Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Konut, taşıt, i§ ve her türlii ihtiyacınız için... Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI Dıh a U y g a r B ı r Y ı j ı m I ç ı 72- VL SAYI26418 /16000 Tl (KDVıçmde) CumhuriyetKURUCUSU: YIHUS NUİ (7924-7945; BAŞYAZARI: IU0İR MDİ (1945-1991) t v! kredilerinizle I het* îâman yanınizda 2^ '.Pyhı UyfJr jtır Ti|im l;ın" I THMSia5CNURTBİ BirYol Var... Koalisyonun CHP kana- dındaki getişmeler, ne bir hükümetin. ne bir partinin sorunudur: daha derinde geMşen bir bunalımın dışa- vurumu söz konusu— Bunahnu görmezlikten geüneye çahşmak, günübir- lik önlemlerle ertelemek, üerde daha büyük sakınca- lar yaratacak bir yüzeysel poütika olmaktan öteye ge- çemez. 1991 seçimlerinden sonra biz, merkez sağ ve sol parti- lerin demokratik bir prog- ram temelindc koalisyon kurmaJannı desteklemiştik. O günkü ve bugünkü Tür- krye'nin iç ve dışta birikmiş bir dizi sonınunu çözümle- mek. ancak demokrasiyle gerçekleşebflecekti. Ittihat- çı-ttilafçı Udleminin günü- müze değin yansryan uzlaş- mazhğı aşıbyor, cumhuriyet tarihinde ilk kez sağ ile so- nın gönüllü ortakhğıyla ku- rulan hükömet, 12 EyiüTün olumsuz mirasını tasfiye edebilecek bir demokratik anlayışta buluşuyordu. Ne var ki bu iyimserlik gün geçtikçe eksildi, umut- suzluklar daha ağır basma- ya başladı; aradan dört yıl geçmesine karşın, koalisyo- nun demokratik programı askıdadır; hükümetin yö- rüngesi, DYP'nin antide- mokratik eğUimine otur- muştur. CHP'nin sıkmüsı, şu ya da bu bakanın gereksiz bi- reyciliğinden değil, bu olgu- dan kavnaklanrvor. Kişflerin ya da partilerin tutumvedavranışlaruıınel- bette bir anlamı vardır; an- cak bireysel yaklaşunlan da kökenlerine bakarak değer- lendirmekdoğru olur. Ülke- mizde demokrasiyi amaçb- yorsak, hangi partinin ne yönde örgütiendiğine bak- mak gerekir. 1995 Türldye- si'ndeyaşanan olayiar, mer- kez sağın demokrasiye gi- den yolda engeller yaratb- ğuu gösteriyor. Eğer soldaki partiler bir- leşebilselerdi. 1980'lerin son, 199O'lannilkyansı,ta- rihimize "yitik yıllar" ola- rak yazılmayacaktı. Sağdu- yu sahipleri solda birüği de- mokrasiye kavuşmak ama- cıyla destekledfler; ama ol- aıadı. Gerçekşu ki 1995'in orta- ;uıa varîlmasına karşın Türkiyedemokrasiyekavu- şamamışür. Sol kesimdeki bölünmenin yanı sıra ko- aüsyonun sosyal demokrat kanadı, partinin tabanın- dan kaynaklanan bir tedir- gjnliği yaşıyor. Bu tedirginliğin yaratüğı çalkanülan gerçekçi biçim- de değerlendirmek, CHP'- nin lideri Saym Hikmet Çe- tin' e düşmektedir; yüzeysel pohtikanın ölçütleriv le olay- lara yaklaşmak yanılgılara yol açacakör; kainuoyunun ve parti tabanının sesini, eği- liminL, beklmtilerini dikka- te almak, liderliğin önkoşul- lanndan biridir. Koatisyomn gerekleri, or- takhk protokolü dışlandık- ça, gereksüiiğe dönüşüyor; demokrasiye susanuş top- lum kesimİerinde tepküer büyüyor; CHP'den bekle- nenler yapJamadıkça, sol kitielerden örgüt tabanma, örgüt tabarundan CHP'li bakanlara vansı>*an rüzgâr, çaüda çatlaklar yaratiyor. Koalisyoıda şimdiye de- v ğin yaşamn deneyünlere ' bakıhrsa denebiür İd CHP Genel Başkanı, hükumet " ortağına yıklaşarak ya da w inanarak partisinin sorun- f lannı aşaıraz; halkm bek- lentilerine deyanıtveremez. tki yol ajzındadır; ama seçeceği biı yol var. Cumhuriyet Eski Sıvas Valisi Karabilgin'in, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a gönderdiği rapor 'Şeriatçı tehKkeher yerde 9 • Şeriatçı güçlerin Sıvas'ta 37 aydını yakmalanndan sonra görevinden alınan, ancak Daruştay'da açtığı davayı kazanarak aklanan dönemin Sıvas Valisi Ahmet Karabilgin, raporunda "şeriatçılann, aynı olaylan başka yerlerde çıkarabilecek şekilde güçlü ve örgütlü olduklannı" belirtti. • Sıvas'taki olayiar sırasında, tarihi Sıvas Kongresi binasmın birçok camı ile bahçede bulunan Atatürk büstünün de kınldığı, tutanakla saptandı. SIVAS Katliam yurtta lanetlenecek • Gerici güçlerin gerçekleştirdtği Sıvas katliamı ikinci yıldönümünde düzenlenecek törenlerle yurtiçinde ve yurt dışında bir kez daha lanetlenecek. Yaşamını yitiren 37 kişi, Alevi derneklerinin düzenlediği toplantılarda anılacak. Mersin'de bir günlük yas ilan edildi. Büyük kentlerde miting ve yürüyüşler yapılacak. • / 7. Sayfada Ünlü yazar Aziz Nesin. Türkiye'de ve dünyada dinsel gericUik tehlikesinin büyûklüğüne dikkat çekti. ANKARA'NIN AMBLEMİ 'Anıtkabir simge değil' • Gökçek'in Ankara için hazırlattığı cami ambleminin birincisi Cem Gül, "Anıtkabir, baskentin ne geçmişini ne de geleceğini simgeler. Anıtkabir, Atatürk'ün yattığı yerdir" dedi. Ercan Karaİcaş "Minare, tstanbul ile özdeşleşmiştir. Ankara için geçerlı olamaz" diye tepki gösterdi. • 77. Sayfada YILMAZ GÜMÜŞBAŞ ANKARA-Sıvas olaylan ile ilgili. emni- yet tarafından DGM"ye verilenraporda,Tür- kiye genehnde ve Sıvas'ta eylem yapabile- cek düzeyde geniş çaplı, radikal dinci örgüt bulunmadığı, bu nedenle sanıklann 'örgütlü eyleme' kalkışmış sayılamayacaklan savu- nulurken eskı Sıvas Valisi Ahmet Karabilgin, olaylarla ilgili olarak hazırladığı raporunda, şeriatçı güçlerin aynı olaylan başka yerlerde çıkarabilecek şekilde güçlü ve örgütlü olduk- lannı belirtti. Sıvas'taki olayiar sırasında, ta- nhi Sıvas Kongresi binasının birçok camı ile bahçede bulunan Atatürk büstünün de kınl- dığı tutanakla saptandı. Olaylardan sonra Içişleri Bakanlığı müfet- tişlerinin verdiği rapor üzerine görevinden alınan, ancak Danıştay'da açılan davayı kaza- narak aklanan, eski Sıvas Valisi Ahmet Kara- bilgin, başta Cumhurbas.kanı ve Başbakan ol- mak üzere ilgili makamlara gönderdiği rapor- da, şu değerlendırmeyi yaptı: "Srvas'ta yaşamuı bu üzücü oby, yabuzca valinin ya da emniyet güçlerinin yetersizüği ile açıklanamaz. Olayuı bu noktaya kadar gelişin- deyannmı ve hazırlığı olan şeriatçı örgütlerin, benzer bir olayı Sıvas yerine başka bir ilde de çıkarabilecek güçte ve örgütlenmede oldukla- n gözardı edilmemelidir. Sorun, vali sorunu değO; cumhuriyetçi, demokratik, laik devlet düzenimizL onu adım adını yıkma kararhlığı ve tertibi içinde bulunan şeriatçı güçlere kar- şı devletimirin en üst kademesinden başlaya- rak sornmlu her kişi ve kurumun Atatürk'ün emanetettigiTürkiyvCumhuriyeri'ni koruma ve kollamada en küçük bir duraksamaya düş- memeleri sorunudur." Sıvas'taki olayiar sırasında tarihi kongre binası ile bahçedeki Atatürk büstünün de tah- np edildiğine ılişkin tutanak hazırlandı. Olay- lardan sonra binada ve büst üzerinde incele- me yapan Vali Yardımcısı MesutŞenol ile Şa- hin Tütüncü. Müze Müdürü Hikmet Deıüzti ve Bayındırlık ve Iskân Müdürü Hakkı Bas- km, bahçedeki Atatürk büstünün bağlantı ye- rinden kopanlarak yere atıldığını, daha son- ra müze müdürlüğünce bina içine alındığını belirlediler. Saldırganlann 4 Eylül Kongre- si'nin yapıldığı tarihi binanın çok sayıda ca- mını lurdıklan da inceleme sırasında görül- dü. Bu inceleme sonrasında adı geçenler ta- rafından hazırlanan tutanak aynen şöyle: "6.7.1993 günü saat 1330'da Atatürk- KongreveEtnoğrarya Müzesibinasınageline- rek incetemeler yapılmıştır. 1- İstasyon Caddesi vönündeki kongrebina- sı önünde buiunan Atatürk büstünün yer al- UAı*asıSa.l7,Sü.3'te KATLİAMI KINAYAN DOĞAN TAŞDELEN'E DAVA • 17. Sayfada • MELİH CÖKCEKE PİKNİK TEPKİSİ • 17. Sayfada • CAZİ RAPORU SKANDALI • 4. Sayfad CHP lideri, 'Başbakan ile görüştüm, sorunlar aşılacak, gereken yapılacak' demesine karşm eleştirildi Btıııaluıu geçiştirdiler ÇETtN'E ELEŞTİRİ YAĞMURU • Bakanlar Kurulu boykotu ile ilgili olarak "Arkadaşlanmızın, uygulama programındaki öncelikler konusunda yeterli mesafe alınmadığı yolunda sı- kıntılan var" diye konuşan Hikmet Çetin eleştiri yağmuruna tutuldu. Mu- rat Kumbasar, "Eski CHP'liler Said-i Nursi ile görüşmedi de ne kaybet- ti?" derken Musa Gökbel de "3.5 yılda iki iş yaptık. Birincisi, yanm ya- malak CMUK. Ücincisi, ÇevTe Sokak'ta CHP'nin karşısmdaki otoparkı kal- dınp yerine park yaptık. Salman ICaya'yı döydürdük, Necdet Menzir'i si- neye çektik" eleştirilerini yöneltti. fuREY KASE'flkl tatari • 5. Sayfada ÇİLLER, ÇETİN'İ 4 İKNA ETTt' • Çıller ve Çetin'in, yaptıklan görüşmede, TMY'nin 8. maddesinin de- ğiştirilmesi, Menzir'in görevden alınması, bazı yasalann öncelikle TB- MM'den geçirilmesi konulannda görüş birliğine vardıklan bildirildi. Çil- ler'in, Çetin'i, anayasa değişikliği oylamalannın "kritik" bir noktada ol- duğuna dikkat çekerek özellikle TMY ve Menzir konulannın, DYP gru- bunun hassasiyetini dikkate alarak anayasa değişikliği sonrasına bırakıl- ması için iknaettiği öğrenildi. DYP'de, "azınlık hükümeti" arayışının gün- deme geldiği belirtildi. XTŞE MVHTBtafeah• 5. Sayfada 'OLAY1 DYP^LtLER BÜYÜTTÜ^ • Bakanlar Kurulu'nu 5 arkadaşıyla birlikte boykot eden CHP'li Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, toplantıya girmeyerek olası bir kavgayı ön- lediklerini belirtti ve "Olayı DYP'liler büyüttü. Bakanlar Kurulu yapıla- bilirdi, çünkü yeterince çoğunluk vardı. Başbakan, DYP'li bakanlan ba- kandan saymıyor mu? Devletin bir işi aksarruş değil. Yoksa oraya girip baş- kanımız olmadan kendi başımıza karar verip kavga mı etseydik? Biz ekst- ra bir şey istemiyoruz. Bakanlar Kurulu'na girmememizle bir sıkıntı ön- lendi" dedi. ÇK KNMrM habtri • 5. Sayfada Merkez Bankası'nın hıızuru kaçtı • Merkez Bankası yöneticileri, Rüşdü Saracoğlu döneminin daha önce Banka Denetleme Kurulu ve TBMM tarafından incelenip herhangi bir yasaya aykınlık tespit edilmediğini, Yaman Törüner'in ısranna karşın Banka îdare Meclisi'nin de genel kurul teklifini reddettiğini vurguluyorlar. • 6. Sayfada KEİ TOPLANDI Bükreş'te zorunlu zîrve • Karadeniz Ekonomik Işbirliği (KEİ) üyesi 11 ülke, devlet ya da hükümet başkanlan ile başbakan yardımcılan düzeyinde, Romanya'nın başkenti Bükreş'te üç yıl aradan sonra ikinci doruk toplantısı için bir araya geldi. • Türkiye'yi temsilen doruğa katdan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, bölgede acilen çözüm bekleyen bazı siyasi sorunlann KEÎ çerçevesindeki gayretlerden uzak tutulması gerektiğini dile getirdi. • 9. Sayfada Belediye konutlarında tahliye gerginliğiEminönü Bdediyesi'nde çalışan ve aileleriyle birlikte 1989 yihndan beri Tozkoparan'daki sosyal tesislerde yaşayanlann, kira sözteşmeterinin sona ermesi nedeniyle belediye tarafından evlerinden çıkanlmak istenmesi üzerine başlablan eylem devam edryor. Aileler. önceki günden beri evierine kapanarak kapılannı kflhlediler ve kendilerirü yakmakla tehdit ertiler. Evlerinin lojman değil, sosyal tesis olduğunu öne süren aileler, "yürütmeyi durdurma' karan için başvurduklan mahkemenin sonucu belli olmadan tahliye islemlerinin yapdmasmm yasal olmadığım iddia ettiler. (Fotoğraf: Erzade ERTEM) B U U N Mûzıkal algılama beymdenssd gerçekle^yoı? GUZELLİĞİN DEĞİŞMEZ SABİTİ: BOYKALÇA ILİŞKİSİ C u m h u r i y e t ' l e b i r l i k t e THY> zamh uçmayı seviyor Türk Hava Yollan 5 ay sonra yeniden bilet fiyatlanna zam yaptı. Yeni fiyatlar 14 temmuzdan itibaren geçerli olacak tstanbul Haber Servisi - Türk Hava Yollan (THY), iç hat bilet fiyatlanna yüzde 30.4 ile yüzde 94.4 arasında değişen oranlarda zam yaptı. THY'den yapılan açıklamaya göre, en düşük zam yüzde 30.4 ile Ankara-Van, en yüksek zam ise yüzde 94.4 ile Istanbul-Kayseri seferlerine yapıldı. THY, yeni fiyatlann 14 temmuzdan itibaren geçerli olacağmı bildirdi. Bu yıl yeni başlayan lstanbul-Bodrum seferleri 4 milyon lira olarak belirlenirken lzmir-Antalya arası 1 milyon 800 bin liradan 3 milyona, Izmir- Adana arası ise 2 milyon 100 bin liradan 3 milyon 500 bine çıkanldı. THY bundan önce en son 31 Ocak 1995'te zam yapmışh. BORSA ûDün 4&233JI1 öncekı 48.086-81 OOLAR Oün 43.7S0 öncekı 43.900 MARK ûDün 31^75 Önceta 31.500 ALT1N Dün S47J00 Öncekı 549.500 THY'NÎN YENİ FÎYATLARI • 17. Sayfada Genelkurmay: 8. madde kalsuı • Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ahmet Çörekçi, Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesinin olduğu gibi kalması gerektiğini söylerken teröre karşı sürdürülen mücadeleye işaret etti. Çörekçi, lran'da PKK militanlanmn banndığı çadırlan saptadıklannı anlatırken milttanlann Urumiye yakınlannda bulunduklannı ifade etti.Genelkurmay Başkanlığı, Yunanistan'm karasulannı 12 mile çıkarma girişimlerini, muhtemel bir savaş gerekçesi olarak nitelendirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Genelkurmay Baş- kanlığı, Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 8. madde- si ile ilgili yapılması tasarla- nan değişiklik konusunda "olumsuz" görüş belirtirken Genelkurmay 2. Başkanı Or- general Ahmet ÇörekçL PKK terörüne karşı mücadelenin sürdüğüne dikkat çekerek, bugünkü durumun sürmesi halinde TMY'nin 8. madde- sinin olduğu gibi kalmasın- dan yana olduklannı açıkla- dı. Çörekçi. "İnsan haklan vedemokrasi elimizi kolumu- zu bagjryor" dedi. Genelkurmay, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede "tehdit smyaUeri" olarak al- gılanması gereken istikrar- sızhklar yaşandığına dikkat çekerken Yunanistan'm 12 mil girişimlerini, "iki ülke arasında muhtemel bir har- MArkasıSa. 17,SiL l'de GÜNDEM Turner öldü Kümlr Servisi - Amerika- lı "sanşın bomba" Lana Turner, önceki gün, Los An- geles yakınlanndaki evinde, 75 yaşmda öldü. Ölüm döşe- ğinde yıldızın yanında olan kızı Cheryl Cr»ne, basına yaptığı açıklamada, annesi- mArkasıSa. 17,Sü.l'de MUSTAFA BALBAY Genelkurmay Brifingi... Genelkurmay Ikıncı Başkanı Orgeneral Ahmet Çörek- çi başkanlığında bir heyet, dün 14 gazeteden 27 Ankara temsilcisi, yazar ve savunma muhabirine üç saat brifing verdi. Org. Çörekçi'nin kısa bir açış konuşmasından sonra dört yüksek rütbeli subay, şemaîar, haritalar eşliğinde Türkiye ve dünyadaki sön stratejik gelişmeleri, PKK ile mücadete- de gelinen noktayı anlattı. Verilmek istenen mesajlan birkaç bölüme ayıralım. Ön- ce "genel mesajlan" satır başlarıyla aktaralım: - Soğuk savaş dönemiyle beliren banş umutlan kısa sür- MArkosıSa. 17,Sü.3te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog