Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

8 MAYIS 1995 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yazeks'i, noter aracılığıyla masaya oturmaya çağırdı Hava-îş, grevi bayram öncesi bitirmek istiyor fstanbul Haber Servisi - Hava-tş Sendikası, Havaş işyerinde 75 gündür süren grevi bayram öncesinde bitirebilmek için Yazeks firmasj işve- renlerini noter aracılığıyla bugün toplusözleşme görüşmesine çağırdı. Hava-Jş Sendikası Genel Merkez Yönetim Ku- rulu tarafindan yapılan yazılı açıklamada, Havaş işyerindeki grevin 75 gündür sürdüğû, grev sıra- smda Havaş'ı satm alan Yazeks Iç ve Dış Ticaret AŞ firması işverenlerinin olumsuz tutumlan ne- deniyle henüz toplu sözleşme görüşmelerine baş- lanamadığı belirtildi. Yeniden oluşan Havaş yö- netiminin, Hava-lş Sendikası'nın görüşmelere başlanması konusundaki tüm uyanlanna kulak tı- kadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer ve- rildi: "Bu nedenle ekte gönderdiğimiz noter tebligatı ile işvereni 8 mayıs pazartasi giinii sendikamızın genel merkezinde toplantıya çağınyomz." Hava-lş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin ve Genel Sekreter Mustafa Yağcı'nın noter aracı- lığıyla Havaş Genel Müdürlüğü'ne gönderdikleri çağrıda, Kurban Bayramı öncesinde grevin biti- rilmek istendiği belirtildi. Havaş hisselerinin yüz- de 60'ını satın alan şirketin yeni yetkilileri ile gö- rüşmek ve uyuşmazlık nedeni olan sorunlann çö- zülmek istendiği vurgulanan çağnda. "Her iki ta- rafi da memnun edecek olan grev uygulamasına son venmek, işyerierinizde huzuru ve kalıcı bir iş banşını birlikte tesis etmek isriyoruz. Bu nedenle yetkılilerinizi 8 Mayıs Pazartesi günü saat 11 .OO'de sendikamız genel merkezinde toplu iş sözleşmesi göriişmesine çagmyoruz" denildi. Bakanlık taslak hazırladı Tıbbi cihazlara denetim geliyor ERGÜNAKSOV ANKARA - Sağhk Bakanlığı, tıbbi cihazlann üretimi ve kullanımına denetim getiriyor. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü- ğü'nce hazırlanan "Biyoteknoloji Yönetmeliği" taslak metninde, tıbbi cihaz ve malzemenin kulla- nıcı ve hasta için bedensel bir tehlike oluşturma- ması gerektiği belirtilerek üretimde. tehlike riskini en aza indirecek tasanmın uyguianması istendi. Taslak, steril olarak kullanıma sunulan tıbbi cihaz ve malzemenin, ''kullan-at" tipi ambalaj içinde depolanması, depolama sırasında steril durumunu koruması ve uluslararası kabul görmüş bir yön- temle sterilize edilmiş olmasını öngörüyor. Sağiık Bakanlığı, tıbbi cihazlann kullanımı ile ilgili yasal boşluğu gidermek için çalışma başlattı. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Tevfîk A. Akıncıoğiu tarafindan hazırlanan taslak- ta, yönetmeliğin amacı şöyle özetlendi: "Hastalıklann ve bedensel bir hasann ya da özü- Operasyonlarda 7 tabanca ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi IBDA/C üyesi 9 kişi yakalandı İstanbul Haber Servisi - fstanbul'da yasadışı Islami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İB- DA/C) örgütüne yönelik gerçekleştirilen operas- yonlarda. çok sayıda bombalama olayına kanş- tıklan belirlenen 9 kişi; 7 tabanca. 2 el bombası ve bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeyle birlikte ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücade- le Şubesi'nce yapılan açıklamada, Gaziosman- paşa ve Fatih semtlerinde 9 ayn yere bomba ko- nulması, 8 ayn yere de molotofkokteyli ahlması olaylanna kanştıklan belirlenen yasadışı Islami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi örgütü üyesi Mehmet Gelgeç (30). Hidayet Taş (29). Mahmut Karaca (29). İlhan Harmanda (3İ), Osman Ha- kan Hira (24). Mustafa Yaşar (25), Mehmet Ga- liz Turan (28), Hasan Kapar (27) ve Yunus Van- lıoğlu (30) adlı kişilerin yakalandığı bildirildi. Açıklamada, yakalanan sanıkların evlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, 7 adet çeşitli çap ve marka tabanca, 2 adet el bom- bası. bomba yapımında kullanılan bol miktarda malzeme, bir adet bilgisayar ve bol miktarda ör- gütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada yakalanan 9 kişinin aşağıdaki ey- lemleri gerçekleştirdikleri bildirildi: -27 Şubat 1995 tarihinde Sultançiftliği'nde Agora Birahanesi'nin bombalanması. -27 Şubat 1995 tarihinde, Sultançiftliği'nde Türkiye Gazetesi bürosunun bombalanması. -16 Şubat 1995 tarihinde, Gaziosmanpaşa'da Pamukbank şubesinin bombalanması. -16 Şubat 1995 tarihinde Gaziosmanpaşa'da tmar Bankası şubesinin bombalanması. -17 Şubat 1995 tarihinde Fatih 'te Tekbir Gi- yim Mağazasfnın bombalanması. -17 Şubat 1995 tarihinde Fatih'te Ayayorgi Kilisesi'nin bombalanması. -17 Şubat 1995 tarihinde Fatih'te Yaysat Pa- zarlama Dağıtım AŞ Gameda Bölge Başbayili- ği'nin bombalanması. -28 Ocak 1995 tarihinde Vakit Gazetesi yazan Yaşar Kaplan'ın Gaziosmanpaşa'daki evinin önüne bomba konulması. -1 Mart 1995 tarihinde, Fatih'te Tekbir Giyim Mağazası'nın bombalanması. Yakalanan sanıklann aynca, 8 ayn yere molo- tofkokteylli saldında bulundukları, Denizli'de faaliyet gösteren "Mihir" adlı televizyon kuru- luşunun sahibi İskender EvTanasoğlu adlı kişiye karşı da eylem hazırlığında olduklan açıklandı. 72. yıla, okurlarla el ele girdik • Baştarafi 1. Sayfada Kabacalı tiyatro sanatçısı Mücap Ofluoğlu, edebiyatçı Adnan Özyaİ- çıner. yazar Tahsin Yücel. yazar Ce- vat Çapan. grafik sanatçısı Mengü Ertel. Uluslararası Plastik Sanatian Derneği Başkanı Hüsamettin Koçan. yazar Canan Beykal. çızer Turhan Seiçuk. yazar Leyla Erbil. TYS Baş- kanı Atâol Behramoglu. şair ve yazar Necati Cumalı. yazar Nurer Uğurlu, SfDAD Başkanı Hüseyin Özkahra- man. gazeteci yazar Liitfii Oflaz. Hürriyet gazetesi yazarları Valçın Bayer veYalçın Pekşen'ın yanı sıra Cumhuriyet'in eski ve şimdiki çalı- şanları ile çok sayıda okuyucumuz katıldı. Telgrafla kutlayanlar Gazetemizin kuruluş yıldönümünü kutlamak amacıyla çiçek gönderen. faks ve telgraf çekenler ise şöyle: Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk. Başbakan Tansu Çiller, Dışişleri Bakanı Erdal İnönü. Çalış- ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ay- dın Güven Gürkan. istanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, İstanbul Beledi- ye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Cera Kozlu, Beşiktaş Belediye Baş- kanı Ayfer Atay, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztiirk, Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinsaya. Bahçelievler Belediye Başkanı Saffet Bulut Adalar Belediye Başkanı Can Esen. Türk-lş Genel Başkanı Bay- ram MeraL Çatalca Belediye Başka- nı Fırat Aykut. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Mehmet Domaç, Tariş Halkla iiişkjler Müdürü Meiıragt Şa- fcar Örs, tTÜ Vakfı-Twızm. Eğıtimi bölümü yöneticisi Şaban AIi Yaşa- roğlu. Oİrtay ve Ayla Akbal. tiyatro Eğitim-Sen açıkladi: 45 öğretmen sürgün edildiANKARA (Cumhuri- Giiner Oğuz Aksaray yet Bürosu)- Eğitim-Sen Tatlıca'da görevlendirildi. Genel Başkanı Yıldınm Elazığ: Cafer Demir Kaya, kamu çalışanları- Amasya, Mustafa El- nın 20 aralık iş bırakma veren Afyon. Sifaaddin eylemi sonrasında, hakJa- San Çankın. Ali Düzgün nnda soruşturma açılan Burdur, Suat Doğan sendika üyesi 45 öğret- Amasya, Hüseyin Koç menin sürgün edildigini Kütahya'ya sürgün edilir- açıkJadı. ken Kemal Sekven il dı- Eğitim-Sen Genel Baş- şında görevlendirildi. kanı Yıldınm Kaya'nın Denizli Babadağ Hacı verdiği bilgiye göre, sür- Mehmet Zorlu Lisesi öğ- gün edilen öğTetmenlerin retmeni Ali Koca Acıpa- adlan ve yeni görev yer- yam Dodurgalar llköğre- leri şöyle. tim Okulu'na. Babadağ İstanbul: Feshedilen Ortaokulu öğretmeni Ay- Eğit-Sen'in Genel Başka- şe Koca Acıpayam Lise- nı Ismet Aktaş'ın 16 si'ne. Mart 1995 tanhinde istifa Mardin. Abdullah De- ettiği varsayıldı. mirtaş Gaziantep'e. Nev- Nurhan Akyöz. Gazi- zat Zengin Yozgat'a atan- osmanpaşa dt. 23 Nisan İl- ». Eğitim-Sen Genel N i t d e : Y u - k o k u - Raskanı YılHınm s u f K e n a n DdaKallI I llUllllil -r~ • -ı _> î«"n d a "Q ? Kaya, kamu s ^ a '" Mart 199? , J , , „ § lr| a- tarihinde Çalışanlannın 20 M u ş : Ş e . Giresun Ça- aralık iş bırakma rafettin Ti- nakçı Ege- eylemi sonrasında ren üşak. köy iikoku- ^ haklannda 1 N e r m i n D u r - lu'na sür- soruşturma açılan gün edildi. sendika üvesi 45 1"" öîretmen zon. Şakir Söylemez de Tokat'a sür- gün edildi. Z o n g u l - Cazetemizin 72. kuruluş yıidönümü, merkez binamızın bahçesinde yapılan törenle kutlandı. Kııtlama töreni- mize katılan Adakt Bakanı Mehmet Moğultay, eski ANAP İstanbul Büyükşehir Beledivesi başkan adayı İlhan KesicL, Yönetim Kurulu Başkanımız Alev Coşkun'la bir süre sohbet ettL sanatçılan Yıldız Kenter ve Şükran Güngör, Türk-Irak Dostluk Dernegi, MEES Ltd. Şti. ve çalışanları, Yksuf Bozkurt Özal. Mehmet Çiftçi. Gü- lender V ılmaz, Nihal Yakşi, Osman Yüksd Birinç, Semra Tüten, Ceyhun Çetinkava. Halis Korkmaz, Ayşe Ar- dıç. Gürkan Önder, Selçuk Ozrürk, Sedat Balcı, Selami Balkan, Halil Türkan, Zonguldak Barosu Başkanı Kaya Taşçakmak, Yonsan Muhasebe Servisi "nden Mehmet Cansever, Su- na Biçeroğlu. PC Magazin Dergisi Türkiye Editörü Tımur Sırt Darüla- ceze Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 1. Cahit Özden, Doğu Makina Tica- ret ve Sanayi Ltd. Şti. adına tlker Telmen. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Nejat Ekrem Basmacı. CHP PM üyesi Perihan Ergun, Gazete Ya- yıncılan Bırligi Genel Sekreteri Bar- las Küntay. İsmaü Dirim, Meral Sa- raçbaşı. Ozgür Yurtbilir, Savaş Er- tunçer, Teoman ve Demet Ogın, Ah- met Eminoğlu. Saim Soydan, ADD Genel Merkeâ ANKA Haber Ajansı Yazıişlerı Müdürü Timur Türkan, UBA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Baki Özilhan. Show TV Haber Müdürü Mustafa Sağlamer. Milliyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü Salim Alpaslan, Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yal- çın, Türkiye tş Bankası Genel Müdürü Ünal Korukcu, Prof. Dr. Nuran Gökhan ve Sefim Gökhan öğretmenın görev yapt^iar, yerlerden a l l n a r a k S Ü r S Ü n edildigini açıkladı. gorevhyken d a k g oğrermen okullarının ku- A m a s v a , Mö b e ccel Kava ruluş yıidönümü olan 16 Bayburt. Necdet Ala Gök- martta okulda tiyatro ser- Ç ebe v ilçesıne gilediği için açığa alındı. Bitlis: Bahattin Kuşoğ- Muharrem Akın başka ı u Bılecik. Bülent Ağbay bir okula atandı. Erdoğan Afyon a. Arzu Şerefha- Al Battal Gazı tlköğre- noğlu da Mehmetçik ll- tim Okulu'na, Hakkı Ya- kokulu'na sürgün edildi. vaş Cemıle Çopuroğlu li- Çanakkale: Alaattin köğretim Okulu'na. Ali Çuplak Gökçeada Ana- Budak Ergenekon llko- dolu Lisesı'nden Çan Eti- kulu'na. Mehmet Yetkin li Ortaokulu'na. Hayri Faruk Demirbag likoku- Çetin ve Hüseyin Beyte- lu'na, Zabit Vurdu Zii- kin Bayramiç Endüstri beyde Hanım llköğretim Meslek Lisesı'nden Çan Okulu'na, Mert AUYeşil- Etili Ortaokulu'na. Talat ynrt da Ergenekon llko- Öztörk Gelibolu Sağlık kulu'na sürgün edildi. Meslek Lisesi'nden Çan Ankara:"Mehmet Ak- Sağlık Meslek Lisesi'ne. çasoy ve Alper Öztiirk Fikret Arman Bayramiç hakkında açılan soruşrur- Endüstri Meslek Lise- ma devam ediyor. Şule si'nden Tevfikiye Orta- Cnsaldı. Akdere flköğre- okulu'na, Fikret Özgen tim Okulu'na atandı." de Çan Küçüklü Balıkesir: Bedri Arık Kövünden Bursa'ya sûr- Tokat'a sürgün edilirken gün edildi. rün tanısında, önlenmesinde, izien- mesinde, tedavisinde, anatomik bir oluşumun ya da fizyolojik bir işle- min incelenmesinde, değiştirilme- sinde ya da oluşum-işlemin yerini almada. doğum kontrolünde kulla- nılan, etkisini farmakolojik, meta- boük yoUardan göstermeyen, \iicut içinde ya da dışından uygulanan Obbi cüiaz ve malzemelerin üretimi, dağıtımı, kullanımı ve denerimine ilişkin kural ve esaslar düzenJemek- tir." Taslak metninde. tıbbi cihazlann ve malzemenin üretimi, kullanımı, dağıtımı ve denerimine ilişkin ola- rak belirlenen kural ve esaslar şöy- le sıralandı: - Tıbbi cihaz ve malzeme, kulla- mcı ve hasta için bedensel bir tehli- ke oluşturmamalı. - Üretimde, tehlike riskini en aza indirecek tasanm uygulanmalıdır. - Üretimde kullanılan malzeme De biyolojik dokular, hücreier ve bi- yolojik sıvılar arasındaki biyo- uyumluluk derecesi, kullanım ama- cını bozmadan, teknik açıdan en yüksek düzeyde otanabdır. Quest For . II Time 1 EXPLORERS REQÜIRED Explorers required for a special discovery tour of Europe. A team of four wilJ be eathered to travel (20th June - 25th July 1995) on the "istanbul - Oslo - Brindisi - İstanbul" route, by a specially designed motor-caravan, to follovv the footsteps of the Turkish culture. The team will consist of a director/pUot, a navigator/co-püot, a photographer/cinematographer and a production assistant The memories and photos of the tour wül be published in a leading holiday/travel magazine and a TV programme will be broadcasted oo one of the major naüonal TV channels. Fluency both in English and German is necessary for those team members with tents and camping equipments, vvho vvould lüce to participate in ihis attracüng adventure. Members vviJ] not be required to pay any travelling expenses and wilJ not be paid for thejob. Please send your CV with a recent photo, for job descriptions and conditions, to; EXPLORER PK 38, YENİ LEVENT 80624 İSTANBUL or fax to; (212) 264 43 92 or (212) 282 69 27. Mavi kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. ÎLKERKESKİN Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. ENGÎN AĞIR Hüviyerimi kaybettim. Hükümsüzdür. BAYRAM KARACA T.C. Kültür Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALES1 ATATÜRK KÜLTÖR MERKEZİ BÜYÜK SALON F. Lehar ŞEN DUL operet 3 perde Okestra Şefi: Serdar YALÇIN Sahneye Koyan: Aydın GÜN 9 Mayıs Salı saat: 20.00 ' 31 Mayıs Perşembe saat: 20.00 C. Orff CARMINA BURANA Offcestra Şefi: Serdaf YALÇIN Koro Şefi: Gökçen KORAY 10 Mayıs Çarşamba saat: 20.00 i 13 Mayıs Cumartesı saat: 15.30 G. Verdi NABUCCO opera 4 perde Orkestra Şefi: Michel SASSON Sahneye Koyan: Marek GRZESINSKI 11 Mayıs Perşembe saat: 20.00 ' 16 Mayıs Salı saat: 20.00 20 Mayıs Cumartesi saat: 15.30 G. Verdi AIDA opera 4 perde Orkestra Şefi: Michel SASSON Sahneye Koyan: Yekta KARA 18 Mayıs Perşembe saat: 20.00 KONSER SALONU K. Ludvvig BİR TENOR ARANIYOR müzikal komedi 2 perde Sahneye Koyan: Adrian BRINE Mûzık Yönetmeni: Serdar VALÇIN 12-19-26 Mayıs Cuma saat: 19.00 T. Egner KARANFIL KOY çocuk müzikali 2 perde Sahneye Koyan: Sûmeray ARIMAN Muzık Yönebneni: Aydın KARUBEL 13-20-27 Mayıs Cumartest saat: 11.00 BILETLER ATATURK KULTUR MERKEZİ OIJELERINDE SATILMAKTADIR. A.K.M. Gife Tel: (O2I2| 2SI 10 2] / 251 56 00 (7 H<l| 254 T.C. Kültür Bakanlığı İSTANBUL DEVLETOPERAVE BALESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BÜYÜK SALON F. Lehar ŞEN DUL operet 3 perde Orkestra Şefi: Serdar YALÇIN Sahneye Koyan: Aydın GÛN 9 Mayıs Salı saat: 20.00 ' 31 Mayıs Perşembe saat: 20.00 C. Ortf CARMINA BURANA Orkestra Şefi: Serdar YALÇIN Koro Şefi: Gökçen KORAY 10 Mayıs Çarşamba saat: 20.00 13 Mayıs Cumartesi saat: 15.30 G. Verdi NABUCCO opera 4 perde Orkestra Şefi: Michel SASSON Sahneye Koyan: Marek GRZESINSKI 11 Mayıs Perşembe saat: 20.00 /16 Mayıs Salı saat: 20.00 20 Mayıs Cumartesi saat: 15.30 G. Verdi AIDA opera 4 perde Orkestra Şefi: Michel SASSON Sahneye Koyan: Yekta KARA 18 Mayıs Perşembe saat: 20.00 KONSER SALONU K. Ludvvig BİR TENOR ARANIYOR müzikal komedi 2 perde Sahneye Koyan: Adrian BRINE Muzık Yönetmeni: Serdar YALÇIN 12-19-26 Mayıs Cuma saat: 19.00 T. Egner KARANFİL KÖY çocuk müzikali 2 perde Sahneye Koyan: SOmeray ARIMAN Müzik Yönetmeni: Aydın KARUBEL 13-20-27 Mayıs Cumartesi saat: 11.00 BILEREB ATATURK KULTUR MERKE2I GIŞELERINDE SATILMAKTAOIR. A.K.M. GijeTel: (0212) 25! 10 23 / 251 56 00 |7 Hat| 25» Gelia HĞİLÎ magazâlanna hMkpı gerçek çizgileti ile buhışun Bff fonn doidumc te sa oe M Alıjvetişlerjmâ faiçbir peşinaî NtorıderiniB birwarM adao ba^arak 4 eşit abiî ileger^kleşta'a. -*M\ hıiü'M frfrr hirhir v.ıâf hrk Eğer nâkiî öderseniz %15" ük Hir LtrffriîEden de raR KİĞILI KBEDİ KARTLARI MERKEZİ : İstıfcial Cad. No. 56 Beyoğlu-ISTANBUL Tel: (0212) 251 91 10 - 251 54 86 BEYOĞLU KtĞILI: jstiklal Cad. No. 56 Beyoğlu-İSTANBUL Te! : {0212) 245 25 14 - 15 AJOKERKEZ KİĞ(LI:No. 217 Etiler Te! : (0212) 282 01 57- 58 CAPİT(XKÎĞfLÎ : No.32 Aüunizade Tet: (0216! 391 18 81-82 GALLERIA KİĞILI : Kat: 2 No, 302 Ataköy Tel : (0212) 560 57 95 - 96 SEFAKÖY KİĞILI : Kırazcı SoK. No 6 Tel : (0212) 624 03 77 - 82 KtĞHJ kredı kanıra sahip olımak istiyonjm. Başw«u formunû Btfen acfresime gönderiniz. ( C -1 / 5 - 96) Adım : Soyadım : Ev adresim : Tetefonutn (ev): İş adresim : (tş): Imza .-İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog