Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

14TEMMUZ 1995 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Özelleştirmeldaresi, tersaneamısımn ihaleslniiptalediyor îstinye tersanesi marina olacakESRAYENER ANKARA - Özelleştirme ldaresi Başkanı Ufiık Söylemez, tstinye tersanesi arsası için sunulan öneri ve tasanmlann yeterli olmadığmı *belirterek. "îstinye arsası ibalesi iptal edüecek. Arsaya marina yapılmasına yönetik yeni bir ihale açılacak" dedi. lstanbul Boğazı'nda yer alan Istınye tersanesi arsasının satışa çıkanlmasının ardından çevre örgûtleri, lstanbul Mimarlar Odası ve kamuoyundan gelen, arsaya binalar yapılacağı, Boğaz'daki dûzensiz yapılaşmaya biryenisinin daha ekleneceği yönündeki tepkiler, Özelleştirme tdaresi Başkanlığı (ÖtB) üzerinde de etkili oldu. Özelleştirme ldaresi Başkanı Söylemez, arsa için açılan ihalede verilen önerilerin yeterli olmadığını, sunulan tasanmlan da çevre düzeni açısından uygun görmediklerini belirterek ıhalenin iptal edileceğini açıkladı. Arsanın üzerinde "çevre düzenine uygun, tstanbul Boğaa'nın güzelleşmesine yönelik, turizme açık" bir marina yapılması için daha sonra yeni bir ihale açacaklannı bildıren Söylemez, şu açıkJamayı yaptı: "Ihaleyi proje bazında yapacağız. Proje gelmezse, biz yapüracağız. Ancak, saüş \e\a kiralama yöntemiyte arsayı marina oiarak değeriendirecegiz. Hiçbir arsanın veya işietmenin halk zaranna haraç mezat satümasına izin wmeyiz." Istınye Tersanesi arsası için açılan ihaleye, Ceylan Inşaat, Hüseyin Bayraktar Holding, SEBA Turizm A.Ş ve Tur-Yat Yatınm Hizmetleri AŞ öneri vermişti. ÖlB'den dün yapılan açıklamada da arsa için yeniden ihale açılacağı belirtilerek. "Yeni ihalede, teklif sahiplerinden taşuunaza Uişkin oiarak betüienen amaçlar doğrultmunda uygun proje getirmeleri isteneceği gibi, idare tarafından hazuianacak uygun bir proje çerçevesinde de teklif ahnması söz konusu olabüecektir" denıldı. Meıııınını ek zammma IMF engjeb • Devlet Bakanı Onur . Kumbaracıbaşı, memurun geçen yıl yaşanan yüzde 149.5 oranındaki • enflasyondan doğan kaybının tkarşılanması için, maaşlara 1 sonbaharda yüzde 50 oranında ek zam verilmesi gerektiğmi belirtirken, "Zam için en büyük engel. IMF'nin, maaş artışlannda geçmiş enflasyonun .dikkate ahnmaması yönündeki 'raporu" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Koalisyonun CHP kana- dında ekonomıyle ilgılenen Devlet Bakanı Onur Kumbara- cıbaşı, memurlann. geçen yıl toptan eşya fıyatlannda yûzde 149.5 oranına ulaşan enflasyon karşısındakı kaybının giderilme- sı için sonbaharda yüzde 50'ye ulaşan oranda maaş artışı veril- mesi gerektiğını söyledı. Bu yönde CHP oiarak bir girişimle- ri olduğunu vurgulayan Kumba- racıbaşı, "Ancak, en büyük so- runlluslararası ParaFonu'nun (IMF), maaş artşlannda geçmiş enflasyonun dikkate ahnmama- sı yönündeki raporu" dedi. Kumbaracıbaşı. Cumhuri- yet'e yaptığı değerlendırmede, anayasa değışikliğinde yaşanan tıkanmayla. memura sendıka hakkı verilmesi konusundaki ge- lışmelerin de askıya alındığına dıkkat çekti. Kumbaracıbaşı. "Memurlann, özdlikle anayasa görüşmeierinin bkanması ile bir- likte. bü>ük bir moral çöküntü- sü içinde oiduklannı görüyorum. En azından nıaliaçıdan yaşadık- lan sıkuünın giderilmcsi için memura ekstra bir zamnun ya- pılması gerektjğine inanrvorum" dedi. Memurun sendika istemesin- deki en önemlı nedenin, işçı ıle arasında oluşan büyük maaş dengesizliğı olduğunu belirten Kumbaracıbaşı, "Memur, hakb oiarak, hakkını alabilmek için, işçi gibi sendika istiyor" diye ko- nuştu. Memur maaşlanna sonbahar- da yüzde 50'ye varan oranlarda ek zam yapılması için gınşimde bulunduklannı da vurgulayan Kumbaracıbaşı, şu görüşleri dı- le getirdi: "Maliye Bakanlığı zam vere- meyeceğini belirrn". Ancak, me- mur ile işçi arasındaki dengesiz- fiğiıı giderilmesi gerekiyor. Bura- daki en büyük engel, IMF'nin verdiği rapor. IMF, memur ma- aş artışlannda geçmiş enflasyo- nun dikkate alınmamasını isti- yor. 'Gelecekteki enflasyon he- defını dikkate alın' diyor. Bu sağhklı bir yöntem değiL Örneğin 1994'te yaşanan yüzde 149.5 oranmdaki enflasyon kar- şısında memur büyük kavba ug- radı. Oysa memura, bu yilın enf- lasyon hedefi dogrultusunda zam >erildi.*' , Ajansımız hisselerinin bir bölümünün bir başka ajans ya da kişi tarafından satın alındığı, ajansımızın, reklam sektöründe bir başka ajans ya da kişi ile bağlantısı olduğu yolundaki haberlerin son günlerde , yoğunlaşması karşısında, bu haberlerin i olduğunu duyurmak gereğini hissettik. Kaynağını bilmediğimiz ve reklam sektöründe saygın bir kuruluş ya da kişiden kaynaklandığına inanmadığımız bu söylenti-haberleri üzüntüyle karşılıyoruz. TARAN CREATIYE VVORKSHOP Turk-ls eylem için harekete geçiyor İşçi ve memurdan w erken seçim' eylemi • 18 temmuz salı günü Ankara'da yapılacak genişletilmiş temsilciler toplantısında, toplu vizite, DYP-CHP genel merkez ve temsilciliklerini protesto etme, yürüyüşler, 'hükümete istifa' çağnsı mitingi, iş bırakma ve işyeri işgalleri gibi eylem türlerinin tarihleri kamuoyuna açıklanacak. , , ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Kamuda ça'ışan işçi ve memur- lar, hükümetin istifası ve erken seçime gidil- mesi için, önümüzdeki hafta eylem sürecine s- tart verecek. Türk-Iş'in 18 temmuz salı günü Ankara'da yapacağı ge- nişletilmiş şube yöneti- cileri ve temsilciler top- lantısında. toplu vızite- ye çıkma, DYP-CHP genel merkezleri ile ıl- ilçe binalannı protesto yürüyüşlen gerçekleş- tırme, Ankara'da bir mi- tıng düzenleyerek "hü- kümeti istifaya çağır- ma", iş bırakma ve iş- yen işgalleri gibi eylem türlerinin tarihleri belir- lenerek kamuoyuna açıklanacak. DİSK ve kamu çalışanlan, hükü- metin ücret artışı öneri- sini "görüşmeyen" Türk-lş'in oluşturacağı eylem takvimıne "fiâi destek" verme karan alırken Çalışma ve Sos- yal Güvenlik Bakanı Zjya Halis de hüküme- tin işçilere verdiği ra- kamlan "küçûk" bul- duğunu söyledi. Halis, Hak-Iş Konfederasyo- nu yöneticilerini kabulü sırasmda yaptığı açıklamada, ülke gerçeklerine uygun, işlet- melerin ekonomıdeki yerlen gözetilerek ve emekçilere verilebilecek en üst düzeyde ra- kamlann belirlenmesi gerektiğini belirterek "Verilen rakamlar elbette küçük. Ülke ger- çeklerinde olması gereken. daha üst düzeyde rakamlaryakalanabileceğüıi zannediyorum " dedi. Türk-tş. DİSK ve kamu çalışanlan sendi- kalarınm aralannda yer aldığı "Demokrasi Platformu". hükümetin ortalama yüzde 5.4 oranmdaki ücret artışı önensıni reddederek "genel eylem" uyansı yapan Türk-tş'e des- tek verme karan aldı. Eylem yapma gerek- çeleri de şöyle belırlendi. "tş güvencesi, ya- sası, sendikah ve grevci işçilere yönelik saldı- nlann sona ermesi, asgari ücretin 1 ağustos tarihinde yürürlüğe girmesi ve vergi dışı bı- Tanmda grev karanANKARA (Cumhuriyet Bfirosu)- Türk-İş'ın hükümetle 680 bin kamu işçisi adına sürdürdüğü toplu pazarlık görûşmelerinde bir ilerleme sağlanamazken Tanm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Tanm Işletmeleri Genel Müdürlüğu'nde çalışan toplam 22 bin 500 işçi adına bugün grev karan alınacak. Hükümetin ücret ve sosyal yardımlar için 'sdir zam1 önensi yaptığı toplusözleşme görûşmelerinde uyuşmazlığa gidilmesi üzerine, sendika grev karan aldığını bugün açıklayacak. Türk-lş'in bu yıl sürdürdüğü toplu pazarlık sürecinde ilk grev karannı alan Tanm-lş Sendikası, 60 günlük yasal prosedür içinde uzlaşma sağlanamaması durumunda, bu işyerlerinde greve çıkacak. rakılması, sözkşmeter- de enflas>on kaybınnı gideriimesi, işten çıkar- ma ve zorunlu emekü- lik uygulamalannm durdurulması, kamu çalışanlanna grevli- toplusözkşmeli sendi- ka hakkı verilmesi ve siyaset yasaklaruun kalkması, KİTlerin demokratik yapüan- p ş mevsjmük işçUeria kadroya ahnmasL" 31 memur sendika- sının oluşturduğu Ka- mu Çalışanlan Sendi- kalan Konfederasyon- laşma Kurulu (KÇSKK) da yeni dö- neme ilişkin kararla- nnda"işçisınınflemü- cadeleyi bütünkştir- meyi" hedef aldı. Ey- lem takvimini işçi sen- dikalanyla ortak oluş- turmayı ve yürütmeyi planlayan memur sen- dikalan, şubeler düze- yınde işçi sendikalan ile hafta sonunda bir araya gelecek. Bu top- lantılarda, "TürkiyeYle kamu çalışanlanmn konumu çahşanlara yönelik sürgün, soruş- turma, işten atma, gö- zara ve cezalar, kamu işyeıierinde >-aşanan tophı iş sözleşmeleri süreçİerinde gelinen nok- ta, kamu çahşanlanmn grevli-toplusözleşme- li sendikal haklanna v önelik saldınlar \e so- runlann çözümüne > önelik ortak eylem prog- ramının çıkanlması" konulan ele alınacak. Hak-Iş Konfederasyonu Genel Başkanı Necati Çelik de hükümetin kamu kesimi söz- leşmelenne yönelik tavnnı düşündürücü bul- duğunu ifade ederek "Türkrye, bir istikrar- sızlığa doğru gidiyor. Biz istemiyoruz. sokak- lar ısınsın. insanlar sokağa insin. Ama soka- ğa inmemiz, hükümetin tutumuna bağjı" de- di. Çelık, Hak-lş'in eylemlerin içinde ve des- tekçisi olacağını da söyledi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Ali Işıklar da dün düzenlediğı basın toplantısın- da, anayasa değişiklikleri ve temmuz ayı ma- aş zamlan konulannda hükümetı eleştirdi. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Bîr İdeolojiye Taban Aramyor! En zor şeylerden birisi, insanın dostlannı herkesin önünde eleştirmesidir. Ortada yeni bir partileşme var: DCP, yani Demok- ratik Cumhuriyet Programı. Herhalde bir süre sonra, "program" sözcüğünün yerini "parti" sözcüğü ala- cak. Ve bir P'nin yerini gene bir başka P alacağı için, DCP de aynı kalmış olacak. Ciddi birhareket. Yıllardırsüren birçalışmanın ürü- nü. İçinde yakın ya da uzak dostlanm var. Dostum olmadığı halde, saygı duyduğum isimler var. Önce, bazı olumsuzluklann altını çizmektense, hiç yazmamayı seçtim. Ama, konu ile ilgili görüşümü soranlar o kadar çoğaldı ki kaçmak zorfaştı. • • • Kitleler, aynntının aynmına varamazlar. Bu nedenle de, kitle desteği bekleyen bir hareke- ti, önce ana doğrultusu ile degeriendirmek gerekir. Aynntı, aydınlann işıdir. Halkın gözünde ıse aynntı, "Osmanlı Bankası farkı"r\\ oluşturur. Şu sözler, hareketin sözcüsüne art: "Atatürkçülük ilkesini benimsemiyoruz! Altıok'a karşıyız!.." Yer, dinci kesimin ciddi yayın organlanndan Yeni Şafak gazetesi. Sözlerin sahibi ise Tarhan Erdem. Hareketin öncülerinin Aydın Engin ile yaptığı söy- leşi de, pazar günü Cumhunyet'te yayımlandı. Sol- cu oiduklannı, sosyal demokrat olduklannı, herhan- gi bir ideolojik söylemi benimsediklerini söylemek- ten "kesinlikle" kaçınıyorfar. Acaba niçin? Yeni emperyalizmin dayattığı üzere, "ideolojilerin sonu "nun geldiğine inandıklan için mi? Yanlış anla- şılmaktan korktuklanndan mı? Yoksa "Söylersek ba- zılarını kaçırabiliriz" kuşkusu ile mi? Yanıt açık. Yapmak istedikleri ise, "do(Jnj"lan alt alta sıralamak. Peki kimin doğrulannı? Doğru tek mi? Gecekon- duda oturanla apartmanda oturanın doğrusu aynı mı? Yoksa bu doğrular, "teknokratlann doğrvsu" mu? ••• Kemalizme, yani "sürekli devrimci"\\ğe hayır! Sanayi, tanm ve hizmet sektöründe devlete hayıri Kürtçe eğitime evet! Dinsel topluluk ve tarikatlara geniş haklar tanınma- sına evet! "Her cemaatin kendi camisini, kendi Ku- ran kursunu, kendi imam-hatip okulunu yapması- na"evet! Toplumculuğa hayır, bireyciliğe evet! Bu ne ideolojisizliktir -ki zaten olanaksız- ne de ye- ni bir ideolojidir. Bu "yeni koşullara yeni çözümler" üretmeye çalışan, eski bir ideolojidir. Babası da Prens Sabahattin'dir. Bunca yıl sonra, hareketin adı herhalde "Teşeb- büs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti" (yani "özel Girişim ve Yerinden Yönetim Derneği") ola- mazdı. Olamayacağı için de, DCP oldu. DCP'de elbette ki birçok olumlu çözüm önerisi var. Ama o programı hangi topium kesimlerinin sırtla- yacağı, programın hangi toplumsal güçlerin desteği ile gerçekleşeceği yok. Boyner hareketinden "fe- me/"de nerede ayrılındığı yok. İlk desteğin, niçin bazı azılı Atatürk düşmanların- dan, numaracı cumhuriyetçilerden geldiğinin yanıtı dayok. Önce ideoloji oluştunjlup, "Hadibuna müşteriyok mu" diye beklenmez. önce kimin ya da kimlerin so- runlanna öncelik tanınacağına karar verilir; sonra, oradan yola çıkarak, toplumun geneline ulaşan çö- zümler üretilir. O çözümler bütünü, o kesimler tara- fından "inanç "düzeyindebenimsendiğindede "ide- o/q/7"doğmuş olur. İnsanlar ideolojiler için yaratılmaz. Ideolojiler in- sanlar için yaratılır. Ve ulusçuluğu dışarda tutarsanız; toplumun tümünü kavrayan ideoloji yoktur, olamaz! Teknokratlar da "kesin doğru "lan saptayamazlar. Sadece "seçenek" üretirler. Her ideolojiye göre, "ay- n'seçenekler... ••• Elbette ki bu "çürümüş düzen" değişmelidiri "In- sanca, hakça ve çağdaş" bir düzen elbette kurulma- lıdır! Ama 21. yüzyılın gerektirdiği düzeni, ne "adil dü- zen" maskesini takmış "eski sağ" gerçekleştirebilir ne de numaralama merakiısı "yeni sağ"... Solcu ol- mayanlar, düzeni "iten'ye dönük" oiarak değiştire- mezler. Türkiye koşullannda ise... Kemalizmi yadsıyan sol- cular, düzeni değiştirebilecek toplumsal desteği sağ- layamazlar! 5. TOPLANTI BUGUN Asgari ücrette son hamleANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümetin ge- çen yıl "5 Nfcan Kararlan" gerekçesine dayanarak "pazarlık konusu" yaptığı ve "düşük beürlediş'' as- gari ücretin, bu yılkı artış oranının belirlenmcsinde son aşamaya gelindi. Eski Çalışma ve Sosyal Güven- lik Bakanı Aydın Gfiven Gürkan tarafından mayıs ayında toplantıya çağnlan Asgari Ucret Tespit Ko- misyonu, bugün 5. keztop- lanacak. Halen brüt 4 mil- yon 173 bin 750 lira tuta- nnda olan asgari ücretin, 1 ağustos ya da 1 eylülde başlayacak yürürlüğe ginş tarihi konusunda, koalis- yon ortaklannın yani sıra işçi-işveren temsilcıleri arasındaki görüş aynlığı da giderilemedi. Asgari ücre- tin yüzde 71-90 oranlan arasında arttınlması bekle- niyor. Bugün yapılacak olan toplantıda, Devlet tstatistik Enstitüsü (DİEJ verileri ile Hacettepe Universitesi Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulu'nun besin tüketimi ihtiyacına ilişkin venleri dogrultusunda bir hesapla- ma yapılaca!;. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in, bıtme aşa- masına gelmediği için ka- tıhnayacağı toplantıya, Ça- lışma Genel Müdür Yar- dımcısı Kasım Afşin baş- kanlık edecek. Asgari ücret, Nihad Matkap'm Çalışma Ba- kanlığı döneminde, 1 Eylül 1994 tarihinde, brüt 4 mil- yon 488 bin 326 lira oiarak hesaplandığı halde, "eko- nomik ve sosyal durum" dikkate alınarak, 4 milyon 173 bin 750 lira oiarak yü- rürlüğe girmişti. Bu yıl yapılan komisyon toplantılannda ise Türk-tş, "asgari ücretin pazarlık ko- nusu olmadığı; bilimseL ob- jektif yöntemler \e gü'veni- lir verilerle tespit edilen ta- ban ücreti olduğu; uzun dö- nemde ekonomik \e sosyal koşullann i>ileşmesine yar- dımcı olduğu; hakça gelir dağdımmı sağlayKi olması gerektiği'' koşullannı sa- vundu. 10 ayda meydana gelen yüzde 77.6 oranında fıyat artışı sonucu, reel oia- rak yüzde 43.7 oranında gerileyen asgari ücretin vergi dışı bırakılması yo- lunda siyasal iktidann 1992 yılmda aldığı yetki de halen Bakanlar Kurulu ta- rafından kullanılmadı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog