Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

14 TEMMUZ 1995 CUMA CUMHURİYET SAYFA 13 KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK Tet 0.2)2.512 05 65 tts 0.212.513 90 98 Yağmurungüzelliklerinivaşavabilmek D aha önce de Istanbul'u sular seller götürmüştü, ama bu kez "medyatik" bır sel yaşandı... Ikitelli'de gazete ve televizyon binalan sular altında kalınca, sel, can- lı yayınlara konu oldu, sürmanşetlefe çıktı. Her "afet"te olduğu gibı yine "geç- mişolsun" dileklen... Birbınyİe kanlı-bı- çaklı medyada. eşı gorulmemış daya- nışma örneklen... Attyapı eksikliğı eleş- tınleri... Ve sajıre, ve saıre... Özdemir Özkan, hatlardakı anza nedenıyte Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zafer Mutlu'ya ulaştıra- madığı geçmış olsun mesajını Vaziyet aracılığıyla ıletmek ıstemiş: "Acaba yatak, yorgan, çanak çöm- lek venlerek harcanan mılyartar, çevre du2enlemesıne yatınlsaydı da sadece gazete verılseydı doğru olmaz mıydı?" Kamu kaynaklannın kredı pastası dı- lımlen gazetelenn promosyonuna de- Tecavüzünadı ğıl de altyapıya yönlendirilseydi tabii kı doğru olurdu. Atatürkçü Düşünce Derneği Istan- bul Şube Başkanı Bilge Bilgiç'in me- sajı da aynı doğrultuda: "Her gün gazetelennde ve televiz- yonlannda bangır bangır özelleştirme tellallığı yapan bu kurumlar okuyucu- lanna tencere, tava, çarşaf verme ya- nşı yapacaklanna once kendı altyapı- lannı düzeltsınler." Burada denilebilir kı, altyapı devletin ışı! Devletin ışi de, önce bınalann aıhsa- tının olması gerek! Acaba sulann bır kısmı hazıne arazı- sınden çevrilen yerlerdekı duvarian mı aşamadı da bahçelere doldu ne? Neyse ne! Gelelım, Türkıye Taban Oluşumu'ndan Erdinç Özköyiü'nün mesajına: "Yağmuru hasretle bekieyen Istan- bul'un ormanlan, güzelimtepeleri, me- sire yerieri, çayırlan, suyu taşıyan do- ğal drenaj ağlan olan dereleri, önce tıraşlanmış sonra betonlaştınlmış, as- faltlanmış. Artık onlar değil metrekare- ye 70 litreyı, bir bardak suyu bile içe- miyor... Eğer toplumumuz önce kendine sonra yağmura ve toprağa saygılı de- ğilse zaten mesleğine, yaptığı işe de saygısı yoktur. Ev, otoyol, plaza ve benzerlerinin, kendimize ve mesleklerimize olan say- gısızlığımız sayesınde ucuzlattığımızı sandığımız maJıyetlerı, 70 lıtre suyu muson yağmuruna dönüştürdüğü fs- tanbul'da.. Yağmurun güzeilıklerini ye- niden kazanmak ıçın çok geç mi der- siniz?" Galibaçokgeç... Ama yine de bir şansr daha var Is- tanbul'un... Richter'e göre 7.5 şiddetinde bir deprem! B ugüne dek Alanya Belediyesi dört kişiye rahri hemşerilik berat vermiş... Son ayiardaki tecavüz olaytart nedenryle altı kişi daha fahri hemşeri yapılmış... Birbiri peşi sıra veriien fahri hemşerilik beratian nedenryle yerel basın tecavüz haberterine şu başlığı atmaya başlamış: Bir fahri hemşerimiz daha oldu! Halkotobüsü aşlan 10-15 arasında değışen çocuklara Şile'de günübıriik kamp yaptıran tarikatçılarla ilgilı olarak, Anadolu yakası özel halk otobüsü ışletmecıleri kuruluşu Özulaş Toplutaşım Sanayı ve Tıcaret A.Ş.'den bır açıklama geldi. Çocukları Şıle'ye göturen halk otobüslerı konusunda şırketın Genel Müdürü Onur Orhon'nun açıklaması şoyle: "Özel halk otobüslen, ticari araç olmalan nedenıyle kıralanmışlardır. Haber ıçınde konunun özellıkle halk otobüslen vurgulaması ıle belırtılmesı yanhştır. Her tıcan aracın olduğu gibı çalışmadığı günlerde şahıslara aıt özeJ halk otobüslenmn cte kıralık olarak okul, düğün, gezı gibı servıslere gitme hakkı bulunmaktadır." Bir daha bana borç erteletirseniz boğanm sizi. Tansu Çiller soru kutusu Erkek kadın-doğumea oluyor da, kadın bevliyeei neden ©lmoyor? Hakan, Giresnn AA'yı bir 'evet 5 kurtaracaktı A nadolu Ajansı'nda işten atılan gazetecılerden 7'sı eylemleri- ni sürdürüyor. Eylem: Ajansın Ankara'dakı mefkezı önünde, sokakta oturmak... İşe gen dönünce- ye dek de "eylerrTe karariılar. Gazetecılen ışten atma karannı, ara- larında halen gazetecılık yapmakta olan gazetecıleıie, gazetecı eskisi ba- sın danışmanları almıştı. Anadolu Ajansı'nın Yönetım Kuru- lu'nda "gazetecıler ışten atıla" karan içın Mehmet Bican. Behiç Kılıç ve Orhan Uğuroğlu "evet" demış, Ah- met Tan ıle Ümit Gürtuna ıse muha- lefet şerhı koymuştu... Geçen hafta ajansın yönetim kurulu yine toplandı. Toplantıya bu kez Bican, Tan ve Gürtuna katıldı. Bu son toplantıda ışten çıkartılanla- nn yenıden işe alınması gündeme gel- di ve oylama yapıldı. Oyiamada Bican ve Tan, işten çıkar- tılanlann gen alınmasını reddettı, Gür- tuna, "alınmalı" dedı. Sokaktakı gaze- tectler bir oy farkla sokakta kaldı. O bir oyun sahibi Ahmet Tan, işten atılmalara "evet" dememiştı... Gen dönmelerine de "evet" demıyordu... Gerekçesı ıse "yönetım kurulunun oto- ritesi bozulur" şeklinde dışanya yansı- yordu. Oysa "evet" dese otorite değıl, yö- netim kurulunun kendisi bozulacaktı. Çünkü, işten atılanlann geri alınması durumunda Behiç Kılıç ve Orhan Uğu- roğlu yönetım kurulundan ıstıfa ede- ceklennı bırfaksla bıldırmışler, Anado- lu Ajansı'nın genel mudüru de ıstifası- nı vereceğını söylemıştı Bir "evet" sokaktaki gazetecileri de, Anadolu Ajansı'nı da kurtaracaktı! Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Devletin kapısına kilıî yetışmez. Kadıköy'deki 'çaü davası'nda hava bacası boyutu K adıköy'deki "çatı davası"nda, dairede ızınsız tadılat yapmak- la suçlanan müteahhıt Mus- tafa Paşalıoğlu da konuştu... Paşalıoğlu'ndan once, Caferağa Spor SaJonu'nun karşısındaki apartmanda henüz yazlığa gıtmeyen 10 daire malı- kinin Kadıköy Beledıye Başkanlığı'na gönderdığı dılekçeye bır göz atalım ve olayı anımsayalım: "Apartmanımızın B Blok 18 numara- lı dairesı 6 ay kadar önce Mustafa Pa- şalıoğlu tarafından satın alındı. Apart- manın en ust katında bulunan bu da- ire, adı geçen tarafından dubJeks da- ire inşa edilmek üzere çatısı açıldı ve kaçak ınşaata başlandı. Başkanlığını- za müracaatımız üzerine zaman za- man inşaat faalıyetı durdurulmuş ise de yıkıntı devam etmekte ve fırsat bu- lundukça inşaat sürmektedir. Kadı- köy'ün göbeğinde 17 daire sahibi za- rara sokulmak suretiyle ve hiçbir yasal dayanağı olmadan, çıkar uğruna, özel- likle altındaki 17 numaralı daireye en ufak bir yağmur yağdığında bütün su- lann akması ıle zarar verilmektedır. Imar Kanunu'nun başkanlığınıza verdi- ğı görev ve yetkiye istınaden yasal ot- mayan dubleks katın yıktınlıp, çatının eski halıne getınlmesi hususunda ge- reklı emnn verılmesini, bu yapılmadığı takdırde hakkınızda yasal makamlara görevi suiıstımal ya da ıhmalden ışlem yapmak üzere başvuracağımızın bilin- mesıni, bizı bu yollara başvurmaya mecbur bırakmayacağınız umudu ile arz ve talep ederiz." Henüz_ Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ten bir ses çıkmadı... 17 numaralı daırenın malikı gazeteci Fatma Karaali'nin başına gelen bu olayın Vaziyet'te yayımlanmasından bir gün sonra müteahhıt Paşalıoğlu aradı: "Aldığım dairenin içinde tamirata başladım. Fatma KaraaJi, manı ofmak için geldi. Ben sadece alaturka tuva- leti iptal ettim. buraya hava bacası ıla- ve ettim. Başka bır şey yapmadım. Ça- tının kiremitlerine bıle dokunmadım. Çatı benım dairemin üzerine de akı- yordu. Apartmanda yönetim olmadığı ıçin mahkemeden tespit yaptırdım ve çatıyı onarttım. Gehn bakın, bir ilave var mı yok mu, oda ilavesı var mı yok mu, teras var mı yok mu görün." Kadıköy'deki "çaö davası" ilginç bir boyuta geldi... En ilginç yanı da alaturka tuvalete hava bacası yapmak olsa gerek. Henüz çatıya eklenmiş oda-moda, teras-merasyok... Daire maliklerinin şikâyeti bunun ha- zıriığı yapıldığı yolunda ve iptal edilen tuvalette ust kata çıkmak içın lüks bir döner merdiven kondurulduğu yolun- da... Ve alt katta akan bir tavan vari Ne kı müteahhit yapılanın döner merdiven değil, hava bacası olduğunu söylüyor. Neyse... Tuvaletiniz nasıl olursa ol- sun, havanız bacalı olsun! "Çatı davasTnı iziemeye devam edi- yoruz. FOÇA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇK ARITIRMA İLANI Dosya No: 1995/110 Talımat Bır borçtan dolayı hacızlı ve aşağıda cıns, mıktar ve kıymet- len yazılı mallar satışa çıkanlmıştır. Bınncı artorma 18.7.1995 günü saat 14-14.15 Foça Hükümet Konağı arkasında yapılacak \e o günü kıymetlenn %75'ıne ısteklı bulunmadığı takdırde 19.7.1995 günü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapılarak satılaca- ğı. Şu kadar kı, arttırma bedelının tnalın tahmın edilen kıymetı- nın yüzdekırkını bulmasının ve satış ısteyenın alacağına rüçhan- b olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan baş- ka paraya çevirme ve paylann paylaştırma masraflannı geçme- sının şaît olduğu, mahcuzun satış bedelı üzennden %... oranın- da KDV'nın alıcıya aıt olacağı ve satış şartnamesınin ıcra dos- yasındagörülebılecegı, masrafi verildiğı takdırde şartnamenın bır örnegının ısteyene göndenlebıleceğı, fazla bılgı almak ısteyen- lerin yukanda yazıh dosya numarasıyla daıremize başvurmala- nılanolunur. 16 6.1995 Mnh, luymeti lin Adedi Cinsi, (M»h.ve öoemli niteükleri) 150 000.000- 1 35 BBL 25 Lada Pıkap Jeep öpı 1993 model Nıva tıpı Sharp teyp ve telsız mevcut KDV aiıcıya aıtör Basın. 28847 GAZtANTEP ASLİYE 5. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1994/626 Davacı Nazmiye Tay tarafından davalılar Nebahat Öztürk. Dur- du Ateş ve Taner Öztürk aleyhıne açılan tazmınat davasında ven- ten ara karan geregınce; Davacı dilekçesmde, davalılann kendısı- ni döverek hakaret edıp çevrede ve halk ıçınde ıtıbannın sıfira ın- dınldıgıru bu nedenle herdavalıdan 100'er mılyon TL. olmak uze- re toplam 300.000.000 TL. tazmınata hükmedılmesını talep ve da- va etmıştır Davalı Alı ve Şükra'dan olma 1951 D lu Durdu Ateş'ın GazıenlepÇakmak Mah. Emındede çıkmazı No 7 adresındemu- hm ıken bütün aramalara rağmen adresı tespit edılemedığınden da\-alı adına da\'a özetı ve davetıyenm teblığıne karar venlmıştır Davalının ılan tanhınden ıtıbaren 1994'626 esas sayılı ve 28 9 1995 duruşma günlü dosyamıza 10 gün ıçerısınde cevap vermesı, du- nışma günü gelmesı veya bır vekıl gondermesı, aksı takdırde du- raşmanın yokluğunda yapılacağı davalıya meşruhatlı davetıye ye- nne kaım olmak üzere duyurulur Basın: 28913 AKÇAABAT KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Trabzon ılı Düzköy ılçesı Çalköy bekksının 766 sayılı Tapu- larna Kanunu hükümlenne göre tapulaması yapılmış olup bu belde ıçensınde bulunan K. Sanı 1340 tanh, 95 sıra no'lu tapu kaydı ve tamamlayanını tapu kayıtlannın hudutlan ıtıban> la kap- samış olduğu gayrunenkul, yapılan hancı ve nzaı gaynmenkul taksimi sonucu 7 parçaya bölünmüş ohıp 261,263,264,268,274, 275 ve 276 parsel numaralan altında tahdıt ve tespit görmüşler- dir. K. Sanı 1340 tanh, 95 sıra no'lu tapu kaydında 1/7 hıssesı Karpuz oglu Mustafa bıni Hoşoğlan (Hoşoğlan oğlu Mustafa) adına kayıtlı olup 261, 268 ve 274 no'lu parsellenn 1 /7'şer hıs- selen Hoşoğlan oğlu Mustafa ve 6'6'şar hısseleri Salıh oğlu Be- kir Karpuz ve 263, 264 ve 275 no'lu parsellenn 1/7'şer hıssesı Hoşoğlan oğlu Mustafa ve 6/7'şer hısselen Salih oğlu Ahmet Karpuz ve 276 no'lu parselın 1/7 hıssesı Hoşoğlan oğlu Musta- fa ve 2'şerden 4/7 hıssesı Salıh oğullan Bekır ve Ahmet Karpuz ve 2/7 hissesi Ahmet oğlu Hasan Karpuz adlanna tescıl edılmış- ür. Asb ılan sûresı ıçensmde 202.1991 tanh, 275 kayıt sayılı di- lekçelen üe Salıh oğullan Bekır ve Ahmet Karpuz'lar bu taşın- mazlarda Hoşoğlan oğlu Mustafa'nın hıçbır hak ve alakası ol- madığı gerekçesıyle ıtiraz etmışlerdır. Kadastro komısyonu 24.7.1991 tanhınde taşmmazlann mahallınde ıtırazın raahıyetı- nı incelemek üzere keşıf yapmış ve keşıf sonucu kadastro komıs- yonunun vermiş olduğu 16.1.1995 tanh, 100 sıra no'lu karan ıle her ne kadartapu kaydında Hoşoğlan oğlu Mustafa adına 1/7 ora- nında hısse kayıtiıysa da adı geçenin bu hıssesını tespit malıkle- rine satıp bu yerden hak ve alakasmı kestığı anlaşıldığından 261, 268 ve 274 no'lu parseller müstakılen Salıh oğlu Bekır Karpuz ve 263,264 ve 275 no'lu parseller müstakılen Salıh oğlu Bekır Karpuz ve 276 no'luparselın tamamı 14 hısse ıtibar edılerek 5'er- den 10 hissesi Salıh oğullan Bekır ve Ahmet Karpuz'lar ıle 4 his- sesi Ahmet oğlu Hasan Karpuz adlanna tespit ve tescıllenne ka- rar venlmiştır. Ancak Hoşoğlan oğlu Mustafa'nın kımlığı ve adresı tespit edı- lemedığınden kendısıne teblıgat yapılamamıştır. Bu nedenle ıla- nen teblığ edılmesıne kararvenlmış olup ışbu ılanın gazetede ılan ettınlerek ılgılılennın ılan tanhmden ıtıbaren 30 gün ıçensınde Düzköy Kadastro Mahkemesf ne dava açmadıkJan takdırde Çal- köy beldesınde bulunan 261,263,264,268,274,275 ve 276 no'lu parseller komısyonun vermiş olduğu 19.1.1995 tanh, 100 sayılı karan geregınce tescıl edıleceğı ılanen teblığ olunur. Basın 30495 GADDAR DAVUT \unt KURTCEBE VEDEKJ<ELLEM DE v t / < 4 4 TZSLARA 3ASMA &AJZ/S * H-AHSSÜC BSAIOG < TAVAN O£»MK \MBKEAJ ^ BULUT BEBEK NVRAYçttrçt ."Paha sirkeli yumyrta sahntsirvt bile MIRMIRLAR UĞUR DURAK LİLİ6İNE BAKL BİR ^ PÛŞÛMEMİVORUK. TARtHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN 14 Temmuz JAPONYA KAP/LARİ ACIYORf 1053'Te BUGÛN, AME&KALI KUtMNOAN A4A7THBH/ cAL&Mtn/ fetafy, TAPONHI 'OA, ŞOGUN roa* TM- uMytm teAfiAu rurvtAN JAPoum, ÎLK KJEZ ea 8i* kJçaye tfect*n£-*v pötsr S£MLtf BfR . SÖZ. KONUSU KAHÇI ÇâOU/tSf BCKL£H£N J*fONlA, FİLOSUUPAKİ MtSSfSSlPPt Vt SuSqU£H**i*iA SlSİ BUH/UZLI G£A*İLERİ 6Ö*ÜNC£ A g Ü f ÖNEKİStNi ONAYLAtAAKTM ÇAĞIN MOTEL ASSOS Her öğün balık, akvaryum gibi deniz, Kalabalıklardan ve kabalıklardan uzak SESSİZ TATİL T.R: 800.000.-TL 2 kişi 1 hafta: 9.800.000.- TL Assos Bektaş Köyü Sütlüce Koyu Tel: 0 286 723 40 42/43 ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt HÂKİMLİĞt'NDEN Dosya No: 1995/216 Davacı Yahya Taş, vekılı Av. Mehmet Yaşar Özkan tarafından müvek- kılı Yabya'nm eşı Nazmiye Taş hakkında açılan gaıplık davasında: Adanaüı, Yüreğır ılçesı, Düzce Köyü, Cılt 098/01, sayfa no 13 ve kütük sırano: 6'da nüfusa kayıtlı bulunan Abuzerve Ayşe'den olma 16.05.1929 doğumlu Nazmiye Taş'ın 1990 yılında hac fanzesını yenne gebrmek üzere Suudı Arabıstan'a hacca gıttığı ve 2.7.1990 tanhınde meydana ge- len tünel facıasında kaybolduğu ve aradan 5 seneye yakın bır zaman geç- mesıne rağmen bır haber alınamadığından facıada öknüş olabıleceğı bıl- dınlmış olmakla, Türk Medenı Kanunu'nun 32. maddesı gereğince gaıp olduğu ılen sürülen Nazmiye Taş hakkında malumatı olan kımselenn mahkememıze müracaatta bulunmalan, bır yıl ıçınde hâkımlığımize müracaat edilmedığı takdırde adı geçen Nazmiye Taş hakkında gaiplik karan venleceğı hususu ılan olunur Basuv 31885 GENEL KURULA ÇAĞRI TMMOB Peyzaj Mımartan Odası 1 Olağan Genel Kuaılu, çoğun- luğu 29-30 Temmuz 1995 tanhtennde, çoğunluksuz olarak ıse 05- 06 Ağustos 1995 tanhlennde, T C Kuitur Bakanlığı Tekelıoğlu ll Halk Kütüpharesı, Üçgen Mahaltesı 96 Sokak No 54 ANTALYA adre- smde, aşağtdakı gündemle ve saat 14.00'te toplanacaktır GÜNDEM: 1- Açılış ve saygı duruşu, 2- Dtvan seçımı, 3- Geçıcı Yönetım Kurulu çalışma raporunun okunması, onaylan- ması, 4- Adaylann behrtenmesı, 5- Dılek ve temennıler, 6-Seçım, 7-Kapanış TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GEÇİCİ YÖNETİM KURULU KORKUTELİSULH HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN Dosya No 1994/285 Davacı Hacet Traş vekilı Av. Mehmet Ulusoy, davalılan Şefıka Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Nazmiye Yılmaz, Teslıme Yılmaz, Ramazan Yılmaz, Ir- fan Yılmaz ve Sebahattin Yıhnaz aleyhıne mahkememıze acmış olduğu veraset davasının açık yargılaması sırasında veriien ara karan geregınce aşağıda adı yazılı davalının duruşma günü teblığıne karar venlmış olmak- la, Korkutelı ılçesı Kemerağzı Köyü kütük 29 sayılı hanede nüfusta ka- yıtlı davalı Sebahattin Yılmaz'ın duruşma günü teblığı ıçın zabıta araş- tırmasına rağmen teblıgata sanh açık adresı tespit edılemedığınden ven- len karar gereğı adresı tespit edılemeyen yukanda behrtılen davalı Seba- hattin Yılmaz'ın mahkememızın 6.9.1995 günü saat 09.00'da duruşma- sının olduğu, duruşmayı takıp etmenız veya vekıl ıle temsü ettumenız, aksı takdırde duruşmaya yokluğunuzda devam edılıp karar venleceğı hu- susu teblığ olunur 22.3 1995 Basm. 16288
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog