Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

EMLAK BANKASIDaha U y g a r B l r Ya şa m Için CumhuriyeÇ EMLÂKFBANKASI 72. VI. SAYI 25478 /16000 TL (KDV ıç,nde) KURUCUSU. YUNÜS NAO* (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOİRIUDİ ONr bayrnkü AZÎZ NESlN ÛZEL EKJ 5MSS. Aziz âlPl Nesin Son koouOuma mcfctm) Özel B u g ü n C u m h u r i y e t ' l e b i r l i k t e Dünya Bankası, Başbakan'ı uyararak satışın bu yıl yapılmamasını istedi Çffler T'yisatannyor'Projeden çekîllriz' uyarısı Dûnya Bankası, T hisselerinı, altyapı çahşmalan tamamlanmadan, tahvil aracılığıyla satarak bu yıl içinde 3 milyar dolar gelir elde etmeyi dûşünen Çiller'i uyardı. ÖlB, Dünya Bankası'nın, "Tahvil yoluyla satış yapılırsa projeden çekiliriz" uyansı ûzenne, 'T tahvili' saüşından vazgeçti. Dünya Bankası'ndan aynca, tahvil çıkanlması durumunda, uluslararası fınans kumluşlannın da danışmanlık yapacak fırmanın seçimi için açılacak ihaleye katılmayacaklan uyansı yapıldı. ESU YHBTİitahari• 8. Sayfada Danışman firma fhaleyle seçllecek • Türk Telekomünıkasyon AŞ'nın özelleştirme çahşmalan, Özelleştirme Idaresi BaşkanJığı ıle finansmanı Dünya Bankası tarafından verilecek 4 milyon dolarhk krediyle karşılanacak olan uluslararası bir danışman fırma tarafından yürütülecek. PTT'nin T'sinin satışında danışmanlık yapacak firma, Dünya Bankası'nın gözetiminde eylül ayında yapılacak ihalede seçılecek. Danışman firmanın, özelleştirme için gereken altyapı çahşmalannı, ancak 8 ayda tamamlayabileceği kaydedildi. • 8. Sayfada Çlller, tahville para arayacak Erken seçım beklentileri ile birlikte 1996'ya kalan PTT'nin T'sinin satışından bu yıl 7.5 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefleyen Çiller, seçim yatınmlannm fînansmanının karşılanabilmesi için dığer KlT'lerin satışını da hızlandırmak istiyor. Çiller, Hazine'ye, sonbaharda tahvil ihracı yoluyla yaklaşık 2 milyar dolarhk dış borç bulunması için çalışma başlatılması talimatı verdi. ABD'ye giden Çiller'in başdanışmanı Emre Gönensay'ın, bankacılarla bu konuda görüşmeler yaptığı bildirildi. B 8. Sayfada Yunan Büyükelçisi'nin Cumhuriyet'e demeci: Tüddye PKK dosyası vermedf • Yunanistan Büyükelçisi Nezeritis, "Ülkemde PKK kamplan bulunduğu ve PKK teröristlerine pasaport temin ettiğimiz gibi iddialarla ilgili, Türkiye'den ne kalın, ne ince tek bir dösya aldık" açıklamasını yaptı. LALE SARIİBRAHİMOĞLU ANKARA - Yunanıstan'ın Ankara'da- ki Büyükelçisi DimiOios Nezeritis, Tür- kıye'nin resmen açıklamasına karşm. Yiı- nanistan'daki PKK faaliyetlenne ilişkin olarak, "kahn ya da ince bir dosyanın" Ankara'dan Atina'ya iletilmediğıni söy- ledi. Teröriin her türlüsünü kınadıklannı öne süren Nezentıs. PKK'yı "teröristör- güt" olarak tanımlamaktan kaçındı. Ne- zentıs, Yunan Parlamentosu Baskanveki- li Panovotis Sguridis'in, PKK lıderi Ab- dullahOcalan ıle görüşmesını parlamen- tonun onavıyla yaptığını açıklamasına karşın. "Parlamento tatilde. onay abnası mümkün değiT dedı Yunan Buyükelçı, Türkiye'de. "savaş teİMÜdi" de içerdığini öne sürdüğü üst düzeylı açıklamalann sona erdirilmesı halinde ikilı ihşkilerde HALKBANK 2 trilyoıılıık yolsuzhık davası • Eski Halk Bankası Genel Müdürü Sezgin Taşkıran, Genel Müdür Yardımcısı Rıfkı Metin Selçuk ile Şakir Yırtıcı ve LeylaAtar'm 3 yıla kadar hapisle cezalandınlması isteniyor. • 19. Sayfada Yüzlerce evsularaltında; kentteyaşamfelç Birçok ev ve işyeri sular alünda kakfa. Belediye ekiplerinin yanı sra 'yağmurzedeler" de kendi imkânlanvla su boşaltma çahşmalanna katahta. Lstaııbııl boğıdclu Sağanak yağış, kanaJetlerin tıkalı olması nedeniyle birçok cadde ve sokakta trafiğin kflhlenmesine neden oldu. Belediye araçlannm yetersiz kalması da tstanbul trafiğini günboyuncaaksattı. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) Sabah ve atv'de büyük hasar Ayamama Deresi'nin taşmasıyla Sabah Grubu'na bağlı gazete ve dergiler ile atv televizyonunun da içinde yer aldığı Medya Plaza'nın alt katlannda büyük maddi hasar meydana geldi. Binanın bodrum katında bulunan haber stüdyosu ile yayın arşivi ve rejisi, su baskınında zarar gördü. Bir kişi yaşamım yitirdi Ikitelli Deresi'nin taşmasıyla sular altında kalan bir gecekonduda bulunan Hüsniye Ateş, boğularak can verdi. Belediye smırlan içindeki birçok bölgenin altyapı hizmetlerinden yoksun olmasının, yağışm maddi hasannın artmasına neden olduğu belirtilirken îtfaiye Müdürü Muhittin Soğukoğlu, su baskınlan ve kurtarma çahşmalanna itfaiye ekiplerinin yetişmekte güçlük çektiğini söyledi. • 19. Sayfada M.AK Aybar öldü• Akciğerlerindeki rahatsızTık nedeniyle bir hafta önce Florance Nightingale Hastanesi'ne kaldınlan ünlü siyaset adamı ve yazar Aybar, dün saat 16.00 sıralannda kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. • Türkiye'de sosyalizm mücadelesinin önderlennden bin olan Mehmet Ali Aybar, öğretim üyeliği sırasında yazdığı bilimsel yapıtlann yanı sıra 'Bağımsızhk Demokrasi Sosyalizm', '12 Mart'tan Sonra', 'Neden Sosyalizm', 'Örgüt Sorunu', 'TlP Tarihi' adlı kitaplannı da yayimladl. • 6. Sayfada 'Demokrasi olmadan sosyalizm olmaz' • Yazanmız Uğur Mumcu'nun, 12 Ağustos 1990 tarihinde Mehmet Ali Aybar İle yaptlğl SÖyleşİ. • 7. Sayfada 'UFO'lan bekledik gelmediler' " ı • Uzaylılarla buluşmak için 10 ülkeden Kostarika'ya gelen 1500 kişi, tüm gayretlenne karşın ziyaretçilerle karşılaşamadı. MIRAMAR (AA) - Kostari- ka'da, büyük bir alanda, beş bü- yük daire oluşturarak el ele otu- ran 1500 kişi, uzaylılar ile tema- sa geçmeyi umuyordu. Ancak ıstedikleri olmadı. Zıra uzaylı- lar, randevuya gelmedi. Kostarika'nın Miramar de Punteras Köyü'nde oluşturduk- lan üç büyük ateşin çevresine oturan 1500 kişi, "Uzaylılarla Dünvadald Varlıklann bk Tema- sı" adlı randevuya katılmak ıçin 10 ülkeden gelmışlerdi. Toplu- luk, medıtasyona geçmeden ön- ce yaklaşık 10 dakika koro ha- linde "Om"kelimesinıtekraret- MArkasıSa. 19,SH3'te OLAYLABIN ARDENDAKİ GERCEK Aybarh Yiûriik*. Ikinci Dinya Savaşı'ndan sorra çokoartili rejime geçen TCJr<iye'de ne yazık ki, çağ- daş demorasi kurulamadı. Bu olguyj ülkenın gelişmış- lik. düzeyire bağlamak doğru yaklaşımdır; çünkü, ancak be- lirli bir sanayi aşamasına ulaş- mış olan toplumlarda demok- rasi gerçekleşepiliyor. 2000 yılına 5 kala ülkemiz- de tam anlamıyla bir demok- ratik rejim geçerli değildir. Bu olguya bakarak 194O'lı yıllar- da toplumun ne durumda ol- duğunu saptayabiliriz. Dün yaşamını yitiren Mehmet Ali Aybar, 1946 yılında Istanbul Clniversitesi'nde devletler hu- kuku doçentiyken demokrasi üzerine yazdığı yazılar yüzün- den üniversrteden atılmıştı. Bu olay Aybar'ın yaşamında belirleyıci oldu, genç doçentın bir ömür boyu sürecek 'ba- ğımsızlık-demokrasi-sosya- lizm' yörüngesindeki yürüyü- şü böylece başladı. Aybar, 1949'da yazdığı bir yazısında cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezasına çarptınldı. 1950'li yıllar boyun- ca avukatlık yaptı. 1961 'de bir grup sendikacının kurduğu 'Türkiye Işçi Part/s/'nin baş- kanlığına getırildikten sonra doğrudan siyasal yaşama atıl- mış oldu. 27 Mayıs Devrimi'nin sağla- dığı özgürlük ortamında, sos- yalist partiye de yer vardı. 1965'te Türkiye Işçi Partisi, ••• UArkasıSa.l9,Sü. 9'da •Rusya, silah akıtıyor Silah satışlannı arttırmayı hedefleyen Moskova, belli başlı silah üreticilerinin dış pazara açılmalan için teşvik tedbırlerini çoğaltıyor. • 11. Sayfada Turizmcilere istihbarat görevi Içişleri Bakanlığı'nın, turizm bölgelerindeki terörü engellemek amacıyla yayımladığı genelgede turizm danışma bürolanna, topladıkları istihbaratı güvenlik güçlerine iletme görevi verildi. • 3. Sayfada 'Çiplak' Ali özgentürk, yapıtında, çıplak poz veren iki kadınla onlann gariban kocalannın gerçeküstü serüveni içinde ahlak, estetik, toplumsal kurallara DOLAR ûDun 44.500 Öncekı 44.400 MARK ûDün 31.900 öncekı 31.850 ALTIN ûDün 555.000 öncekı 552.500 yönetttiği eleştirilerie bir kara mizah örneği ortaya koymuş. • 17. Sayfada Tanışma konseri Cazseverler bu gece Açıkhava Tryatrosu'nda Joshua Redman Dörtlüsü'nden önce Kerem Görsev Dörtlüsü'nü dinleyecekler. • 75. Sayfada Işçi 'sadaka' istemiyor 680 bin kamu işçısi için sendikalarla pazarlık masasına oturan hükümetin, ortalama yüzde 5.41 'lik zam önerisi 'sadaka' olarak nitelendirildi. • 3. Sayfada Küba'da rüşvet Castro, rüşvet ve yolsuzluktan yakındı. • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP'de Kurultay Senaryoları... Sosyal demokratlar yeni bir şenliğe hazırlanıyor. Taraf- lar "sesli" ve "derinden" çalışryor. Parti ağustosa kadar Hikmet Çetin'e emanetti. Ancak Çetin, bunu kabul etmiyor. Yanşta yerini almaya hazırlanı- yor. llçe kongreferinin 16 temmuzda tamamlanması gereki- yordu. Görüldü ki yetişmeyecek, 22 temmuza dek uzatıl- dı. Ardından il kongreleri başlayacak. 15 ağustosa dek de bunlann tamamlanması gerekıyor. Meclis kapandı diye üzülüyorduk. Umanm, CHP kongreleri Meclis'i aratmaz. öncelikle şunu vurgulamak gerekli ki; her şeye karşın MArkasıSa. 19,SH3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog