Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Kredi Kartlarınız... Hem krediniz, hem ayncalığınız... EMLAK BANKASI 'Daha U yg a r Btr Yı;am I ç i n " 72. VI. SAYI25415 /15000 Tl (KDViçinde) CumhuriyeKURUCUSU- YUNU8IMDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMtB HUÂ (1945-1991) lhtjyaJ|nnız için güyemir çözüm, Bireysel »rediler... EMLA&BANKASI "Oaha Uyg aif"*B ır Yaşam Içın - ' 8IMYK1995PAZARTKİ Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'den Cumhuriyet'e özel demeç: Ara seçime evet• "4 arahk seçimleri ertelenirken, 'ara seçim mutlaka yapılmalı' kaydıyla hareket ettik" diye konuşan Hikmet Çetin, bu görüşünün değişmediğini belirterek "Ara seçim karan Meclis'e geldiğinde evet oyu veririz" dedi. Çetin, koalisyon ortağı Çiller'in istememesi durumunda bu kararlannı değiştirmeyeceklerini belirterek güvenoylamasının da öncelikleri arasında olduğunu ve konunun bayramdan sonra gündeme geleceğini söyledi. • Güneydoğu için sosyal operasyon da gerektiğini, ilk aşamada bölge insanımn ev, iş ve para sahibi olmasım sağlayacaklannı söyleyen Çetin, Avrupa Birliği'ne tam üyelikte Çiller'in dediğinin aksine 'ilk çemberde' yer almadığımızı. Kıbns ve Malta'nın Türkiye'nin önünde olduğunu vurguladı. Çetin '8. madde ve anayasa değişikliği artık ertelenemez. Anayasa değişikliğinin alt komisyonda oyalanması son derece gereksiz" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı \e Başbakan Yar- dımcısı Hikmet Çetin, ara seçimin ya- pılmasından yana olduklannı belirte- rek "Konu TBMM'ye gelirse evet oyu kullanınz"dedi DemokratikJeşme ya- salannın Meclıs'ten bayram sonrasın- da "kesinlikk" çıkanlacagını açıklayan Çetin, hükümetin bayTam sonrasında güvenoyu isteyeceğini bildirdi. Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Çetin. Güneydoğu için askeri operas- yonun yanı sıra sosyal operasyon da gerektiğini, ilk aşamada bölge insanı- nın ev, iş ve para sahıbı olmasını sağ- layacaklannı söyledi. Çetin, Avrupa Birliği'ne tam üyelikte 'ük çemberde' yer almadığımızı, Kıbns ve Malta'nın Türkiye'nin önünde olduğunu vurgula- dı. Çetin'ın sorulanmıza verdıği yanıt- lar şöyle: - Ekonomiye ilişkin \asalar. TB- MM'den geçmesine karşın demokra- tikkşme yasalan beklemede. Bu yasa- lar TBMM tatile girmeden gerçekieşe- büecekmi? ÇETtN- Bayram sonrasında demok- ratikleşmeden başka bir önceliğimiz yoktur. Kesinlıkle ve kesinlikle bu ya- salann Meclis'ten geçmesi sağlanacak- tır TBMM'ye bir baskı unsuru olma- ması için tarih vermek istemıyorum Ancak başka bir önceliğimiz yoktur. - Bazı DYP milletvekilleri buna kar- şı çıkıyor. Örneğin, "Terörle Mücadele Yasası"nın 8. maddesi değişirse istifa edenm" diyen mUletvekiDeri var. BUJIU aşabüecek misiniz? ÇETİN- tki partinin tüm milletve- killerinin aynı düşünmesi gerekmez. Kaldı ki bu benden çok, DYP'Ii arka- daşlann sorunu. Ömeğin, özelleştirme- ye de bizden 'hayır' diyen milletvekili arkadaşlaroldu. Ama arkadaşlanmızın çoğu istediğı için geçtı. Bu tartışmala- nn artık geride kalması gerekli. Türki- ye'nin hâlâ bunlarla uğraşması ayıptır. - Bu konuda daha önce de defalarca söz verüdiği için kamuoyu vaatlere pek inanmıyor. Tarih verebÛir misiniz? ÇETİN - Bu tür tanhlemeleri sevmı- yonım. Ancak tekrar ediyorum. Bay- ram sonrası demokratikleşme yasala- nndan başka önceliğimiz yoktur. - Eğer gerçekleşmezse hükümette kalmava devam eder misiniz? ÇEtİN - Ben CHP yöneticisi arka- daşlanmdan bu öncelikleri gerçekleş- • Arkası Sa. 6, Sü. 6 'da Yıllardır amaçlanna ulaşamayan kamu çalışanlan, yeni eylem takvimini oluşturdu Memıırım yazı sıcak geçecek• 5 yıllık mücadele süreçlerinde hâlâ yasal statülerine kavuşamayan kamu çalışanlan, sorunlannı uluslararası platforma aktarmak için harekete geçti. Haziranda yapılacak ILO Konferansı'na gözlemci olarak katılmaya hazırlanan kamu çalışanlan, sorunlannı Türk-lş aracılığı ile ILO'ya iletme karan aldılar. • Memur sendikalan aynca imza kampanyası başlatarak grevli toplusözleşmelı sendika hakkına ilişkin istemlerini TBMM'ye iletecekler. Yasa tasansı TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldüğünde ûlke çapında iş bırakma eylemi gerçekleştirecekler. GÜNEŞGÜRSON ANKARA - Kamu çalışanlan. grevli- toplusözleşmeli sendıkal haklannı elde etmek için 5 yıldır verdiklen mücadele- yi, bu yıl uluslararası platforma taşımak için harekete geçti. Haziranda yapılacak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Kon- feransı'na gözlemci olarak katılmaya ha- zırlanan memur sendikalan, hükümeti, Türk-lş aracılığıyla ILO'ya şikâyet etmek M Arkası Sa. 6, Sü. l'de Çiller'den şeriatçıya odun • Türkiye genelinde pek çok köktendinci vakıf ve yurtla, PKK ve Hizbullah gibi terösörgütleri kurban derisi pazanna göz dikerken Başbakan Çiller, "Herkes kurban derisini istediği yere verebilir. En güzeli budur" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller'in, kurban derile- rinin her türlü kuruma verilebileceğine ilişkin açıklaması îçişleri Bakanhğı'nın genelgesıyle çelişti. Kurban Bayramı ne- deniyle pek çok köktendinci vakıf ve yurt ıle PKK ve Hizbullah deri toplama çalış- malanna başlarken Içişlen Bakanı Nahk Menteşe. "Yönetmelik,önünegelenkuru- H Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de BAYRAMIN MALfYETt 242 TRİLYON LİRA CfflÖZ YIDMM'B haberi • Arka Sayfada KURBANLAR EL YAKIYOR • Arka Sayfada GELENEKSEL YEMEK YENİLDİ - Cumhuriyet gazetesinin 72. kuruluş yıldönümü dün kutlandı. Cağaloğfu'ndaki merkez binaııu/ın bahçesinde çok sav ıda okur, sanatçı. yazar, çizer, politikacı, diişün ve ekin adamımn katılımıvla düzenlenen törende bir konuşma yapan gaze- temiz İmtivaz Sahibi Berin Nadi "Gazetemize emeği geçen Yunus Nadi Nadir Nadi, Doğan Nadi'yi saygıvla anıvoruz. Cumhurhetimizi ve Cumhuriyet'i çok se»iyonız" dedi (Küçük resim) Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç de yaprığı konuşmada. gazetemizin adı- nı Mustafa Kemal Atarürk'ün koyduğunu anımsatarak. tüm Cumhuriyet ailesinin yıldönümünü kutladı. Törende, Atatürkçü Düşünce Der- neği tstanbul Şube Başkanı Bilge Bilgiç, Berin Nadi'ye "Cumhuriyetimizi ve Cumhuriyet'i çok sevivoruz" yazüı bir plaket sundu. Törenden sonra gelenekiel olarak döner ve püavdan oluşan kutiama yemeği yenildi ve bira içildi. (Fotoğraflar: HATİCE TUNCER) a, okurla el ele• Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümü, merkez binamızın bahçesinde okurlanmızdan oluşan bir 'aile topluluğu'nun da katılımıyla kutlandı. tstanbul Haber Servisi - Gaze- temizjn 72. kuruluş yıldönümü tö- renlerine çok sayıda okurun yanı sıra ekin, yazın, düşün adamlan, politikacılarkatıldı. Okurlanmızın büyük bir bölümü de telefon, faks. telgraf ve çıçekte bu mutlu günü- müzü paylaştılar. Gazetemizin Cağaloğlu'ndaki merkez bina bahçesinde yapılan kutlama törenine, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, eski ANAP Is- tanbul Büyükşehir Belediyesi baş- kan adayı llhan KesicL Esenyurt Beledıye Başkanı Gûrbüz Çapan. ANAP Genel Başkanı Mesut \'ü- maz'ın danışmanı Erdal Duman- h, CHP tstanbul H Başkan Yardım- cısı Mustafa Tosun, 1P Genel Baş- kanı Doğu Perinçek ve İP Genel Sekreten Ferit Ösever, Halkevlen Genel Başkanı AJımetYddız. TGS Genel Sekreteri ZiyaSonay, moda- cı Cemil Ipekçi, basın sav cılan Ce- vatÖzel, Hüseyin Günay, IstanbuJ 2. Asliye Ceza Mahkemesi Yargı- cı Mustafa Kutluk, Istanbul 7. Sulh Hukuk Yargıcı Sena Esen, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baş- kanı Nail Güreli. PEN Yazarlar Derneği Başkanı Şükran Kurda- kuL PEN Genel Sekreteri Alpay • Arkası Sa. 7,Sü.2'de Sonuçlar açıklandı ÖSS'de rekor kopya• Üniversiteye girişte ilk basamak sonuçlan açıklandı. ÖSYM Başkanı Atilla Özmen. sınava giren 1 milyon 179 bin 645 adaydan 872 bin 608'inin başanlı olduğunu söyledi. 1.643 öğrencinin kopya çeİctiği tespit edildi. 68 kişinin sınavı geçersiz sayıldı. • ÖSS sonuçlanna göre sayısal alanda birinciliği 202. 676 puanla Ankara Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Emek Demir. sözel ve eşit ağırlıklı alanlarda ise Bornova Mustafa Kemal Lisesi öğrencisi Ali Burak Güner elde etti. 1. Burak GÜNER Haber Merkezi - 1995 Öğ- rencı Seçme ve Yerieştırme Sı- navlannın (ÖSYS) birincı ba- samak sonuçlan açıklandı. Sı- nava giren 1 milyon 179 bin 645 adaydan 872 bin 608 ı ÖSS'yi kazanırken sayısal alanda Ankara Gazi Lisesi öğ- rencisi Emek Demir. sözel ve eşit ağırlıklı alanda da Borno- va Mustafa Kemal Lisesi öğ- rencisi .\li Burak Güner birin- cı oldular. Bu yıl 1.643 öğren- ci kopya çekerek rekor kırar- ken 68 öğrencinin sınavı ıptal edildi. Sınav sonuçlan 15 ma- yıstan itibaren adaylann adres- lerine gönderilecek. 3. Ayşe BEGÜM Öğrencı Seçme ve Yerleştir- me Merkezi (ÖŞYM) Başkanı Prof. Dr, Atilla Özmen. 9 Nisan 1995 tanhınde yapılan ÖSS so- nuçlannı dün yaptıgı basın top- lantısıyla açıkladı. Özmen. sı- nava gırmek ıçın başvuran 1 milyon 212 bin 580 adaydan 1 milyon 179 bin 645'inin sına- va girdiğını belirterek bunlar- danda872bın608'inın IO5\e daha fazla puan alarak ÖV r S'ye girmeye hak kazandıklannı söyledi. Sınava giren adaylar- dan 306 bin 969'u başanlı ola- madı. M Arkası Sa. 6, Sü.3'te YUZDE 4 FARK YAPTI Fransa Cumhurbaşkanı • Fransa*da yapılan seçimlerin ikinci turunda geçerli oylann resmi olmayan sonuçlanna göre yaklaşık yüzde 52 1 sini alan sağcı Cumhuriyet için Birlik Partisi adayı, Paris Belediye Başkanı Jacques Chirac cumhurbaşkanı seçildi. Rakibi sosyalist Lionel Jospin ise yüzde 48 oy aldı. • YakJaşık 40 milyon kişinin oy kullandığı seçimlere katılım oranı, ilk turda olduğu gibi yüzde 80 oldu. ikinci turdan önce Chirac'ın yüzde 54-55, Jospin'in yüzde 45-46 civannda oy alacağını tahmin eden kamuoyu araştırma şirketleri, ilk ftır tahminlerindeki gibi büyük bir yanılgıya düşmediler. MtŞaPBOJIMN'nbaben • //. Sayfada 9. KEZ KAZANDILAR Beşiktaş ligin erken şampiyonu • Beşiktaş, dün Gaziantepspor'u 2-0 yenerek ligin bitmesine iki hafta kala şampiyonlûğu garantiledi. İki yıl aradan sonra şampiyon olan Sıyah- Beyazlılann gollerini Ertuğrul ve Oktay attı. Karşılaşmadan sonra sokaklara dökülerek Beşiktaş'ın sevincine ortak olan Siyah- Beyazlı taraftarlar, 9. kez şampiyon olmanın sevincini yaşadılar. USpor'da OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Umudumuz*: Cumhurbaşkanı Demirel gastecilerle toplantılar dü- zeneyerek ülke sorunlan üze- rine konuşmalar yaptı. DDğrusuyla eğrisiyle basın- d a :artışılan bu toplantıların dunanı dağılmadan, Başba- karÇiller atağa geçti; kendi- si ne yakın gördüğü gazetele- rim »öneticılerini toparlayarak al<j verdi. Gazeteierin man- ş^tBrinden iç sayfalanna de- ğin yayımlanan bu konuşma- lar ve üzerine yapılan yorum- lar düşündürücüdür, hatta kaygı vericidir. Çünkü Başbakan'ın söyle- dikleri, ciddiyet dışına taşan gelişigüzel laflardan başka bir değer taşımıyor. Ayaklan yer- den bu kadar kesik bir acemi politikacının koalisyon hükü- metinin başında olması, yalnız kendi partisi ve ortağı CHP bakımından degil, ülke için ta- lihsizliktir. Ne var ki medya, Sayın Çil- ler'in kanatlarına hava bas- makta üstüne düşeni yap- maktan geri kalmıyor. Bu garip ilişkinin nedenleri aynca sorgulanabilir. Sayın Çiller'in kısa başba- kanlığı döneminde yaptıkları- nı sayıp dökmek kolay degil!.. Yüzde 60-70 düzeyinde sü- ren enflasyonu patlatıp yüzde 150'ye çıkardıktan sonra IMF reçetesiyle yüzde 94'e düşür- mek, Başbakan için büyük başandır. Meclis'teki Kürt kö- kenli milletvekillerini parla- mentodan yaka-paça attıktan sonra kırıp döktüğünü onar- mak için demokratikleşme- den söz açmak yine bir başa- n sayılmalı!.. Biz bugün Sayın Çiller'in çevresine topladığı gazeteci- lerle yaptığı konuşmalar üze- rine bir yorum yapmak niye- tinde değiliz. fürkiye'de laf üretimi günden güne çoğalı- • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Kiicük tasarruflarınızı...küçük görmeyin! Kâçftk t*xarrafUrıni2, VakıfBaok'tı size, bem bûvük kazanç, hem de böyük kolayhklar sajlar. KüçOk tasarrnf deyip gtçmcyıo... Celln VaktfBank'a, 21 Yâzyıl Bankacı- ^ ^ lıjrndan bugfln yararlanın Bagün kaıamn Doğalgazda haksız rekabete zamlı çözüm • Likit petrol gazının faturası doğalgaza çıktı. Devlet, LPG'nin doğalgaza oranla daha pahalı olmasından kaynaklanan haksız rekabetten yakrnan sanayicilerin sorununu çözmek için doğalgaza zam yapmayı tercih etti. • 19 şubat itibanyla metreküpü 4 bin 750 lira olan doğalgazın fiyatı, 10 bin 708 lira olan LPG birim fiyatı seviyesine getirildi. MHET ÇaKlR liabert • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ozalın Kadın ve Sanşını... Başkentte siyaset kilitlendikçe renklepiyor. Renklendik- çe kilitleniyor. Kimin senaryosu kimin be^fîinde belli değil. Bir büyüğümüzü dinleyince aralıkta denize girmiş gibi buz kesiyoruz, diğeri ağustosta meltem. Bakalım siyasetin bünyesi bu iklim farkına ne kadar dayanacak. Siyasette on gündür bahar bereketini yaşıyoruz. Cum- hurbaşkanım/zdan Meclis Başkanımıza. Başbakanımız- dan ana muhalefet liderımize kadar, herkes verimliydi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, gazetecilerle soh- betlerınde genellikle, "Türkiye büyük bir devletin adıdır" diye başlar, "Sistem her şeye rağmen ışlemektedir" diye bitirirdi. Geçen hafta durum farklıydı. Demirel, Avrupa'nın emellerrnden ve ekonominın temellerinden kaygılı. "Sevr" diyor, "Kafalarda bu var." " Kalkınma"diyor, Eksilere git- • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog