Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

"ev" deyince EMLAK BANKASI'Daha Uygar Bır Yajam Içın 72. Y l SAYI 25478 /15000 Tl (KDV,çinde) CumhuriyetKURUCUSU: YIHUS NMİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMAt RUDt (1945-1991) EMLAK BANKASI 1ITBMIIZ1885PNZMnBt Aziz Nesin ozeY a r ı n C u m h u r i y e t ' l e b i r l i k t e Srebrenika 'ya girdiler Supkır Bosna'yı yutacak• Bosna-Hersek'in doğusundaki Srebrenika'ya giren Sırp birlikleri, kenti bombardımana tutarken BM gözlern merkezlerini basarak 20 Hollandalı Banş Gücü askerini de esir aldılar. • Boşnaklann kontrolûnde bulunan ve BM tarafından füvenli bölge ilan edilen üç kentten biri olan rebrenika, geçen perşembe gününden bu yana Sırplann yoğun saldınlanna sahne oluyor. Tank. hayan ve roket saldınlan ile kenti hedef alan Sırp birlikleri, kent merkezinin yanı sıra bölgenin güneyıni de ele geçirmeye çahşıyorlar. BM yetkilileri, kente karşı aüzenlenen bomoardırnanlarda en az üç kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiğini açıkladılar. 9. Sayfada Kürt Kderlere ABD baskısı• ABD, bu yaz içinde Kürdistan Demokratik Partisi lideri Mesut Barzani ile Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Celal Talabani'yi, üst düzey bir ABD heyetinin katıhmıyla bir Avrupa başkentinde buluşturacak ve taraflann istemesi halinde arabuluculuğu kabul edecek. Bu başkentin Ankara olması da olasıhklar arasında. •Türkiye ile sınır güvenliği konusunda teknik görüşmelerde bulunmak üzere bir Amerikan askeri heyetinin de önümüzdeki ay Ankara'ya geleceği öğrenildi. Bir ABD heyetinin geçen hafta Kuzey Irak'a yaptığı ziyaret sırasında, bölgedeki PKK varlığının önemîi ölçüde devam ettiğinı tespit ettiği belirtildi. M 8. Sayfada IRAN BİRLİKLERİ IRAK'A GlRDİ • 8. Sayfada Çetin, Cumhuriyet'e değerlendirdi: Türkiye için anayasa yapıyoruz 'Emanetçideğilmr ) Sağlıklı bütünleşme Ben böyle kritik bir dönemde böylesi güç ve sorumlu göreve geçici olarak gelmedim. Öyle bir düşüncem yok; ara dönemci değilim. Ben ara dönemin gûçlüklerini yüklenmek için geldim. Bu ara dönemden geçerken sağlıklı bir bütûnleşmeyi sağlamak için bu görevi yapıyonım. Anayasa değişikliği Gerekeni fazlasıyla yaptım. TBMM Başkanı'na gittik; uzlaşma sağlamadan ikinci tura baslanmaması gerektiğini söyledim. 'Ben dolaşıyorum, ama siz de araya girin. Gerekirse bu uzlaşmaya DSP ve MHP'yi de çağınn' dedim. 12 Eylül Anayasası'nı değiştirememiş olmak, bir hazin olaydır. Almanya ve Kürtler Almanya Federal Hükümeti'nin, Türkiye'deki Kürtlerin azınlık haklannın giivenceye almmasına ilişkin görüşü yanlıştır. Bu sorun dişandan çözülmez. Kimsenin buna dışandan çözüm araması mümkün değildir. Dışandaki belirli siyaset adamlan, kendi politikalannın bir aracı haline getirmişlerdir bu sorunu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yar- dımcısı Hikmet Çetra, askıya alınan anayasa değişıkliğı çalışmalannın, en başta TBMM'nın saygınlığı açısmdan önemli olduğunu vurgulayarak, "Par- tiler için değil, Türkiye için anayasa" dedi. Çetin, ANAP'ın desteği olma- dan anayasanın değiştirilmesinin ola- naksız olduguna dikkat çekerken, "Uz- laşma mutlaka sağtanmah'" görüşünü dile getırdi. Çetın, partisinin 31 ağus- tosta yapılacak olan kurultayda genel başkan adayi olacağını, "emanetçi li- der" olmayacağını yınelerken bazı Av- rupa ülkelerinin Kürt sorununun çözü- mü konusunda dile getirdikleri düşün- celere, "Bu sorunun çözüm yeri Tûr- kiye'dir. Çözüm burada aranmahdır" karşılığını verdı. CHP lideri Çetın, başta anayasa değişıkliği tartışmalan olmak üzere, ülke ve partisinde yaşa- nan gelişmelen Cumhuriyet'e değer- lendirdi. Çetin, ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın. gazetemizın dünkü sayısın- da yer alan "Anayasa değişikliği konu- sunda Hikmet Bey gerekeni yapmadı" yolundaki sozlcnne şu karşılığı verdi: "Ben gerekeni o kadar fazla yaptun ki, ilkin Sayuı Yılmaz'la görüştüm. Ken- disine ve Sayuı Çiller'e, ANAP'ın des- teği olınadan anayasa degişikliğinin mümkün olmadığını söyledim. Ben UArkasıSa.l7,Sü.31e Mesut Yılmaz: Çiller, medyayı besliyor • Medyanın, Çiller'den "hem büyülendiğini, hem beslendiğini" öne süren ANAP lideri Mesut Yılmaz, "llan dağıtımının başmda Özer Çiller var. Bazı bürokratîar bu uğurda yasadışı işlemlerin alhna imza atıyorlar, bunun hesabı sorulur" dedi. • Yılmaz, "Başbakan'ın çevresindeki çıkar çevreleri, en önemli engel olarak ANAP'ı görüyorlar. Medyadaki kalemşorlar ANAP-DYP birleşmesini vatan için istediklerini söylüyorlar, ama doğnı değil. Çıkarlan için istıyorlar" dedi. • 5. Sayfada TBMM Demokrasi 'sonbahara' • Anayasa değışikliği fiyaskosunun ardmdan hükûmet ortaklan, umutsuz da olsa son bir adım daha attılar. Anayasa değişikliğinin tek tur, açık oyla gerçekleştirilmesine ilişkin anayasa değişikliği önerisi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. • Ancak bu adımdan bir sonuç beklenmiyor ve bu hafta 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı tasansmın görüşülmesinin ardından TBMM'nin tatile girmesi planlanıyor. Anayasa değişikliği ile birlikte 8. maddenin görüşülmesi de sonbahara kaldı. • 5. Sayfada Almanya Gizli raporda PKK uyansı • Almanya Parlamentosu Iç Politika Komisyonu'nun istemi üzerine Alman istihbarat birimleri, PKK raporu hazırladılar. Federal Meclis'e sunulan gizli raporda, ülkedeki PKK eylemlerinin önüne geçılemediğıne dikkat çekilerek örgütün Almanya için de tehlike oluşturduğu belirtildi. • PKK eylemlerinin bu yıl tüm Almanya'yı kapladığına dikkat çekilen raporda, son beş ay içinde 165 Türk kuruluşuna saldınldığı belirtildi. KTtl MUMffli tataH • 4. Sayfada Yolsuzluklara savaş açan Bayındırlık Bakanı Erman Şahin, baskılar karşısında destek anyor Şahin'den4 Kııwacı' direnîş• Son haftalarda özellikle otoyol ihalelerindeki milyonlarca dolarhk fazla ödemelerin hesabını sormaya başlayan Şahin, bakanlıktan aynlması için kendi parti yönetiminden de gelen baskılar karşısında, "Artık sadece duyarlı çevrelerin desteğiyle bu işi götürebilirim" diyor. • Erman Şahin, Çetin'in önerdiği şehircilikten sorumlu Devlet Bakanlığı görevine sıcak bakmıyor ve yolsuzluklar için başlattığı operasyonlan sonuçlandınncaya kadar Bayındu-lık'ta kalmaya kararlı olduğunu söylüyor. OiOAYEtdNCİ "Bu olay artık beni aşü. Daha doğrusu sadece benim meseiem ohnaktan çıkb. Devleti yüzlerce mihon dolar zarara uğratanla- ra karşı başlattığımız girişimler durdurulmak isteniyor. Bakan olarak kalmam umurumda de- ğfl. Ancak bu soyguncuJann yap- bklan, yine yanlanna kârnu ka- lacak?> Son yıllardaki otoyol ıhalele- rinde ilk hesaplamalara göre yüklenicilere en az 370 milyon dolar haksız ödeme yapıldığını açığa çıkanp sorumlulann üze- rine gitmeye başlayan Bayındır- lık ve tskân Bakanı Erman Şa- hin, böyle konuşuyor. CHP Genel Başkanı ve Baş- bakan Yardımcısı Hikmet Çe- tin'in kendisine şehircilikten so- rumlu Devlet Bakanlığı'nı öner- dığıni de artık gizlemeyen Er- man Şahin, Galata Köprüsü ya- pımcısı STFA şirketinin sözleş- mesini ıptal ettiği gün, Bayın- dıriık Bakanlığı'nı bırakması için karşılaştığı baskıyı şöyle yorumluyor: " Beni bu görevenasılbirinsan olduğumu bilerekgetirdfler.' Sa- na güvenıyoruz' dediler. Şundi MArkasıSa.l7,SiL3'te Greenpeace durduruldu Pasifik'te köşe kapmaca • Fransa'nın nükleer denemeler yapmaya hazırlandıgı Pasifik'teki Mururoa Adası'nın etrafmdaki 12 millik yasak bölgeye giren Greenpeace'e ait gemi, dün akşam Fransız donanması tarafından durduruldu. • Çevreci militanlar, ilk Rainbovv Warrior'ın bundan tarr on yıl önce Fransız ajanlan tarafından batnlışının anısına bugün Mıruroa Adası'na çıkmayı plailıyorlardı. • l Sayfada Crawford yağmuru Müzikal kariyeri süresince George Benson, Çnıincv Jones, Misha Segal gibi isimlerie çahşmıs. Amerika'nın en ünlü pop-caz şarkıcüanndan Randy Cravvford, önceki aksam HarbKe Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmayacak bir konser verdi. Büyûk ilgi ile karşılanan 20 yıllık efsane şartacı, kuşkusuz festivaJin en sempatik sanatçısıydı. Konserine 5. albümü "VVındsong" un isim parçasryia başlayan Cnnvford, daha sonra "Rainy Night in Gcorgia''>i, "Rainy Night in Istanbul" olarak seslendirdi. Sanatçı. 1986 yıhnda çıkardığı ve saüşlan sayısız platin plak almasına neden olan "Âbstract Emotron" albümünün en ünlü parçası ve kendi bestesi olanu Ahnazn ı, Bob Dylan'dan "Knocking on Heaven's Door"u ve Prince'in ünlü parçası "Purple Rain"i seyircilerle birtikte seslendirdi. (DEVRİM BARAN) YASA TASARISI 3 YILDIR ÇIKMADI Mafya^ devletîn boşluğunu dolduruyor • Arazi mafyası, hal mafyası derken devletin boş bıraktıgı alanlan dolduran mafya, şimdi de gübreye el attı. Türkiye Ziraatçılar Demeği'nce hazırlanan raporda, "Gübredeki sıkıntıyı firsat bilen bazı kimseler, bu alanda bir karaborsa oluşturmuşlar ve 1 trilyon lira haksız ve fazladan para elde eönişlerdir" denildi. • 5 trilyonluk pazan bulunan okul servislerinde de mafyalaşmanın başladığı saptandı. Turistik illerdeki havalimam, terminal ve garlarda örgütienen taksi ve otopark mafyasuun ise komisyon aldığı belirtildi. • Mafyaya karşı savaş açhğını ilan eden hükümet ise tavnnda samimi değil. Hükümetin, mafya gibi gruplann gelir kaynaklanna yönelik etkili operasyonlar yapıhnasına olanak tanıyacak yasa tasansı, 3 yıldır TBMM'de bekliyor. 1 3 . Sayfada GÜNDEMOLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Çetin 'e îakışan?.. Eugün gazetemizde Cum- huryet Halk Partisi okulunda yetşmiş ikı bakanın iki deme- ci \ayımlandı. Eunlardan birincisi Başba- kar Yardımcısı Hikmet Çetin, ikircisi Bayındırlık Bakanı Er- nvsn Şahin'dır. Hikmet Çetin, pek çok gö- revde başanlı olmuş, güveni- lır bir politikacıdır; çağdaş dünya görüşüne sahiptir, dev- let deneyimi zengin bir kişidir. Erman Şahin'le Hikmet Çe- tin arasında dünya görüşü ba- kımından aynlık yoktur; Erman Şahin, Muğla'da üç kez bele- diye başkanlığına seçilmiş, namuslu, dürüst, deneyimli bir kişidir. Şimdi bu iki kişi karşı karşı- ya gelmiş durumdalar. Hikmet Çetin, daha dün Ba- yındırlık Bakanlığı'na atadığı Şahin'i bir başka bakanlığa aktarmak; daha açık deyişle Bayındırlık Bakanlığı'ndan uzaklaştırmak ve kızağa çek- mek istiyor. Erman Şahin, bu isteğe kar- şı direniyor. Yaşanan olayın ardındaki gerçeği, Başbakan Yardımcı- sı ve CHP Genel Başkanı Hik- met Çetin'in kamuoyuna ol- duğu gibi açıklamasında; hem devlet, hem parti hem de ken- disi açısmdan saymakla bit- mez yararlar var. Erman Şahin, bu bakanlığa geldikten sonra kimi bürokra- tı değiştirdi, kimisini degiştir- mek istedi. Gerekçesi açık: Devleti yüz milyonlarca dolar zarara uğratanlara karşı giri- şimtere geçtiğini söylüyor. Ba- yındırlık Bakanlığı, bir açıdan devletin en önemli bakanlığı- dır; daha önce bu bakanlığın çevresinde SHP'li (şimdi CHP'Iİ) müteahhrtlerin toplan- dığı haberleri gazetelerde ya- • • • MArkasıSa. 17,Sü. 9'da Kim demiŞ; g e n ç l e r kendi g e l e c e k l e r i n i b u g ü n d e n kuramaz diye? Eğitimini sürdürmek, ij bayatıoa atılmak ya da evlenmek isteyen gençler... projclerinizi ertele- meyin: Şimdi VakıfBankta krediniz var. Hem de çok uygun koşullarla. Gelin VakıfBank'a... size özel krediden yararlanın, geleceğe ilişkin proje- lerinizi bugünden gerçekleştirin. Yıırtdışında dîl öğrenme kılavıızıı • Seçtiğiniz ülke Ingiltere'yse başvuracağınız ilk yer British Council olmalı. Dil öğrenimi için ABD'ye gitmek isteyenlerin ise Fulbright bürolanna uğramalannda yarar var. Amerika'da bir aylık Ingilizce öğrenimi için okul ve geçim masrafı olarak en az 1200 dolan (yakJaşık 52 milyon TL) gözden çıkarmak gerekiyor. MArka Sayfada MUSTAFA BALBAY ••••Yalancı Başbakan.Yalanın binbir çeşidi vardır. "lyi" olanından başlayalım. Dostlarımız arasında ya da aile içinde bır olumsuzluğu çözmek için söylediğimiz yalanın önüne, "oeyaz" koyanz. Tamamen kötü niyetle söylenmiş yalan-yanlış sözlere, "kuyruklu yalan " deriz. Ama yalanlann en tatlısı, avcı yalanlarıdır "Bir gün köpeğim önde, ben arkada gidiyoruz. Köpek birden huylandı. Çevrede ne kuş var, ne yürûyen bir şey. Sadece uzaklarda bir kâğıt parçası uçuyor. Köpek, kâğı- dın peşinde. Dur demeye kalmadı, kâğıdı ağzına alıp ge- tirdi. Aldım kâğıdı elime, üzerinde bir keklik resmi.." Onu dinleyen avcı, altta kalır mı: "Birsabah erken çıkmışım. Köpek de sevimli sevimli, ön- den gidiyor, anladın mı? Tam, köprûyû geçeceğiz, karşı- dan birisi gel'ıyor. Köpek başladı havlamaya. Adam yak- MArkosıSo. 17,SiL3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog