Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

ev deyince 1 EMLAK BANKASI Oaha Uyga r Bir Yajam Içm' 72. Yl SAYI25481 /15000 TL (KDV&nde) CumhuriyetKURUCUSU: YMNUS NMİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADfc IUDİ (7945-7997J EML'A« BANKASI THMHZ1085PBİ|BHE ABD- Vietnam barışb • Vıetnam Savaşı'na karşı çıkarak askerlik görevini yapmaktan kaçınan Clinton, iki ülke arasındaki ılişkilenn normalleştirilmesi karannı verdi. • Bill Clinton, ûlkesi ile Vietnam arasındaki ilişkilerin, 20 yıl aradan sonra normalleştirileceğini açıkladığı konuşmasmda, Hanoi ile ilişkilerin sıkılaştırılmasının ıse Vietnam 'da kayıplar listesinde yer alan 2 bin 200 Amerikah konusundaki işbirhğine bağlı bulunduğunu söyledi HMT KOZLUKLU'Ml ~l 11. Sayfada Bosna Olüyor DEMİREL: Balkaıı barışı tehlikede • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Sırplann Balkanlar için bir tehlike olduğunu söyledi. LALE SARltBRAHİMOĞLU ANKARA (Cumhuriyet Bû- rosu) -Tûrkiye. Balkanlar'da ba- nş ve istikrar sağlanması yönün- de ortak çıkarlan bulunduğu Balkan ülkeleriyle temaslannı sürdûrüyor. Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel, Bulgaristan'a yaptığı zıyaretin ardından dün Arnavutluk ve Makedonya'yı kapsayan 3 gûnlûk gezisine baş- ladı. Demirel, gezisinin ilkdura- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 te Sırplardan katliam tehdldl Srebrenica'yı ele geçıren Sırplar, BM'nın hava saldınsına başvurması halinde kentten kaçan Müslümanlan bombalama tehdidinde bulundular. Sırplann lideri Radovan Karadziç, "Srebrenica bizim ülkemizdir. Kendi ülkemizden çekılmeyiz" dedi. Srebrenica'nın düşmesi sonrası acil olarak toplanan Güvenlik Konseyi, dün Sırplann Srebrenica'dan derhal çekilmesini talep eden bir karar tasansını oybırlığıyle onayladı. BM Güvenlik Konseyi, aksi halde, Genel Sekreter Gali'nin, 'Srebrenica'da güvenli bölge statüsünün yeniden sağlanması için elindeki her türlü imkâru kullanacağı' bildirildi. • 10. Sayfada Uluslararası tepkiler Sırplann Srebrenıca'yı işgal etmesi sert tepkilere yol açtı. Bosna-Hersek'in Zagreb Büyükelçısi Kasım Trinka, Srebrenica'nın düşmesinden dolayı Batı'yı suçladı. Trinka, Sırplann muhtemelen Srebrenica'da da "etnik temizlik" yapacaklannı söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, Fransa'nın Srebrenica'yı geri almak için düzenlenecek bir askeri operasyona katılmaya hazır olduğunu bildirdi. Almanya Başbakanı Helmut Kohl de Chirac'la ayru görüşte olduğunu söyleyerek Almanya'nın Srebrenica'dan kaçan sivillere insani yardım yapmaya hazır olduğunu bildirdi. • 10. Sayfada 4 trilyonluk proje Köye döniiş asker izııiyle• Hikmet Çetin'in başkanlığında 21 ilin valisi Ankara'da toplanacak. Hükümet, 'Güneydoğu Onanm Projesi' çerçevesinde, 'köye dönüş' projesini başlatmak için Genelkurmay BaşkanhğYndan güvenlikli köylerin listesini istedi. Köye dönüş projesi için 1 trilyon, yatınmlara 3 trilyon Iiralık kaynak aynlması, bölgede 4 bin konut yapılması, olağanüstü hal uygulaması kapsamındaki belediyelere 130 milyar lira kredi verilmesi planlandı. • Insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanlığı'nm verilerine göre 972 köy, 1222 mezra boşaltıldı, 229 bin yurttaş göç etmek zorunda kaldı. Olağanüstü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan ise 988 köy, 1675 mezranm boşaltıldığını, 311 bin 229 yurttaşın göç ettiğini söyledi. Genelkurmay Başkanlığı da bu rakamlan, sırasıyla 606 köy ve 1408 mezra olarak açıkladı. AYŞESAYIN ANKARA - Doğu ve Gû- neydoğu Anadolu illerinde, 'acil destek programı' çerçe- vesinde 'köye dönüş' projesi- ni yaşama geçırmeye hazırla- nan hükümet, Genelkurmay Başkanlığf ndan vıze beklı- yor. Hükümet, bölgede 'gû- venfik'gerekçesiyle boşalnlan 972 köy ve 1222 mezradan hangilennin 'güvenli dönüş' için uygun olduğu konusunda Genelkurmay Başkanlığı'n- dan liste istedi. Köye dönüş projesi için 1 trilyon, yatınm- lara 3 tnlyon Iiralık kaynak aynlması, bölgede 4 bin konut yapılması, olağanüstü hal uy- gulaması kapsamındaki bele- diyelere 130 milyar lira kredi verilmesi planlandı. Genel- kurmay Başkanlığı'nın hükümete bildıreceği görüş doğrultusunda, CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin başkanlı- ğında oluşturulan Bakanlar Komitesı, bölgede- ki 21 ilin valisi ile Ankara'da toplanarak yöre- deki mevcut durumu değerlendırecek. Hükü- met, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelenn- deki kırsal alanlarda 'güvenHkgerekçesijie' uv- Vakıfların eğitim oyunu Kahvehanede din propagandası • Kocaeli Kültür Müdürlüğü'nce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gönderilen bir yazıda, MGV ve Kocaeli îlme Hizmet Vakfi'nın, standartlara uygun olmayan yerleri kütüphaneye dönüştürüp bazı faaliyetlerde bulunduklan belirtilerek, "Kütüphane adı altında açılan yerler kıraathanelerden oluşuyor. Standartlara uygun olmayan bu kütüphanelerde Kuran-ı Kerim okutuluyor, video aracılığıyla dini eğitim veriliyor" dendi. • 3. Sayfada gulanan 'insansıdaştirnıa' polıtikasını değiştıre- rek, köylere güvenli dönüş projesini yaşama ge- çırmeye hazırlanıyor. Bu amaçla oluşturulan ve Hikmet Çetin'in yanı sıra tçışleri Bakanı Nahit Menteşe. Dev let bakanlan Necmettin Cevheri, Algan Hacaloğlu'ndan oluşan Bakanlar Komi- tesı. cumartesı günü Adıyaman, Ağn, Ardahan, MArkmıSa. 19,SH3'te ÖĞRETİM ÜYELERİ KIZGDV Medi1S iiiiniversiteyi dinlemiyor27 üniverslte daha açılacak YÖK Başkam Prof. Dr. Mehmet Sağlam ve öğretim üyelerinin yoğun uyanlanna karşın, 14 yeni üniversite kurulmasına ilişkin öneri TBMM'de görüşülürken illerinde üniversite kurulması öngörülmeyen milletvekilleri sert 'muhalefete geçti. Bunun üzerine alelacele toplanan Milli Eğitim Komisyonu, ikinci bir paketi ele aldı. Komisyonda, 27 üniversite daha kurulması kabul edildi. • 19. Sayfada 'Bu hataları durdurmalıyız' üniversite rektörleri ve öğretim üyeleri, yeni üniversiteler açılması için yapılan girişimlere sert tepki gösterdiler. ITÜ Rektörü Prof. Dr. Reşat Baykal, "Şeçim bölgelenne hoş görünmek için üniversite açılamaz" diye konuştu. • 19. Sayfada RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI CHP düşünürken SEK satıldı • ÖzeHeştirme Idaresi Başkanlığı, CHP'li Sanayi Bakanı Akyol'un da onayıyla aldığı yetki çerçevesinde, kurumun 25 işletmesinin satışuu onayladı Akyol ise SEK'in satış karannın imza için önüne gelmediğini belirterek "Satış karannı tek başıma almaktan rahatsızlık duyuyorum. tmza için, en azından Genel Başkan Hikmet Çetin'in de aralannda bulundufu bir grubun karannı dikkate alacağım" dedi. • 9. Sayfada SOSYALISTLER TARTIŞIYOR Dünyada ve Türkiye'de sosyalizmingeleceği îşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: 2000'li yıllarla birlikte sosyalizmin ikinci büyük dalgası geliyor. Birleşik Sosyalist Parti Genel Başkanı Aren: Marksist sol, uyum sağlamak için yoğun bir çalışma yapıyor. TÜSES'in, "Partilerin Seçmenleri vejSosyal. Demokrasinin* Toplumsal Tabanı" araştırması: Varoşlarda RP ve CHP var. Sasdan YILMAZ CÜMÜSBASIN SOYLESILERI YARIN CUMHURİYETTE sola kayan oylar DSP'de. Yazar Yaşar Kemarin yargılanmasına devam edildi 'Türkiye, 70 yıldır haskı sistemine alışmış' • Duruşma öncesinde gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Yaşar Kemal, TMY'nin 8'inci maddesinin kaldınlmasının pek fazla önemi olmadığmı, bu maddenin yerine yenilerinin eldeneceğini söyledi. Kemal, yönetici ve aydınlann yüzde 99'unun aptal olduğunu savundu. ,7 İstanbul HaberServisi-Der Spigel dergisinde ya- yımlanan biryazısı nedeniyle hakkında Terörle Mü- cadele Yasası'run 8/1'inci maddesi uyannca dava açılan ve 5 yıla kadarhapis cezası istenen yazar Ya- şar Kemal'ın yargılanmasına dün devam edildi. Ya- şar Kemal'in avukatlannın 3713 sayılı Terörle Mü- cadele Yasası'nın 8'inci maddesi l'inci fikrasının Anayasa ve Insan Haklan Sözleşmesi 'nin bazı mad- delerine aykın olduğu gerekçesıyle Anayasa Mah- kemesi'ne gönderihnesi yönündeki taleplerinin red- dedıldığı duruşma, Der Spigel'e yazılan yazının bi- lirkişi tarafindan incelenmesi için 27 Eylül 1995 ta- nhine ertelendi. Beşiktaş 4 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'de dün yapılan ikinci duruşmaya yazar Yaşar Kemal, avukatlan EnverNalbantve Erkan Pekmezd ilebir- likte geldı. Aralannda Erdal Öz, OralÇalışlar,İpek Çafaşiar ile sanatçı Şanar Yurdatapan,gazeteci Ra- gıp Duran ve MeteAkyol'un da bulunduğu bir grup, yazara destek vermek amacıyla DGM önünde top- landı. Duruşma öncesinde gazetecilerin sorulannı • Arkası Sa. 7, Sü. 2 'de YARGINrN SORUMLULUĞU ORM. ÇAUŞLMTn RMan • 7. Sayfada İSTANBLT Aybar toprağa veriliyor • Türkiye sosyalist hareketinin önderlerinden, bilim adamı, yazar ve politikacı Mehmet Ali Aybar'ın cenazesi, bugün Bebek Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. • Aybar, eski milletvekili olmasına karşın, ailesinin istemi üzerine Ankara'da tören düzenlenmeyecek. • 5. Sayfada OLAYLAREV ARDEVDAKİ GERÇEK Vahşet, Avrupamn göbeğinde, s^izde uyçardünyanın gözle- ri öiünde/aşanan tragedya- n ın kaçınc perdesindeyiz?.. Yaşana r vahşetin seyircile- ri, doğrudan suça katılmakta- d ır&r. Ola/ın en çarpıcı yanı, B-akanlarda yaşanan faci- anın Birieşmiş Milletler örgü- tü'nün iflasını da içermekte oluşudur. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa Yahudi soykırımına sahne oldu. Bu kanlı süreç Batı'nın tarihine kara bir leke gibi yazıldı. Bugün ihtiyar kı- tada yeni bir kınm sergilenryor. Boşnaklar, koskoca Avru- pa'nın biravuç Müslümanıdır. Bu yüzden mi kınma uğruyor- lar?.. 'Yeni Dünya Düzeni' bu mudur?.. Güvenlik Konseyi ne güne duruyor?.. Dünya ekonomisini yöneten zengin- ler grubu 'G-7'nin üyeleri ne yapıyor?.. Mazlum ülkelere in- san haklan dersleri vermeye bayılan gelişmiş ülkeler niçin edilgenleşiyor?.. Ya bir mityar nüfuslu Islam coğrafyasına çöken sessizliğe ne demeli?.. Boşnaklan canavann ağzına süren savaş, soysuz bir sa- vaştır. Çünkü kadın, çoluk ço- cuk, yaşlı, sivil halkın kurban edildiği bir drama savaş de- nemez. Çk>k değil, kısa bir süre ön- ceTrto Yugoslavyası, kendine özgü bir sosyalist düzen kap- samında, etnik aynmlann mo- zaiğinde yaşayan halklar ara- sında barışı sağlamıştı. Neoli- beralizmin Yeni Dünya Düze- • • • M Arkası So. 19, Sü.9'da B U G Ü N C u m h u r i y e t ' l e b i r l i k t e BORSA Dün 46.065.05 Öncekı 4C.32&34 DOLAR ûDün 44.850 öncekı 44.825 MARK 0Dün 31.030 Önceki 31.950 ALTIN Dun 560.000 Öncekı 557.000 Anayasada yeni umut Hikmet Çetin, siyası parti liderleri ile görüşerek anayasa degişikliklerinin Meclis tatile gırmeden tamamlanması konusunda uzlaşma sağladı. • 3. Sayfada Pakdemirli'ye rekor ceza Demirel'e hakaret ettiği gerekçesiyle ANAP'h Pakdemirli 5 milyar lira tazminat ödemeye mahkûm edildi. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY YDD'nin Bosna Başamsı... Bosna-Hersek'te son iki gün içinde yaşananlar, insanlı- ğın 'insan olma' yolunda ne kadar ilerieyebildiğini göster- mesi bakımından ilginç örneklerle dolu. Insanlık, ülke çıkartanna, uluslararası denge hesaplan- na yenildi. Anadolu Ajansfndan ve bu ajans aracılığıyla AFP ile Re- uter'den gelen habeıier Batı'nın, NATO'nun ve BM'nin, bü- yük bir becenyle Sırplann adım adım hedeflerine ulaşma- sını sağladığını ortaya koyuyor. Bu durum, 'Batı'nın beceriksizJiği' ya da 'ikiyüzlülüğü' gibi yüzeysel bakışlarla tanımlanamaz. M ArkasıSo. 19, Sû. 3te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog