Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

4 MAY1S 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER .THK, gelirinin yüzde 10'unu 'Mehmetçik'le El Ele' kampanyasına verecek 'Şeıiatçılara engel ohm9 • THK Başkanı Prof. Dr. Attila Taçoy, 2860 sayılı Yardım Toplama Yasası ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Yasası'nın ilgili yönetmeliklerinde, 2 Mayıs 1992 tarihli 21216 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle kurban derisi toplama yetkisinin yalnızca kendilerine ait olduğunu belirtti. CENGİZYILDIRIM AYŞE YILDIRIM Türk Hava Kurumu'nun (THK) bu yıl kurban de- risi ve bağırsağı için başlattığı kampanyaya karşı köktendinci örgütler, harekete geçerek önceki yıl- larda olduğu gibi yasadışı deri toplamaya hazırla- nıyorlar. THK yetkilileri, bu yıl topladıklan gelirin yüzde 10'unu 'Mehmetçik'le El Ele' kampanyasına vereceklerini anımsatarak pay verdıği Sosyal Yar- dımlaşma ve Dayanışma V'akfi, Kıalay, Çocuk Esir- geme Kurumu ve Dryanet Vakfl'nı da kampanyala- nna destek vermeye çağırdı. THK Genel Başkanı Attila Taçoy. bu yıl Almanya'da başlattıklan kam- panyaya büyük ilgi gösterildiğini belırterek "Yurt- dışındaki kampanyanuz, geçmiş yıllarda dini duy gu- lan istismar edilen yurttaşlanmız tarafindan sevinç- le karşılandr dedi. Topladığı gelirin yüzde 25'ini Sosyal Yardımlaş- ma ve Dayanışma Vakfı'na, yüzde 15'ini Kızılay'a, yüzde 15'ini Çocuk Esirgeme Kurumu'na, yüzde Deri toplamayetMsi THK'de ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Içişleri Bakanı Nahit Menteşe, vahliklere gönderdigi genelgede, kurban derisi toplama yetkisinin Türk Hava Kurumu"nda (THK) bulunduğunu vurgulayarak, başka kurum ve kişilerin yardım toplamasına izin verilmemesini istedi. Genelgede. faaliyetin, yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında THK'nin merkez ve şubelerince yürütüleceği kaydedildi. Menteşe. genelgesinde sunlan kaydetti: "Söz konusu yönetmelik doğruhrouda THK'ce bu faaliyederden elde edilen gelirin THK'nin yanı sıra beUi orandaki yüzdesi Kızüay. Çocuk Esirgeme Kurumu, Sosyal Yardım \e Dayanışma Vakıflan ile Diyanet Vakfı'na verilmekte, bundan da kamuya yarartı faaliyet gösteren bu kuruiuşiann faaliyetlerine etkinlik kazandınlması hedeflenmektedir. Kanunlarda kişilerin. kurban derisi, bağırsak ile ayni ve nakdi yardımlarını istediği kişi ve kuruluşlara bağışlayabilmelerinde yasakJayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak. anılan yönetmelik hükümleri gereğince. mülki amirliğinizce, THK dışındaki gerçek ve tüzelkişilere, makbuzla, ilan v«ya afişle ya da berbangi bir şekilde kurban derisi ve bağırsak toplama ile fitre ve zekât zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplama izni verilmemesi gerekmektedir." Yardım Toplama Yasası ile yönetmelik hükümlerine ve lçişleri Bakanhğı genelgesine karşın, Ankara'da birçok köktendinci vakıf ve öğrenci yurdu üyeleri, evleri tek tek dolaşıp. broşür bırakarak kurban derisi toplama kampanyası başlattı. Bazı dinci vakıflann broşürlerinde. kurbanın dağıtılacak etı ve derisi karşılığında, tüm kesim olanaklannın yurttaşlara sağlanacağı bildirildi. 5'ini de Diyanet Vakfı'na verdikJerini belirten Ta- çoy. söz konusu kurumlan birlikte hareket ermeye ve THK'nin kampanyasına destek vermeye çağır- dı. 'Orman yanguüannda, tarunsal ilaçlamada, si- lahlı kuvvetlere katkıda. uçak yapımında Türk Ha- va Kurumu', 'Sevabınıza sevap katın. bir deriyle beş yardım yapın". 'Savaşta \e banşta Türk Ha\a Ku- rumu'. 'Ulus btlincinde. yurt sevgisinde Atatürk'ün yolunu seçin' sloganlan yla yurt çapında kampanya- yı sürdüren THK, yurttaşlan kampanyalanna des- tek vermeye, devletin kamu kurum ve kuruluşlan- nı daduyarlı olmayaçağırdı. THK Başkanı Prof. Dr. Attila Taçoy, 2860 sayılı Yardım Toplama Yasası ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma \e Dayanışmayı Teşvik Yasası'nın ılgıli yönetmeliklerinde, 2 Mayıs 1992 tarihli 21216 sayılı Resmı Gazete'de yayım- lanan değişikliklerle kurban derisi ve bağırsağı top- lama yetkisinin yalnızca kendilerine ait olduğunu belirterek halkı yasal olmayan şekilde deri toplayan kişi ve kurumlara karşı duyarlı olmalan için uyar- dı. THK'nin kurban derisi ve bağırsağı toplama yet- kisinin kuruma yasalarla verilmesine rağmen hiç- bir hukuki dayanağı olmayan bazı kurum ve kuru- luşlarla bunlann yandaşı 'şeriatçı' yayım organlan. başlattıklan karşı kampanya ile yurttaşlann kurban derileriyle bağırsaklan diledikleri yere verebilecek- len tezini işleyerek bir yetki karmaşası yaratmaya çalışıyorlar. Pevtetinzaran Kurumun, bu yıl 600'e yakın şubesiyle, 'Daha çok deri, daha çok katkı' sloganıyla kampanyayı başlattığını anımsatan Taçoy, THK dışında deri top- layan kişi, kurum ve kuruiuşiann kurban derilerin- den elde ettikleri gelirin vergisini vermedikleri için devletin gelir kaybının milyarlarla ifade edilebile- cek rakamlara ulaştığını söyledi. Taçoy, THK'nin kurulduğu 1925 yılından beri bağışlar yoiuyla elde ettiği gelirlerle Türk Silahlı Kuvvetleri 'ne 4 bine ya- kın paraşütçü, bine yakın planörcü ve modelci ye- tiştirdiğini, orman yangınlanna müdahale ettiğini. tanmsal ilaçlama yaptığını, denizleri kirleten ge- mileri belirlediğini anlattı. Yurtdışuıdan bûyiik destek THK'nin halktanaldığını.halka veren bir kurum olduğunu vurgulayan Attila Taçoy, bu yıl Alman- ya'da başlattıklan kampanyaya büyük ilgi gösteril- diğini anımsatarak "Yurtdışındaki kampanyamız, geçmiş yıllarda dini duyguları istismar edilen yurt- taşlanmız tarafından sevinçle karşılandı" dedi. Türkiye'de her yıl 150 bine yakın iş kazası meydana geliyor, günde 5 işçi yaşamını yitiriyor Iş kazalarında Avrupa birincisiyiz Olağaniistii önlemler alındı Bayram tatiline büyük ilgi • Istanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bayram süresince ÎETT otobüsleri, tramvay, ve metronun ücretsiz çahşacağı bildirildi. Haber Merkezi - Kur- ban Bayramf nın yaklaştıgı bugünlerde yurt çapında yaşanan bayram hareketlili- ği ve hazırlıkları sürüyor. Bayram nedeniyle tüm be- lediyeler ve güvenlik bi- rimleri özel önlemler aldı- lar. Yurttaşlann uzun bay- ram tatilinden yararlanmak için tarihi ve turistik yöre- lere gitme hazırlığında. ce- zaevlerindeki mahkûm ve yakınlarının da açık görüş heyecanı ıçinde oldukları gözlemlenıyor. Kurban Bayramı nedeniyle beledi- yeler olağanüstü önlemler almaya başladılar. lstanbul Büyükşehir Be- lediyesi, bayram süresince İETT otobüsleri, rramvay, hafif metro ve Maçka Par- kı'ndaki teleferiğin ücretsiz çalışacağını açıkladı. İSKİ de bayram süresince tam kapasiteyle su verecek. lstanbul Büyükşehir Be- lediyesi Zabıta Müdürlügü de ekip sayısını normal günlere kıyasla arttırarak, ilçe zabıta birimleriyle ko- ordineli bıçimde bayram süresince kent genelinde denetim yapacak. lstanbul Deniz Otobüsleri (ISO), bayram süresince ek sefer- ler düzenleyecek. Izmir Büyükşehir Bele- diyesi Basın Danışmanlı- ğı'ndan yapılan açıklamada yurttaşlann huzurlu bir bayram geçirmeleri ama- cıyla özellikle şeker, şeker- leme ve tatlı imalathanele- rinin denetlenmesine ağır- lık verildiği belirtildi. Bu arada tarihi ve turis- tik yörelerin otellerindeki doluluk oranının yüzde yüzlere ulaştığı belirtildi. Bayramda açık görüş Adalet Bakanlığı'na bağ- lı ceza ve tevkifevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan bazılannın, Kurban Bayra- mı'nda açık görüş yapabi- lecekleri belirtildi. Adalet Bakanı Mehmet Moğultay imzasıyla cum- huriyet başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre Ramazan Bayramı dolayı- sıyla verilen açık görüşten sonra fırar eden veya firara teşebbüs edenler, cezaevi yönetimine karşı isyan edenler, terör suçu veya te- rör amacı ile işlenen suç- lardan dolayı hükümlü ve tutuklu olanların dışında kalan hükümJü ve rutuklu- lar, Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü olan 11 mayıs perşembe ve 12 mayıs cuma günleri açık görüş yapabilecelder. AçlıkgrevindeRPgösterisi İstanbul Haber Servisi -10 gün önce Tepebaşı TÜYAP Fuar Merkezi'nin yanında başladığı açlık grevini sürdüren Çeçen Cumhuriyetı Ulaştırma ve fnsan Haklanndan Sommlu Bakanı Said Emin tbragimov'u, dün Bağcılar Belediye Başkanı FeyzuUah Kıyıklık ziyaret etti. Çeçenya'da devam eden savaşın bir an önce sona ermesini istediğini söyleyen Kıyıklık. ülkelerine yardımda bulunacaklannı söyledi. Kıyıklık ile birlikte Bağcılar'dan gelen ve Refah Partili olduklan belirtilen bir grup. namaz kılıp gösteri yaptı. Bütün dünya gibi. Türkiye'nın de Çeçenya'daki olaylar karşısında duyarsız kaldığını ifade eden Kıyıklık, bu nedenle Cumhurbaşkanı Süleyman DemirePe, Başbakan Tansu Çiller'e ve TBMY1 Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a protesto ve kınama telgraflan çektiklerinı belirtti. Basın topianbst düzenleyen zabıtaiar hizmetlerin olumsuz etkilendjğini söylediler. Zabıtalar keyfi uygulamadan dertli lstanbul Haber Servisi - lstanbul Büyükşe- hir Belediyesi zabıtalan, 27 Mart yerel se- çtnleri sonrasında çok sayıda memur, amir ve müdürün keyfı olarak görevlerinden alın- dı*ını öne sürdü. Türkiye Belediye Zabıtalan Vakfı Genel Bışkanı Şinasi Yalçın, Kadıköy, Kartal; Be- şictaş, Küçükçekmece zabıta müdürleri ve z<bıta memurlanyla Mannara Boğazlan ve DBîlediyeler Birliği'nde düzenlediği basın *x>lantısında, yerel siyasal iktidar değişikJiği- aın etkisini ilk olarak zabıta hizmetlerinde gösterdiğini söyledi. Şinasi Yalçm, bu duru- mun kamu hizmeti veren belediye zabıtasını olumsuz etkilediğini belirtti. 27 Mart yerel seçimleri sonrasında çok sayıda memur, amir ve müdürün yasalara rağmen görevlerinden alındığını ve mahkeme kararlanna rağmen ia- de edilmediğini öne süren Yalçın, sözlennı şöyle sürdürdü: "Daha birkaç gün önce lstanbul Büyükşe- hir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı'nı tanımadıklan için selam vermeyen iki arkada- şımız sivil kadroya alındı." Kazaya koyun sürüsü neden oldu Milas'ta trafik kazası: 21 ölü, 18 yaralı İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Milas-Sö- ke karayolunda meyda- na gelen trafik kazasın- da 21 kişi yaşamını yi- tirdi, 18 kişi yaralandı. lstanbul'dan Bod- nım'a gitmekte olan 35 PK 909 plakah iki katlı yolcu otobüsü, Bafa Gö- lü'nü geçtikten sonra tü- nel çıkışında koyun sü- rüsüne rastladı. Sürücü- nün direksiyon kontro- lünü yitirmesiyle araç, yolun sağındaki uçuru- ma yuvarladı. Devrilen otobüsteki yolculardan 21'i yaşamını yıtirirken çok sayıda yaralı da Mi- las Devlet Hastane- si'nde tedaviye alındı. Muğla Valisi Lale Ay- taman. dün akşam Sö- ke-MiIas karayolunda meydana gelen kazada ölenlerin sayısının 21 olarak belırlendiğini, 18 kişinin de yaralı olduğu- nu açıkladı. Vali Aytaman, kaza- nın yolun yağış nedeni ile kayganlaşması. buna karşın şoförün aşin hız yapması sonucu meyda- na geldiğini bildirdi. Vali Aytaman. yaptığı açıklamada, ölen 21 ki- şiden Murat AHan, Mu- hitrin Erkan, Soner An- kan, Gudrun Adler, Leyla Şengün, AK Sayü- gan, tsmail Kızıl, Gülay Taşdibi, Burhanettin Katmış, Yener Tosun, Mehmet Demir, Aron Maron SobeL, adlı rurist kadının kimliklerinın saptanabildigini ve kim- lik tespit çaîışmalannın sürdüğünü belirtti. Yaralılar tedavialtına alındı Yaralı sayısının ise 18'e ulaştığını kaydeden Vali Aytaman, yaralılar- dan 16'sının Milas Dev- let Hastanesi'nde, 2'si- nin ise Muğla Devlet Hastanesi'nde tedavi al- tına alındığını kaydetti. Vali Aytaman. akşam saatlerinde meydana ge- len kazanın, yolun yağış nedeniyle kayganlaşma- sı ve buna karşın şofÖ- rün aşın hız yapması so- nucu meydana geldiğini söyledi. Yolculardan ço- ğunun Bodrum çevre- sinde çalışan işçiler ol- duğunu ifade eden Ayta- man, şöyle devam etti: "Bayram öncesi mey- dana gelen bu kaza, bi- zim için çok üzücü oldu. Bu kadar yolcuyu taşı- mak sorumluluğunu üzerine alan otobüs sü- rücüleri, zaman zaman son derece aşın sfirat ya- pıyoriar. Bayram nedeni ile yollar çok kalabalık olacak \e yollanmız bu yoğunluğa uygun değil. Sürücüler çok dikkali <A- mah ve yolcu taşımaıun sorumluluğunu duyma- lıdırlar. Otobüs şirketi sahipleri de buna dikkat etsinler. şoförlerine gere- ken yaptınmlan uygula- sınlar. Kazalar. geneb'kle aşın hız ve dikkatsizlik- ten oluyor. Karayollann- daki trafik ekipleri sü- rekli denetim yapıyortar, ancak bunlann denetim- leri ile insanlann sorum- suzluğunu önleyemeyiz." • Türk-lş 3. Bölge Temsilcisi Kundakçı: Ülkemizde günde 430 iş kazası meydana geliyor. Son bir yılda 1 milyon 83 bin iş kazasmda 9 bin işçi öldü, 18 bin 34 işçi de sakat kaldı. Haber Merkezi - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haf- tası bugün Ankara'da Milli Kütüphane Konferans Salo- nu'nda düzenlenen ve Ça- lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gür- kan'ın da katılacağı toplan- tıyla başlayacak. Bakanlık, 4-10 mayıs tarihlenni kap- sayan hafta boyunca, pilot bölge olarak seçtiği işyerle- rinde çeşitli konferanslar ve seminerlerde gerçekleştire- cek. Türk-lş 3. Bölge Temsil- cisi Mustafa Kundakçı. yaptığı açıklamada, Türki- ye'de günde 430 iş kazası meydana geldiğini bildirdi. Kundakçı, son 7 yılda 1 mil- yon 83 bin ış kazasmda 9 bin işçinin yaşamını yitirdi- ğini. 18 bin 34 işçinin ise sa- kat kaldığını belirterek aynı dönemde kazalar nedeniyle 17 milyon iş gününün de kaybedildiğini söyledi. Uluslararası Çalışma Örgü- tü (ILO) raporuna göre de Türkiye iş kazalannda Av- rupa'da birincı sırada. Türkiye'de meydana ge- len kazalarda ölüm sıklığı oranı bınde 0.412. Türkı- ye'yi binde 0.104'le Polon- ya, binde 0.079'Ia Fransa ve binde 0.073 'le Çek ve Slo- vak cumhuriyetleri izliyor. A\Tupa ülkeleri arasında en az iş kazasının meydana geldiği ülkelerin başında Avusturya ve Almanya ge- liyor. Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanhğı tarafından yapılan bir başka araştırma- da, Türkiye'de her yıl 150 bine yakın iş kazasının meydana geldiği, bu iş ka- zalannda günde 5 işçinin yaşamını yitirdiği ve 10 iş- çinin de sakat kaldığı sap- tandı. İş kazalan sonucu her yıl 7 bin işçinin üretim dışı kaldığı ve 2.5 milyon işgü- nüyitirildiği belirtilen araş- tırmada, bunun maddi kay- bının yılda 30 trilyon lirayı bulduğu belirlendi. Araştır- maya göre dünyadS her yıl iş kazalan sonucu 200 bin işçi yaşamını yitiriyor ve 120 milyonu sakat kalıyor. Günde ortalama 3 işçinin meslek hastalığına yakalan- dığinı ve yaklaşık yılda 2.5 milyon işgücünün kaybedil- diğini işaret eden Kundakçı, kazalann yüzde 54'ünün 1- 3 işçi çalıştıran küçük işyer- lerinde, toplam kazalann yüzde 65'inin 50 kişiden az işçi çalıştıran ışyerlerinde meydana geldiğine dikkati çekti. Kundakçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplam kazalann yüzde 19'luk bölümüyle inşaat iş- kolu birinci sıray ı alıyor. Bu- nu yüzde 6 ile motal. kömür madeni işkollan izlemekte- dir. Kazalann yüzde 53'ü tecrübesiz işçilerde göriil- mektedir." ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Ozür Dilemek. Zaman zaman dile getiriyorum. Sağ basını da elim- den geldiğince izlemeye çalışırım. Kimı zaman güzel yazılar okuyor ve yararlantyorum, kimi zaman da öy- le şeyler yayımlıyorlar ki; "gülsem mi, ağlasam rro?"diye düşünüyorum. Bizim sağ basın bugünlerde çok mutlu, müthiş bir sevinç içindeler. Sevgıli Onat Kutlar' ve Yasemin Cebenoyan ı aramızdan alan bombanın, PKK terö- ristleri tarafından yerleştirilmiş olmasını kalemlenne dolamışlar. En çok da bizim gazeteye çatıyorlar. "Cumhuriyet bu bombalamayı şeriatçılara yıkmıştı, şimdi neden susuyoriar?" sorusunu dile getiriyorlar. Doğrusu Türkiye'de bazı şeylere akıl erdıremiyo- rum. Hem "az satan gazete" diye bizimle dalga ge- çerier, hem de nefesimizi izlerler. Aynı konuda, (ne- denlerini biraz aşağıda açıklayacağım üzere) tirajlan milyonlara vuran gazeteler de benzer şeyler yazdılar. Onlara çatan ve "özür dılemelenni" isteyen yok. A- ma Cumhuriyet topun ucunda ve özür dilememız is- teniyor. Acaba kimden özür dileyeceğiz? Bu bombalamanın üzerine, basınımızın büyük bir bölümü İBDA-C'yi suçladı. Bizim gazete de bunlar- dan biriydi. Ama neden başka bir "sağ örgütü" değil de İBDA-C'yi suçladılar? Bunun nedeni çok açık. Bi- rileri telefon ederek bu olayı üstlendi. Zaten dergileri de ortada, daha önce yaptıkları da... Bizim özür dilememizi isteyen "kalemler" acaba bu adamlann dergilerinı hiç okumazlar mı? Bomba nasıl yapılır, nereye konur ve nasıl yerleştirilir gibisin- den diziler yayımlıyor adamlar. Akıl alır gibi değil a- ma, Mahir Çayan'lara. Ulaş Bardaçı'lara sahip çık- maya çalışıyorlar, övgüler düzüyorlar. (Herhalde on- lar da mezarlannda fır fır dönüyorlardır.) Bombacılar PKK'li çıktı ya. artık "Şeriatçılar bom- ba koymaz" anlayışı egemen olacak. Akıl mı bu?.. Şımdiye dek yaptıklan ne olacak? Bizim sağ basın- da çok ilginç bir çıfte standart var. Eğer polis, hoşla- nna gıden bir şey yaparsa "Arslan TürkPolisı..." Eğer mahkemeler istedikleri gibi karar veririerse "Yaşasın TürkAdaleti." Ama eğer yapılanlar hoşlanna gitmez- se, kıyamet kopuyor. Meseleyı "kişileştirmek" istemiyorum ama, benim imza günümde patlayan bombayı hazırlayan ve ko- yan İBDA-C üyesi yakalandı ve suçunu itiraf etti. Da- ha sonra duyduğuma göre, mahkemede ilk ıfadele- rini reddetmiş. Bunu anlamak da mümkün değil. Adam benı uçurmaya çalışıyor, olup bitenlerden ha- berim yok. Belki garip gelecek, konulan bombanın tü- rünü bile öğrenemedim altı aydır. Geçen haftalarda Ankara'daydım. Duvarian ilginç bir afişle donatmışlardı. Bir vapur resmı. Bandırma va- puruymuş. "Bize yalan söyteyenler utanmalı" diyor- lar, "Işte taka dedikleri ve Mustafa Kemal'i Samsun'a götüren vapur bu." Neymiş efendim. bu vapur mo- dern bir vapurmuş ve boyu 260 küsur metre, baca yüksekliğı 60 metreden fazlaymış. Türk halkına yalan söylenmiş şimdiye kadar. Işin ilginç yanı Türk Tarihi Kurumu'nun yerine geçi- rilen kurumun başkanı, profesör sıfath birinin de bu yalanı paylaşması. Yahu insanda biraz "izan" olur, biraz "sağduyu "olur. Bandırma vapuru 1919 yılında 40 yaşında bir gemiy- di ve iki kez batınlmış ve yüzdürülmüş ve o çağın tek- nolojısine göre "yaşlı" bir tekneydi. Kaptanının yola çıkmadan bir gün önce Mustafa Kemal'e ifade ettiği üzere pusulası da doğru dürüst çalışmıyordu. Boyunun 260 metre olması nerden çıkıyor? Adam- lar "ya sayı bilmiyoriar, ya dayak yememişler." Boyu 50 metre kadardı. Zaten 260 metre olması mümkün müydü? Düşününüz ki; Türk denizciliğinin gururu Ya- vuzzırhlısı bile, 186.1 metre uzunluğundaydı. Günü- müzün en büyük teknesı Quenn Elizabeth bile ancak 300 metre uzunluğundadır. Erol Mütercimler'in "Kurtuluş Savaşına Denizden Gelen Destek" kitabı- nı açıp bakanlar, Bandırma vapurunun künyesıni ve yaşamöyküsünü en ufak aynntısına kadar öiğrenebi- lirler. Ben burada fazla ayrıntıya gırmek istemiyorum, ama 1878'de Iskoçya'nın Paisley kentindeki H. Mclntyre Tersanesi tezgâhlarında yapılan ve Troca- dero adıyla denize indirilen bu teknenin boyu, 47.97 metre, yani yaklaşık 48 metre ve eni de 8.5 metre i- di. 1925 yılında Fener'de parçalanmıştı. Parçalayan ise, gemi sökücüsü llhami Söker idi. Peki tüm bun- lar bilinirken, insanlann kafalannı böylesine karıştı- ranlar, acaba yaptıklarından ve yazdıklarından utanç duyuyorlar mı? Tüm Ankara'yı böylesi saçma-sapan afişlerle do- natanlar (ki bunlann belediyeyle ılgısi olduğu söyle- niyor), halkı böylesine yanlış bilgilendırdikleri ve düş- manlıklan körükledikleri için, özür dilemeyi düşünü- yorlar mı? Ama onlann "dokunulmazlıklan" vardır. Yaptıklan şey ufak bir hatadır sadece. Bizim süper üstat liboş- fenn değerlendirmeleri de aymdır. Arna Cumhuriyet gazetesi bir bomba olayında, olayı üstlenenleri suç- ladığı için, bunun aksi çıkınca yer yerinden oynar. Efendim niye özür dilemiyorlar, neden sus-pus oldu- lar diyerek, yeni saldırılara bahane ederler. Ne diyelim, bunlar da geçer. Başkalanna çuvaldız batırmak isterken, kendilerine iğneyı bile yaklaştır- mayanlann foyası bir gün ortaya çıkar ve akla kara belli olur. Zaman en iyi hakemdir. DEĞERLİ MEDYA YETKİLİLERİ Reklamlann ve dağıttığınız promosyonların gizli gücü ile; TÜRK MİLLETİNİN ZEKÂ, DÜŞÜNCE ve ÇÖZÜM YOLLARI BULMA KAPASİTESİNİ HAREKETE GEÇfRMEYİ BAŞARABİLİRSİNİZ Buluş ve düşünceleri ödüllendirmenin hem insanımıza hem de yurdumuza faydalı olacağı kanaatindeyiz BİZİM BULUŞ ve DÜŞÜNCELERİMİZ SADECE HALI İLE İLGİLİDİR SONSUZ DESEN İMKÂNLARI İLE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. CARPET CENTER ULUS KAVŞAĞI MERMERLER StTESl D BLOK, 80620 LEVENT-ISTANBUL Tel: 278 71 11 - 282 64 50 Faks: 279 47 00 Ankara Şube: 0312 - 441 48 02 - 03 tZMİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DosyaNo 1994,1102 Davacı Ali Metın Yavuz tarafından açılan Gaıplik davasında. Erzıncan, Kemaliye, Kozlupınar. cilt: 077 03, savfa: 49, kütük: I52'de nüfiısa kayıtlı Yusuf ve Fehime"den olma 1327 dofumlu Makbule Ya\ uz ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Cemıl ve Makbule'den olma 1933 doğ.'Iu Necdet Yavuz tüm aramalara rağmen bulunamadıgından, gaıp olduklan ıddia olunan Makbule Yavuz ile Necdet Yavuz'u ilan tar- ıhınden ıtıbaren bir yıl ıçensınde tanıyanlar ve bilenlerin lzmır 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nın 1994/1102 esas sayılı dosyasına bılgı vermelerı ilan olunur. 19.4.1995 Basın: 20110
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog