Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Konut, taşıt, iş ve her türlü ihtiyacınız için... Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI D a h a U y g a r B ı r Y a ş a m I ç ı n " Cumhu Bireysel kredilerinizle r zaman yanınızda... İMLAK BANKASI > a ha U y g a r B T Y a 5 a m I ç ı n " 71. Yl SAYI26413 /15000IL (KDVıçmde) KURUCUSU: YIHUSIBUH (1924-1945) BAŞYAZARi: M D h HMDİ (1945-1991j Afşin-Elbistan Termik Santralı ihalesi, kurulmamış şirkete verildi fhale skandalı14 CÜN SONRA • Bakanlar Kurulu'nun 8 Aralık 1994 tarihinde aldığı kararla Afşin-Elbistan Termik Santrah'nın 20 yıllık işletim hakkının kiralanması ve ek ünite yapımı ihalesi verilen ERG-Verbund Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş/nin, hukuken 22 Aralık 1994 tarihinde kurulduğu ortaya çıktı. PANIŞTAYA DAVA AÇILDI • CHP Milletvekili Mümtaz Soysal, Afşin- Elbistan Santrah ihalesinin hukuken kurulmayan bir şirkete verildiği gerekçesiyle Bakanlar Kurulu kararının iptali için Danıştay'a dava açtı. Soysal, söz konusu şirketin kurulamaması halinde işletme hakkmı alamayacağını belirtti. İPTAL EDİLMELİ' • Soysal, dilekçesinde Afşin-Elbistan Termik Santrah'nın yasa gereğince imtiyaz kapsamında olduğuna da dikkat çekerek, ERG-Verbund A.Ş.'yle yapılan sözleşmeye göre şirketin imtiyaz oluşturmayan hizmetleri verebileceğini. bu kapsamda karann iptalinin gerektiğini vurguladı. AJVKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Af- şin-Elbistan Termık Santralı'nın ihalesi, hukuksal açıdan kurulmamış bır şirkete verildi. Bakanlar Kurulu'nun. "22 Ara- hk 1994"te kurulan ERG-Verbund Elekt- rik Cretım ve Ticaret Anonım Şırketı'ne, Afşın-Elbıstan Termik Santralı"nın ek ünitelennin yapımının sorumluluSunu ve 20 yıllık ışletım hakkını U 8 Aralık 1994" günü verdığı anlaşıldı CHP Ankara Mıl- letvekılı MümtazSoysaL Bakanlar Kuru- lu karannın ıptalı ve yürütmenın durdu- rulması ıstemiyle dün Danıştay'a dava açtı. Soysal aynca, Danıştay'a Istanbul'un Anadolu Yakası'nın elektnk dağıtım hız- metının AKTAŞ firmasına \erilmesine ılışkın Bakanlar Kurulu karannın iptali için de ıkınci bir dava açtı. Soysal tarafindan dün Danıştay'a su- nulan, Bakanlar Kurulu'nun Afşın-El- bıstan Santrah'nın ışletımının ve ek ünı- telennın ınşaatının ERG-Verbund şırke- tıne venlmesıne ılışkın karannın ıptalı- nın ıstendiğı dava dilekçesinde. thale Ya- sası'na göre. ancak kurulmuş şırketlere ihale venlebilecegıne dikkat çekıldı. Dava dilekçesinde. Bakanlar Kuru- lu'nun, 8 aralık tarihinde Afşin-Elbistan Termik Santralı'nın işletme hakkının 20 yıllığına kiralanması ve ek ünite yapım- lan için açılan ıhalenın, ERG-Verbund Elektnk Üretım ve Ticaret A Ş'ye veril- mesı yönünde karar aldığı, şirketın ıse hukuken 22 aralıkta kurulduğu belirtil- dı. Dilekçede şöyle denıldi -Söz konusu şirket, Bakanlar Kurulu karan alındıktan sonra kuruluş işlemle- rini tamamlamış ve 27 aralıkta hukuksal kişiliğini kazanmıştır. İşlemde Eoerji ve Tabii Kaynaklar Bakanbğı da görevli ve sorumludur. Belgeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgı yetkililerinin, hu- kuken olmayan bir şirketle göriişme va- MArkosıSa. 17, Sü. l'de Avrupa'dan gelen büyükelçiler, Demirel, Çetin ve Yılmaz'la görüştü: Avrapa'da yaİmz kalahflirizBayram telaşı Uzun iatil başladı • Mıllı Eğitim Bakanlıgı, Kurban Bayramı öncesine rastlayan 8-9 mayıs günlennde bütün okullann 1.5 gün tatıl edıldığini açıkladı. Haber Merkezi - Milli Eği- tim Bakanlıgı, Kurban Bayra- mı öncesine rastla>an 8-9 ma- yıs günlerinde bütün okullann 1.5 gün tatıl edıldığini açıkla- dı. Çalışma ve Sosyal Güven- lik Bakanı Aydın Güven Gür- kan,yabancı ülkelerdeki vurt- taşlan ırkçı tahnklere kapıl- mamalan konusunda uyanr- ken Çevre Bakanı Rıza Akça- lı da yayımladığı bayram me- mArkasıSa.l7,Sü. l'de Erken maaş repo kırdırdı • Başbakan Tansu Çıller, kamuda çalışan bütün me- mur, sözleşmeli personel ve işçilerin mayıs ayı maaşla- nnın net tutannın 8 mayıs pazartesi günü 'avans' ola- rak ödeneceğini açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu ÇU- ler, kamuda çalışan memur, sözleşmeli personel ve işçile- nn mayıs ayı maaşlannın net tutannın 8 mayıs pazartesi gü- nü 'avans' biçimınde ödenece- ğini açıkladı Maaşlannı. bu- MArkosıSa. 17,SiL l'de Leon fırtınası Fransız yönetmen Luc Besson'un New YorVta çektiği "Leon-Sevginin Gücü". tstanbul Fitaş. AFM, Gazi, Akmerkez, Mövenpkk, Süreyya. Capitol ve Ankara Metropol sinemalannda geçen hafta gösterime girdi. Başrollerini Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Pbrtman ve Danrry Aieflo'nun paylaşnğı filmin, bayramda izlevieüerden yoğun ilgigörmesi beklenivor. inema kurtuluşunu arıyor Orta sınıf evine çekildi "Sinema olarak bizi zorlayan şeyler var. Alıcıya, seyirciye bağlısınız. Türk sinemasının seyircisi, orta sınıf aile idi. Hızlı sosyal yapı değişikliğinde yoksullaşan aile, orta sınıf evine çekildi. Sokakta kalan sinema seyircisi 16-25 yaş ağırhklı gençler. Biraz da bizim ne yaptığımızı hâlâ merak eden aydınlar" diyor Atlf Yılmaz. ŞÖHUN SONBtİR yao» • Arka Sayfada Türk sineması ölmesin Türk sinemasının zor günler geçirdiği bugünlerde, sinemaya taze kan getirmek ve üretimi arttırmak amacıyla 10 yönetmen bir araya gelerek Sinema Vakff nı kurdu. Geçtiğimiz günlerde, kendilerini tanıtan vakfın kurucu üyeleriyle görüşerek, kuruluş amaçlannı ve hedeflerini öğrendik. PBJN ÖZHTIntaberi• 13. Sayfada • Ankara'ya çağnlan büyükelçi ve temsilcilerle bir araya gelen ANAP lideri Yılmaz, büyükelçilerin Avrupa Parlamentosu'ndan gümrük birliği konusunda olumlu bir karar çıkmayacagı endişelerini dile getirdiklerini söyledi. • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tavnnın incitici olduğunu belirterek Türkiye'nin Avrupa'ya endeksli olmadığını vurguladı. • Hikmet Çetin de büyükelçilerle yaptığı toplantının, "son zamanlarda yoğunlaşan tepkiler karşısında ne yapılacağının görüşülmesi" amacıyla düzenlendiğini söyledi. • 5. Sayfada İTİRAFÇI KONUŞTU: Hizbullah camilerde saklamyor • Mardin 1de yakalanan 22 Hizbullah tetikçisinden biri olan itirafçı AÖ, ifadesinde Güneydogu'dakı camilerin büyük bölümünün Hizbullah'ın denetiminde olduğunu, eylemlerde kullandıklan silahlan da camilerde sakladıklannı söyledi. • Kaçırdıklan kişiyi diyet adı altında cezalandırdıklannı söyleyen AÖ, "Diyetin bedeli ise para cezasıdır. Örgüte karşı eylemlerde bulunanlan da diyetin dışında tutup infaz ediyorduk" dedi. • Geçen bayramda zekât ve fitre adı altında yüklüce para topladıklannı belirten AÖ, Güneydoğu'daki "gönüllü imamlık" uygulamasının Hizbullah tarafindan yaygınlaştınldığmı kaydetti. ERGON AKSOYanItaberi • 4. Sayfada' PKK, GAZETECİ FERİT DEMİRİ KAÇIRDIĞINI AÇIKLADI • 4. Sayfada Aktuna: Saldırı planhydı• Selanik'te saldmya uğrayan Devlet Bakanı Yıldınm Aktuna, 3 ay sonra uluslararası insan haklan örgütleri, A\rupalı parlamenterler ve İnsan Haklan Derneği yetkihleriyle yeniden Yunanıstan'a gideceğini söyledi. • Aktuna, Yunanistan'ın. PKK'yı desteklemek başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik "yanlışlannın" değiştirilmesinin sağlanacağını söyledi. Aktuna, "Atina'nın başaşağı durarak, kendisinden başka herkesin ters davrandığını düşündüğünü" belirtti. BÜLENTSARIOĞLU ANKARA - Selanik'te saldınya uğrayan Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yıkürmı Aktuna. 3 ay sonra uluslararası insan haklan örgütleri, Avrupalı parlamenterler ve İnsan Haklan Derneği ile yeni- den Yunanistan'a gideceğini açıkladı. Selanik Baş- konsolosluğu önündeki saldınnın hükümet ve po- lis organizasyonu ile planlandığını savunan Aktuna, "Türkiye-Yunanistan ilişkileri raasanın iizerine mArkasıSa.l7,Sü.3'te 3 fidanın öyküsü 23yıl sonra Deniz• Mayıs 1972'den 6 Mayıs I995"e... Deniz Gezmiş, Hüseyin Inan ve Yusuf Aslan'ın idam edilmelerinin üzerinden tam 23 yıl geçti... 23 yıl, ne idama gerekçe olan nedenleri, ne de Deniz, Yusuf ve Hüseyin'i unutturabildi... Bellekler, Türkiye siyasi yaşamımn acılı günleri arasına 6 Mayıs'ı da ekledi. • Hatırlamak isteyenlere bir kez daha... • Deniz Gezmiş'in idamına el kaldıran AP'lilerin Meclis'teki sözleri... • Ölümleri öncesi ve sonrası aileleri, avukatlan neler söylediler... OMLÇAUŞURyazdı, YüinCumhuriyelte Yaşar Kemal yargılandı • Yaşar Kemal, Der Spiegel dergisinde yayımlanan "Yalanlar Seferi' başlıklı yazısmda 'bölücülük propagandasf yaptıgı savıyla açılan davada yargıç önüne çıktı. • Yaşar Kemal. davanın. Alrnanca yayımlanan yazısı nedeniyle değil. bu yazının Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde 'yanlış çevrilerek yayımlanan özetleri" nedeniyle açıldığını belirtti. Yaşar Kemal iddianameyi hazırlayan savcının yazıyı okumadığına inandığını söyledi. • Yaşar Kemal, "Benim kitaplanmın bir işe yaramadığını. Demirel bana 'Kitaplannızı okudum" dedikten sonra anladım' dedi. YRHYA KOÇOfiLU'nun taberi • 4. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Kurban DerisiL Türkiye Derı Sanayicileri Derneği'nın 1995 yılı verilerine göre Kurban Bayramı'nda yaklaşık 4 milyon küçük baş ve 48 bin büyük baş kurban kesiliyor. Kurban derilerı giysi olarak değerlendirilip ihraç edildiğınde 4 trilyonu aşkın bir değer ortaya çıkıyor. Buna kurban bağırsaklan da ekle- nınce ekonomide 5 trilyon li- rayı aşan bir kaynak oluşuyor. Ancak bilgisizlik, dağınıklık yüzünden bu değerlerdeki ka- yıplar büyüyor. Yasaya göre kurban derile- rini toplama yetkısı Türk Hava Kurumu'nundur. Cumhuriyet döneminde güzel bir görene- ğe dönüşen bu kural son yıl- larda bozuldu. Çünkü çoğun- lukla şeriatçı örgütler ve en başta tarikatlar "kurban deri- sıp/yasas/"na girerek deri top- lama kampanyalarını yürüt- meye başladılar. lleri sürdük- leri gerekçe de ilginç: "Devle- tın bu konuda müdahale hak- kı olamaz. Yurttaş kestiği kur- banın derisini kime vereceğı konusunda özgür olmalı. Bir Müslüman kurbanın derisini istediğine verebilmeli!.." Demek oluyor ki Türkiye'nin demokrasi eksigı, kurban de- rilerının kimi çıkarcı örgütlere veya Islamı parselfeyen tari- katlara verilmesinden kaynak- lanıyor!.. Bu örgütler ya da tarikatlar topladıklan kurban derilerin- • • • MArkastSa. 17,Sü.8'de BUGUN BlLlM TEKNİK BORSA ODun 51.227.43 Oncekı 51.462.00 DOLAR Dun 42.300 öncekı 42.475 MARK oDun 30.900 öncekı 30.950 ALT1N ODun 535.500 öncela 535.500 Asgari ücret kanıı doyurmuyoi' • Net aylığı 2 milyon 822 bin 35 lira olan asgari ücretlinin, karnını doyurması ıçın odenmesi gereken fatura 5 yılda ikiye katlandı. Et almak ise asgari ücretli için hayal oldu. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Askerin -Geçici- Dönüşü... Kuzey Irak operasyonu tamamlandı. 20 mart günü böl- geye giren 35 bin askerin tümü geri döndü. Görünen o ki, bu operasyon "son" olmayacak. Milli Sa- vunma Bakanı Mehmet Gölhan'a göre şu an için sınırgü- venliği tamam. Sonra? Sonrası bilınmıyor. önceki akşam bölgedeki gelişmelerle "sorumlu "olarak da ilgilenen yüksek rütbelı bir subayla sohbet ettim. Yap- tığı değerlendırme şu: "Dört-beş aylık bir rahatlama sağlar..." MArkosıSo. 17,SÜ.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog