Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14TEMMUZ1995CUMA 10 DIŞ HABERLER EGE DEMİZİ KAVGASI, BM'YE YANSIDI Türk-Yunan mektup savaşı • Türkiye ile Yunanistan, BM Genel Sekreteri Gali'ye mektup göndererek Ege'de karasulannın 12 mile çıkanlması konusunda birbirlerini şikayet ettiler. NEW YORK (AA) - Bir- püskürrüldüğü' vurgulanan mektupta. Türkiye'nin son 160 yıllık süre ıçerisinde Yu- nanistan'dan bir kanş toprak almadığı kaydedildi. leşmiş Mılletler'de (BM), Türkiye ıle Yunanistan ara- sında Ege konusunda bir mektup savaşı başladı. Bu savaşın son halkasında Türkiye, BM belgesı olarak yayımlanmak üzere BM Ge- nel Sekreten'ne yolladığı bir mektupta, Yunanistan' ın ku- rulduğu tarihten bu yana ya- yılır.acı bir potitika izlediği- ni ve Türkiye aleyhine ka- zandığı topraklarla yüzölçü- münü üç katına çıkarttığına dikkati çektı. BM daimi temsilcimizbü- yükelçi tnal Batu imzasıyla Genel Sekreter Butros Ga- B'ye gönderilen ve 'Yiınanis- tan'ın 1920 ve 1970'li yülar- da yapmış olduğu dördüncü ve beşinci yayıima guişimle- rinin Türkiye tarafından Atina'nın suçlaması Atına tarafından başlatı- lan mektup savaşında Yuna- nıstan ilk önce Türkiye'yi, 'Deniz Hukuku Sözleşme- si'nden doğan 12 mil hakkt- nı kullanmasını tehdide baş- vurarak engellemekle' suç- larken Türkiye buna verdıği cevapta 'Ege'nin kapalı bir deniz oMuğunu, bu tür de- nizlerde ayrı bir uygulama yapılmasının Deniz Hukuku Sözleşmcsi'nde de öngörül- düğünü' hatırlattı Türkiye cevabında. 'Yunanistan'ın Ege konusundaki niyetlerin- den duyduğu kaygıyı da dile getirdi, Ege'de statükonun muhafazası dahiL. hak ve <p- karlannı oldu bittilere karşı korumakta kararb olduğu- nu ve gelişmetere göre gerek- li önlemlcri almaktan kaçın- mayacağuu' BM 'ye bildirdı. BM Büyükelçisi İnalBa- tu'nun cevabına Yunan Bü- yükelçisi Hristo Zaharidis, diplomatik teamüllerin dışı- na çıkarak ikinci bir cevap vererek Türkiye'yi yeniden suçlayınca, Türkiye de genel sekretere yeni bir mektup yollama gereğini hissetti. Bu ikinci mektupta Türkı- ye, 'ulusal sınıriannın ötesin- de herhangi bir toprak tale- bi bulunmadığınu Yunanis- tan dahil. rüm komşulannın toprak bütünlüklerine saygı gösterdiğini' tekrarladı. Mektupta, ulusal bir ideolo- ji olan 'HeUenizmin sınır ta- nımadığrna dıkkat çekildı. Mektupta "Türkive'nin Yiı- nanistan için tehdit oluştur- duğu i iddiası, hadiseieri yan- lış takdim etinektir" dendı. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Turkıye Garanti Bankası A.Ş., Bırıncı, ikinci ve Uçuncu Yatırım Fonları Içtuzuklerınin 3.1. ve 3.3. maddelerı Sermaye Pıyasası Kurulu'ndan alınan 08.06.1995 tarih ve OFD/1507 sayılı ızin doğrultusunda aşagıdakı şekılde değıştırılmıştır. I. FON IÇTUZUK DEĞIŞIKLIĞI ESKI METIN Madde 3.1. Fon Tutarı 13.000.000.000.- (Onüçmılyar) TL'dir. Madde 3.3. Fon 1.300.000.- (Birmılyonüçyüzbın) paya bolunmuştur. YENİ METIN Madde 3.1. Fon Tutarı 100.000.000.000.- (Yuzmilyar) TL'dir. Madde 3.3. Fon 10.000.000.- (Onmılyon) paya bolünmüştür. II. FON IÇTUZUK DEĞIŞIKLIĞI ESKI METIN Madde 3.1. Fon Tutarı 34.000.000.000.- (Otuzdortmilyar) TL'dir. Madde 3.3. Fon 3.400.000.- (Üçmilyondörtyüzbin) paya bolünmüştür. YENI METÎN Madde 3.1. Fon Tutarı 200.000.000.000.- (îkiyuzmilyar) TL'dir. Madde 3.3. Fon 20.000.000.- (Yırmımılyon) paya bolunmuştur. III. FON IÇTUZUK DEĞIŞIKLIĞI ESKI METIN Madde 3.1. Fon Tutarı 150.000.000.000.- (Yüzellımilyar) TL'dir. Madde 33. Fon 15.000.000.- (Onbeşmilyon) paya bolunmuştur. YENI METIN Madde 3.1. Fon Tutarı 300.000.000.000.- (Üçyüzmilyar) TL'dir. Madde 3.3. Fon 30.000.000.- (Otuzmilyon) paya bolunmuştur. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. DÖRDÜNCÜ MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Turkıye Garanti Bankası A.Ş. Dorduncu Menkul Kıymeder Yatınm Fonu Içtuzuğu'nun 3.2. maddesi, Sermaye Pıyasası Kurulu'ndan alınan 02.06.1995 tarıh ve OFD/1454 sayılı ızın doğrultusunda aşagıdakı şekılde değıştırılmıştır. ESKI METÎN Madde 3.2. Fon'un süresı 5 (beş) yıldır. • . -• YENI METIN Madde 3.2. Fon'un suresi 10 (on) yıldır. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. BEŞİNCİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Beşinci Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Içtuzuğu'nun 3.2. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 27.04.1995 tarıh ve OFD/1042 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekılde değıştırilmıştir. ESKI METTN Madde 3.2. Fon'un suresi 5 (beş) yıldır. YENI METIN Madde 3.2. Fon'un suresi 10 (on) yıldır. TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Turkıye Garanti Bankası A.Ş., Bırıncı, ikinci ve Uçuncu Yatırım Fonları Içtuzuklerınin 3.1. ve 3.3. maddelerı Sermaye Pıyasası Kurulu'ndan alınan 08.06.1995 tarıh ve OFD/1507 sayılı ızın doğrultusunda değıştırilmiş olup, sozkonusu içtuzük değışıklıklerı 28.06.1995 tarıhınde tıcaret sicıline tescıl, 04.07.1995 tarıh ve 3820 sayılı T.Tıcaret Sıcıli Gazetesi'nde ılan edılmıştır. Içtuzuk değişıklıklerıyle bırlıkte, a) Bırinci Yatırım Fonu'nun tutarı 13 milyar TL'den 100 milyar TL'ye, pay sayısı da 1,3 mılyondan 10 mılyona, b) Ikıncı Yatırım Fonu"nun tutarı 34 milyar TL'den 200 milyar TL'ye, pay sayısı da 3,4 mılyondan 20 milyona, c) Uçuncu Yatırım Fonu'nun tutarı 150 milyar TL'den 300 milyar TL'ye, pay sayısı da 15 mılyondan 30 mılyona, artırılmıştır. »GARANTİ Ingfltere'den Kıızey Manda banşı için adnıı Kuzey trlanda'da Katotikler ile Protestanlar arasmdaki çatoşmalar yeniden şiddetiendi. (Reuter) Dış Haberier Servisi - Kuzey lrlan- da'da Katolıkler ıle Protestanlar ara- sındaki çatışmalaryeniden şıddetlenir- ken Ingılız hûkümetının 100 kadar lr- landalı mahkûmu serbest bırakmaya hazırlandığı bıldınldi. Iktidardakı Muhafazakar Partı'nin Kuzey trlanda Komitesi Başkanı And- rew Hunter, Kuzey trlanda'daki tutuk- luların salıverilmesi içra yenı bir yasa tasansı hazırlanılmasının düşünüldü- ğünü bildirdı. Ingiliz The Dairy Teleg- raph gazetesı ise, hükü- metin, Kuzey Irlanda'da terör eylemlerinde bulun- duklan gerekçesıyle hapis cezası çeken çoğunluğu IRA üyesi ve sempatızanı yüz kadar mahkûmu ya- kmda serbest bırakacağı- nı açıkladı. Gazetenin dünkü sayısında yayımla- nan yazıda mahkûmlartn serbest bırakılma karan- nın lngıltere ıle K.lrlanda arasındakı banş sürecını yeniden hayata geçirmek amacıyla alındığı bıldınl- di. Ingılız gazetesinın habenne göre salıvermeler. erken tahliye koşuilann- da yapılacak bir değışıklıkle gerçekleş- tınlecek. Buna göre mahkûmlann tah- liye için yatması gereken hapis süresı azaltılarak erken tahliye olmalan sağ- lanacak. The Daıly Telegraph gazetesi yapı- lacak değişıklık karannın 20 temmuz tanhınde yapılacak olan parlamento toplantısından önce açıklanmasının beklendiğını belırtti. • Ingiliz hükümetinin 100 kadar Irlandalı mahkûmu serbest bırakmaya hazırlandığı bildirildi. Karann yürürlüğe girmesi ile birlık- te Kuzey Irlanda'da tutuklu bulunan 960 IRA nulitanından 5 yıldan fazla hapis yatmış olan 100 kadan derhal, 400 kadan ise 2000 yılına dek serbest kalacak. Siyası tutuklulann bir an ön- ce serbest bırakılması konusu, Irlanda- lı bir Katolik kızı öldürmek suçundan tutuklu bulunan Ingiliz askeri Lee Clegg'ın erken tahliyesinin ardından banş görüşmelennin odak noktası ol- muştu. IRA'nın siyasi kolu Sınn Fein, Clegg'in tahliyesinin, IRA mılitanlanna da uygulan- ması gerektığini öne süre- rek görüşmelerin devamı- nı bu koşula bağlamıştı. Kuzey lrlanda ıle lngil- tere arasmdaki ilişkiler gergınleşırken Irlandalılar kendi aralannda da anla- şamıyorlar. Ülkede yaşa- yan ProtestanlaHn,-polisk ve Katoliklerle çahşmala--. n uzerine geçen hafta so- nu başlayan gerginlik sü- rûyor. Belfast başta olmak üzere ülke genelinde önce- ki gece meydana gelen çatışmalarda dördü polıs olmak üzere 6 kişinin ya- ralandığı. büyük maddı hasar meyda- na geldığı bildirildi. Polis, Belfast' ın doğusunda meyda- na gelen protesto gösterilen sırasında şiddet eylemlenne başvuran aşın mıl- liyetçı Katohkleri plastik mermılerle durdururken bir göstericiyi tutukladı. Protestan "Orange Order" tankahna üye bir grup ise, kentın başka bir böl- gesınde taş yağmuruna tutuldu. GREENPEACE EYLEMCİLERİNİN PEŞİNDELER Fransa, Pasifik'te çevreci avında • Nükleer denemelerin yapılacağı Mururoa adasındaki Fransız lejyonunda görev yapan 500 kadar asker, adadaki bütün binalan tek tek aramaya başladı. Dış Haberier Servisi - Fransız lejyoner- len, Greenpeace (Yeşilbanş) örgütüne üye üç mılitanı bulabilmek için Mururoa adasın- daki bütün yerleşim birimlenni tek tek arar- ken dünyadan Fransa'ya protesto yağıyor. Yeni Zelanda hükümeti, ada çevresinde ey- lemlerini sürdüren çevreci örgütlere destek vermek amacıyla bölgeye sılahsız bir do- nanma gemisi göndereceğini açıkladı. Nükleer denemelere karşı çıkan çevre ör- gütleri ve Pasıfık ülkeleri. Fransa'yı milli bayramı olan bugün protesto edecekler. Nükleer denemeleri yeniden başlatma kara- n alan Fransa'yı Bastille Günü bayramında protesto edecek ülkelerin başında Avustral- ya geliyor. Avustralya'da yer hizmetlerini gerçekleştiren işçiler, bugün 24 saat sürey- le Fransız uçaklanna hizmet veımeme ka- ran aldılar. tletişim Sendikası ise Canber- ra'daki Fransız Büyükelçiliği'ne ve diğer kentlerdeki Fransız konsolosluklanna 24 sa- at süreyle posta ve telefon hizmeti verilme- yeceğini açıkladılar. Protesto eylemlerinin başını çeken ikinci ülke ise Yeni Zelanda. Yeni Zelanda Başbakanı Jim Bolgcr, Muru- roa Mercan adasındaki yapılacak nükleer denemelen protesto etmek için bölgeye de- niz kuvvetlennebağlı silahsızbirgemı gön- dereceklennı söyledı. Ev ev dolaşarak anyoriar Fransa'ya karşı protesto gösterilen arta- rak sürerken Fransız lejyonerleri, Yeşilbanş örgütünün adaya çıktığinı açıkladığı üç üye- sini anyorlar. AFP, Fransız lejyonuna ait 500 kadar askerin daha önce ıssız olduğu açık- lanan adadaki bütün bınalan tek tek arama- ya başladıklannı duyurdu. Fransız Polinez- yası'ndaki amiral Philippe Everte daha ön- ce yaptığı bır açıklamayla eylemcılerin ada- ya çıktıklanna dair bir kanıta rastlamadık- İannı açıklamıştı. Yeşilbanş örgütü geçen pazar günü Fransız donanmasının gemileri- ne karşı düzenlediği saldın sırasında 3 ey- lemcınin gizlice adaya sızdığını açıklamış- tı. Jacques Oıirac'ın en sıkmtdı bayramı DUYURU BOZKURT KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1993/2-1994/23 Esas ve Karar 1993/3-1994/24 Esas ve Karar 1993/24-1994/25 Esas ve Karar 1993/26-1994/26 Esas ve Karar 1993/27-1994/27 Esas ve Karar 1993/29-1994/28 Esas ve Karar 1993/2-1994/23 sayıh dosyada: Bozkurt Kadastro Mahkemesf nın yapılan açık duruş- ma sonunda. Kastamonu ilı Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesı 95 ada 5-6-7 parsel sayılı ve 69 ada 31 parsel sayılı taşınmazlarda davalı olan Mehmet oğlu Cemal lnançoğlu, Ab- dullah oğlu Mehmet Berbercan, Kemal oglu Mehmet Inançoglu, Mehmet kızı Zümre Berbercan, Mehmet çocuklan Mehmet Tekin Berbercan. Abdullah Ergün Berbercan, Ha- san Muharrem Berbercan, Mehmet Ersin Berbercan'ın adresleri tespit edilemedığinden karar teblığ edılememişrir. 1993/03-1994/24 sayüı dosyada: Kastamonu ılı Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi 94 ada 43 parsel ve 95 ada 26 parsel sayılı taşınmazlar hakkında venlen karar Mustafa Kızı Ha- lıme, Mehmet kızı Şükran Paksoy, Mehmet kızı Müjgan Mırasyedi'ye adreslen buluna- madıgından teblığ edılememiştır. 1993/24-1994/25 sayüı dosyada: Kastamonu ılı Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi 111 ada 26 ve 27 parsel sayılı taşınmazlar hakkında venlen karar Ahmet oğlu Mehmet Sön- mez, Nuri Aşçıoğlu. Hüseyin kızı Penpe Aşçıoğlu, Ahmet kızı Emıne Güneş, Mehmet oğlu Mustafa Şen, Fevzı Sönmez, Huriye Tığlı, Mehmet Fikri kızlan Sabiha Sönmez, Münevver Topçu, Mehmet Fıkn oğlu Yaşar Güneş, Mustafa çocuklan Ahmet Yılmaz, Alıye Gür, Medıhe Kanbar, Nihat çocuklan Gönül Şen, Orhan Mehmet Şen, Oğuz Ah- met Şen ve Zeynep Şen'in adreslen tespit edilemediğınden karar tebliğ edilememiştir. 1993/26-1994/26 sayıh dosyada: Kastamonu ılı Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi 102 ada 10-11 ve 12 parsel sayılı taşınmazlar hakkında venlen karar Hasan oğlu Sadık Gür, Mehmet oğlu Mustafa Şen, Ahmet çocuklan Mehmet Sönmez, Nuri Aşçıoğlu, Emıne Güneş, Hüseyin kızı Penpe Aşçıoğlu, Mehmet çocuklan Fevzı Sönmez, Huriye Tığlı, Mehmet Fıkri çocuklan Münevver Topçu, Yaşar Güneş, Sabiha Sönmez, Mustafa ço- cuklan Ahmet Yılmaz, Mediha Kanbur, Nıhat çocuklan Gönül Şen, Orhan Mehmet Şen, Oğuz Ahmet Şen ve Zeynep Şen'e adresleri tespit edilemediğınden teblığ edilememiş- tir. 1993/27-1994/27 sayüı dosyada: Kastamonu ilı Bozkurt ilçesi Merkez mahallesi 106 ada 8 parsel sayılı taşınmaz hakkında verilen karar Kürekçioğlu Süleyman, Mehmet kı- zı Emine, Hasan kızı Ayşe Görmez, Mustafa çocuklan Hüseyin Avnı Görmez, Hatice Görmez, Mehmet çocuklan Hüseyin Kayacıoğlu, Kemal Kayacıoğlu, Gülmüme Palaz, Yaşar Yiğit, Leyla Ural, Süheyla Akman, Mualla Yuvarlak, Hüsnü Görmez, Hüseyin Av- ni çocuklan Turgut Görmez, Turgay Görmez'in adresleri tespit edilemediğınden tebliğ edilememiştir 1993/29-1994/28 sayıh dosyada: Kastamonu ili Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi 106 ada 6 parsel sayılı taşınmaz hakkında venlen karar Kastamonu-Bozkurt Merkez Mahal- lesı'nden Mehmet oğlu Tevfik Öztürk, Ahmet çocuklan Zehra Aşçıoğlu, Ayşe Ozer, Tev- fik çocuklan îbrahım Özer, Necla Özer (Köse). Ahmet oğlu Mehmet Ozer, Ahmet ço- cuklan Müyesser Bulut ve Hüsnıye Özer'e (Köse) adreslen tespit edilemediğınden teb- lığ edilememiştir. Işbu duyunınun yayımı tarihmden sonra 15 gün içinde davalılar ıle mirasçılanna teb- lığ edilmiş sayılacagından itiraz edenlerin isımlennin buiunduğu mahkememız dosya- sına müracaat etmeleri duyurulur. Basın: 32232 MİŞEL PERLMAN PARİS - Fransa Cumhur- başkanı Jacques Chirac, ye- ni görevinde ilk kez bugün, 14 Temmuz Ulusal Bayra- mı'nı çeşitli diplomatik so- runlann ortalığa egemen ol- duğu bir sırada kutluyor. Fransa'nın gündemini şu sıralarda. başta Bosna olmak üzere Paris'in askeri nükle- er denemelerproblemi ve 85 yaşındaki imam Abdelbaki Schraoui'nin birkaç gün ön- ce kimlikleri belirlenemeyen ikı kişi tarafından başkentin 18. kesiminde öldürülüşü kapsıyor. Cumhurbaşkanı Jacques Chirac Srebrenica'daki du- nımla ilgili olarak çok sert bir çıkış yaparken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi eğer "yükümlülüklerini ye- rine getiremiyorsa ve gere- ken emirleri veremiyor- sa"Fransa'nın "hıtumunu gözden geçireceği'' şeklınde konuştuğuna dıkkat çekilı- yor. Böylesı bir durumda UNPROFOR'un oralarda ne yaptığının düşünülebileceği görüşündekı devlet başkanı, Srebrenica'yı yeniden "gü- venli bölge haüne getinnek" üzere "tüm imkânlan kul- lanmaya hazır olduğunu" ifade etti. Ancak daha önce saptanmış koşullar içinde Fransa'nın, Acil Müdahale Gücü'nü (AMG) harekete geçirmek önensı karşısında da istenılen hedefe vanlama- dığ_ı görülüyor Ulkenin önde gelen gaze- telerinden sağeğilımli Le Fi- garo, bu gelişmeler karşısın- da Fransa'nın, müttefikleri karşısında '^alnız'' kaldığı- nı yazdı. Ote yandan, Fransa'nın Chirac-Sonınlarla savaşıyor. Pasifık'te yeniden başlataca- ğı ve mayıs ayında noktala- yacağını bildirdiği askeri nükleer denemeler, Paris'e karşı çeşitli protestolara yol açarken Strasbourg'daki sert ve kimı zaman nezaket dışı tepkilerin Cumhurbaşkanı Chirac'ı bır haylı tedırgin et- tiği belirtiliyor. MOSKOVA, 'SrYASI COZUM' ONERDI Rıısya'dan Kuzey Irak operasyonuna eleştiri ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaklaşık 35 bin asker- le Kuzey Irak'taki PKK varlığına yönelık düzenlediği operasyon sırasında Türki- ye'nin polıtikasını eleştiren Rusya Federas- yonu, son sınırötesi operasyonu için yaptı- ğı açıklamada da teröre karşı 'siyasi çözüm' önerdi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlı- ğı'nın Ankara Büyükelçiliği dün yazılı ola- rak şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'nin Ku- zey Irak'ta gerçekleştirdiği yeni askeri hare- kâta Uişkin olarak Türk-Irak sınır bölgesin- den ulaşmakta olan bilgiler, Rusya Dışişleri Bakannğı'nca yakmdan izlenmektedir. Aralannda sıvıl insanlann da olduğu can kaybına ılişkın haberier Moskova'da kay- gıyla izlenmektedir. Söz konusu harekâtın bağımsız başka bir devletle ilgılı olması ay- nca dikkat çekicidir. Bunun kabul edilme- sı, doğal olarak mümkun değildir. Üstelik bu gibi harekâtlann ileride de tekrarlanabi- leceği yolunda Türk tarafınca açıklamada bulunulmaktadır. Rusya tarafı, durumun çö- zümünde siyasi yollann kullanılması gerek- tığini vurguluyor." İLAN T.C. BULANCAK ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1994/150 Davacı Bulancak ilçesi Ihsaniye Mahallesi'nden uğur Yayla tarafından davalılar Emi- ne, Ayşe kocası, Mehmet, Mehmet kızlan Zeynep ve Gülbahar aleyhine ıkame olunan tapu ıptali ve tescil davasında: Davahlann adresleri meçhul olup C. başsavcı lığınca yapılan tahkıkatta da adresleri tes- pit edilemediğınden ilanen teblıgat yapılmasuıa karar verilmiştır. Davalılar Emıne, Ayşe kocası Mehmet, Mehmet Durmuş kızlan Zeynep, Gülbahar'ın duruşmasının atılı buiunduğu 18.09.1995 günü saat 09'da mahkememızde hazu- bulun- madıklan veya kendılerini bir vekille temsil ettirmedıkleri takdırde tahkikat ve yargıla- maya yokluklannda devam edileceği ve hüküm venleceğı, dava dilekçesi ve duruşma gü- nü yenne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (HUMK'nın 213., 377. mad.) Basın: 31144 İLAN T.C. OSMANİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Süheyla Erat vekılı Av. Saim Öztorun tarafından davalılar Mürüvvet Şafak vs. aleyhine açılmış bulunan taksim davasınm yapılan açık yargılamasmda; Adına dava dilekçesi ve duruşma günü teblığ edilemeyen dahıli davalılar Aysel Gö- zübüyük ve Halil Kale'ye basın yoluyla duruşma gününün ve dahıli davalı dilekçesının teblığıne karar venlmıştir. Adı geçen dahili davalılar Aysel Gözübüyük ve Halil Kale'nin Osmanıye Sulh Hukuk Mahkemesı'nın 1993/752 esas sayılı davasının 11.09.1995 gün- lü duruşmasına bızzat katılmalan veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi tak- dırde HYUY'nin 509-510. maddelen uyannca yokluklannda dunışma yapılıp karar ve- nleceği ilanen tebliğ olunur. 27.06.1995 Basın: 31137 İLAN T.C. NİZİP KADASTRO HÂKİMLİĞİ 1989/233 Nizip ilçesi Ibrahimşehır Köyü sınırlan içerisinde bulunan nıza konusu 335, 336 ve 403 no'lu parsellerin 1/2 hısseli olarak davacılar Mehmet Yılmaz, Hüseyin Yılmaz ve Yavuz Cenanı adına tespit yapıldığı, davacılar Mehmet Yılmaz ıle Hüseyin Yılmaz, da- valı M. Yavuz Cenanı aleyhine mahkememize tespıte itiraz davası açmış bulunmakta- dırlar. Yapılan yargılama sırasında tüm aramalara rağmen M. Yavuz Cenani adresinin tespit edılemedığı anlaşıldığından davalı adına gazete yolu ile ilanen teblıgat yapılmasına ka- rar venlmıştır. Duruşma günü olan 28.8.1995 tarihine kadar M. Yavuz Cenani veya ölü ise mirasçı- lannın mahkememize müracat etmeleri ve bu ilanın davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27.6.1995 Basın: 32398
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog