Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

4 MAYIS 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Enflasyondaki düşüş aldatıcı • ANKARA (ANKA) - Yılhk enflasyon, tam 12 ay aradan sonra tekrar ûç haneli rakamlardan iki haneli rakamlara inecek. Ancak ANAP'ın ekonomistlerinden eski Devlet Bakanı Işın Çelebi. hükümetin DtE'yenisan enflasyonunu yüzde 6-7 düzeyinde açıİdaması talimatını verdiğini iddia ederek, "Gerçek enflasyon faiz oranlan kadardır. O da yüzde 100'ün uzerindedir" dedi. DİE'nin bugün açıklayacağı nisan ayı rakamlanyla birlikte mart ayı sonunda yüzde 144.3 olan toptan eşya fiyat endeksındeki yılhk artış, nisan ayı oranına göre 50 puan dolayında gerileyecek. YüzsiizJerm teşMri temmuzda • ANKARA (AA)- Maliye Bakanı Israet Attila, 31 Aralık 1994 tarihi itibanyla 200 milyon lira ve üstü kamu borcu olanlardan 3 Temmuz 1995 tarihine kadar ödemeyenlerin ilan edileceğini bildirdi. Bakan Attila, yaptığı açıklamada, ilan edilecek kamu alacaklarının asgari miktannın I995yılı için Türkiye genelinde 200 milyon lira olarak belirlendiğini söyledi. Attila, 1995 yılında yapılacak ilan kapsamına 31 Aralık 1994 tarihi itibanyla 200 milyon lira ve bu miktan aşan tutarda borcu olup da 3 Temmuz 1995 tarihi itibanyla bu borçlannı ödememiş olan borçlulann alındığını kaydetti. Metaş genel kurala gidiyop • ANKARA (Cnmhuriyet Bürosn) - Kamuya ait hisseler için açılan ihaleyi Uzanlar'ın kazandığı Metaş, olağanüstü genel kurula gidiyor. Genel kurul 24 mayısta yapılacak. Genel kurula azınlık hissesine sahip ortaklann talebi ve son gelişmeler nedeniyle Metaş'm denetçileri Erdoğan Uncu ve lsmet Çankara tarafından karar verildiği bildirildi.Genel kurulda. Metaş'ın 22 Nisan 1994 tarihinde 3 yıl görev yapmak için seçüen yönetim kurulu üyeleri ile bunlardan istifa edip de yerlerine atananlann görevlerine son venlmesi görüşülecek. Renautt-Mais'e yeni genel müdür • Ekonomi Servisi - Renault-Mais Genel Müdürlüğü'ne Onur Baytok atandı. Baytok, daha önce Oyak kuruluşlanndan OMSAN'da genel müdürlük görevini yürütüyordu. Renault-Mais Genel Müdür Yardımcılığı'na ise satış müdürlüğü görevini yürüten Selim Dündar getirildi. PeUas için soru önergesî • ANKARA (ANKA)- CHP Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp, Petlas'ın, Türk Hava Kuvvetleri'nin açtığı lastik ahmına ilişkin ihaleye neden davet edilmediğine açıklık getirilmesini istedi. Gökalp, Milli Savunma Bakam'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu soru önergesinde. "Petlas bu ihaleye hangi nedenlerle çağnlmamıştır? Bu karan kim vermiştir? İhaleye hangi firmalar çağnlmıştır?" dedi. TSE'ye rakip geliyop • ANKARA (ANKA) - Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü Bahadır Atılgan, gûmrük birliği sürecinde AB ülkelerine yalnızca milli akreditasyon konseyince denetlenmiş standart kurumlannın belgelerini taşıyan ürünlerin ihraç edilebileceğini bildirdi. Atılgan, ancak tüm kurumlann yeterliliklerini onaylayan, bu kurumlan akredite eden bir sistemin zorunluluguna dikkat çekti. AltanTufan yaşammı yitirdi • Ekonomi Servisi- Eski G«lirler Genel Müdürü Alün Tufan öldü. Tufan'm gece yansı kalp krizi geçirdiği ve kurtanlamadığı bi kirildi. Altan Tufan, Maliye'der aynldıktan sorra Türk Ekonomi Bjnkası'nda yönetim kuuulu üyesi olarak görev yapyordu. İlk üç ayda yapılmak zorunda kalman revizyonu Cumhurbaşkanı Demirel kâğıda döktü: Bütçeye katrflyon da yetmedi• Hükümetin 95 yılı Bütçe Yasası'nda ilk 3 ayda yaptığı değişiklikleri resmi verilerle ilk kez Cumhurbaşkanı Demirel açıkladı. Verilere göre devletin katrilyon lirayı aşan ilk bütçe harcamalan hedefi 1 ayda revize edilerek 1 katrilyon 331 trilyon liradan 1 katrilyon 603 trilyona yükseltildi. • Demirel'in ekonomik büyüklüklerle ilgili dağıttığı tablolarda ağırlüdı olarak iç borç rakamlan ve fiyatlardaki artışlar ile kişi başına düşen.milli gelirdeki azalmaya dikkat çekıldi. Verilere göre kamunun dış ve iç borçlannın toplamı gayri safi milli hasılanın yüzde 69.3'ünü oluşturuyor. Demirel, Bütçe Yasası değişikliklerini açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Türkıye Cumhuriyeti'nin katrilyon li- rayı aşan ilk bütçe hedefleri de 1 ay geçmeden revize edildı. Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirelın dağıttığı ekonomik verilerde ilk olarak resmen kâğıda dökülen yeni hedeflere göre hükümetin 1995 yılı Bütçe Yasası çer- çevesindeki 1 katrilyon 331 tnlyon lı- ralık bütçe harcamalan tahmını 1 kat- rilyon 603 trilyon liraya yükseltildi. Bütçe Yasası'nda 338 trilyon lira ola- rak gösterilen iç ve dış borç faiz öde- meleri de 635 trilyona kadar arttınldı. Demirel'in ekonomik büyüklüklerle ilgili dağıttığı tablolarda iç borç ra- kamlan ve fiyatlardaki artışlar ile kişi başına düşen milli gelirdeki azalmaya dikkat çekildi. Verilere göre kamunun dış ve iç borçlannın toplamı gayri safi milli hasılanın (GSMH) yüzde 69.3'ünü oluşturuyor. 1993 yılında yüzde 17.3 olan iç borç miktannın GSMH oranı 1994 yılında yüzde 20 oranına kadar yükseldi. TBMM Genel Kurulu'nda 20 ara- lıkta kabul edilerek yürürlüğe giren 1995 yılı Bütçe Yasası'ndaki hedefler. Uluslararası Para Fonu'nun (1MF) "gerçekçi" bulmayarak değiştırilmesi yönündeki isteği üzerine 1 ayda revize edildi. IMF'ye şubat ayında sunulan niyet mektubuna yansıtılan yeni bütçe hedefleri resmi olarak ilk defa Cum- hurbaşkanı Demirel tarafından kamu- ya açıklandı. Tüm hedefler yükseltildi Demirel'in, 1995 yılının ilk 4 aylık dönemiyle ilgili gelişmeleri görüşmek üzere basınla yaptığı toplantılarda da- ğıttığı yeni hedeflere göre Bütçe Yasa- sı'nda 1 katrilyon 331 trilyon lira ola- rak öngörülen bütçe harcamalan hede- fi 1 katrilyon 605 trilyon liraya yük- seldi. Aynı çerçevede. personel harca- malan için öngörülen 545 trilyon lira- lık hedef 567 trilyon liraya, 420 tril- yon lıralık cari harcamalar hedefi 438 trilyon liraya çıkanldı. Hedeflerdekı en dikkat çekici değişiklik 388 trilyon lira olarak öngörülen iç-dış borç faiz ödemelerınde gerçekleşti. Bütçeden borç faiz ödemeleri için öngörülen ödenek miktan 1 ayda 247 trilyon lira birden yükseltilerek 635 trilyon 726 milyar liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı Demirel tarafından dağıtılan verilerde. kamunun borç yü- küyle ilgili olarak genel ekonomik ge- lişmelerle ilgüı rakamlar dışında 5 ay- n tablonun bulunması dikkat çekti. Tablolara göre 1993 yılı sonunda 356 trilyon lira olan iç borç stoku 1994 yılında 779.4 trilyon liraya yük- selerek GSMH'nin yüzde 20'sine ulaştı. Kamunun iç ve dış borç yü- kümlülüklerinin GSMH'ye oranı da yüzde 69.3'e ulaştı. Tablolann ağırlıkh bir bölümünü de temel tüketim mallanndaki fıyat artış- ları ve üretim miktarları oluşturdu. Tablolara göre 1993 yılında 80 bin lira olan etin kilogram fiyatı geçen yıl 170 bin liraya, 70 bin lira olan beyaz pey- nırin kilogram fiyatı 200 bin liraya, 15 bin lira olan şeİcerin kilogram fiyatı 27 bin 500 liraya, 85 bin lira olan tüp- gazın fiyatı 181 bin liraya, 9 bin 470 bin lira olan benzinin litre fiyatı da 23 bin 890 bin liraya yükseldi. Tablolarda. 1993 yılında 73 bin 272 kılovat saat üretilen elektrik enerjisi- nin geçen yıl 78 bin kılovat saat üretil- diğıne dikkat çekildi. Buna göre 1993 yılında 348 bin adet otomobil üretılir- ken bu sayı geçen yıl 200 bine düştü. TÜSİAD'ın konjonktür raporunda 5 Nisan Kararlan değerlendirildi: Enflasyon beklentisi kırılnıadı Ekonomi Servisi- Yılın ilk çeyre- ğinde enflasyon beklentisi kınlamadı. 1995 yılı ortalama enflasyon oranmın hükümet hedefi olan yüzde 70'lerı aşarak yüzde 88 civannda gerçekleş- me olasılığını artırdığı kaydedildı. Türk Sanayicileri ve tşadamları Derneği (TÜSlAD) tarafından Türki- ye ekonomisini üçer aylık dönemler ıçınde değerlendiren "TÜSİAD Kon- jonktür" raporunda döviz kurunun kontrol edilebiimesinin enflasyonist beklentılerin kırılmasında tek başına etkili olmayacağı belirtildi. Raporda 1995 yılının ilk üç aylık döneminde dolar kurunun ancak yüz- de 11 artmasına karşın enflasyon ora- nının yüzde 25 olması, 12 aylık enf- lasyon oranmın ise hâlâ yüzde 150'ler seviyesinden kurtanlamayarak yüzde 44 gibı yüksek bir düzeyde seyretme- I | -pf fcrfATfc I UOlr\U ye devam etmesinin enflasyonun kontrol altına alınamayışının bir göstergesi oldu- ğuna dikkat çekildi. TÜSİAD raporun- da 5 Nisan Kararla- rı'nın birinci yıldö- nümünde bazı başarılar sağlandıği vurgulanırken, orta vadeli yapısal uyum programı yönünde henüz hiçbir adım atılmadığma dikkat çekildi. İs- tıkrar programına ilişkin hedeflerden "döviz kuru hedefinin' tutturulduğu belirtilen, raporda, kunın nisan ayın- dan itıbaren reel olarak değer kazan- masına karşılık , enflasyonist beklen- tilerin kınlamamış olması nedeniyle enflasyon konusunda başansız kalın- dığına yer verildi. Raporda, enflasyo- nun kontrol altına alınabilmesi için nominal faiz orarüannın da düşük bir düzeyde belirlenmesi, nominal ücret düzeyleri üzerınde ise ulusal siyasal ve sosyal uzlaşmanın sağlanması ge- rektiği savunuldu. lstikrar programının başansının te- melini kamu kesimi açığının azaltıl- masına dayandığını ifade eden kon- jonktür raporunda. "Başlangıçtaki yüksek devaJüasyonu izleyen aylarda döviz kurunun kontrollü arbşı ve pa- rasal genişlemenin sınııiandırılması cnflasyonu kontrol altına alırken, mali disiplin ve daraltıcı politikalann doğal sonucu olarak dış açıkta gözle görülür bir düzelme gerçekleşecektir" denildi. Ekonomının 1995 yılında "bıçak sıründa" olduğunun vurgulandığı ra- porda, "Akılcı politikalar izlenmezse yeni istikrar paketleri kacınılma/ ola- eakür" değerlendirmesi yapıldı. '94 faaliyetlerini açıklayan Genel Müdür Mehmet Akbay: Bu yıl Tekel ürünlerine zam yok Ekonomi Servisi- Tekel Genel Müdürü Mehmet Akba>'dan "Yıl sonuna kadar zam yok* mesajı. Şu anda Tekel ürünlerine zam yapmayı gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını belirten Akbay, Te- kel 2001 sigarasını da haziran ayında piya- saya çıkaracaklannı belirttı. Tekel'in geçen yılkı perfor- mansının iyi olduğunu belirten Akbay. en büyük başanyı ise personel indi- riminde gerçekleştirdiklerini belirttı. Ak- bay. kurumun 1994 yılı toplam hasılatının da 80 trilyon 482 milyar lira, vergi öncesı kânn ise 10.6 trilyon lira olduğunu belirttı. Akbay. kurumun 1994 yılı faalıyet so- nuçlarını açıkladı. Genel müdürlük bina- sında dün düzenlediği toplantıda konuşan TEKEL Akbay, 1994 yılı çalışmalannın oldukça iyi geçtiğini belirttı. Kurumun 1993 hasılatı- nın 40 trilyon 305 milyar lira olduğunu be- lirten Akbay. bu rakamın 1994'te 80 tril- yon 482 milyar liraya çıktığını söyledi. Ge- nel hasılat rakamlanndan yabancı ürünle- rin çıkanlmasıyla Tekel'in ger- çek performansının ortaya çıktı- ğını vurgulayan Akbay, bunun 73.4 milyar olduğunu kaydetti. Akbay, "Geçen yılki ortalama enflasyonun yüzde 57 ve Tekel fıyat artışlannın da ortalama yüzde 72.25 olduğu düşünülürse hasılatm önemi ortaya çıkar" dedi. Akbay, tekel'in 1994 yılı toplam satış hasılatının 76 trilyon 113 milyar lira oldu- ğunu belirtti. Tekel Genel Müdürü Akbay Havaş'm patronıma özelleştirme torpili ANKARA (ANKA) - Havaş'ın Yazeks'e satıl- masına ilişkin OİB kara- nndan 4 gün önce 94 yılı kânndan THY ve Özelleş- tirme îdaresi'ne düşen bö- lümün 118.1 milyar lirası- nın Havaş bünyesinde bı- rakılması, tartışma yarattı. Olay TBMM KİT Komisyonu Alt Komisyonu'nun Havaş hesaplannı incele- mesi sırasında ortaya çıktı. Alt komisyonun konuyla ilgili raporunda. Havaş"ın Yazeks'e satılmasına iliş- kin kararın alındığı 25 marttan dört gün önce 21 mart günü yapılan Havaş Olağan Genel Kurulu'nda, OİB temsilcisinin önerisi üzerine, Havaş'ın 1994 yı- lı kânndan 118.1 milyar li- ra "ihtiyari yedek akçe" aynldığı vurgular.dı. Ge- nel kurulda alınan bu ka- rarla paranın Havaş bünye- s ı n de bırakılmasıyla bu ölçüde bir kamu ^ zaranna yol açılıp ' j açılmadığının so- "^ ruşturulması istendi. Özelleştirme Idaresı yetkilileri. OİB ve THY'ye ödenecek kâr pa- yından 118 milyar lira ih- tiyari yedek akçe aynlma- sının iki ayn bilanço siste- mi uygulanmasından kay- naklandığını öne sürdüler. Türkiye, elektronik ticarete eklemleniyor Ekonomi Servisi- Tür- kiye Odalar ve Borsalar Birliği'nın 700 bin üyesi, dünya bilgisayar sistemine bağlanarak, kendilerini yurtdışında tanıtma olana- ğı bulacak. Sun Mic- rosystems Inc.'in In- ternet bağlantılı ürü- f nü Netral (TM) ile % TÜBlTAK'm sağladı- ğı servis ve Internet bağlantısı sayesinde üyele- rinin "elektronik ticaret" ağına eklemlenmesini sağ- layacak olan TOBB, proje- yi gümrük birliğine girme- mizin söz konusu olduğu 1 Ocak 1996'dan önce bi- tirmeyi hedefliyor. TOBB Başkanı Yalım Erez, dünyadaki globalleş- riie eğilimine ve Türkiye ile AB arasında ger- v çekleştirilmesi öngö- rülen gümrük birliği- .. ne dikkat çekti. • ' Projenin bitmesi için kurulan Bilgi Hiz- metleri Dairesi Başkanı Turan Menteş de en büyük sorunun firmaların İcod standartlanna uyması sü- reci olduğunu dile getirdi. Başanlı bir ameliyatla beni sağlığıma kavuşturan Haseki Hastanesi 1. Cerrahi Klinik Şefi, mümtaz insan Prof. Dr. ONAT AREVÇ başta olmak üzere, müşfik yardımcılan Op. Dr. MUZAFFER AKTNCI, Dr. UĞUR ERTUĞRUL, Dr. SELÎM MIŞIRLIOĞLU, Anes. Dr. OKAY ÖZTÜRK ile klinik güleç hemşireleri KEZBAN DEMÎRTAŞ ve GİZEM KARİP'e; hele hele hastanede bana evimin rahatlığını yaşatan SATILMIŞ ALTIN'a candan teşekkür ederim ERGÜNIŞIKSEL V EŞİL> LRT TIRİZM A.NONİM ŞİRKETİ YÖ>ETİM KlRLLl B^ŞKANLICPNDAN Şırkctimızın Olagan Genel Kurul Topiantısı. 25 Mayıs 1995 Perşembe günü saal !!.OO'de İTÜV\KFI\MÇKA SOSYMTESİSİKONFERANS SALONVndaasa- gıdakı gündemie yapılacaknr. Sayın crtaktanmızın toplantı tarihınden en geç btr hafta önce şırketten ginş kart- tan alank toplanrıya katılmalanm. toplantıya bız2a! lutılamayacalc orulüanmıznı kendılenm bir seîahıyefname tle topiantida temsil ettimelennı nca ederiz. OnaJklara eondenîen i5buda\etmekuıbugın^kartı >ennegeçer Selahı>etname- lenn toplantı gününden en geç bir hafta önce şırkete ıbrazı gerekır 1994 >ılına an Bılanço. ICâr ve Zaıar Cetvellen ile Yönetim kurulu Denetçı Ra- porian 08 Mayıs 1995 tanhınden ıtıbarcn şırket merkezınde ortakUnn ıncelemesıne hazır bulundurulacaktır Savm ortaklanmızın bılgılerfne sunulur CtNDEVI: 1- Açıltş. toplantı. ba^kantık dı\an>nm teşkiiı. 2- Başkanvelalımız Sa>ın Haluk N GÖNENÇER anısina saygı duruşu. 3- Bas- kanlık dnanına Genel Kunıl toplantı tutanagmı ımzalama yetkısı venlrneM. 4- Boşalan Yönetim Kurulu üyelığtne Cengız GÜVEN'ın atanmasının onaya su- nulması, 5- 1994 yılı Yönetim K.unılu. Denetçı raporlanntn okunması. 6- 1994 yılı Bilanço. Kâr\e Zarar besaplannm tetkıkı te tasvıbt. 7 - Yönetim Kurulu üyelennın ve Denetçılenn ıbralan. 8- Yönetım Kurulunun 1995 yılı kısmı faalıyet raporunun okuntnast. görüşulme- si ve tasvıbı. Yönetim Kurulu üyelennın 1995 yılı kısmı faalıyetlennden dolayt ıbra edılmelen. 9- 1995 yılı faalıyeilen hakkında görüsûlmesı ve karar ahnması. 10- Yonetjm Kurulu üyelennın sa>ısının tespıtı. seçımı ve huzur haklannm tespı- tı. 11 - Dcnetım Kurulu üyelennın scçımı \ç ücretlennın tespih, 12- Yönetim Kurulu üyelenne TTK'nun 334 ve 335. maddelen geregınce ızm ve- 13-Kapanı, SELAHtVETNAME Yeşılyurt Tunzm AÇ 'nm 25 Mayıs 1995 günü saat 11 OO'de yapilacak Olagan Ge- nel Kuru] Toplantısına. benıTjı^ı lcmsllen tam yetkı ile katılmaya. adıma adırmza oy vermeye. ılgılı yasalar ile Şırket Anasözleşmesı hûkümlenne göre sahıp olduğum ol- dugumuz tüm haklanmtzı kullanmaya>eikılt olmak üzere ştrket hıssedarianndan Sa- yın "ı vekıl tayın ettım. Hissedarın adl soyıdı: Hisse miktan: Oy »dcdi: YES.İL\ LRT TI'RİZM AŞ TRT-DER'in kuruculanndan gerçek yayıncı, onurlu insan ARSLAN ALP'İ yitirdik. Tüm dostların başı sağolsun. ESKİ TRT-DER ÜYESİ ARKADAŞLARI VEFAT Hasköy eşrafiından Taşçı Hüsnü Bey ile Huriye Hanım'ın oğlu, merhum Fatma Göçmenlen Saime Karahan ve Rasim Temel'in sevgili kardeşleri, rah- metli Kd. R Alb. Ferruh Orbey'in eniştesi, Aydın, Ayten Bülent, Bilge ve Gökhan'ın kıymetli babalan. Erdoğan Albi. Hakkı Gümüştaş ve Neriman Taşçıoğlu'nun değerli kayınpederleri, Zeynep Gülçin, Kerem Can, Emre, Ilgaz ve Ayşe Irmak'm çok sevgili dedeleri, Bedia Taşçıoğlu'nun kıymetli eşi, Emekli Felsefe Öğretmeni RAHMİ TAŞÇIOĞLU 2 Mayıs 1995 Salı günü Foça'da Hakkm rahmetine kavuşmuştur. AİLESİ İZMİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo:993/1137 Karar No: 995/124 Davacı PTT Genel Müdürlüğü \ekili Av. Özden Coş- kuner tarafından davalılar Ali Görgeç vs. arkadaşı aley- hine açmış olduğu alacak davasının yapılan duruşması so- nunda: Verilen mahkernemizin 21/'2/995 tarih veaynı sayılı ka- ran davacı ile vekili Av. Özden Coşkuner tarafından sü- resinde temyiz edilmiş ve temyiz dilekcesinde hasar taz- minatı olarak 12.273.950 liranın ticari faizi ile birlikte tah- silini istenmiş, mahkememiz 9.847.773 TL.nin yasal fa- izi ile birlikte tahsiline karar vermiş. Davacı idarenin ta- cir sıfatına haiz olduğunu, bilirkişi raporuna itiraz ettik- leri halde mahkemece göz önüne alınmadığını, müvek- kilinin malzeme bedellerini bayındırlık birim fıyatlanna göre hesapladığını, işçilik piyasanın çok altında venldi- ğini, bu nedenle kararın bozHİmasını talep etmış ve tem- yiz etmiş bulunduğundan işbu temyiz dilekçesi özetinin davalılardan Ali Görgeç'e tebliği yerine kaim olmak üze- re ilan olunur. 174/995 Basm: 19619 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI Odamıan Istanbul Şubesi Olağanüstü Genel Ku- rul topiantısı 20 Mayıs 1995 Cumartesi günü saat 10.00'da "Cumhuriyet Cad. No: 283/4 Harbiye/ls- tanbul" adresinde ve seçimler 21 Mayıs 1995 Pa- zar günü aynı adreste yapılacaktır. 20 Mayıs 1995 tarihli toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdir- de Genel Kurul topiantısı 27 Mayıs 1995 Cumar- tesi günü saat 10.00'da "YıldızTeknik Üniversite- si Konferans Salonu, Yıldız Kampüsü Beşiktaş - Istanbul" adresinde ve seçimler 28 Mayıs 1995 Pa- zar günü "Karagözyan Yetimhanesi llkokulu, Abi- de-i Hürriyet Cd. No: 228 Şişli-lstanbul" adresin- de aşağıdaki gündemle yapılacaktır. GÜNDEM 1.GÜN 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşumu, 2- Saygı duruşu, 3- Şube ve Oda Başkanlannın konuşması, 4- Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunma- sı, 5- Oda Denetleme Kurulu'nun şube çalışmala- nna ilişkin raporunun okunması, 6- Çalışma raporunun gorüşülmesi, 7- Yönetim Kurulu'nun aklanması, 8- Yeni seçilecek Yönetim Kurulu adaylannın belirlenmesi, 9- Kapanış. 2. GÜN SEÇİMLER Üyelerin kimlik kartlan ile katılımını rica ederiz. Saygılanmızla. YÖNETİM KURULU T.C. İLAN T.C. BALIKESİR 2. SULH CEZA MAHKEMESİ'NDEN 25-28/1/1994 tarihlerinde taklit ve tağşiş edilmiş un i- mal edip satışa sunmaktan sanık Hamdi Melik A>iekin haklanda mahkememizce TCK.nın 398,3506,402,647/4 maddeleri uyarınca toplam 1.980.000 TL ağır para ceza- sı ile 5 ay müddetle cürme vasıta kıldığı meslek ve sana- tın ve ticaretın tatiline dair mahkememizce venlen karar kesmleşmiş olmakla TCK.nın 402. maddesi gereğince i- lan olunur. Basm: 19613 • İŞÇİNİN EVREIVİNDEN ŞÜKRAN SONER Ürkütücü, Dehşet Bir Mantık 'Dün dündü. bugün bugündür...' Sadece Demi- rel'in değil, politikaa prototipimizin felsefesinin sim- gesi olan bu sözcükler, yaşamımızda giderek daha ürkütücü bir anlam kazanıyor. Demirel'in, parti başka- nı iken söylediği bu sözlerde, hiç değilse politikacinın günlük çıkarlar ve koşullara göre değişmesini hoşgör- me ile sınırlı bir anlam vardı. Bugün, dediğinin, savun- duğunun tersini yapmak, savunmak, sözünden dön- mek, yalan söylemek siyasetin, yaşamın temel ilkesi haline geldi. Demokratikleşme tartışmalan, güdükleştirile gü- dükleştirile, Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesi- ne indirgendi ya, DYP cephesindeki son 10-15 günün gelişmelerini kaygıyla izliyorum.. Şahinler, düşünce açıklama özgürlüğünü savunan- lan, ülkenin bu ayıptan kurtulmasını isteyenleri "bölû- cû, vatan haini, ülkenin parçalanmasını, Sevr'i savu- nanlann yandaşı" ilan ettiler. Televizyonlardaki tartış- malarda öyiesine edepsiz, yaygaracı bir halleri var ki, ipleri koparmak istemeyen CHP'liler, "Biz de ülkenin bütünlüğünden yanayız' türünden cümlelerle sürekli savunma konumundalar. _ Cumhurbaşkanı Demirel, bir zamanlar reddettiği Özal'ın yaptığı her şeyi taklit etme krizine yakalandı ya, sıra ile gazete ve gazetecilerle 'önemli' sorunlan görüşüyor. Sürekli medyanın gündeminde, sürpriz çı- kışlarfa ilgi çekiyor. Son görüşmelerin çarpıcı günde- mi, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar, Batı'dan gelen, Sevr'in uygulanması istemi. SovyetJer Birliği, Yugoslavya'nın parçalanmasında- ki katkıları, Ortadoğu üzerindeki hesapları gözler önünde iken, bir sürü ipucu varken, Sayın Cumhur- başkanı'nın kulaklara fısıldadıklannı tümden yadsıma- ya elbette olanak yok. Ancak bu yıllardır bilinenlerden hareketle, bugün iç politikada varılmak istenen so- nuçlan gördükçe ürkmemek elde değil.. "Batılılar güçlü Türkiye istemiyor. Batılılar Türki- ye'de insan haklannı savunur, işkenceye karşı çıkar, DEP davasının geri alınmasını, Kürt sorununa siyasi çözüm bulunmasını isterken, aslında Türkiye'nin par- çalanmasını hedefliyor. Ûyle ise 8. maddenin kalkma- sını savunmak, düşüncenin suç olmasına, işkenceye karşı çıkmak, demokratikleşmeyi, insan haklannı iste- mek, ülkenin parçalanmasından yana olmaktır.." tü- ründen akıl almaz bir mantık işletiliyor. Dehşet içinde, DYP içindeki şahinlerin bu mantığın açık savunucusu, Sayın Demirel'in de doğrudan söy- lemeden çağnştıncısı olarak, Cindoruk'a terlik yerine mokasen ayakkabı giydirme girişiminde buluştukJannı izliyoruz. Oysa Sayın Cindoruk bizim gözümüzde bu- güne kadar DYP içindeki en uygar, en demokrasiden, insan haklanndan, düşünce özgürlüğünden yana bir isim değil miydi? Sayın Demirel "Dün dündü, bugün bugündür" felsefesinin miman olsa da yıllann deneyi- mi, hele de 12 Eylül'ün acılan ile demokrasiye geçişi içine sindirmiş, "çağdaş bir sağ, liberal lider" kimliğini bileğinin hakkı ile kazanmış değil miydi? Şimdi tarafsız Cumhurbaşkanı iken Sayın Demi- rel'in, düşünce özgürlüğü havarisi konumunda taraf- sız bir Meclis Başkanı Sayın Cindoruk'un, DYP'nin şahinleri ile bu sürpriz ittifakları neyin nesi? Ikisi de kamuoyunun önünde, 12 Eylül'ün yasaklannın kaldı- nlması, demokratikleşme, çağdaş demokrasi, insan haklan için yüzlerce değil, binlerce kez söz vermiş, yemin etmemişler mrydi? DYP'nin geleceği, çıkarları için Sayın Çiller'i çok yetersiz, sakıncalı görebilir, partiyi kurtarma adına ha- rekete geçmelerini anlayabiliriz. Bunu yapmak için, konu, neden mi ararsınız? Çok güdük bir demokratik- leşmeyi bile engellemek üzere misyon üstlenmeyi an- layamıyor, bu roller değişimi karşısında gerçekten dehşete düşüyoruz. ABD'de McCarthy dönemini yaratan mantık da iş- te buna benzerdi. Hak arayan herkes, komünistlikle, ülke düşmanı olmakla suçlanırdı. Bu mantık yürütüle- rek, haksızhğa karşı çıkan, hak arayan bütün insanlar ezilerek, yasal anlamda demokrasinin egemen oldu- ğu bir düzende bile yaşamın her alanında, haksızlığa karşı çıkamayan, haklannı savunmak üzere ağzını açamayan, suskun bir toplum yaratılmıştı. 12 Eylül'cülere göre işçi ücretlerinin iyileşmesi sa- vaşımını vermek, ekonomiyi batırma amacı ile eşan- lamlıydı. 1 Mayıs'ı kutlayanlar, anarşi ve terörün yara- tıcılan, ülke düşmanlanydı.. Ne zaman bu türden bir mantık işletildiğine tanık olsam, ürker, dehşete kapılınm. Insanlık dışı, acıma- sız, ilkel mantığın varacağı olumsuz sonuçlann sonu yoktur. Kitleler bu yolda koşullandınldığında, bir milli maç başansı, "Avrupa'ya dersini verdik" ilkel tepkisi- ne, kompleksine, zavallılığına dönüşüverir. Sovyetler Birliği'nin, Yugoslavya'nın parçalanma- sında, Ortadoğu üzerindeki kirli oyunlarda, insanlığın ırklar ve dinlere göre anlamsız, acılı yeni hesaplaşma- sı, çatışmasında, çağımızın utanç verici insan haklan ihlallerinde Batı'nın, çokuluslu şirketlerin, büyük fi- nans güçlerinin çıkarlannın, ikiyüzlü oyunlannın payını hep görmeye çalışmış biri olarak bu ilkel, çok tehlikeii mantığın yeniden yürütülmesine, geçerli kılınmak is- tenmesine şiddetle karşı çıkıyorum. Birilerinin Türkiye üzerinde Sevr hesaplan var diye, asgari, güdük bir demokratikleşmeyi de gerçekleşti- remeyecek miyiz? Bu ülke, bu ülkenin insanlan, bu anayasa ve yasalaria, böylesine ağır insan haklan ih- lalleri, düşünce suçu ayıbı ile yaşamayı hak etmiyor. Dehşet mantık oyunlanyla, asgari ölçüleri ile güdük bir demokratikleşme adımlannı durdurmaya kimsenin hakkı ve gücü olmamalı, değil mi? T'niıı sabşniâ TBMM'den onay ANKARA (AA) - Ana- yasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesi göz önünde tutu- larak yeniden hazırlanan PTT'nin T'sinin özelleşti- rilmesini öngören yasa ta- sansı, TBMM Genel Kuru- lu'nda kabul edildi. TBMM Genel Kurulu daha önce alınan karar ge- reğince dün saat 20.30'da Başkanvekili Kamer Genç- başkanlığında toplandı. Ta- sannın 3"üncü maddesinin ikinci fıkrası üzerinde veri- len değişiklik öner- gelerinin oylanması sırasında, RP mil- letvekillerinin is- temleri üzerine ara- nan karar yeter sayısının bulunamaması dolayısıyla iki kez çalışmalara ara ve- rildi. İkinci aradan sonra Başbakan Tansu Çiller'in de hazır bulunduğu Genel Kurul'da karar yeter sayısı bulununca, çalışmalara de- vam edildi. Yapılan görüşmeler so- nucunda TBMM Genel Kurulu'nda 12 ret oyuna karşılık 168 kabul oyuyla benimsenen yasa, teleko- münikasyon hizmetlerinin, posta ve telgraf hizmetle- rinden aynlarak, bir ano- nim şirket eliyle daha ve- rimli bir şekilde yürütül- mesini ve aynı zamanda fı- nans kaynağı sağlanmasını amaçlıyor. Yasaya göre, telekomü- nikasyon hizmetlerini yü- rütecek olan Türk Teleko- münikasyon Anonim Şir- keti hisselerinin en çok yüzde 49'u devredilebile- cek. Bu hisselerden yüzde 10'u Türkiye Cumhuriyeti Posta tşletmesi Müdürlüğü'ne be- delsiz olarak veri- lecek. Hisse satı- şında, TC Posta Iş- letmesi Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomikasyon AŞ çalışanlan ve kûçük ta- sarnıf sahiplerine yüzde 5, gerçek ve tüzelkişiliklere yüzde 34 pay aynlacak. Türk Telekomünikasyon AŞ hisselerinin en çok yüzde 49'unun devir ve sa- tış esaslan ile bunlara iliş- kin usul ve esaslan belirie- meye ve nihai devir işlem- lerini yürütmeye, Özelleş- tirme Yüksek Kurulu (ÖİB) yetkili olacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog