Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Ihtiyaçlarınız için en güvenilir çözüm, Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI " Daha Uygar B i r Y a f a m I ç ı n " 72. n. SAYI 25482 / ISflOO R (KDViçtnde) CumhuriyetKURUCUSU: YIMB MOİ (1924-1945) BAŞYAZARİ: NüOİR KMİ 14TBIMUZ1885CnU Cumhurbaşkanı, Sırp saldırılan için Balkanlar'dan sert çıktı DemirePdeıı savaş ıroui-aSIRPLAR VURUYOR, BM tZLİYOR Bosna'da sona doğru• Bosna-Hersek'te Birleşmiş Milletler'in denetimindeki altı güvenli bölgeden biri olan Srebrenica'yı geçen sa]ı günü ele geçiren Bosnalı Sırplar, ülkenin doğusundaki Zepa güvenli bölgesini bombalamaya başladılar. • BM Sözcüsü Gary Covvard, uluslararası topluluk tarafindan kendilerine verilen asker sayısının çok kısıtlı olduğunu belirterek, "Elimizdeki asker sayısıyla sağlayabileceğimiz koruma son derece sınırhdır" dedi. • 11. Sayfada ABD. Avrupa lle ortak hareket edlyor • ABD Başkanı Clinton'ın, Sırbistan'ın Bosna-Hersek'i tanıması yönündeki eski politikaya ağırlık venneyi sürdüreceği belirtildi. ABD yönetiminin, Avrupalı müttefîkleriyle, BM birliklerinin tahliyesine ilişkin strateji belirleme görüşmelerini sürdürûrken Sırbistan lideri Slobodan Miloseviç'i Bosna'yı tanımaya ikna konusunu da tartıştığı belirlendi. • Avrupa ve Kanada Işlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke, Avrupalı müttefiklerle sayaşın Kosova, Makedonya, Hırvatistan, Arnavutluk, Türkiye ve Yunanistan'a sıçrama olasıhğının ele alındığını bildirdi. Bakan yardımcısı, savaşın yayılması durumunda 3. Balkan savaşımn çıkabileceği kaygısını da vurguladı. HMT KOZLUKUrmn haberi • //. Sayfada ANKARA: BlRLEŞMlŞ MİLLETLER, BOSNA'DA İTÎBAR KAYBETTİ • //. Sayfada SREBRENİCA'DAN GÖÇ - Bosnah Sırplar tarafindan otobüsferr doJdurularak cephe harJanna terk edilen çoğunluğu çocuk ve kaduılardan oluşan 6 bin mülteci. çabşma alanından Bosna hükü- met güçlerinin denetimindeki topraklara kadar yürümek zorunda bırakıldılar. Sırplann, 16-50 yaş arasındaki erkekleri savaş suçlanyla ilgjli olarak sorgulamak üzere ayırdıklan beürtildL • Makedonya'nın Ohrid kentinde bir basm toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Demirel, Bosna'daki savaşm Sancak, Voyvodina ve Kosova'ya sıçramasının Türkiye'yi de ilgilendireceğini vurguladı. OHRİD/ANKARA (Cum- huriyet) - Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel. Bosna-Her- sek'i hedef alan Sırp saldınlan ve işgaller konusunda Balkan- lar'dan dünyayı uyanrken, 'bir inanç savaşının Avrupa'da uy- garhğm sonu anlamına geleceği- ni, Müslüman-Hıristiyan savaşı- nın dünyanın meselesi olacağmı, savaşın Kosova'ya sıçramasının Türkiye'yi de ilgilendireceğini' açıkladı. Bölgeye Müslûman gönüllü- lerin gönderilmesinin hata ola- cağı konusunda uyanda bulunan Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Mil- letler (BM) Banş Gücü'nûn Bosna-Hersek 'ten çekilmesinin, bölgedeki Tûrk bırliğının de ge- ri dönmesini gereknreceğini bil- dirdi. TBMM Bosna-Hersek Komisyonu da gelişmelerin, so- runu sılah zoruyla çözme aşa- masına getirdığını açıkladı. Demirel, Arnavutluk'un baş- kenti Tiran'dan geçtiği Make- donya'nın Ohrid kentinde dün düzenlediği basın toplantısında, bir soru üzerine, Türkiye'nın Bosna"da BM kararlan çerçeve- sinde hareket ettiğini belirterek, MArkasıSa. 19,Sü. l'de DSP LİDERİ ECEVİT: BM KENDf ASJCERİNİ BlLE KDRUYAMIYOR • &. Sayfada Dünyada veTürkiye'de sosyalizmin geleceği SOSYALİSTLER Gelecek, sosyalizmin îşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Sosyalizm, büyük deneyimler kazandı. Dahası, bugün "mucİ2eler yarattığı" kabul edilen Çin'i düşünürseniz, insanlığın dörtte biri, geleceğini sosyalizmle kuruyor. 21. yüzyılın teorisi, sosyalist devrimlerin olumlu olumsuz deneyimlerinden çıkıyor. Sosyalizmin çıkışında yeni bir devlet bur- juvazisinin oluşmasına karşı geniş emekçi kitle- leri siyasallaştıran ve seferber eden, paylaşmacı toplumun insanını yaratan enternasyonalizmde kararlı bir sosyalizm! 1 4 . Sayfada Doğu Avrupa nereye koşuyor? ıDoğu Avrupa, iki dünya savaşının da başladığı bölgedir. Birincisi, bugün yine ateşler içinde ya- nan Saraybosna'da, yani eski Yugoslavya'da, ikincisi ise (daha sonralan gösteri ve yığınsal ha- reketleruneleriyle sosyalist sistemin çöküşünü hazırlayacak olan) Polonya'da başlamıştır. "Doğu Avrupa Nereye Koşuyor?" yazı dizisinde, bölge iilkelerinin 1989'dan bu yana yaşadıklan temel değişiklikler ele alınıyor. Ekonomi ağırhk- ü dizi, ülke insanlannın en yakından hissettikle- ri sorunların kaynaklandığı alanlardaki değişik- likleri, yeni yasal düzenleme ve uygulamalan, son istatistik verileri, açılım ve somutlanmalan, başan ve başansızlıklan, perspektifleri ve pers- pektifsizliği içeriyor. Cindoruk 6 Göreve hazınm' 'Amacıma ula$tım' "Anayasa değişikliği siyaset gündemine, vatandaşın gündemine oturdu. Büyük bir başandır bu. Ben amacıma ulaşhm" diye konuşan Cindoruk, "En azından şu güzel: Anayasayı değiştirme gayreti ve isteği sÜTÜyor" dedi. 'Zorlamayla olmaz' "Görüşmeler askıya ^ lınmasaydı, belki 10-12 madde geçmiş olurdu" diyen Cindoruk, bazı maddeleri içine sindiremeyen millstvekiHerine zorJa oy vercirilemeyeceğini vurgularken şunlan söyledi: "Anayasa çok önemli bir belge. Yanlışa yanlışla gitrrek yerine, eleştirilen maddelerin ûzerine biraz dahi eğilmek gerekir." 'ÇlHer zaman kazandı' Cindoruk, Çiller'in, anayasa değ§ikliği görüşmelerinin askı/a alındığını açüdamasi}la ilgili olarak da " Sa/ın Başbakan, 'Va:geçtik, eylüle bıraktık' denedi. Bella o da bir zaman kazmmayaçahştı. Dediği belli doğru çıktı zaman içinle. Sûreç durmadı, sadece bir ciumsuzluğu önJffnek içm bunu yapmış olatilir" dedi. • 5. Sayfada Ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşammı yitirdiği ilçede bazı mahalleler çamur tabakası altında kaldı Sel felaketi Senirkentl vurdu• Isparta'nın Senirkent ilçesinde dün gece aniden bastıran sağanak yağış, doğal afete dönüşürken ilk belirlemelere göre 8 kişinin cesedinin enkaz ve çamur tabakalan altından çıkanldığı belirtildi. • Kurtarma çalışmalannın sürdüğûnü belirten yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade ettiler. Bazı mahallelerin çamur tabakası altında kaldığı belirtilen ilçede 300 evin büyük hasar gördüğü ileri sürüldü. SENtRKENT (Cumhuriyet) - Ülkemizi yak- laşık bir haftadır etkisı altına aian sağanak ya- ğış, dûn gece Isparta'nın Senirkent ilçesinde do- gal afete dönüştü. Senirkent'teki sel felaketinde ilk belirlemelere göre 8 kişinin cesedinin enkaz ve çamur tabakalan altından çıkanldığı, yüzler- ce kişinin de kaybolduğu bildirildi. Bazı mahallelerin çamurtabakası altında kal- dığı belirtilen ilçede 300 evin büyük hasar gör- düğü ileri sürüldü. Elektriklerin kesik oldugu il- çe ile uzun süre telefon bağlantısj kurulamadı. Yaklaşık bir haftadır süren ve lstanbul, Bolu, Düzce'den sonra Karadeniz'e kayan sağanak ya- ğışlar, dün gece de Isparta'nın Senirkent ilçesi- ni etkisi altına aldı. Akşam saatlerinde aniden bastıran yağışlar, ilçenin altyapısınm yetersizli- ği nedeniyle belli yerlerde sele dönüştü. Yüzlerce ev ve işyeri sular altında kâlırken bir- çok mahalle, kalınlığı yer yer 3 metreyi bulan ça- mur tabakası ile kaplandı. Kurtarma çalışmala- nna katılan ekipler yetersiz kalınca çevTe il ve ilçelerden yardım istendi. Bu arada ilk belirle- melere göre 3 kişinin cesedinin bulunduğu be- lirtildi. Yetkililer, kurtarma çalışmalannın sürdüğûnü, ölü sayısının artabileceğini söylediler. Olayı ögrenır öğrenmez Senirkent ilçesine gı- den Isparta Valisi Ertuğrul DokuzoğJu'nun kur- tarma çalışmalannı yakından ızledıği belirtildi. Isparta Vali'si Ertuğrul Dokuzoğlu yaptığı açıklamada sel felaketinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e haber verdiğini belirterek, "Meydana gelen hasarla ilgili çalışmalanmız sürüyor, yangın tehlike- sine karşı ilçenin bütün eîektriklerini kestik, şu ana kadar 3 kişinin cesedi buiundu. 20 ki- şi de yaralandı" dedi. Yetkililer özellıkle Taşmescit, Yayla ve Bü- yükçeşme mahal lelerinde çok sayıda evin yıkıl- dığını biJdirdiler. Orta Mahalle ve Zafer Mahal- lesi'ne kurtarma ekiplerinin giremediğini belir- ten yetkililer, enkazlann ve çamur tabakasının greyderlerle kaldınlmaya çalışıldığını bildirdi- ler. Yıkılan evlerde bulunan birçok kişinin ya- şamından umut kesildi. Mehmet Ali Aybar toprağa verildi • Mehmet Ali Aybar'ın cenaze namazını kıldıran Hoca Anmet Metin, "O, işçilerin, işçi sınıfinın önderiydi, lideriydi. Türkiye için değil, tüm dünya için eşitlik, banş, kardeşlik istiyordu. Ben politikacı değilim, ama Türkiye'de yozlaşma var. O, laik Türkiye'nin savıınuculanndan biriydi. Bu çalışmalan nedeniyle ve işçi sınıfinın yanında olmasının mükâfatını ahirette de görecektir" dedi. • 7. Sayfada MehmetAli Aybar'm \anGüflöAybar,cenazetörenisıraandabayraga sanhtabutasannpağiadL(Fotoğraf: HATÎCE TUNCER) 9 gözaltı YDHfl merkezi işgaledıldi • Gözaltında kayıplan protesto için YDH lstanbul II Merkezi'ni işgal eden 9 kişi, 15 partiliyi rehin aldı. İşgal, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı bombalarla yapüğı operasyonla bitirildi. II Başkanı lbrahim Betil, polisin tavnnı eleştirdi. • Göstericilerin dışan çıkanlması sırasında işgaJcileri döverek gözaJöna alan güvenlik güçlerine baa polisler "Vur vur" diye bağırdı. 1 6 . Sayfada Hanedana özel mezar izni • Bakanlar Kurulu üyeleri, Sultan Reşad'ın henüz hayatta olan torunu Emine Mukbile Osmanoğlu'nun, Eyüp Sultan Türbesi'nin yarundaki mezara gömülme istemine ilişkin kararnameyi imzaladılar. • Hükümet, Aziz Nesin'in hayattayken ilettiği Nesin Vakfi'nın bahçesine gömülme istemini kabul etmemişti. • 6. Sayfada OLAYLAEIN ARD1NDAKİ GERCEK Veni CJmutmu? , arayasa değişikli- ği nı/enider ele aldı. 1994 yı- h ısounda^şlayan değjşik- lihc <?lışmain,21 madde için 3 0 1 mza todanmasryla umut v a m bir sjece girmişti. >^cak, Arayasa Alt Komis- yorj'nun, son şekli verilen d^sişiklik -addeleri üzerin- d ^ DYP-ANAP- CHP işbiriiğini bozdu. Haziran ayı boyunca de- vam eden anayasa tartışma- sı, geçen hafta Başbakan Tansu Çiller'in, "Değişiklik- leriaskıya aldık" açıklamasıy- la olumsuz bir sürece girdi. Çiller, soaımluluğu da ANAP'a yükleyip bu partiyi "kaçak" ilan etti. CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hik- met Çetin'in önceki gün, ön- ce ANAP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz'fa, ardından da DSP lideri Bûlent Ecevtt ve Başbakan Tansu Çiller'le gö- rüşmesi yeni bir umut yarat- tı. Kamuoyu, anayasa deği- şikliği konusunda umut yor- gunu. "Bu Meciis demokra- tikleşme adımlan atamaz" yargısı giderek güçleniyor. Bu nedenle, Çetin'in girişimiyle başlayan ve olumlu bir hava- da seyreden yeni uzlaşma arayışı "son şans" olarak ni- telendirilebilir. DYP, ANAP, CHP ve DSP temsilcilerinden oluşan parti- lerarası komisyon, değişiklik- leri kilitleyen memurlara sen- dika hakkı konusunda dün anlaştı. Buna göre, anayasa- nın 128. maddesine, "Memu- ra sendika hakkı yasayla dü- zenlenir" tümcesi eklenecek. Altında 301 imzanın bulun- duğu ilk değişiklik metninde de konu bu yaklaşımla ele aiınmıştı. Alt Komisyon me- tinde oynamasaydı, günlerce ••• mArkasıSa.l9,Sü.9'da Yabancı dil öğrenmek isteyenler, haydi VakıfBank a! Vakıflank »Imdt h«rk««* Yabancı Dil djr«nfm KradUI »«rlyor. Kojulları çok lyi, vadesi çok nygun: yabancı dil Oğrenmentn tam zamanıt Gelln VaktfBank'a Yabancı Dil Öğrenim Kredl- ntzl hemen kullının, istedtğiniz yabancı ff\ dili hemen öğrtnmeye başlaym. VllKlflMllK BORSA ûDûn 47.659.14 Önceki 46.06SJS DOLAR OOun 44.775 Ûncekı 44^50 MARK ûDûn 32JOO0 önceki 31.930 ALT1N û0un 562.000 Önceki 560.000 'Erken seçim' eylemi Türk-lş'in 18 temmuzda Ankara'da yapılacak genişletilmiş temsilciler toplantısında hükümete karşı yapılacak eylemlerin tarihleri kamuoyuna açıklanacak. • 3. Sayfada Çevreci avı AFR Fransız lejyonuna ait 500 kadar askerin, daha önceden ıssız olduğu açıklanan adadaki bütün binalan tek tek aramaya başladıklannı duyurdu. • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Seçmen Universiteleri... Ankara Büromuzun habertoplantılan iki gündür daha ne- şeli geçiyor. Pariamento muhabirlerimiz Türey Köse, Ay- şe Sayjn ve Dürdane Kocaoğlu, yüce Meclis'teki millet- vekillerimizin üniversite kavgasını anlatıyoriar: - Yeni üniversite kurulacak iller listesine benim ilim de yazılmazsa bu yasaya oy vermem, verdirtmem... - Arkadaşlar 14 yeni üniversite kuruyoruz, daha fazlaa- nı YÖK kaldıramaz. -14 ile kuruluyorsa, 27ile de kurulur... - Tamam, oldu olacak, her ile bir üniversite olsun. - Olur, o zaman oy veririm... - Yaa bu yasaya bizim Düzce'yi de ekJeyelim. Düzce, Bo- lu'dan büyüktür... - Arkadaşlar, altyapısı hazır olan yertere öncelik verelim. ömeğin, bizim Yozgatta binapazır, havuzu bile var... MArkosıSo. 19,SiL3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog