Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

"ev" deyince EMLAK BANKASI Cumhuriyef M1 Daha U y g ı r B ı r Y a j i m Iç 72. VISAYI25414 / 1 KURUCUSU: YUWf Mrt (7324 (1945-1991) 7Wmi«SPUM 72.YAYIN YILINDAYIZ GAZETEMlZl BUGÜNLERE GETÎREN OKURLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ 72'nd Yıla Girerken.. Gazetemiz bugfin 72'nci ku- ruluş ytldönümünü kutluyor. Mutluyuz. 1924'te >avin vaşamına baş- layan Cumhuriyet'in adını Atarurk ko> du. Bu tarihsel ol- gu. gazetemizin varoluş nede- nini ve ilkelerini de belirler. Bu ilkeierden uzaklaşıldığı /.aman varüğımızın anlanıı kalmaz. Cumhuriyet, TürkiyeCum- huriyeti'yle yaşıttır. Kunıcu- muz Yunus Nadı'nin ilk sayı- mızda belirttiğjgibi "Cumh'u- nyet ne hukumet ne de partı gazetesıdır Cumhunyet sade- ce cumhunyetın. daha bılım- sel ve yaygın deyışıyle de- mokrasının savunucusudur " Atatürk'ün önderiiğiniy ap- tığı 1923 Devnmı. biruy'gar- iık savaşımıdır, insanbk tari- hinde yaşanması gereken bir evredir, Cumhunyet 71 yıldan beri bu yolda yayınını sürdürü- yor. Yunus Nadi'nin kurduğu bu gazeteyi, Nadır Nadı. yanın vüzyıllık başyazarhğı ve j öne- timiyle kurumlaştırmış, yeni yetişen kuşaklar bu bayrağı ye- re düşürmemişlerdjr. Yürüyüş sürmektedir. 20'nci yüzyıün ilk çeyreğin- de kumlan gazetemiz, 21'inci yuzydın eşiğinde. genç kuşak- İannsorumluluğu ustienmele- riyle vardığı noktada, 72'nd yıLnı kutluyor. Nasıl mutlu oünazsınızL • •Vncak kendimize dönfik mutluluğumuz, ülkemize yü- zümüzü çevirdiğimiz zaman gölgeleniyor. Evet, gölgeleniyor ve mut- suzluğa dönüşebilecek bir kuş- ku yüreğinıizi kemiriyor. Bugün devletin en üst kot- tuklannda oturan yöneticile- rimizin ve muhalefet göre\ leri- ni üstlenen sayın Iklcrlerimizin difc getirdikleri kay gılar. hepi- mizidüşündürnR'ktedir.Cum- hurbaşkanı. Başbakan. Mec- lis Başkanı ve muhalefet lider- leri, sözbirtiği etmişçesine, 01- kenin bölfinme tehlikesi karşı- sında bulunduğunu dile getiri- yorlar. Cumhurbaşkanı Sayın Demırel, Sevr'den söz açıyor; Başbakan Sayın Ç111 er ise ülke- nin köktendincilerin eline geç- mesi tehlikesini öne sürerek Baö'dan yardım istiyor. Medis Başkanı Sayın Cındoruk ve ana muhalefet Uderi Sayın Yıl- maz'ın, bu konulardaki uy an- landüşündürücü boy utlara u- laşmıştır. 1923 Aydınlanma DevTİ- mi'yle 'Mıllı Mısak" sınırlan içinde, nice özveri pahasına kurulan. tcmelleri sağlamlaştı- nlan ve çağdaş uygarlığa y öne- len ülkemizde bugün varılan noktada, karamsarlıga ödün tanımanıak zorundayız. Ancak 72'nci yılımızı kut- larken yalnız kcndimizi düşün- mek gibi bir benciüiğe ve ben- cihge de Cumhurivefin yayın ilkeleri ehermez-.. • 1923 Devrimi. bugönküne kıyasla bin misli daha güç ko- şullar içinde gerçekleştirilmiş, bagımsız Türkiyc'dc laik cum- huriyet kurulmuştur. Halkımı- zuıtarihsel bilinci ve toplumun sağlıklı guçleri. bugünkü so- runlan aşabilecekdurulgüçle- ri taşımaktadır. Gerçi içerideki ve dışanda- ki Se\T arbklan, \tatıirk cum- huriyetinin miadının dolduğu ve çöküp dagılma aşamasına geldiği yofunda sürekli propa- ganda y apıyoriar; ama, hepsi- nln iistesinden geleceğiniize inanıyoruz. Yeter Id bu yolda toplum ay- dıdabbın. demokrasiye geçiş süıeci engellenmesin, halkın güderi parsellenmesin, bölü- ufak olmasın... * Mayıs 1924"te kurulan ga- zetemizin güncel işlevi ve iist- le-niiği görev de işte bu odakta satyJamlaşmaktadır. Luruluş ilkelerimizin gös- teriiği yolda yıJniyecegız. Lararh olanlann defterin- dbe. karamsarlık ve umutsuz- İMİ sözlerine yer yoktur. Cumhuriyet lnönü: Avmpa bize kanşmasııı PKKve toprak bütünlüğü CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin ile Dışişleri Bakanı Erdal lnönü, Avrupa'da görev yapan büyükelçiler ve Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle yaptıklan Devletlerin iç işlerine karışılmaz toplantıda 'Kuzey Irak harekâtı ve PKK terörünün Avrupa'da iyi anlaşılamaması, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne karşı girişimlere karşı neler yapılacağı' konulannı ele aldılar. "Şimdi her ülkeye, demokrasi içindeki yeri bakımından da dikkatle bakma modası çıktı. Insan haklan ilkesi, başka bir önemli ilke olan devletlerin iç işlerine kanşmama ilkesinin önüne geçti" diye konuşan lnönü, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorluklann ve yanlış anlamalann ortadan kaldınlması için diplomasi alanında uğraş verme görevine dikkat çekti. B 11. Sayfada üıalede ildnci skandalDeriner Barajı ve Hidroelektrik Santralı da Bakanlar Kurulu karanyla olmayan şirkete verildi TÜREY KÖSE AIVKARA - Afşın-Elbıstan Termık Santralı projesının, ERG-Verbund Elekt- nk Üretım ve Tıcaret A Ş 'ye henuz hu- kukı açıdan kurulmadan venldığı ortaya çıkarken, Denner Barajı ve Hidroelekt- rik Santralfnın yapım çali!>nialannın da Bakanlar Kurulu karanyla ERG ıle bır Rus firmasınm oluşturduğu gruba venl- di|ı bildınldı. Büyük Bırlık Partısı (BBP) Klahramanmaraş Mılletvekıh Esat Biitüo, u İş, 'kapkaççı' diye bilinen. doğ- ru düriist iş yapmamış firmaya ihalesiz veriliyor. Şirketin sahipleri arasında Cumhurbaşkanı Suleyman Demırel ve Alı Şener'e yakın olduklan öne süriilen Müfıt Erbılgın ver ahyvr. Rardeşi Vural Erbilgın de Çiller'in yalı komşusu" dedı CHP Ankara MÎİletvekılı Mümtaz Soysal, Afşın-Elbıstan Termık Santra- lı'nın ıhalesının, hukuksal açıdan kurul- mamış ERG-Verbund Elektnk Uretım ve Tıcaret Anonım Şırketf ne venldığının saptanması uzenne, Bakanlar Kurulu ka- rannın ıptalı ve yurutmenın durdurulma- sı ıstemıyle Danıştay'da dava açmıştı BBP Kahramanmaraş. Milletvekılı Esat Bütun de, Cumhuriyet'e yaptığı açıkla- mada, Denner Barajı'nın ıhale açılma- dan ERG fîrmasına \enldığını söyledı Bakanlar Kurulu'nun 12 Eylül 1994 ta- nhlı karannda, "Türk-Rus hükümetlera- rası Karma Ekonomik Komisyonu'nun Moskova'da yapılan 2. dönem toplantısı sonucunda imzaJanan ve 18 Mayıs 1994 tarihli ve 94/5600 sayılı kararname ile onaylanan protokolde yer alan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santralı''nın ya- pım çalışmalanna îlişkin Rus Technost- rojexport kuruluşu ile Türk ERG şirke- ti arasında oluşturulan Türk-Rus finna • ArkasıSa. 19, Sü l'de Oğretmenin şikâyeti \«rdun çeşidi yerie- ~ * J nnden Ankara yage- len öğretmenler, sendikalözgüıiük için Milli Eğra'm Bakan- lığı'na yTİriijerek gre\1i-toplusözieşmelı scndika hakkı is- temlerini yinelediler, sürgiin ve basküan protesto ettOer. Eğitim-Sen'e üye binlerce öğretmen, sendikaya üye olduk- lan için 65 bin öğretmen hakkında soruşturma açılmasuu, 48 bin öğretmene de maaş kesim cezası uy gulanmasını la- nadılar. Eğitim-Sen Genel Başkanı Yıldınm Kaya, "Hükü- meti haika şikâyet ediyoruz. AJallaruu başlanna toplamaz- larsa, bayramdan sonra işyerlerimizi bayTam yerine çevi- receğiz''"dedi. (TARIK TINAZAY) FRANSADA SEÇtM Oysee sahibini beldiyor • Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçımının ıkıncı turu bugün yapıhyor. Elysee Sarayı'nın yenı sahibini belırlemek ıçın yapılacak seçımlerde, ilk turda oylann yüzde 23'ünü alan Sosyalıst Partı adayı Lıonel Jospin ve oylann yüzde 20.6'sını alan Pans Beledıye Başkanı Jacques Chırac yanşacak. • Seçım sonuçlannı şimdiden kestırmek oldukça güç. Son yapılan kamuoyu yoklamalan, Chırac'ın Jospin karşısında daha avantajlı olduğunu göstenyor. Ancak seçımın ilk turu öncesınde yapılan tüm kamuoyu yokJamalannın yanlış çıktığı henuz unutulmuş degıl. Bu nedenle kamuoyu araştırma şırketlen de tahmın yürütmekte ürkek davranıyorlar MtŞa PBttMAN'in hateri 11. Sayfada CHP, sıfir atıııaya sıcak • Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, lıradan sıfır atılması için en uygun zamanın enflasyonun düşüriHdüğü dönem olduğunu söyledi. Kumbaracıbaşı, tek hanelı enflasyona ancak 6 yıl sonra ulaşılabıleceğini belırtereİc, "O kadar beklersek 4 sıfır atmak zorunda kalınz'" dedi. • 79. Sayfada Avrupa belleğîm tazeliyor • Ikinci Dünya Savaşı'nın Avrupa cephesinde sona erişinin 50. yıldönümü yann kutlanıyor. • Türkiye'nin savaştan kazancı, Birleşmış Milletler üyeliği. B * B * fiYMBVm haberl • 6. Sayfada Mifyonlarca insanın öldüğû savaştan bir sahne. Amerikan askerleri, arkadaşlannın cesetierini taşıyor. 1924 ten bugüne aynı coşkuyla 1924'ten bugüne aynı coşkuyla Bir gazetenin tanhçesi ile bir ülkenin ve aevletin tarihi kuşkusuz ayn ayrı şeylerdir. Ne var ki Yeni Gün ve Cumhunyet'in tarihçelerı, ulusal bağımsızlık savaşı ile cumhuriyet devrimleri ve devletin tarihiyle eşzamanlı ve eşanlamlı bir süred içeriyor. Cumhuriyet gazetesı, Atatürk'ûn sürekli devrimlerini yürütme yolunda, gözünü kırpmadan her dalgavı göğüslemiştir. ŞflKMN SONBTH yizm • 7. Sayfada Bugün Cumhuriyerie biriikte 23 yıl sonra Deniz ORM. ÇAUŞUW« yaost • 4. Sayfada GU1VDEM MUSTAFA BALBAY Tatil Zamanı Bugün uzuuun tatilın ikincı günü. Normal insanlar do- kuz gün boyunca dinlenecek, eğlenecek. Gazeteler bayram boyunca da çıkacağı ıçın bızim tatil güme grttı. Ama yıne de bırkaç gün kaçma fırsatımız ola- cak. Ülkemizde tatil deyince ilk akla deniz geldiği için kıyıla- ra akın var. Yıllık ızınde denize gitme geleneğinın öyle uzun bır geçmışı yok İkincı Dunya Savaşı'nın bıtımınde savaş uçaklan "işsiz" kalınca bunları kullanma yöntemlen aran- dı. Uyanık gınşımciler "tatili" hedef seçtiler ve bir slogan ürettıler M Arkası Sa. 19, Sû. l'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog