Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

4 MAYIS 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER DYP'den tetflcçi YUdCa teşekkür • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMMKİT Komisyonu'nda Emlak Bankası'nın 1993 yılı hesaplan incelendi. ANAP Jstanbul Milletvekili Gürol Şoylu, Engin Civan'ın da adını anarak. bankada emegi geçenlere teşekkür ederken DYP Bursa Milletvekili Kadri Güçlü, "gerçeklerin ortaya çıkmasını sağladığı için" Engin Civan'ı vuran Davut Yıldız'a teşekkür etti. Yargıtay'dan işçiye darbe • ANKARA (ANKA) - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, enflasyon oranında ücret artışma müdahale edilmesine, 9 oya karşın 42 oyla destek verdi. Kurul, devletin toplu iş sözleşmeleriyle hüküm altına alınan ücret artışına ilişkin ödemeleri erteleyebileceğini ve hâkimin toplusözleşmeye müdahale etme yetkisı bulunduğunu kabul ederek, aksi yöndeki Iş Mahkemeleri'nin direnme karannı kaldırdı. Karar ile hükümetin emir ve genelgeleri doğrultusunda zamanı gelmiş ücret Ödemelerini tek taraflı askıya alması uygulamasına bundan sonra devam edilebilecek. Bu kararla işçinin hukuk yolu tıkandı. Karara itiraz edilebilecek, ancak bundan sonuç alınması güç görülüyor. Boyner'e ABD yönetiminden ilgi • VVASHINGTON {Cumhuriyet) - Yeni Demokrasi Hareketi lideri Cem Boyner'in, 28 nisanda başlayan New York ve Washington gezisine, ABD yönetiminin ilgi gösterdiği gözleniyor. Washington'daki temaslan cerçevesinde, dün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke, Beyaz Saray Güvenlik Konseyi Kıdemli Danışmanı Richard Schfhr ve Alexander Vershbovv ile ABD'nin en etkin lobisi Yahudi cemaatinin önde gelenleriyle bir araya gelen Boyner, IMF Dünya Bankası yetkilileriyle de akşam yemeği yedi. Karayalçm davayı kazandı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Eski Dışişleri Bakanı ve feshedilen SHP'nin Genel Başkanı Murat Karayalçın. yaptığı bir konuşmada kişilik haklanna hakaret ettiği gerekçesiyle ANAP Grup Başkanvekili Hasan Korkmazcan hakkında açtığı tazminat davasını kazandı. Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 milyarlık tazminat istemine karşın, Korkmazcan'ı 180 milyon lira tazminat ödemeye mahkûm etti. Küçukun cezasına onama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Yargıtay 9. Ceza Dairesı, yazar Prof. Dr. Yalçın Küçük hakkında Ankara 1 No'lu DGM tarafından verilen 2 yıl hapis, 250 milyon lira para cezasını onadı. Yargıtay'ın onama karannda, sanık avukatlan tarafından yapılan temyiz istemlerinin yerinde görülmeyerek sanık Yalçın Küçük hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 8-1. maddesi gereğince verilen 2 yıl hapis ve 250 milyon lira para cezasınm onandjğı belirtildi. Kararda aynca. dava konusu kitabı yayımlayan yayınevinin sahibi Hikmet Koçak hakkında verilen 6 ay hapis, 50 milyon lira para cezasına ilişkin hükmün de pnandığı açıklandı. Demirel, anıt açü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptınlan Atatürk ve Anayasa Anıtı. dün Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından törenle açıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden, törendeki konuşmasında "SevT özlemcilerinin karşısına Atatürk bayrağı ile çıkacağız" dedi. Demirel de Atatürk'ün Türkiye ile xizdeşleştiğini belirterek '"Atatürk bu ülkenin her insanının gönlünde taht kurmuştur" dedi. DYP'li Amasyalı, yasanın kaldınlması durumunda milletvekilliğinden istifa edeceğini söyledi 8. madde kavga çıkarıyorDYP'nin muhafazakârlarından Amasyalı Haysiyetii ve şerefli olan hiç kimse bu düzenlemenin altına imza atamaz" derken, 8. maddedeki hükümlerin TCY'nin 311. maddesine taşınması girişimini de 'şeytan işi' olarak niteledi. Amasyalı, DYP'de 60-70 milletvekilinin de kendisine "Sine-i millete döneriz" dediğini öne sürdü. CHP'li Kerimoğlu DYP'li 'şahinler'e, "Şalyalannızı akıtmayın" dedi. DYP li Amasyalı CHP'yi bölücülükle suçladı. duvannın dibinde üstünü başını yırtı- yor"dedi. TMY'nin 8. maddesi ile ilgili çalışma yapmakla görevlendirilen Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe ve Adalet Bakanı Mehmet Mogultay, "uzlaşmaya vankiığınr açıkla- malanna karşın. gruplannı ıkna edemedi- ler. TM Y tartışmasını bayram sonrasına bı- rakan DYP'de, "şahinler"in yanı sıra çok sayıda milletvekili bu düzenlemeye karşı çıkmaya hazırlanıyor. tsmaıl Amasyalı, ya- sanın çıkması durumunda milletvekilliğin- den istifa edeceğini açıkladı. Bekir Sami Daçe'nin. partililere, "Heniiz uzlaşma yok, DYP grubunundediği olur" bilgisini verdi- ğıni öne süren Amasyalı, "DYP gnıbu bu yasamn çıkmasına izin vermeyecektir. DYP ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Terör- le Mücadele Yasası'nın (TMY) 8. madde- sinin kaldınlması konusunda hükümet or- taklan arasında vanlan uzlaşma, iki tarafi da memnun etmezken, CHP ve DYP mil- letvekilleri, birbirlerine sert suçlamalar yö- neltmeye başladılar. DYP'li muhafazakâr- lardan Kocaeli Milletvekili İsmail Amas- yah, CHP'yi "bölücülük ve Türkiye'yi Av- rupa'ya jurnaUemekle" suçlarken. "haysi- yeti ve şerefli olanlaruı yasanın attına imza atmayacağınr söyledi. CHP Grup Başkan- vekili Mehmet Kerimoğlu ise DYP'li Erte- küı Durutürk'ün, "Defolup gftsinler'' söz- lerine sert tepki göstererek "Salyalannızı akıtmayın" dedi. Kerimoğlu, "Her köyün bir delisi olur, hoşgörürüz. Ancak deli cami grubununyüzde lOOtemayülübudur.Açık- lanan metin DYP grubunun temayülünü yansıtmanıaktadır" görüşünü savundu. Amasyalı, DYP'li 60-70 milletvekilinin kendisine l4 Süıe-i millete döneriz" dedikle- rini öne sürerek "Bu düzenlemenin, önce SHP'nin, şimdi de CHP'nin kendi ideoloji- sini kabul ettirme ve ülkeyi bölmek isteyen- lerin tahJiye edilmesinden başka bir amacı yoktur" diye konuştu. TMY'nin 8. madde- sindeki bazı hükümlerin TCY'nin 311. maddesine taşınmasını "şeytanhk" olarak niteleyen Amas> alı, "Bu >asayi TBMM'den geçiremeyeceğini anlayaıilar, türkiye'yi Av- rupa'yajurnallediler; "Bu DYP'li muhalif- ler Meclis 'te bizı engellıyorlar' diye. Bu ya- sa>ı çıkararak, Türkiye'nin hükümranlık hakJarmı ihlal ederek, bölücüiüğe izin ver- mek istiyoıiar, ama bu yasa DYP gnıbundan geçmeyecektir'" dedi. Amasyalı. gazetecilerin. "TMY'nin 8. maddesinin kaldınonasını Başbakan Tansu Çiller istiyor. Sizce Başbakan ha>si>etsiz.se- refsîz ve bölücü mü" şeklındeki bir sorusu üzenne yanıt vermekte bocalayarak "Beni Başbakinım'la karşı karşıya getirmeyin. Henüz Başbakaıumız böyle bir açıklama yaptnanııştır" demekle yetindi. 'SaJyalannıa akıtmayın' CHP Grup Başkanvekili Mehmet Keri- moğlu ise hükümetten çekilmelerini isteyen DYP'li şahinlere sert tepki gösterdi. Keri- moğlu, Ertekin Durutürk'ün, "Ulkeyi böl- dürtmeyiz, defolup gitsinler" şeklındeki açıklamasına, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmış bir parti olan CHP'ye sal- ya akrtmak hiç kimsenin haddine değildir" dedi. Durutürk'ün konuşmasını "hafiflik'" olarak nitelendiren Kerimoğlu. "Butürha- fiflikleri yanıtlamak istemiyorum. Ancak yol olur diye korkuyonım. Tartışma ada- btndan uzak terör ve PKK'nin gLdi destek- çileri, 20. yüzyılın demokrasi karşra dinozor- lannın hafifİiklerine ahştık. Her köyün de- lisi olur, hoşgörürüz. Ancak deli cami duva- n dibinde üstünü başını yırtıyor" diye ko- nuştu. Kenmoğlu, DYP'nin CHP grubun- dan özürdilemesini isteyerek, "Yaözürdi- leyecekler ya da bu iddialannı geri aldıkla- nnı sövleyecekJer. Çünkü demokratikleşme ortak taahhüdümüzdür" dedi. Köşk'ten Çiller ve Çetin'e çağn Çankaya'da 'acil' zirve • Cumhurbaşkanı. dış politikaya ilişkin gelişmeleri değerlendirmek ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu baskı ve tehditlere karşı önlem belirlemek üzere Başbakan Çiller, CHP lideri ve Başbakan Yardımcısı Çetin ile Dışişleri Bakanı Inönü'yü Köşk'e çağırdı. Haber Merkezi - Cum- hurbaşkanı Süleyman De- mirei, Başbakan Tansu Çil- ler ile ilgili bakanlan, Tür- kiye'ye yönelik dış baskı ve tehditler ile terörle mü- cadele ve Kuzey Irak konu- lannda etkin önlemler ge- liştirmek üzere ayn ayn toplantıya çağırdı. Çanka- ya Köşkü'nde bugün Baş- bakan Çiller, CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yar- dımcısı Hikmet Çetin ile Dışişleri Bakanı Erdalİnö- nü'nün katıhmıyla gerçek- leştirilecek toplantıda, dış politika ve gümrük birliği- ne ilişkin gelışmelerele alı- nacak. Iç ve dış politikaya iliş- kin kaygılannı ayn ayn gö- rüştüğü basın mensuplan- na anlatan Cumhurbaşkanı Demirel, hükümeti de acil toplantıya çağırdı. Edinilen bilgıye göre, bugün Çiller. Çetin ve Inönü'nün katılı- mıyla yapılacak toplantıda dış politikaya ilişkin geliş- melerele alınacak. Bu top- lantının gündeminde, Av- rupa'nın Kuzey Irak hare- kâtı ve demokratikleşme konusunda Türkiye'ye kar- şı tavn ile ABD'nin Iran'a ambargo uygulama karan- nın ilk sıraîarda yer alması bekleniyor Teröre etkin politika Dış politikaya ilişkin dar kapsamlı toplantının ardın- dan yann yapılması plan- lanan ikinci toplantıda, Içişleri Bakanı Nahit Men- teşe ile Milli Savunma Ba- kanı MehmetGölhanın da katıhmıyla terörolaylan ve Kuzey Irak harekâtına iliş- Rin gelişmeler değerlendı- rilecek. Toplantıda öncelik- le, PKK'nin. Kürt sorunu- nu uluslararası platforma taşıma çabasına özellikle Avnıpalı kaynaklardan bul- duğu desteğe karşı önlem- ler ile 'etkin politikalar' üzerinde durulacak. Kuzey Irak'taki aşamalı çekılme- nin ardından terör örgütü- nün bölgede hızla yeniden örgütlerune çabasına karşı sınır ötesini 'boş bırakma- maya' yönelik önlemlerin de görüşüleceği toplantıda, sınır güvenliğine ilişkin formüller üzerinde duruia- cak. Buarada, UBA/ANKA- ajanslannın ceşitli konular- daki sorulannı yanıtlayan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, PKK olayı bıtme- den 'Kürtçekonuşma,teie- vizyon' gibi şeyleri düşün- menin 'teröre prim ver- mek, cesaret vermek' anla- mına gelecegini belirterek "Bu hareket bitmeden sa- man çöpü kadar bir şeyete- vessül etmemek lazımdır" dedi. Kıyak emekJılik ko- nusunda Anayasa Mahke- mesi 'ne gidip gitmeyeceği- ne henüz karar vermediği- ni. kendi emeklihk maaşı- nı da bilmediğini belirten Demirel, emeklilikte yaş sınınnı kaldıran 1992 yılın- daki düzenlemeyi yapar- ken kendisine verilen he- saplann SSK'nin bugün- lerde bu noktaya geleceği- ni göstermediğini söyledi. Demirel, kendisine atfe- dilen "PKK 29. Kürt isya- mdır" sözünü söylemedi- ğini belirterek, "Ben PKK hareketi isyandır'deme- dim, "terördür' dedun" di- ye konuştu. Çetin, halkın kendisine güvendiğini ve kredi açtığı söyledi: Başkanlıktan çekjlmem Aydınlar yine DGM'de tstanbul Haber Servisi- Istanbul DGM Savcıhğı, 'düşünce suçtulan'nın ifadelerini almayı sürdürüyor. Dün aralannda Aziz Nesin'in de bulunduğu bir grup yazar, Düşünce Suçuna Karşı Girişim tarafından yayımlanan "Düşünceye Ozgürlük' kitabının yayıncısı olarak ifade verdiler. Kitabın 1080 yayıncısı arasında yer alan Adalet Ağaoğlu, Gülsüm Akyüz, Suna Aras, Ataol Behramoglu, Demirtaş Ceyhun, Arif Damar. Burçak E\ren, Erdal Öz, Orhan Pamuk, Doğu Perinçek ile Prof. N'üüfer Göle ve Prof. Asaf Savaş Akat, dün sabah saatlerinde DGM'ye gelerek DGM Savcısı Aytaç Tola\''a ifade verdiler. Yazar Orhan Pamuk, ifadesinden sonra yaptığı açıklamada. Türkiye'de aydınlann DGM savcılıklannda ifade vennelerinin bir ahşkanlık haline getirildiğine dıkkat çekti. . İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise 4 yılda eskidiğini söylediği Terörle Mücadele Yasası'nı 'ölmüş bir yasa'olarak tanımladı.'Düşünceye Özgüriük' kitabına ilişkin olarak sanatçılar bugün de lstanbul DGM'de ifade verecekler. (KAAN SAĞANAK) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-CHP Genel Baş- kanı Hikmet Çetin, 31 ağus- tosta yapılacak olan CHP kongresinde genel başkan- lıktan çekilmeye niyeti ol- madığını açıkladı. Çetin, halkın kendisine güvendiği- ni ve kredi açtığını, kredi ve güvenin oya çevrilmesi ge- rektiğini belirterek "Göre- vimi kongrede bırakmaya niteyim yok" dedi. Çetin, ABD'nin Iran'a yönelik ambargosuna Türkiye'nin destek olmayacağını. bu tip ambargolardan bir sonuç alınamayacağını söyledi. Çetin, gazetecılere verdi- ği yemekte, CHP kongresi- nin öngörülen tarihte yapıla- cağını, tarihinı ıleriye at- mak için şimdilik bir neden olmadığını bildirdi. Çetin, "31 ağustosta Bay- kal geliyor mu?" yönündeki bir soruya, "Ben, 31 ağus- tosta devam edeceğim. Güç göreN-e bilerek geldim. En iyi- sini. idealini yapmaya çalışı- \orum. 31 ağustosta da bı- rakmaya niyetim y»k" yanı- tıni verdi. Parti tabanının öz- verili ve iyi niyetli olduğu- nu. sancısız bir şekilde iki partinin birleştiğini vurgu- layan Çetin. kongrede her- kesin parti liderliğine aday olabileceğini söyledi. Çetin, Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesinin kaldınlarak düşünce özgür- lüğünün sağlanacağını be- lirterek. halen bu maddeden cezaevinde bulunanlann da bu değişikliğin gerçekleş- mesinden sonra tahliye ola- caklannı söyledi. Böylece "geçmişe sünger çekecekle- rini" belirten Çetin, bu ko- nuda Avrupa'nın baskısının anımsatılması üzerine. "Av- nıpa beni ilgüendirmez. Ben kendime bakanm" diye ko- nuştu. Çetin, seçim bölgesi Ga- ziantep'e bağlı Kilis ilçesi- nin ıl olması yönündeki ya- sa tasansının bilinmeyen bir nedenle Içişleri Bakanlı- ğı'nca gen çekildiğini. an- cak Kilis'in il olmasını içer- meyen tasanya kesinlikle imza atmayacağını bildirdi. ANAP'la Çankaya gerginliği tırmanıyor Yılmaz'dan Demirel'e 'istifa et' çağnsı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- ANAP Genel Başkanı Mesut Ydmaz, "Türkiye SevT tehlikesi ile karşı karşıya, Türkiye hiçbir zaman olmadığı kadar kri- tikbir noktada" diyen Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel'i yetkilerini kullanmaya çağırarak, "İcranın başısınız. tcrayıçahştır- mak zorundasınız. Ne gerekiyorsa yapa- caksuıız. Eğer hiçbir şey yapamıyorsanız istifa edeceksiniz" dedi Başbakan Tansu Çiüer'in gerekirse eylül ayında Kuzey I- rak'a yeniden girileceği yolundaki sözle- rine de tepki gösteren Yılmaz, "Böyle bir başbakan varken PKK'nin istibharat örgü- tü kurmasına ne ^rek var" diye konuştu. Mesut Yılmaz, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, koalis- yon hükümeti kurulmasından bu yana bin 231 gün geçriğini, bu süre içinde 114 ba- kan, 3 başbakan yardımcısı, 5 Merkez Ban- kası Başkanı, 3 Hazine müsteşan, 5 Kamu Ortaklığı idaresiBaşkanı değiştiğini, ön- ceki gün üçüncü Özelleştirme Idaresi Baş- kanı'mn göreve başladığmı söyledi. Yıl- maz, bir ülkede istikrar sağlanmak isteni- yorsa önce kadrolannda istikrar sağlamak gerektiğini vurguladı. Yılmaz konuşmasında, Özelleştirme Ya- sası çıkalı 139 gün olduğunu, 4 günde 1 trilyon zarar hesabı ile KfT'lenn zarannın 35 trilyona ulaştığını, Başbakan'ın ıhale zarflannı "evde kocasıyla birlikte açtiğını", özelleştirmede şeffaflık sağlanamadığını, ANAP'a iftira atanlan müfteri ilan edeîi 21 gün geçtiğini. CHP-SHP birleşeli 74 gün olduğu halde hükümetin güvenoyu isteme- diğini anlattı. Yılmaz, Başbakan Çiller'in önceki gün partisinin Meclis grup toplan- tısında gerekirse yeniden Kuzey Irak'a gi- rileceğini söylediğini kaydederek, "Böyle şey olur mu? Başbakan, diyor ki, Biz şim- di çıkıyoruz gelin yerleşin, eylüle kadar siz kalırsınız, sonra siz çıkarsınız eylülde biz geliriz' diyor. Böyle başbakan varken P- KK'nin istihbarat örgütü kurmasına nege- rekvar?"dedi. 'San çizmeB Mehmet Aga' Yılmaz, Demirel'in son dönemde ser- gilediği tutumu eleştirdi. Cumhurbaşka- nı'nı anayasal yetkilerini kullanması için uyaran Yılmaz, şunlan söyledi: "Cumhurbaşkanı 'Batı Sevr'i hortlatı- yor' diyor, 'Batı Türkiye'yi bölmek isti- yor' diyor. Bunu söyleyen san çizmeli Meh- met Ağa değil. bu devletin Cumhurbaşka- nı. Türkiye'nin hiç olmadığı kadar kritik bir noktada olduğunu söyleyen Cumhur- başkanı'nın, bunu gazetecilerin kulağına fısıldayıp ondan sonra da yerinde oturma- ya hakkı var mı? Eğer, Cumhurbaşkanı bunlan söyieyip sonra da yerinde oturacak- sa bunu lslamköy'deki ihfiyarlar da yapıyor. Bunlan söyledikten sonra ne yapıyorsun diye soraıiar. Anayasaya göre ic- ranın başısınız, icrayı çauştırmak zorun- dasınız. Ne gerekiyorsa yapacaksınız, hiç- bir şey yapamıyorsanız istifa edeceksiniz." NEPTUN VBLLAGE TEOS'ta SIRADIŞI BİR TATİL YAŞAMEVEV FARKESI BAŞKALARENDAN ÖĞRENMEYİN! • DENİ2 • GÜNEŞ • KUMSAL • ÇOCUKLAR VE BÜYÜKLER İÇİN HAVUZ • DÎSKO • BAR • SURF • TÜPLE DALMA • AEOROBtK • STEP • DAĞ BtSİKLETÎ • TENİS • BEACH VOLEY • AT GEZÎNTÎLERİ • KAPALI ANFt TİYATRO • PROFESYONEL GECE SHOWLARI • ÇEŞİTLİ GÜNDÜZ ANİMASYON PROGRAMLARI. BİRBİRJNDEN GÜZEL YEMEKLERDEN OLUŞAN AÇIK BÜFEMİZLE MUTLU VE HUZURLU BİR BAYRAM TATİLİ GEÇİRİN. 8 GÜN 9 GECE 7.500.000 .- TL. 12 YAŞA KADAR %50 İNDÎRİM. EĞER_PAKET PROGRAMLAR İLE GELMEK İSTEMİYORSANIZ GÜNLÜK 1.000.000.- TL. YER: BÜYÜK AKKUM SEFERİHİSAR / İZMİR TEL: 0-232-745 74 55, FAKS: 0-232-745 70 38 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA 'Çocuğumu Bulun../ Bir anne hıçkınklara boğuluyor... Diyor ki: "Çocuğumu bulun..." Çocuk aylardan beri ortalıkta yok... Nasıl kayboldu, nereye gitti? Orasını kimse bilmiyor, doğru dürüst bir açıklama yapılmıyor. Hasan Ocak'ın adını sanınz kamuoyu, artık çok yakından tanıyor. Anne Emine Ocak, abla Hüsniye Ocak'ı da. Kimi zaman gözaltına alınıyor anne ve abla, ama onlar yılmıyor. Kapı kapı dolaşıp Hasan Ocak'ı arı- yor. Kendi kendime soruyorum çoğu kez: "Neden bu denli duyarsız olduk?" Yargısız infazlan alkışlayan bir toplum olup çıktık son yıllarda. Bol bol düşünce özgüriüğünü tartışmaktan bıkmı- yoruz, nedense yargısız infazlara 'faili meçhul')ere (faili belli ama), kayıplara karşı sesimiz yükselmiyor. Görünmeyen bir güç önümüze engel koyuyor... Sizler Mustafa Selçuk'u tanır mısınız? Hiç sanmıyoaım. Mustafa Selçuk, Ankara Batıkent'te bir eve yapı- lan polis baskınında öldürüldü. Gazeteler ve televiz- yonlar şöyle verdi haberi: "örgüt evine baskm. Polisle çatışan ikisi kadın, üç kişi ölü olarak ele geçirildi..." Bir-iki gün sonra bu kanlı baskın unutulup gitti... Ne gazetelerde ne televizyonlarda -dişe dokunur- bir haber göze çarptı. Mustafa Selçuk, 34 yaşında yaşamını yitirdi... Polisin görevi nedir? Suçluyu yakalayıp adalete teslim etmek.... Insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu 'Batıkent baskını'ru şöyle değerlendirdi: "Bu, bir yargısız infazdı..." • • • Bir fotoğraf duruyor masamın üzerinde... Gözlüklü ve başörtülü bir anne... Bizim Kerem llgaz çekmiş fotoğrafı. Bembeyaz saçlı anne, bir acının, hüznün öfkesiy- le bakıyor. Içindeki tarifsiz acıları hiç de dışarıya vur- muyor. Anne Hacer Selçuk, tüm anneler gibi sevgi ırma- ğını yansıtıyor oğlunun mezarı başında. Belli ki evlat acısını yüreğinin derinliğinde duyuyor. ölümün o kahrediciliğini yaşıyor oğlunun mezarı ba- şmda. Belkı içinden şöyle geçiriyor: "Yargısız infazlar, faili meçhuller, kayıplar sürdük- çe düşünce özgüriüğünün olup olmaması neyi de- ğiştirir?" İkisi kadın, üç kişi öldürüldü Ankara Batıkent'te... Üç genç ölü... Her birinin üzerinden 60 kurşun çıkmış... Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Şenal Sa- ruhan yargısız infaz yapan polisler hakkında suç du- yurusunda bulunmuş. Sonuç ne olacak dersiniz? Hiçbir şey. Olenler öldüğüyle kalacak. Analann, babalann, kar- deşlerin yüreğine acılar düşecek. , , 4-,. ^ Diyorlar ki: "Oldürülenler teröristti..." Ne olurlarsa olsunlar, devletin polisi, ancak suçlu- yu yakalar, öldürmez. "Kana kan, intikam" çığlıklanyla tüm dengeleri al- tüst edilmiş bir toplum, elbet duyarsız kalacaktır yar- gısız infazlara, faili meçhullere ve kayıplara. Demok- rasiyi yaşam biçimi olarak kabullenmemiş toplum- larda var olan görüntülerdir tüm bunlar. Isviçre ile oynadığımız milli maç sonrasında polis- leri omuzlannda taşryanlar, yine gencecik insanların (terörist bile olsalar) ölümünde alkış tutanlar değil mi? On iki yıl önce "Asmayalım da besleyelim mi" di- yenlerin sofralannda şaklabanlık yapanlar, onlan ya- lılannda ağırlayanlar, bugün toplumun içinde, gaze- te köşelerinde, televizyonlarda 'makbul kişi' olarak ahkâm kesiyoriar: "Demokrasi, insan haklan, düşünce özgüriüğü...." Işte asıl sorun burada... DYP'li muhalifler: Çiller partiye oy kaybettîriyor • DYP'li muhaliflerden Köksalan, Cindoruk'un genel başkanlığını, kongre sürecinde Demirerin engelledigini belirterek, "Ama Sayın Cumhurbaşkanı, Çiller konusunda yanıldığını artık anlıyor" dedi. AYŞE SAVTN A.NKARA-TBMM Baş- kanı Hüsametrin Cindo- ruk'a. "Aktif politikaya dön, partinin başına geç" "baskısı yapan DYP'li muhalifler. Başbakan Tansu Çiller' ı. partiyi "ilkelerinden uzak- laşürmak ve oy kaybettir- mekle" suçluyorlar. Cindo- ruk'un, gelışmelere göre ha- ziran ayı başında öncelıkle TBMM BaşkanhgYndan is- tifa edeceğı ve aktif politika- ya döneceğı. ancak ılk aşa- mada genel başkanlık yeri- ne, parti ıçı muhalefeti yük- seltmek için çalışacağı ifade ediliyor. Cindoruk'un, îstanbul'da- ki muhalifterle vaptığı top- lantının ardından, muhalif milletvekilleri de Ankara'da Cindoruk'Ia görüşmeler ya- pıyorlar. Aralannda trfan Köksalan, Coşkun Kırca. lb- rahim Gürdal, Işılay Say- gın'ın da olduğu bir grup milletvekilı Cındoruk'a, "aktif politikaya dön" çağn- sı yapıyorlar. Muhalifmillet- vekilleri, Çıller'e karşı çık- maktaki gerekçelerinden en önemlisini "DYP'nin hızla oy kaybetmesr olarak göste- riyorlar. Köksalan, Cındo- ruk'un kongre aşamasında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirei izin vermedıği ıçın genel başkanlık yanşına gir- mediğini savunarak, "O za- man Cumhurbaşkanı, 'Sen şımdılık Mechs bâşkanlığın- da kal. orayı başka birisi dol- dursun' dedi. Ama o göreve, Demirel'e rağmen birisi gel- di. .Sayın Çiller. Sayın Cum- hurbaşkam'nı da çok yanılt- tı. Cumhurbaşkanı da yanıl- dığını artık itiraf ediyor" di- ye konuştu. Muhalıflenn Çiller'e yö- nelik eleştılen özetle şöyle: - Cindoruk. 12 Eylül son- rasının güç koşullan aranda partinin oy unu yüzde 24'e ÇH kardı. Çiller ise partiyi yüz- de 27 oy oranıyla devraidı. yzde 20*lerin altına düşürdü. Bütün anket sonuclan bunu ortaya koyuyor. - Çiller, delegeyı. teşkila- tı tanımıyor: partıciliği bil- miyor. O nedenle yanîış ka- rarlaralıyor: ınsanîan küstü- rüyor; kişısel kararlar veri- yor. lstanbul il yönetıminde yaşanan kargaşa bunun en somut örneğiydi. Cindo- ruk'un geçmişten gelen bü- yük bir particılık deneyimi var. kanzması var. - DYP'nin taban kittesi milliyetçi, muhafazakardır. Çiller, bu kitleye seslenemi- yor. Bu da DV P'yeoy kaybet- tiriyor. - Çiller ülke yönetıminde başansız bir sınav verdi. Ül- kede yatınmlar durdu; enf- lasyon ilk kez yüzde 150'Ie- re fırladı; büyüme hızı eksi yönde ilerliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog