Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 MAYIS 1995 PAZARTESİ HABERLERIN DEVAMI Memurun yazı sıcak • Baştarafı 1. Sayfada ıçın ginşımde bulundu 31 memur sendıkasından olu- şan (Camu Çalışanlan Sen- dıkalan Konfederasyonlaş- ma Kurulu (KÇSKJC), kamu çalışanlanna orgütlenme oz- gürluğu tanıyan ve Turkıye tarafından onaylanan 87 \e 151 sayılı ILO sozleşmele- nnın ıç hukukta >aşama ge- çınlmedığını ILO'ya rapor halınde sunma karan ald\ 1 Mayıs'ın ardından, sı- cak bır >aza hazırlık ıçın kollan sıvayan kamu çah- şanlan, yenı eylem takv ımı- nıoluşturdu Buna gore 15- 19 mayıs tanhlen arasında halk ve kamu çalışanlanara- sında ımza kampanyası baş- latarak toplusözleşme ve grev haklanna destek araya- cak olan memurlar, 22-26 may ıs tanhlen arasında top- lanan ımzalan TBMM'ye sunacaklar Imza kampan- yası suresınce tum ışverle- nnde, yakalanna "Toplusöz- leşme ve gre> hakkınıı isti- yorum'" ve "Ben sendıka üyesiyim.yasen?'' yazılı ko- kartlar takacak olan kamu çahşanlan, TBMM Başka- nıHüsamcttinCindoruk un yanı sıra. sıyası partı temsıl- cılen ıle goruşecekler 29 mayıs - 2 hazıran tanhlen arasında. basının sendıkal mucadeleye desteğinı sağla- mak ıçın gınşımlerde bulu- nacak olan kamu çahşanla- n gerekh ıç hukuk duzenle- melenne ılışkın somut adımlann atılmaması duru- munda. hazıran ayı ıçınde ış bırakma eylemı yapılması- nı planlıyorlar Halen^TBMM Sağlık ve Sosyal Işler Komısyo- nu'nun gundemınde olan \e goruşulmek ıçın sırada bek- leyen kamu çalışanlan yasa tasansının TBMM Genel Kurulu'nda goruşulmeye başlandığı tanhte Meclıs te olma kararını alan memur sendıkalannın yönetıcılen. sendıkal ıstemlennı ıçerme- yen bıryasanın çıkanlması- nı onlemek ıçın ulke gene- hnde ış bırakma eylemı ya- parak TBMM'ye yuruye- cekler Eylem takv ımıne go- re aynca, 17 mayısta tstan- bul 'da "Lluslararası Antiaş- ma ve Sozleşmelerin İç Hu- kuktaki ^eri" konulu bır sempozyum duzenlenecek 27-28 mayıs tanhlennde. Is- tanbul, Eskışehır. Ankara. Izmır. Adana, Malatya, Sı- vas. Trabzon \e Antalya'da bolge toplantılan yapılacak Çiller'den şeriatçıya H Baştarafı 1. Sayfada luşun kapı kapı dolaşıp deri toplamasına mani olmakta- dır. PKK ve Hizbullah'ın de- ri toplamasını mutlaka en- gelleyeceğiz'' dedı Zaman gazetesının dunku sayısında manşetten yer alan habere gore Başbakan Çıl- ler "Herkes kurban derisi- ni gonlundekı vereversin. En güzeli de budur" goruşünu bıldırdı <\ynı habere gore Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel de "Deri, kurbanın sahibinindir. Devlet kurban derisine kanşama7" açıkla- masında bulundu Demırel ve Çıller'ın haberde yer alan goruşlen konusunda Cum- hurbaşkanlığı ve Başbakan- hk"ça bır açıklamada bulu- nulmadı Turkıye genehnde kok- tendıncı vakıflar ıle yurtla- nn yardım toplama kampan- yalan da bayram yaklaştık- çahızlandı ^nkara'nıntüm semtlerınde Mıllı Gençhk Vakfı ıle '\kyazih Vakfı baş- ta olmak uzere onlarca kuru- mun uyelerı evlen bırkaç kez dolaşarak kurban densı ıçın lıste oluşturmayı surdu- ruyor Cumhurbaşkanı pemırel ıle Başbakan Çıller'ın açık- lamalanna karşın İçışlen Bakanı Nahit Menteşe ıse den toplanmasıyla ılgılı ge- nelgede, yonetmelık hu- kumlennın anımsatıldığına dıkkat çektı Yurttaşlann kurban denlennı ıstedıklen kışı ya da kuruluşa \ ermele- nnde yasal bırengel bulun- madığını \urgulavan Men- teşe. " Yonetmelık, önune gelen kuruluşun kapı kapı dolaşıp deri toplamasına mani olmaktadır. Voksa kişi- ler istediği kuruluşa \e\a kimseve kurban derilerini verebüir" dedı Menteşe. teror orgutlen- nın yardım toplama çabala- nna değınırken "PKK ve Hizbullah gibi yasadışı or- gütlerin deri toplamasına mutlaka engel olunacakrır. Bu orgütlerin flnans kayna- ğı uyuşturucu madde kaçak- çıuğıdır,vatandaşlardan teh- 7PKKTİ öldürüldü DİYARBAKIR (\A) - Guneydoğu'da guvenlık kuvsetlennce surdurulen operasyonlarda. 7'sı olu 10 teronst ele geçırıldı. 3 tero- nst de teslım oldu Olağanustu Hal Bolge Valılığı'nden yapılan açık- lamay a gore. bolgedekı ope- rasyonlar sırasında kar^ıla- şılan teronstlerle çıkan ça- tışmalarda, Hakkân nınÇu- kurca ılçesı Kubbe Tepe mevkıınde 3, Şımak'ın Be\ - tuşşebap ılçesı Hısarkapı bolgesınde 3. Bıtlıs ın Mut- kı ılçesı Yukankovunlu Ko- yu'nde de 1 teronst olu ele geçınldı Beytuşşebap ılçe- sı Hısarkapı bolgesındekı çatışmada ıse 3 teronst yara- lıolarakyakalandı Operas- yon bolgesınde yapılan ara- zı aramalannda. teronstlere aıt 8 uzun namlulu sılah. bır roketatar çok mıktarda mer- mı, bırtelsızıle 20 kılogram esrar bulundu Nutus cuzdjnlanmızı kajbettık hukumsU7dur HTM4 T GULDE\ 7 ditle haraç almaktır. Bunu önlemek dev letin gorevidir " dedı Denlenn THK dışındakı kurumlara \enlmesı devle- tın KDV ve gelır vergısı kay- bına da neden oluyor Den Sanayıcılen Dernegı'nın ve- nlenne gore. 1993 yılında ulke genehnde kesılen 4 mılyon kurbandan sadece 699 bın 743'ünun densını THK toplayabıldı Buverıleregore. 1993 yı- lında THK dışındakı ku- rumlara gıden 3 mılyon 300 bın denden de\letın. done- mın rakamlanna gore 36 8 mılyar hra KDV 61 4 mıl- yar lıra gelır vergısı kaybı oldu 1994 yıhndada THK dışındakı kurumlann topla- dığı denlerden. devletın 247 5 mılyar lıra KDV 330 mılyarlıra gelırvergısı kay- bının olduğu belırtıhyor Aynı venlere gore 1986- 1994 yıllannı kapsayan do- nemde dev letın sadece kur- ban densınden toplam vergı kaybı 1994 yılı rakamlanna gore 5 2 tnlyon lıraya ulaşı- yor G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada mış Bu rakamlara dıkkat edın " Bızde genellıkle bınlen bır şey soyle- yınce doğru mu yanlış mı dıye değıl de hangı nıyetle soyledı dıye bakıldığı ıçın, Demırel'ın değerlendırmelenne de kulp takıldı - Çiller'r çelmelemek ıstıyor. Çıller altta kalır mı, 'baba'dan ders alır mı9 Verdı tabıı yanıtını Demırel'ın basına karşı tutumu şoy- le Ayrım yapmadan herkesle konuşu- yor Soyledıklerı yanlış aktarılsa da ge- nellıkle tekzıp ve duzeltme mekanızma- sını ışletmıyor Bazılan "Vaktı çok, on- dan" dıyebılır, ama başbakanken de boyleydı Çıller'se tam tersı Çıller ıçın tek tum- celık bır tanım yapmak gerekırse, "özal'ın kadın ve sarışın olanı " Rahmetlı Özal yurttaşın zengınını, gazetenın çok satışlısını seçerdı Çıller de oyle Başbakan, Demırel'e yanıtı, uç çok satışlı gazete aracılığıyla vermeyı yeğ- ledı Çıller her zamankı gıbı 'bırıncı te- kıl şahıs' konuşmuş "Ben yaptım, ben yapıyorum, ben yapacağım Muhur bende, ıstedığım yere basacağım Tür- kıye'yı zırveye çıkanp AB'ye sokaca- ğım " Yabancısı olmadığımız demeçler Ozal da, sık sık Turkıye'yı dunyada ılk ona sokardı, Adnyatık'ten gırer Çın Seddı'nden çıkardı Meclıs Başkanı Hüsamettin Cindo- Özal'ın Kadın ve Sarışım... ruk da arada bır yaptığı gıbı, "Aktıfsı- yasete yenıden dönme konusundakı duşuncelenm yenıden fılızlenmeye doğnı bır eğılım gostermeye başlamak uzere" açıklamasında bulundu DYP'nın Çıller kulubu buna ızın venr mı? 'Tansu anamız'a alternatıf haa, duymayalım bır dahaa. Sana mokasen değıl pıjama lazım Tabıı slogan sıyasetının unutulmaz polıtıkacısı yanıtı anında verdı "Yalaklardan ve salaklardan uzak du- run " Ben, DYP cephesınden de şoyle bır yanrt bekledım "Iğnesı takılmış plaklardan ve boy- nuzun gensınde kalmış kulaklardan uzak durun. " Tansu anamızı sanp sarmalamaktan zaman bulamamış olabılırler Demırel ve Cındoruk, bayramın ıkın- cı gunu Antalya'da buluşacaklar Ko- nuşacaklan çok şey olmalı Bız kendı- lenne bır bayram şarkısı armağan ede- lım "Bır zamanlar mazıye bak ne kadar şendık Ikı kışı omuz omuza venp dev bır orduyu yendık. Bınmız baba bınmız emanetçı Anadolu 'yu kanş kanş gezer- dık ömrumuzün son demınde kıratı bu vefasıza nasıl verdık.. " Zırvede bunlar olurken ana muhale- fetımız durur m u ' Bır salvo atışı da Yıl- maz'dan geldı "Ara seçım olmazsa sıne-ı mıllete do- nenz " Mıllette sıne kaldıysa donersınız Yılmaz, Çıller'ın "Seçım 96'da kımse heveslenmesın" sözlennı şoyle yorum- luyor "Baskın basanındır, seçım yakındır " Ana muhalefet lıden adım adım Ana- dolu'yu dolaşıp olası bır erken seçımın on hazırlıklannı yapıyor Toplumu şoyle bır çalkalıyor Hafta sonunda Yılmaz, Ordu'da hukumetı halka şıkâyet eder- ken, Çıller de Edırne'de yurttaşlara da- mardan Yunanıstan duşmanlığı verdı (Laf aramızda Yunanıstan'ın Aktuna'ya yaptıklan da lyı oldu Bıraz gundem de- ğ'Ştı) Çetin-Çiller çelişkisi Butun bunların yanında aslan sosyal demokratlar ne yapıyor^ Dun Çetin'le gorüştum Turkıye'nın gundemındekı sorunlan konuştuk Demokratıkleşme- nın bayram sonrasında mutlaka ger- çekleşeceğını soylerken, yanlış sayma- dımsa 10 kez, "kesınhkle" sozcuğunu kullandı Kamuoyu bu konudakı eksık- lıklerın faturasını CHP'ye kesıyor Çun- ku CHP'den bırşeyler beklıyor DYP'nın kendılığınden harekete geçmeyeceğını bılıyor. 18 Mayıs 1994,Çiller-Karayal- çın ıkılısının demokratıkleşme madde- lerını basına açıkladıklan tanh. 10 gun sonra tam bır yıl oluyor O gun venlen soz, "En geç eylul" du Çetın'ın, ara seçım AB'ye uyelık ve guvenoylaması konusundakı goruşlerı Çıller'den farklı Çıller "Ara seçım şart değıl" derken, Çetın, "Ara seçım yapıl- malı. Meclıs'e gelırse evet derız" dıyor Çıller, "1998'de AB'ye gırenz" derken, Çetın," lik çemberde yokuz Gerçekçı olalım" dıyor Çıller, 'Guvenoyunda acelem yok" derken, Çetın, "Bayram- dan sonra gundeme getırmelıyız" dı- yor Çetin'le goruşmenın ayrıntılannı dı- ğer sutunlanmızda bulacaksınız Ara seçım tartışması sadece anaya- samızın değıl sıyasetçılerımızın de "Al- lahlık" olduğunu gostenyor Anayasa- nın 78 maddesının en hassas bolumu şoyle "TBMM uyelennden boşalma olma- sı halınde ara seçıme gıdılır Ara seçım her seçım donemınde bır defa yapı- lır " Madde son derece açık Bır uye bıle boşalsa ara seçım zorunlu Zavallı ana- yasa yapıcıları bu maddelerı yazarken Ozal ve arkasından Çıller gıbı, "Delmek- le bır şey olmaz" dıyecek sıyasetçılen duşunememışler Oysa anayasayı sağ- lam kazığa bağlamak ıçın şoyle bır madde eklemelerı gerekırdı "Anayasayı delmek yasaktır Delen- lerın malvarlığına el konulur " O zaman Çıller meydanlara bır elın- de Kuran bır elınde anayasa ıle çıkar, bı- nnı tutar bırını operdı Şımdı, Kuran'ı opuyor anayasayı tepıyor ÖSS'de rekor kopya Baştarafı 1. Sayfada Ozmen ın verdığı bılgıye gore sınav bınncılerı lzmır \e Ankara"dan çıkt\ Sayısal alanda Gazı Anadolu Lısesı oğrencısı Emek Demır 202 6"76puanlabınncı, Bor- nova Mustafa Kemal Lıse- sı'nden Alı Burak Guner 202 376 puanla ıkıncı, An- kara Ataturk Anadolu Lıse- bi nden \\şe Begüm Aslan- taş 202 104 puanla uçuncu oldu Sozel alanda da Alı Burak Guner 177 490 puan- la bınncı Eskışehır Anado- lu Lısesı'nden Burak Kın- mer 176 328 puanla ıkıncı. <\yşe Begum Aslantaş da 176 268 puanla uçunculuğe yerleşırken eşıt ağırlıklı pu- anlamadabınncılığı 189 933 puanla Alı Burak Guner, ıkıncılığı 189 186 puanla 4yşe Begum Aslantaş. uçun- culuğu de 188 827 puanla Burak Kmmeraldı Sınavda en duşuk puanlar, sozel alan- da 58 499, sayısal alanda MİMARLARA DUYURU Başbakanlık Guneydoğu Anadolu Projesı Bolge Kajkın- ma Idaresı Başkanlığı nca ılan edılen "Harran Unıversıtesı Kampusu ve Zıraat Fakultesı Mıman Proje Yanşmasrna ılışkın gelışmeler, Mımariar Odası Merkez Yonetım Kuru- lu nca değerlendınlmış ve, Yanşmanın ılan oncesı ve ılan sonrası odamızca yapı- lan uyanlara rağmen herhangı bır yonetmelığıne dayandı- nlmadan çıkanldığı boylece yanşmanın hukukı dayanak- tan yoksun olduğu sonucun yargıya ıntıkal edebıleceğı, zaman, emek kaybına ve maddı zarara yol açılabıleceğı, ıdarenın bu ısrariı davranışına Bayındırlık ve Iskân Bakan- lığı'nca venlen "yanşma yonetmelığı yapma yetkısının sa- dece Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı na yasa ıle venlmış bır hak olduğu TMMOB'nın kuaıluş kanununa gore bu ko- nuda yonetmelık yapma yetkısıne haız olmadığı, bu yo- netmelığın (oda yonetmehğının) yasal dayanağının bulun- madığı" goruşunun neden olduğu bakanlığın bu goruşu- ne rağmen yanşmanın ılanında ve şartnamesınde bakan- lığın yanşmalar ıle ılgılı yonetmelığının adı geçmedığı ve yanşmanın bakanlık yonetmelığı kurallan çerçevesınde açıldığı konusunda herhangı bır bılgının yanşmacılara ve- nlmedığı, Turkıye de yururlukte bulunan mıman proje ya- rışmaları ıle ılgılı tek yonetmelığın "TMMOB Mımariar Odası Mımariık Muhendıslık, Şehırcılık ve Kentsel Tasa- nm Proje Yanşmaları Yonetmelığı" olduğu ve Mımariar Odası uyelennın bu yonetmelığe uymak zorunda olduklan belırienerek Mımariar Odası uyelerıne duyuru yapılarak yanşmaya katılmamalannın ıstenmesıne Bu çağnya uymayan uyelerın TMMOB Mımariar Odası Mımariık, Muhendıslık, Şehırcılık ve Kentsel Tasanm Proje Yanşmalan Yonetmelığı nın 2 maddesı gereğınce onur ku- ruluna sevk edılmelerıne karar venlmıştır Tum mımarlara duyurulur TMMOB MİMARLAR ODASI YÖNETİM KURULU 72 431 ve eşıt ağırlıklı alan- da da 71 606 ıle gerçekleştı Sınav ı kazanma oranına go- re en başartlı ıller tzmır, Ay- dın. Bursa, Istanbul, Denızlı ve Kocaelı olarak sıralandı Sınava gıren adaylardan yuz- de 38 5*ı kız, yuzde 61 5'ı erkekken kız adaylann başa- nlı olma oranı yuzde 77 7'ı. erkek oğrencılenn ıse yuzde 71 7 olarak gerçekleştı Kopyada rekor kmldı Sınavda, 14'u bıreysel kopya. 8'ı kendısınm yenne başkasını sınava soktuğu, 35' ı kımhksız sınava gırdığı, 5'ı soru kıtapçığını yanında goturduğu, 2'sı de venlen su- reden once salondan çıktığı ve 4'u de sınav rutanağında geçersız not aldığı ıçın top- lam 68 kışının sınavı ıptal edıldı tkılı ve toplu kopya çeken 1 575 oğrencının, kop- ya cektığı alanlarda puanlan geçersız sayılırken toplam 1 643 oğrencının kopya gın- şımınde bulunduğu saptandı 1995 yıh OSS'de kopya gm- şımmde bulunan oğrencı sa- yısı "rekor sayı" olarak de- ğerlendınldı Atılla Ozmen, sınav so- nuçlannın 1995 ÖSYS kım- lıkkartı sonuçbelgesı.OYS gınş belgesı. OSYS tercıh formu. ıkıncı basamak kıla- vuzu ve ıkıncı basamak sı- nav ucretı banka belgesıyle bırlıkte adaylann adreslerı- ne gondenleceğını kaydettı 25 Hazıran 1995 tanhınde yapılacak OYS'ye, 815 b»n 344'u OSS'yı kazanan, 15 bın 94O'ı 1993 vel994yılın- da OSS'yı kazandığı ıçın OYS'ye gırebılme hakkı el- de eden. 10 bın 600"u OYS'ye başvuran ve 52 bın 524'ü de oncekı yıllarda OSS'yı kazanan oğrencı ol- mak uzere toplam 894 bın 408 aday katılacak Başanlılar OSS'de sozel ve eşıt ağır- hk bolumunde bınncı olan Alı Burak Guner, Boğazıçı Unıversıtesı'nde elektronık mühendıslığı eğıtımı gor- mek ıstıyor Geçen yıl oğren- cı başan puanının duşmeme- sı ıçın tzmır Fen Lısesı'nden aynlarak Bornova Mustafa Kemal Lısesı'ne geçen Gu- ner'le devam ettığı Sıstem Dershanesfnde goruşuyo- ruz Aılesı Çanakkale'de olan ve eğıtım ıçın Izmır'e gelen Guner, bınncı basa- makta bınncılık bekledığını ama asıl hedefının "ikinci basamak" olduğunu vurgu- luyor Guner, başansının sırn ıle ılgılı sorumuzu da şoyle ya- nıtlıyor "Çokçahşöğımsö>- lenemez. V ıllarca durup. uni- versite sınav lanna sıra gelin- ce çalışmavı ben anlamıyt)- rum. Zİaten benim asd hede- fim ikinci basamak. Birinci basamağı genel kultür sınavı olarak gordum." Sınav da. eşıt ağırlıklı alan- da ıkıncı, sayısal ve sozel alanlannda da uçuncu olan Ataturk Anadolu Lısesı oğ- rencısı Ayşe Begüm Aslan- taş, başanîı olmanın planlı çalışmaya bağlı olduğunu belırterek "Günde 4 saatlik çalışma 0e her şe> başanlabi- Ur" dıye konuştu Aslantaş, her zaman ıyı bır oğrencı olduğunu, ancak oğ- retmenlennın ve planlı çalış- masının da başansmda bu- yük bır payı bulundugunu belırttı Sozel ağırlıkh puan- da ıkıncı olan Eskışehır Ana- dolu Lısesı oğrencısı Burak Kınmer. ıkıncı basamakta daha ıyı bır puana ulaşmak ıstedığım soyledı Ara seçime evet • Baştarafı 1. Sayfada tırmek uzere hukumete gır- me yetkısı aldım Bunlan Avrupa ıstıyor dıye de de- ğıl, asgan standartlann bı- zım ulkemızde de olması ıçın ıstıyoruz - Avrupa Parlamentosu bu konuda tanh de verdi... ÇETİN - O yanhştı Kımse bıze ultımatom vere- mez Kımse o guce sahıp değıldır - Buv ukelçilerimiz de \\- nıpa'dan dışlanma endişesi kjinde. Sizin izleniminiz ne- dir? ÇETİN- Ashnda endışe değıl, durumu dıle getınyor- lar Son donemde sadece C- MUK çıkanlabıldı O da partımızın çabala- nyla Bayram sonrası planla- dıklanmızı gerçekleştırdığı- mızde dışandakı dıplomat- lanmız da rahatlayacak 8 madde ve anayasa değışık- lığı artık ertelenemez Al- tında 300'den fazla ımzanın bulunduğu anayasa değışık- lığı maddelennın bır de alt komısyonda oyalanması son derece gereksız - Avrupa ile ilişkOer tarö- CHPİSTANBUL IL BAŞKANUOI II merkezımızde bayramlaşma, bayramın ıkıncı günü olan 11 Mayıs 1995 Perşembe günü, saat 14.00'teyapılacaktır. Partıhlenmızın ve tüm îstanbullulann Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramlaşmada bırlıkte olmayı dıliyoruz. ll Meclisi Adına Ali ÖZCAN il Başkanı şılırken Se>T-Lozan ikilemi gundeme geldi. Sa>ın Cum- hurbaşkanı Sevr kavgılan- nı açıkça dile getirdi. Sız A\- nıpa'dan bövle bir izlenım aklınız mı? ÇETtN - Ben o tartışma- ya gırmem Ancak kımse- nın gucu Turkıye'yı bolme- ye yetmez Kafalarda bu tur nıyetlerolabılır Obaşka A- ma kımsenın buna gucu yet- mez Burada onemlı olan. Tur- kıye'nın ne yapması gerek- tığıdır Ekonomımızı guç- lendırmelı, demokrasımıze asgan standartlan getırme- lıyız - Başbakan Tansu Çıller '1998'de AB'ye tam uye olacağız', diyor ama AB coğrafŞasmda Türkive'nin henüz yeri olmadığı vorum- lan var. Sizce AB'ye tam üyelik tarihimiz nedir? ÇETtN - Burada gumruk bırlığıne gırmek bırıncı adım Eğer gumruk bırlığıne gı- nşımız 1996"ya sarkarsa kotu Ben AB'ye gırışı uzun, sabırlı bır yol olarak goruyorum Ancak ılk çem- berde yokuz Ilk aşamada Doğu Avru- pa ulkelerı entegre edıle- cek Sonra Kıbns \e Malta gelıyor Pek çok Doğu Av ru- pa ulkesı bızden çok sonra demokrası deneyımıne gır- dığı halde onumuze geçtı Bızım de artık eksıklıklen- mızı gıdermemız gerekıyor - Bu süreçte Kıbns'la ilgi- li 'çozum dayatmalarının" olabilecegi söyleniyor» ÇETtN - Kımse Turkı- ye'nın ıstemedığı bır çozu- mu yaşama geçıremez Kıb- ns'ta bırbınnden tamamen farklı ıkı toplum olduğu ger- çeğı üzennde çozum uretı- lecektır - ANAP lideri Yılmaz. 'Ara seçım olmazsa sıne-ı mıllete donenz dedi. Sizin ara seçimle ilgili değerlen- dirmeniz nedir? ÇETt\-Bız4Arahkse- çımlen ertelenırken 'mutla- ka \-apilmah" kay dıylahare- ket ettık Bu gönı^umuz değışme- dı Ara seçım karan Mec- lıs'e geldıŞınde e\et O\TJ V e- nnz - Ortağınız Çiller, havır dersedemi? ÇETİN - Bız ara seçımın yapılması gerektığı duşun- cesındeyız Şımdı değıştınr- sek olmaz Tutarlı hareket etmemış oluruz - Guveno>lamasına gide- cek misiniz? ÇETİN -Odaoncelıkle- nmızarasındadır Hukume- te gırerken bunun şart olâu- ğunu soylemıştık Bayram sonrası bu konu gundeme gelecek - Kuzev Irak'taki askeri operas\onun ardından Gu- nevdoğu'da herhangi bir sosval > aiınm planı ongoru- yor musunuz? ÇETİN-Bu konuda plan- lama ıle çalışma yapıyoruz Bır bolumu tamamlandı Hedetımız bolgede her- kese ev ış ve para Koy ve mezralardan buvuk kentlere goçen kışılenn gereksınım- lennı karşılamazsan onlar terorun \e sosyal sorunlann potansıyelıhalıne gelır Ka- rarnameyı dun tamamladık. bır tnlyonluk bır odenekle bolgedekı hay\ancılığı ye- nıden canlandırmayı nuyoruz On bın konutluk bır pro- jemız var Evler apartman şekhnde olmayacak ıçınde ahın da olan en çok ıkı kat- lı yapılar halınde ınşaedıle- cek OLAYLAREV ARDEVDAKİ GERÇEK I Baştarafı 1. Sayfada yor uretılen laflar uzenne turetılen kulıs dedıkodu- lan ıse gerçeklenn uzenne» şal gıbı ortuluyor Bugun gelınen noktada butun bunlar gun geçırmek ve vakıt oidurmekten gayn bır ışe yaramıyor Gerçekler, bır başka gostergeyı vurgulamakta- dır Turkıye bır geçış surecı- nı yaşıyor, bır 'donum noktası'na doğru hızla ılerlıyor, bu gıdış açık se- çık goruluyor Eskıden boylesıne bu- nalım ve tıkanıklık sureç- lerınde gozler orduya do- ner, "gelıyorum" dıyen as- kerı mudahalenın ayak seslerı duyulur, yıne de , herkes bıldığını okumak- tan vazgeçmezdı Heras- kerı mudahale karşılıklı suçlamalara yol açar, sen- sın-bensın kavgası surer, nıce acılar çekılır, ancak yaşananlardan ders alın- . mazdı Bu kez çok değışık bır • ortam sozkonusudur Içerıdekı ve dışarıdaki I koşullar eskısıne oranla çok değışıktır Asken mu-' dahaleyle hıçbır yere van- ' lamayacağı ağır deneyım- lerle anlaşılmıştır Ancak Turkıye'nın boy- le yuruyemeyeceğı açık- seçıktır Turkıye ıçın demokra- tıkleşme kaçınılmazdır Terorun kesınhkle ustesın- den gelınmesı gerekıyor Enflasyona dayanmanın da bır toplumda sınırı var- dır Oysa bu sorunlar uza-, dıkça uzamakta, sakınca- ları gun geçtıkçe artmak- tadır Sıyasal lıderienn go- ruşlerı de -ne yazık kı- > partıcılık kaygılannın ufuk- larını aşamıyor > Ancak bu karamsar tablonun yarattığı alaca- da umut ışıkları belırmeye başlamıştır Halk kıtlelerı yenı bır aynşma surecın- de partılerı ve partıcılığı aşan bır eğılım ıçınde, or- tak değerlerde buluşma yonelımıne gırmışlerdır Turkıye'nın varoluşunu sımgeleyen bu ortak de- ğerlenn savunma hattına yığılan kamuoyu gun geç- tıkçe daha çok ağırlık ka- zanmaktadır Yakında bu yonelım hız- la kıtlelerı etkıleyecektır Çunku polıtıkacılann çıkış yollarını yıtırdıklerı ya da gosteremedıklerı donem- lerde halk her zaman one geçmıştır Bugun halk po- lıtıkacılardan ve partıler- den ondedır Geleceğın umudunu bu durul gucumuzun yapı- sında aramak, doğru po- lıtıkayı yakalamakla eşan- lamlı sayılmalı' Ulkemız 2000'e doğru yepyenı bı^* doneme gırmek zorunda- dır, "Haydı Turkıye" d\ye- bılecek bır onderlığın ara- nışı ıçındedır • • • YENİ ÇIKTI SıgorU k ırlırru kjvbettım, hukum^uzJur ~ MEHMLT Pamukbank is seeking young, highly motivated and articulate candidates to be recruited as Management Trainees. If you • have a good command of Englısh • are alread) a unısersıty graduatc or about to complete >our unıversıty educatıon ın Law Busıness •\dministrauon Economıcs Pohtıcal Scıences Fınance Publıc Admınıstratıon Intemaüonal Relatıons (or Engıneenng Facultıes of the unıversıtıes stated below) • are under the age of 28 • have not enıered and faıled any Pamukbank entrance examsbefore, • want to have career opportunıtıes commensurate vuth performance, • prefer to work ın a challengıng envıronment as a Management Trainee then vou are the nght person to work wıth us ın our Head Office and Branches \n ıntensıve tramıng program on bankıng and management wıll be provıded Knouledge of a second foreıgn language or an MB^ degree wıll be addıtıonal assets Graduates from Bosphorus Unıversıtv Mıddle East Techıcal Lnıversıtv Bılkent Unıversıty Marmara and Istanbul Unıversıt> (Englısh onented departments) Unıversıtıes abroad (ofhcıallv accepted by the Turkısh Mınıstry of Educatıon) wıll be exempt from the Englısh language exam Candidates should maıl theır C V together wıth theır address phone number and a recent photograph to MT Pamukbank T A Ş PK 93 Mecıdıyekoy 80311 Istanbul or they may complete and delıver theır applıcatıon forms ın person at the folloıvıng, address by Ma\ 18 1995 Pamukbank T A Ş Personnel Dept Buyukdere Cad Nevtron Han No 119 K 3 Gayrettepe 80280 lstanbul or preferably fax to (0212)212 36 28 29 \ll 1 pp!ıutıons v.ıll be Irealcd confıdentıalK PAİMIUICBANK ÇAĞDAŞ YAYINLARI Hikmet Çetinkaya İyi birgazeted aynı zamanda iyi biryazar olmalıdır. Hikmet Çetinkaya bugüne kadaryayımladığı kitapları ile yazarhkyeteneğini kanalamıştır OktayAkbal Fıyatı :140.000TL Cııınlıııriyet hitııp Kıılithii Çıı<> Ptizaıiııına A.Ş. Tiirkncuğı Cuıl. 39/41 (34334) Ca£alo«lu-İstanhul Td:>l21)5 05
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog