızla büyüyen tşçi Partisi, burada anah- tar rol oynayabilir. YARIN : Birleşik Sosyalist Parti Genel Başkanı Prof. Sadun Aren, Devrimci Kilte Partisi Girişimi Ankara Platformu. BIRBAKIMA SERVER TANILLI Ve Mehmet Ali Aybar da Aziz Nesin'i yitirmenin acısı henüz daha küllenme- mişken, Mehmet Ali Aybar'ınki de ona eklendi. Cumhuriyet öncesi doğmuş bir kuşağın iki dev kişi- liğini arka arkaya uğurladık. Ne diyelim? Evvel giden ahbaba selâm olsun erenler! Ölüm, anılara götürüyor ister istemez. Akıp gitmiş bir zamanın kalburu üstünde elenmiş parçalara takı- Iryor belleğiniz. Şu anda gözlerimin önünde ilk beli- renler de, Aziz Nesin'in -Sabahattin Ali ile beraber çıkardığı- Marko Paşa'sı ile Mehmet Ali Aybar'ın Zin- cirli Hürriyet'l. O yıllarda yeniyetme bir lise öğrenci- si olarak -biraz da rastlantıyla- kimi sayılannı görüp okuduğumda duyduğum heyecanlar; ve bir başka dünyadan savrulup gelen -belli belirsiz- ilk izlenim- ler... Işte o ilk izlenimlerin bereketlendirdiği zeminde boy atacaktır düşünce dünyam sonraki yıllarda. Ozetle, çok şey borçluyum bu insanlara... Mehmet Ali Aybar. kuşkusuz pahascnı da ödeye- rek edindiği bütün birikimini, 60'lı yıllarla beraber, Türkiye işçi Partisi'nin kişiliğinde, bir sosyalist mu- halefette pratiğe döktü. Pek önemli bir deneyimdi bu. 1960'lara gelinceye değin, Türkiye'nin siyasal ya- şamı, bir iki kısır örnek bir yana btrakılırsa, egerrten sınıflann kanatlan arasında bölüşülmüştü. Kıran kı- rana bir kavga da olsa, aynı sınıfsal bakıştı topluma. 1960'larla işçi sınıfı sesini duyurur. 1961 Anayasası'nın da katkıda bulunduğu -göre- ce- liberal bir ortamda, Türkiye İşçi Partisi kurulun do- ğal olarak, siyasal ve sosyal kavram ve terimlerde bir gündem değişikliği olur. Bir başka hava, bir başka iklim vardır ülkede. Batı dünyasının çok daha öncelerden görüp tattı- ğı bu başkalık, bizim için de söz konusudur artık. Bu- nun siyasal ve sosyal yaşamımıza, giderek kültür or- tamına getirecekleri vardı. Mehmet Ali Aybar, kurulan partinin başkanı olur. Parti için bir şanstı bu. Fikrî hazırlığı kadar güçlü kişiliği de, bağımsızlığa, demokrasiye ve sosyalizme inanan genç-yaşlı, bü- tün insanlan çevresine topluyor ve arkasından sürük- lüyordu. O yıllann dili olsa da anlatsa! Bu güçlü kişilik, 1965 seçimlerinde ve Türkiye'nin tarihinde de ilk kez olarak, 15 temsilciyi Meclis'e sok- makta rol oynayacaktır. Böylece çerçevesini, toplu- mun elle tutulur gerçeklerinin beliriediği ve ilerici bir dünya görüşünün de aydınlığını serptiği bir siyasal ve sosyal mücadele parlamentoya da yansımıştı. Türkiye İşçi Partisi'nin en büyük sloganlanndan bi- ri, bağımsız ve demokratik Türkiye, bu cümleden ola- rak da anayaşanın eksiksiz yaşama geçirilmesi idi. Adalet Partisi iktidardadır: Midesi ve kafası ile Ame- rika'ya bağlıdır; o yüzden, bağımsızlık dendikçe te- pesi atmakta, demokrasi dendikçe de ifrit olmakta- dır. "Bu anayasa ile memleket idare edilmez!" görü- şü, işte o yıllardan kalmadır. Akla hayale gelmedik olaylar olur Meclis'te. Belli ki, pariamento Türkiye İşçi Partisi'ni içine sin- diremiyordu. Ama en az onunki kadar korkunç düşmanlık, par- tinin içinden ve dışından olmak üzere, bizzat sosya- list hareketten gelir. Türk sağının hiçbir liberal ve de- mokratik geleneği yoksa, solunun da yoktu. Oysa, Türkiye İşçi Partisi bir fırsattı bunu yaratmada. Çarçur edilmiştir bu fırsat! Mehmet Ali Aybar, sosyalizmin temel doğrulann- dan özveride bulunmaksızın, kendi gerçeklerimizi göz önünde tutan, "bize özgü" bir sosyalist deneyi- min aranışı içindeydi anlayabildiğim kadanyla. Özel- likle 1968'de Sovyetler'in Prag'ı işgal edişlerinin ar- kasından daha da çığnndan çıktı eleştiriler. "Sosya- lizmsiz bir demokrasi olamayacağı gibi, demokrasi- siz bir sosyalizm de olmaz" görüşü partiden uzak- laştırıldı. Işin ilginç yanı, sonraki gelişmeler Aybar'ı haklı çı- kardı çok noktada. Ama "bade harab-ûl Basra!" Daha çok yazılacaktır Mehmet Ali Aybar üstüne. Ancak şimdiden söylenecek odur ki, Türkiye sosya- list hareketi, onunla, düşüncelerinden ödün verme- yen, direşken ve onurlu bir aydınını yrtirmiştir. Anısı önünde derin saygılarla eğiliyorum. CANLARA VE DOSTLARA TATİL OLANAĞI : Deniz ve orman manzaralı lux odalanyla; yüzme havuzuyla; •^f Damak zevkinıze hrtap eden restorantıyia; ~yÇ Turistik merkezlere sürekS ve kolay ulaşımıyla; ^Ticari yaklaşımdan uzak hizmet anlayışıyla otelimızde size hanka bir tatl geçirteceğiz. Paranız cebinizde kalacak, sazıyla sözüyte siz canlar birttkteliğin güzeHiğinı yaşayacaksınız. Çam Ormanıyla denizin elele tutuşup ayak- lannızın altına uzandığı Kuşadası-Davudlar Otel KELEBEK'te tatılınızı geçınnız; romatzma, nefes darlığı ve stresinizi burada bırakıp gidinız. Daha ne isfayorsunuz'.. Gelin Candostlar bu tatil birlikte olalım. YATAK + KAHVALTI = 450.000 TL. YARIM PANSİYON = 600.000 TL. Tel : 0.256.512 43 38 Tefefcu: 0.256.518 36 20 Not: BugirişimKuşaclasıHacıBektaşDerneği katılımıyla gerçekleşmektedir. İLAN T.C. GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'ÎSDEN 1991/50 Esas Davacı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Şerife Güldemir ve arkadaşlan aleyhine aç- mış olduğu sebepsiz zenginleşme davasının verilen ara karan gereğince; D. Divan ilçesi Çardak köyünden muris Metin Gül- demir varisi davalı Huri Güldemir'in (Türker) adına çıkanlan davetiyenin adresinde bulunmadığından da- vetiye parçasının bila tebliğ iade edildiği, da\ r ahnın za- bıtaca yaptınlan adres tahkikinde de açık adresinin tespit edilmediğinden, adı geçen hakkında ilanen teb- ligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan; işbu ila- nın dava dilekçesinin davalıya tebliğ yerine kaim ol- mak üzere, duruşmanın bırakıldığı 20.9.1995 günüsa- at 9.30'da mahkememizde hazır bulunması veya ken- disini bir vekille temsil ettirmesi. duruşmada hazır bu- lunmadığı ve kendısini bir vekille temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilip karar verileceği, dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ila- nen tebliğ olunur. (HUMK'nin 213-377 Mad.) Basm: 28904 T.C. ADALET BAKANLIĞI ANTALYA 5. İCRA DAİRESt MÜDÜRLÜĞÜ GAYRÎMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÎLANI Sayı: 1994/1377 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi. evsafi, Antalya Merkez Kırkgöz Yeniköy mevkiinde kain tapunun 1284 ada, 3, 4, 5, 6 no'lu parseller olup; 3 no'lu parsel tapu kaydındakı 523.00 m2'lik arsa olarak, 4 no'lu parsel tapu kaydındakı 553.00 m2'lik arsa olarak. 5 no'lu parsel tapu kaydındaki 491.00 m2'lik arsa olarak, 6 no'lu parsel tapu kaydındaki 487.00 m2'lik arsa olarak kayıtlıdır. Parseller, boş arsa vasfindadır. Üzerinde kı>inet edecek muhtesat (bina, tesis. duvar, ağaç) yoktur, sadece arsa olarak değen bulunmaktadır. Bulunduğu yer: Bu parseller, Yeniköy'de Pıyadin yolu üzerinde Ibregaz Antalya Dolum Tesisleri yolu üzerinde eski Antalya-Burdur Karayolu'nun 50-70 m. batısında iç kısımdadır. Asfalt yola cephelidir. Bulunduklan yere kadar tüm belediye ve altyapı hizmetlen getıril- miştir. Ulaşımı kolaydır. lmar durumu: Bu parseller. imar planında olup, her birinin üzerinde ayn nizamda 3 kat ınşaat yapılabılınir. Parsel üzerinde 0.30/0.90 emsalli bina inşaatı yapılabilinir. Meskûn sa- hada yer almaktadır. 3, 4, 5, 6 no'lu parseller, yan yana aynı özellikte, aynı imar durum- ludurlar. Değen: Parsallerin bulunduğu mevkıi, imardurumu, vasıflan arsa olmalan, mahallı alım- satım rayiçleri dikkate alındığında arsa m2'si 300.000.- TL değerindedir. Buna göre, satışa konu olan Kırkgöz Yeniköy 1284 ada: 3 no'lu parselin değeri: 523 m2, x300.000 TL/m2: 156.900.000.- TLaİT, 4 no'lu parselin değeri: 553 m2, x300.000 TL/m2: 165.900.000.- TLdir, 5 no'lu parselin değeri: 491 m2, x300.000 TL/m2: 147.300.000.- TTJdir, 6 no'lu parselin değeri: 487 m2, x300.000 TL/m2: 146.100.000.- TLdir. Borçlu 1284 ada, 3,4,5,6 no'lu parsellerin tamamına sahiptir, yukanda belirtilen muam- men bedel üzerinden satışa sunulmuştur. Satış şaıtlan: 1- Satış: 3 no'lu parsel 05.09.1995 günü saat: 14.00-14.10 arasında, 4 no'lu parsel 04.09.1995 günü saat: 14.20-14.30 arasında, 5 no'lu parsel 04.09.1995 günü saat: 14.40- 14.50 arasında, öno'luparsel04.09.1995 günü saat: 15.00-15.10 arasında, açıkarttırma sureti ile yapılacaktır. Bu arttırmada, tahmin edilen kıymetin % 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa, alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir be- dellealcı çıkmazsa en çok artoranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 14.9.1995 günü aynı y- er ve saatlerde ikinci arttırmayaçıkarılacaktır. Saüş, 5. lcraMüdürlüğü'nde yapılacaktır Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdö saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecek- tir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı gecmesi lazımdır. Böyle fazla bedel ile alıcı çık- mazsa satış talebi dflşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanm teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış. peşın para iledir. Alıcı, istediğinde 20 günü gecmemek üzere mehil venlebilinir. KDV, tellâliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ö- denır. 3- tpotek sahibi alacaklılaria diğer ilgilılerin bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan har- iç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katıiıp daha sonra ıhale bedelinı yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden ahnacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafi verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilecektir. 6- Satışa iştirak edenlerin şaıtnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgı almak isteyenlerin 1994/1377 sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 12.6.1995 Basm: 2790 VEFAT Merhum Turgut Gökberk ve Muhterem Gökberk'in biricik kızlan, merhum Macit Gökberk, Zahide Gökberk ve Saadet Gökberk'in yeğenleri, Nilüfer Tapan ve Ülker Gökberk'in kuzini, Mete Tapan'ın baldızı, Defhe ve Esin'in teyzesi, Ata'nın can anneannesi, Yasemin, Mete, Misket ve Naci'nin çok sevgili anneleri NAZİRE GÖKBERK 12 Temmuz 1995'te vefat etmiştir. Cenazesi 14 Temmuz 1995 Cuma günü Şişli Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra Edimekapı Şehitliği'ndeki aile kabristanında toprağa verilecektir. AİLESİ Sosyalizm, demokrasi ve ulusal bağımsızlığın güler yüzlü savaşçısı MEHMET AU AYBAR Türkiye'nin geleceğinde birlikteyiz. UĞUR MUMCU Araşbrmacı Gazetecilik Vakfi HUrtSYBI HB(İM MIYORUM İnsanı ve mesleğini seven kendine güvenen hekimler, acil arayınız. M025I-5183S20 SÖKE KAYSERİ2. SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN I995'216 Kayseri merkez Barbaros Mahallesı Hükimıyet Cadde No: 23 adresinde oturan davacı Şükrü Karaca tarafından açılan ha- sımsız veraset davasmda verilen ara karar uyannca, KMK'nın 534. maddesine göre ılanat yapılmasına karar verilmıştir. fCay- seri ılı Kocasinan ilçesi Gevhemesibe Mahallesı C. 015/10, S. 10. K.S. No: 426'da nüfusa kayıtlı Osman kızı Sabriye'dan ol- ma, Iğdır 1325 doğumlu Peruzan Karaca 14 10 1993 tanhin- de vefat etmiş olup, mirasçısı olduğunu iddia edenlerin ilan ta- nhınden itibaren 3 ay içerisinde sıfatlanıu beyan etmek üzere mahkememizin 1995/216 esas no'lu dosyasına müracaat etme- leri ilan olunur 12 6 1995 Basm: 28571 DERELİ ASLİYE HUKUK >L4HKEMESİ'NDEN Dosya No: 1984/139 Davacılar Mustafa Aydın ve Hüseyin Aydm vekili Av. Tuncay Yazıcıoğlu tarafından davalı Hüseyin Aydın ve- kili Av. Bilal Demır aleyhine mahkememize açılan men- i müdahale davasının yapılan yargılaması sırasında, da- valının mirasçılanndan olup, bütün aramalara rağmen adresleri tespit edilemeyen, Dereli ilçesi Eğrianbar Kö- yü nüfusuna kayıtlı, Abdullah oğlu, 1939 doğumlu Ab- dullah Aydın, aynı yer nüfusuna kayıtlı, Abdullah kızı, 1945 doğumlu Nurten Aydın ve yine aynı yer nüfusuna kayıtlı, 1956 doğumlu Fatma Aydın'a dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen teblığine karar verilmiştir. Karar gereğince; yukanda kımlikleri yazılı davalıla- nn, mahkememizin 09.06.1995 günü saat 09.10'da ya- pılacak olan duruşmasına bizzat gelmelen veya kendi- lenni bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde yokluk- lannda karar verileceği hususu tebliğ olunur. Basm: 19686 ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ'nde sizi, özlediğiniz sorumluluklar bekliyor. Tel.: 275 50 82
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog