Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Konut, taşıt, iş ve her türlü ihtiyacınız için... Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI " D a h a U y g a r B ı r Y a f a m I ç J n " Cumhu (kredilerihizle Van yanınızida... JD a h a U r | ı r B ı r Y» J a m V İ i n J72. Yl SAYI g>416/16800 KURUCUSU: YIMU8 WH ff924-1945) BdŞfflZAffl; BMBh MMİ (1945-1991) M5MU Sivifler Sırp hedefi• Saraybosna'yı havan topu ve makineli tûfek ateşine tutan Sırplar, Birleşmiş Milletler tarafından kınandı. BM Koruma Gücü Komutanı Rupert Smith, saldınyı 'hain ve kabul edilemez' olarak nitelendirdi, ancak BM'nin bu saldınya karşılık verip vermemekte kararsız olduğu belirtildi. • Kent merkezindeki Holiday Inn Oteli ile Fransız ve Ukraynalı Koruma Gücü'nün kışlalan civannda da havan topu atışlan olduğu belirtildi. Onceki gün bombalanan ve 10 kişinin öldüğû, 40 kişinin de yaralandığı Butmir banliyösüne, gece boyunca da havan toplan düştü. Bombardımanın, kentte 1992-1993 yıllannda yaşanan çatışmalar kadar yoğun olduğu bildiriliyor. • 9. Sayfada Italya'da solıuı zaferî • Italya'da pazar günü yapılan eyalet ve belediye seçimleri, merkez solun zaferiyle sonuçlandı. Merkez sol adaylar, 54 eyalette yapılan başkanhk seçimlerinin ikinci turunda, 48 eyalette başkanlıklan ele geçirdiler. • Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin merkez sağ koalisyonu Özgürlük Ittifakı ise, yalnızca 6 eyalet ve üç büyük ilçede seçimi kazanabildi. • 9. Sayfada Türkdostu başkan • Fransa'da 5. cumhuıiyetin 5. Cuıtılıurbaşkanı seçilen Jac(|iıes Chirac, scçinı zaferi sonıasında "Tüm Fransı/ların başkanı olacağım" dedi. • Chirac'ın Türkivc'mn sivasal konuımınu iyi bildiğini ifade eden diplonıatik çevneler, kendisinin Türkive'ye k > üklenmediğine* dîkkati çekivoriar. MİŞaPERLMANuı Daberİ H. sayfada Anayasa Mahkemesi Başkanr Yel Güngör Özden, Cumhuriyet'e açıkladı: Yeııîtloıı acla>mı• Anayasa Mahkemesi Başkanı Güngör Özden, yoğun eleştirilerine hedef olduğu '2. cumhuriyetçileri' sert bir dille eleştirirken "12 Eylül döneminde susup hiç ses çıkarmayan, nabza göre şerbet veren, araziye uyan ve arada sırada süslü sözlerle, oradan buradan alıntılar yaparak bilgiçlik, kahramanlık taslayan bu insanlar, ortaya çıkıp bana çatıyorlar" görüşünü dile getirdi. EVtNGÖKTAŞ ANKARA - Görev süresi dolan Anayasa Mah- kemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, yaş had- dinden emekli olmasına 2.5 yıl bulunduğunu anımsatarak. "Seçflirsem ülkeme hizmet ederim, seçüemezsem evimde istirahat ederim" sözleri>- le yeniden aday olduğunu açıkladı. Özden. görev süresi boyunca hedefolduğu eleştırilen değerlen- dirirken 'önce insan, sonra yurttaş, sonra Müslü- man' olduğunu. çok konuşmadığını. ancak 'so- rumlu bir yurttaş olarak, ulusunu uyardıgım' an- lattı Yoğun eleştınlenne hedef olduğu •ikinci cumhuriyetçileri' darbe dönemlerinde 'araziye uymak'la suçlayan Özden, "12 Eylûl döneminde susup hiç ses çıkarmayan, nabza göre şerbetveren, araziye uyan ve arada sırada süslü sözJerle, ora- dan buradan alıntılar yaparak bilgiçlik, kahra- mArkasıSa.l7,SiLl'de Tatronİar kulübü', ekonomideki kötü gidişin faturasmı siyasilere çıkardı TUSIAD: Iiderler diktatör• Milletvekillerini "robot", adlannı vermediği parti liderlerini de "diktatör" sözcükleriyle niteleyen "patronlar kulübü", ekonomideki kötü gidişin bütün sorumluluğunu yüklediği siyasilere veryansın etti. • TÜSÎAD'ın raporunda "karizmatik liderler" "iktidarlanm kişiselleştirmek"le suçlanırken "Milletin vekilleri, parti disiplini neticesinde robot durumuna gelmişlerdir" sözleri kullanıldı. ANKARA (ANKA) - Ekonomideki olumsuz gıdişe sınırlenen Türkiye Sanayici ve Işadamlan Derneği (TÜSlAD) bu yoldaki sorumluluklan nedeniyle sıyasetçıleri eleştin yağmuruna tuttu. TÜSİAD, siyaset ve sıyasetçıleri değerlendirdiği raporunda milletvekillerine "robot", lıderlere de "diktatör" yakıştırması yapü. lsım vermeden "karizmatik Hderleri" de iktıdarlannı kişiselleştirmekle suçladı TÜSİAD, "21'inci Yüzyd İçin Yeni Bir Devlet Modeline Dogru" adıyla hazırladığı raporunda, siyasetçileri yerden yere vurdu. Raporun, devletin büyümesinm olumsuz sonuçlannın anlatıldığı bölümünde bu sonucun oluşmasında siyasetçilerin sorumluJuldan değerlendirilirken, Türkiye'deki siyaset, "fktidann KişJseUeşmesT, "Parti DisipUnT ve "Lider Diktası" başlıklanyla ele alındı Partılerde "disiplin uyguJaması" adı altında mıllervekıllennin, siyasi parti genel başkanlannın her istediklerinı yerine getiren kadrolar haline getırildikleri belirtılen raporda, "Parti disiplini neticesinde günümüzde milletin vekilleri adeta birer robot haline getirilmişlerdir. Parti disiplinine uvmavarak özgür düşüncelerini ve eteştirflerini ortaya koyan miuetvekilleri pasifıze edilebilmekte ve hatta bunun müeyyidesi partiden ihrac etmeye kadar uzanabümektedir" deniidi. Raporda mılletvekılleri, partilenn yapılanmalan ve siyasi ışleyişin yanı sıra, siyasi parti liderlen de TÜSlAD'ın eleştınlennden nasibını aldı. Özellikle medyanın katkılanyla yaratılan karizmatik liderlerin "insanüstü yaraüklar" gibi sunulmaya çalışıldığı belirtilen raporda şöyle denildı: "Karizmatik Kder adeta putfaştınlabümekte ve büyük kurtancı oiarak görülmektedir. Çağdaş demokrasilerde görülen siyasal yoziaşma tüıierinden birisi de iktidann böylesine kişiseUeşmesi olgusudur. Yürütme organınm güç ve vetkilerinin ve takdir hakkının genişlemesi, zaman içerisinde iktidann kişiseUeşmesi olgusunu gündeme getirmektedir. tktidann kişiseUeşmesi, mevcut müesseselerin geri planda kalarak alınmış karariann bir kişiye, Kdere atfedilmesi ve tüm devlet idaresinin bir tek kişi tarafından temsil edildiginin kabul edilmesi demektir." 23 YIL SONRA DENÎZ 'Onlar' yeni bir dünya istiyordu • '68 kuşağı yeni bir dünya kurmak istiyordu. Ütopyalan vardı, cesareti ve atılganlığı vardı. En önemlisi umutlan vardı. Deniz Gezmiş, işte böyle bir kuşağın öncüsüydü. • Şu kirlenen dünyada, şu çürüyen dünyada onun ideallerine, onun saf atılganhğına, onun çıkar gözetmeyen özverili duyarlığına ne kadar çok ihtiyacımız var. OML ÇAUŞUR nz*M4. Sayfada MEYDANLARDAANAP'AİLGİ ~ Karadenizlinin umuda yolculuğu • ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın 3 günlük Karadeniz gezisi halkın büyük ilgisiyle karşılandı. Ürettiği malın taban fiyatının düşük kalması, geçim derdi, Karadenizliyi sokağa dökmüş durumda. Hiç durmadan yağan yağmura rağmen dolan meydanlar Mesut Yılmaz'ı sevindirdi. • Bölgeyi ve sorunlannı iyi bilen ANAP lideri Yılmaz durumdan memnun. Cumhurbaşkanı Demirel'in "Benim işçim, benim köylüm..." diyerek işbaşına geldiğini ve vaatlerini yerine getirmeden kaçtığını söyleyen Yılmaz, Çiller'i de "beceriksizlik"le suçluyor. YUSV ÖOiUtm haberf • 5. Sayfada ŞAMPtYONDAN DESTEK - Türkiye Birinci Futbol Ligi'nm bitnıesine iki hafta kaia şampıyoniuğunu ılan eden Beşiktaş Futbol lakımı. Gaziantepspor fle yapüğı karşılaşmava, devlet yetkttOerinin aksine Tûrk Hava Kurumu'na destek veren bir pankart üe çıkb. (Fotoğraf: MUSTAFA ERSOY) THK, deri toplamada yalnız kaldı Trîlyonluk pazar Kurban derisi toplamaya yetkili tek kuruluş olan THK, devletten beklediği desteği bulamadı. Demirel, Çiller ve Menteşe'nin ardından CHP lideri Çetin'in de kurban denlerinin istenilen yere verilmesi görüşünde olması, trilyonlarca liralık pazardan pay kapmak isteyenleri cesaretlendirdi. • 3. Sayfada Devlet tatile çıktı Bayram tatilini geçirmek için 5 gün önce Kemer'e giden Demirel, günlerini tekne gezintisi yaparak geçiriyor. TBMM Başkanı Cindoruk'un, bayramın ikinci günü Antalya'ya giderek Demirel'i ziyaret etmesi beklenirken Başbakan Çiller, Paris ve Moskova programı ardından teknesiyle mavi yolculuğa çıkacak. B 3. Sayfada Cüvenlik önlemleri 9 günJük bayram tarili nedeniyle büyük kentlerde ve tatil yörelerinde Emniyet birimleri yoğun önlemler aldı. Istanbu] ve Ankara'da kent merkezleri boşalırken Ege ve Akdeniz sahil şeridi yerli turist akııuna uğradı. Meteoroloji yetkilileri, tatil boyunca tüm yurtta havanın ısınacağı müjdesmi verdiler. B 3. Sayfada DEMİREL: Bab, PKKile diyalog istiyor • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, dün akşam 32. Gün haber programında gelişmelere ilişkin sorulan yanıtladı. Demirel, Batı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK ile diyalog kurmasını istediğini söyledi. • Cumhurbaşkanı Demirel, Mehmet Ali Birand'ın, "Çiller'i kıskanıyor musunuz" sorusuna, "Niye kıskanayım. Kimseye rakip değilim" yanıtını verdi. Demirel, Cumhurbaşkanlığı makamında olması nedeniyle her türlü tartışmaya giremediğini belirtti. • 77. Sayfada PTT^NtN T'Sİ Çffler satmadan parasını alacak • Başbakan Çiller, telekomünikasyon hizmetleri için "acil satış" formülüyle pazarlık sürecini başlattı. Çiller'in talimatı üzerine, Türk Telekomünikasyon A.Ş., haziran ayında T'nin hisse senetlerine dönüştürülebilecek tahvil ihracı yapacak. • Türk Telekom A.Ş. tarafından satılacak 3.5 milyar dolarlık tahviller, yıl sonunda T'nin hisse senetleriyle değiştirilecek. "Borç senedi" olan tahvillerin satışıyla Türk Telekomünikasyon A.Ş., hisse satışından önce uluslararası piyasalarda borçlanmış olâcak. ESRA YBBTh İBfceri • 7. Sayfada KREDl NOTUNA YENİ SEÇENEKB 6. Sayfada YATIRIM KOŞULLU 'SIFIR' ZAM • 7. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKÎ GERÇEK Cslup?.. Divlet Bakanımız ve Hükü- meiSözcüsü Yıldınm Aktu- na'nn Yunanistan'da uğradı- ğ«s>ldırı, hırçın komşumuzun t>i yık ayıbıdır. Bu gibi durum- l a j a Türkiye'nin gerekli tep- kivijöstermesi de doğaldır. •AÎcak bu tepkiyi gösterir- ken unutamayacağımız ölçü- lerin varlığına dikkati çekmek istiyoruz. Ulusal davalarımızı ve bütün ulusun paylaşacağı duygulan bir parti veya bir ki- şi adına kullanmaya kalkmak, fırsatçılık sayılabilecek bir si- yasettir. Ne yazık ki Başbakan Çil- ler'in Edirne'de düzenlenen mitingdeki üslubu, ulusal tep- kiye yakışmayacak görüntü- lerle doluydu. Bu mitingde Yunan bayrağı- nın yakılması da hoş bir şey değildi; Sayın Çilter'in konuş- ması, en yumuşak deyişle bir seçim mitıngine belki yakışa- bilirdi. Ne demek istediğimizi daha iyi anlatabilmek için taribe başvuralım. 9 Eylül 1922'de Türk ordusu Izmir'e girdi. 15 Mayıs 1919'da Izmir'i işgal et- tikten sonra Anadolu'da ol- madık zulmü yapıp ocak sön- düren, cana kıyan, namusa saldıran Yunan ordusu denize dökülmüştü. MuzafferKomu- tan Mustafa Kemal Paşa'yı düşmandan kurtarılmış Iz- mir'de ağırlamak isteyenler, bu ziyaretinde ayağının altına yol halısı gibi Yunan bayrağı- nı serdiler. Ancak Mustafa Ke- mal'in kaşlan çatıldı: "Kaldınn • • • MArkasıSo. 17,Sü.9'da Imparator sarayı yok oluyor Bizans Imparatoru 4. Romanos Diogenes'e ait olduğu ileri sürülen Haramidere yakınlarındaki Aretas Sarayı, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. M Arka Sayfada Emekli, sendika istiyor Emekliler, DİSK Başkanlar Kurulu içinde bir 'emekliler komisyonu' kurarak ve bölge toplantıları düzenleyerek çalışmalannı hızlandırdılar. • 11. Sayfada Şaibeli seçime 11 mahkûmiyet Geçen yıl yapılan yerel seçimlerde kullanılan oy pusulalannın çöplüklerde bulunması nedeniyle açılan davalardan 13'ü sonuçlandı. 11 sandık görevlisi 'ihmal' suçundan 3'er ay ceza aldı. • 4. Sayfada BORSA oDun Işlemyapdma* Öncekı 51.227.43 DOLAR ûDun 42.500 öncekı 4Z300 MARK ûDun 31.050 Öncekı 30.900 ALTIN ûDun 536.000 Öncekı 535.500 Clinton Rusya'yı yine uyardı Clinton, Moskova'ya. iran'a nükleer teknoloji satışlanndan vazgeçmesi çağnsını yineledi. • 9. Sayfada Meclis, faili meçhullere duyarsız AGlT'in dikkate aldığı faili meçhul cinayetler raporu konusunda komisyon üyelerinden ANAP'lı Eyüp Aşık, hedefe vanlamadığını, bazı soru işaretleri bulunduğunu söyledi. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Savaş Bftti mi? İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 50. yılı, savaşın ta- rafı olmuş tüm ülkelerde kutlanıyor. Yedi gelişmiş ülke, di- ğer deyimle dünyanın yedi patronu, bugün Moskova'da bir araya gelecek ve "banşa" kadeh kaldıracak. İki mayıs- ta başlayan kutlamalar, bugün noktalanıyor. Ingilizler Hyde Park'ta bin güvercin uçurdu, Fransızlar Arc de Triomphe Alanı'nda barış şarkılan söyledi, Alman- lar Berlin'de "banş için" yürüdü, bugün de Moskova'da Kızılmeydan'ı bınlerce savaş gazisi dolduracak... llk bakışta muhteşem birtablo. Herkes aynı özlemi hay- kırıyor: • Arkosı So. 17, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog