Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

ev deyince EMLAK BANKASID a h a KJ y g a r B ı r Y a ş a rn I Ç ' ft. Yl SAYI25480 /15008 Tl (KDV,çinde) CumhuriyetKURUCUSU: YIMB NUİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NMfe IUDİ (1945-1991) EMtAK BANKASI 12TBMMUZ1895ÇMŞMM Milletvekilleri seçim yatınmı için üniversite istiyor, YÖK karşı çıkıyor UniversiteANKARA (Cumhuriyet Bü- rrjsu) - Üni versıteler "siyaset pa- ranna" düştü Milletvekillerinin «çim yatınmı kaygısıyla ıllenn- ie üniversite açtırma yanşma jirmeleri, Yûksek Öğretim Ku- -ulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr Vfehmet Saglam'ı "isyan" etti- rirken Kjlis, Yalova ve Karabük, TBMM Milli Eğitim Komisyonu'ndaki, 27 üniversitenin daha kurulmasına ilişkin yasa tekiifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi durumunda "üniversitesiz il" kalmayacak. Genel kurulda bekleyen 14 yeni üniversite kurulmasına ilişkin öneri de dikkate ahndığında, toplam üniversite «- • v lhkn Z ^v ı ı ş m .a d a n sayısı 94'e yükselecek. Milli Eğitim Komisyonu üyesi unıversıte mujdesı nı aldılar -nfm,,. ,-, J u o - •• • • i ı J " TBMM Genel Kurulu günde- DYP lı Durmaz, Sıyaseten unıversıte kurmak zorundayız minde bekleyen ve Milli Eğitim görÜŞÜnÜ dile getirdi. tomisyonu'ndan geçen vasa önerilerinin kabul edilmesi durumun- da, Cumhurbaşkanı Sülevman Demi- rd'ınbaşbakanhğı dönemınde kurulan ve "tabela ünrversitesT olarak adlandı- nlan üniversıtelere 41 tane daha ekle- oecek. Önenlenn tamamın'Ti yasalaş- "2000 yılına kadar mevcut üniversitelerimizdeki kapasiteyi ve kaliteyi yükseltme amacındayız" diyen YÖK Başkanı Mehmet Sağlam, kendilerine en az 5 yıllık bir süre tanınması gerektiğini belirtti ve bu süre içinde yeni üniversite açılmaması gerektiğini söyledi. Sağlam, "Bu nedenle gündeme gelen yeni üniversiteler açılmasını içeren tüm öneriler geri çekilmelidir" dedi. 119. Sayfada ması halınde. ünıversitesiz il kalmaya- cak ve toplam üniversite sayısı 94'e yükselecek. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan ve 14 yeni üni- versite kurulmasını öngören yasa öne- nsi, kendı ıllenne de üniversite isteyen milletvekillerince engellenince, herke- si "memnun edebilmek" için 27 yeni üniversite daha kurulması için verilen yasa önerisı jet hızıyla TBMM Milli Eğitim Komısyonu"nda görüşülerek kabul edildı Millet\ekiHen. sadece "üniversite kurubun" görüşünde ısrar- lı olduklan için, komısyonda, bu ünı- versitelenn ne zaman açılacagı konu- sundakıyetki YÖK'ebırakıldı Komis- yonda, milletvekillerinin. "ortaokulgi- bi üniversite'' açılmasını eleştirmelen- ne karşın, verilen her önergenin kabul edilmesi dıkkat çekti. Sonuçta, 14 ye- ni üniversitenin kurulmasına ilişkin ya- sa önerisının genel kurulda görüşülme- mArkasıSa. 19,SH3'te BosnahSnplar Srebrenka'yı degeçbıdi • NATO uçaklannın dün düzenledikleri saldınlann ardından Bosnah Sırplann, Srebrenica kentini ele geçirdikleri bıldırildi. BM Sözcüsü Christopher Gunness, Srebrenica'ya yaklaşık 1500 kişilik Bosnah Sırp gücünün girdiğini ve 400 kişiden oluşan Hollandah B Bölüğü'nün kentin kuzeyine çekildiğini açıkladı. • Askerlerin ardından yaklaşık 20 bin Boşnak sivilin kaçarak kentin kuzeyinde bulunan Potocari'deki BM üssü etrafında toplandıklan bildiriliyor. Bölgenin korunmasından sorumlu 400 Hollandah BM askerinin komutanı Yarbay Ton Karremans'ı Sırplann rehin aldığı açıklandı. • //. Sayfada Doktora tezlerinden kopya çekip kendilerine aitmiş gibi sundular Biliımle 'yiiksek 9 hırsızkk • 1Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri incelemeye alındı. Bazı tezlerin aynen tercürne, bazı tezlerin de başka tezlerin fotokopısj olduğunun anlaşılmasıylaYÖK Denetleme Kurulu devreye girdi. Prof. Ülkü Azrak FtGEN ATALAY Yüksek lisans ve doktora tezlerinde "bilim hırszlıgr ınanılmaz boyutlara ulaştı lÜlletışımFakültesi'nınuzman kadrosunda "Basın Tekniği" dersı \e- ren, aynı zamanda Radyo-TV-Sinema yüksek lisans öğrencisı olan Cengiz Arkangü, bu dersı. yûksek lisans dersı olarak alınca kendı kendisınin öğren- cisi oldu Arkangıl, yaptığı sınavda kendisine yüz üzennden "100" verdı Daha önce yazılmış birtezin fotoko- pısini, yalnızca admı değiştırerek ken- di tezi olarak sunan bır öğrenci hakkın- da soruşturma başlatıldı. Bır başka öğrenci ise lngiltere'dekı bır kıtabı aynen çevirerek "orijüıal" tez dıye sundu. Bu üç örnek, yüksek lisans ve dok- tora tezleri üzennde yapılan yalnızca bır haftalık çalışma sonucu ortaya çı- kanlan sahtekârlıklar. YÖK Denetleme Kurulu ile Istanbul Ünıversitesı Sos- yal Bilimler Enstıtüsü binlerce tezi in- celemeye başladı. Çok sayıda tezde, kı- taplardan ya da başka tezlerden refe- rans belirtilmeden sayfalar dolusu "abnübr" bulunduğu belirtiliyor. tnce- leme sonucunda "kopya" olduğu belir- lenen tezler ıptal edilecek. Bu durum- daki kışilerin unvanlan da geçersız sa- yılacak Örneğin, master tezinde bu yöntemi uygulayan bir profesörün tüm unvanlan elinden alınabilecek. Bürokratlar, polıtıkacılar, çeşıtlı meslek sahıpleri. master ve doktora un- vanianna kolay yoldan ulaşabilmek için öğretim üyelerine baskı yapıyor. Bu durum, üniversıtede büyük sıkıntı yaratıyor. Sosyal Bilimler Enstıtüsü Müdürü Prof. Dr Ülkü Azrak. "Öğretim üyele- rinin, ünKersite dışında kurduklan ilis- kileri üniversite içinde kullanmak gibi bir yanlışa süriiklenmeleri sonucu bazı kişiler master, doktora unvanlarmı el- MArkasıSa. 19,Sû.3'te CHP Şahin'e örgüt desteği• Muğla parti örgütü, Bayındırlık ve Iskân Bakanı Erman Şahin'e destek çıktı. Mümtaz Soysal da CHP grup toplantısında, Şahin'e yöneltilen baskılan eleştirerek 'partiyi büyük müteahhitler ağının mı yönertıği' sorusunu gündeme getirdi. • Toplantıda açıklama yapması beklenen Şahin, konuşma yapmaktan vazgeçtı ve çıkışta gazetecilerin sorulannı yanıtlarken dosyalan Hikmet Çetin'e verdiğıni belirtti. • 5. Sayfada Meclis'te sflah tarbşması • CHPSıirtMilletvekili Erdal Koyuncu ile Batman Millervekili Abdülkerim Zilan. Batman'daki bazı örgüt atamalan nedeniyle tartışıp küfürleştiler. • Koyuncu'nun arabasına gittiğı, silahını aldıktan sonra araya girenler tarafindan yatıştınlarak arabasına bindirilip gönderildiğı öne sürüldü. Koyuncu, "Silahun evdeydi, cep telefonunu silah diye görmüşler herhalde" dedi. • 5. Sayfada Selin zaran büyük • Cumartesi gününden beri son 62 yılın en yağışlı temmuz ayını yaşayan Istanbul, afet bölgesine döndü. Belediye ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalannda yetersiz kaldı. Dün sabah saatlennde yeniden etkili olmaya başlayan sağanak yağış sonucu Küçüksu Deresi bir kez daha taştı. • Kadıköy ve Üsküdar'da 320 ev ve işyeri daha sel baskınma uğrarken dört gündür süren yağışlar sonucu resmi rakamlara göre Istanbul'da 1383 yersular altında kaldı. • Meteoroloji yetkilileri, yağışlann yanna kadar azalarak devam etmesinin beklendiğini kaydetti. Dün öğlene kadar metrekareye Florya'da 18.9, Bahçeköy'de 19, Göztepe'de 5.2, Kadıköy'de 20 kilogram yağış düştü. • 3. Sayfada Sosyalizme adanan bir yaşam Mehmet Ali Aybar'ın kaybıyla Türkiye sosyalistleri önemli bir önderlerini, Türkiye düşünce hayatı bir fikir adamını kaybetti. 87 yaşında ölen Aybar, ardında onurlu ve kavgayla dolu bir yaşam bıraktı. OML ÇMJ^JUrn haberi • 6. Sayfada 20 polise lıapis cezası îstemi İşçiden 6 genel eylem' uyarısı • Hükümetın sembolik zam önerisini 'sadaka' olarak niteleyen Türk-îş Başkanlar Kurulu dün toplandı. 'Genel eylem' hazırlığına başlayan yetkililer toplantıdan sonra öneriyi yakarak hükümeti protesto etti. • DYP-CHP genel merkezleri ile il ve ilçe binalannda protesto eylemleri planJayan Türk-lş, hûkûmete erken seçim çagnsı yapacak. • 19. Sayfada Yeltsin'in kalbi korkuttu Cazi Mahallesi davası 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan Gazi Mahallesi"ndekı olaylarda görevli 20 polis hakkında kasten adam öldürmek iddiasıyla Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Iddianamede, 6 kişinin ölümünde adı geçen bir polis memuru için 200 yıl hapis cezası istendi. 24er yıl ağır hapisleri istendi îddianamede, saruklann "müdafaa ve zaruret sınınnı aşarak adam öldürmek, müdafaa ve zaruret sınınnı aşarak müstakil faili belli olmayacak şekilde adam öldürmek ve adam yaralamak" suçlanndan haklannda 24'er yıl ağır hapis cezası istendi. Mahkeme saygı duruşuyla başladı Olaylarda polise ateş açarak, halkı güvenlik güçlerine karşı kışkırttıklan öne sürülen 7'si tutuklu 11 sanığın yargılanmasına da başlandı. Haklannda 35'er yıl ağır hapis cezası istenen sanıklar, duruşma sırasmda Gazi'de ölenler için bir dakikahk saygı duruşunda bulundular. • 6. Sayfada • Rusya Devlet Başkanı Bons Yeltsin dün kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldınldı. Yeltsin'in rahatsızlanması sadece Rusya'da değıl, bütün dünvada hevecan yaratrı. HMUNAKS/nrml • 10. Sayfada OLAYLARIN ARDENPAKİ GERÇEK Beklenen Sonuç... Istanbul'un ıki günlük sağa- nak yağmur karşısında duştu- ğü durumu herkes felaket ola- rak nitelendiriyor. Ancak artık bu sözcüğü cana, mala ve kente gelen zaran anlatmak için kullanmak yeterii değil. Aal feJaket, istanbul gibi bırdünya kentınin yıne yağmur karşısın- da yaşadığıçaresizlik değil mı- dır? Yağmur suyunu denıze bi- le akıtamayan bu kıyı kentı, herhalde bu konuda da kendi alanında "dunyada tek" olma- nın ağır faturasını ödüyor... Zarar gören yurttaşlar ve on- lann haklannı korumak ıste- yenler soruyoriar: "Altyapı eksiklıöınden ötünı evlerinı su basanlstanbullular, tazminat davası açabilirier mi?.." Bu sorunun yanıtını, imar ız- ni olmayan bölgelerdeki kaçak yapılaşma, yanı "ruhsatsız" bi- nalar ıçın "evef" şeklınde ver- mek pek mümkün değıl. Çünkü kaçak yapılar, zaten attyapı da içinde olmak uzere her türlü ımar düzeninin planlı olarak sağlanmadığı ve aslın- da "yapıyasağı" bulunan yer- lerde inşa edildiğmden, daha başlangıçta kente karşı yete- rince zarar vermış durumdalar. Bu nedenle yağmurla gelen fe- laketi de bır anlamda riske ederek bu yasadışı ınşa ve ıs- kân durumunu yarattıklann- dan, evlerinı basan suyun he- sabını da kendılerinden başka kimseden, galıba soramaya- caklardır. Gerçı sıyasi nedenlerle ve özellıkle seçim dönemlennde bu tur kaçak yapılaşma bölge- lenndeki plansız yolları asfaft- layan ve hatta yine bu yasadı- şı, imarsız asfalt yollara bele- diye meclisi kararlanyla isimler verip onlan "cadde" yapan yö- netıcılerin de elbette bu so- nuçtan sorumlu tutulmalan ge- rekır. ••• M Arkası Sa. 19, Sü 9'da Kim demiş, hanımlar kendi işini kuramaz diye? Kendi işini kurmak isteyen hanımlar, gelin VakıfBank'a... dikijtfn nakışa, örgüden dokuma ve scramiğe kadar her türlü el becerisi için; ev yemekieri, pasta üretimi ya da temizlik jirketi kur- mak, kre$ »çmak için... hatta taksi sahlbi olmak için bile VakıfBank'tan kredi kullanabilırsi- &\ niz. Hem de çok uvnın koşullarla. BORSA ODun 46J2S.34 Öncekı DOLAR ÛDun 44425 Onceto 44.500 MARK ÛDun 31.950 önceta 31^00 ALTIN ûDun 557.000 Öncekı 555.000 'Yolcu' ekranda Nâzım Hikmet'in oyunundan Başar Sabuncu'nun uyarlayıp yönettıği 'Yolcu' filmi TRT 2'de. • 17. Sayfada Calatasaray gittl Sarı-Kırmızılılann 13 günlük Avrupa kampı başladı. USpor'da Faill meçhul Cöpler Marmaris'in Hisarönü Körfezi'nde Yunanlılara ait olduğu sanılan çöp ve atık maddelere rastlandı. • Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Otoyollar Koalisyonu... Kamuoyu bir süredır, CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'le Bayındırlık ve Iskân Bakanı Er- man Şahin arasındaki "çekişmeyi" ızliyor. Şahın'ın iki temel istemı var: - Kendi seçtiğim bürokratlarta çalışmak istiyorvm. - Otoyol ihalelerfndeki haksız ödemelere ilişkin dosya- lan işleme koymak ıstiyonjm. Şahin, MüsteşarSelahattin Seyis, Yapı Işleri Genel Mü- dürü Hüseyin Cindemir ile alt düzeydeki üç bürokratı de- ğiştirmek ve onların yerıne yeni atamalar yapmak için ha- rekete geçtiğinde ortalık kanştı. Şahin, iki istemi art arda gündeme getirince, sanki bu bürokratlar alınınca bakanlık "temızlenmiş " olacak gibi bir görüntü doğdu. Buna meydan vermemek gerekiyordu. MArkosıSo. 19,SH3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog