Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyettmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmeni. Orhan Erinç 0 Genel Yayın Koordınatörir Hikmet Çetinka>a# Yazıışlen Müdürlen: lbrahim V ıldız, Dinç Tayanç (Sorumlu) # Haber Merkezı Müdürir Hakan Kara • Gorsel Yönetmen Fikret Eser Dış Haberler Ergun Bakı • tstıhbarat Y«lçın Çakır • Ekonomı. Bülent Kızanhk • Radyo-TV. Uyg»r Eremektar • Kültür Handan Şenköken • Spor Abdülkadir Yücehnan • Yurt Haberlerı Mehmet Saraç • Makaleler Sımi Kanörcn • Çevın Seyfettin Turhın • Duzeltme Abduilah YUKI • Fotograf' Erdoğın Köseoğlu Yayın Kurulu İlhan Selçuk (Başkan), Orhan Erinç. Oktay Kurtböke. Özgen Acar, Hikmet Çetinka\a. Şükran Soner. Ergun Balcı, Dinç Ta> anç, lbrahim Yıldız, Orhan Bureaiı, Mustafa Balbav. Ankara Temsılcısı. Mustafa Balba\ 9 Haber Müdürü: Doğan AkınAtatürkBulvanNo. 125.Kat4,Bakanhklar-AnkaraTel. 4195020 (7 hat). Faks' 4195027 • Izmır Temsılcısr. Serdar Kınk,H ZıyaBK 1352 S. 2/3 Tel. 4411220, Faks. 4419117 • Adana Temsılcısı: Çetin Yiğenoğlu, İnönüCd 119 S. No. 1 Kafl, Tel: 3522550. Faks- 3522570 Müessese Müduru Erol Erkut • MEDYA C: • Yönetım Kurulu Koordmatör Ahmet Knnılsan # Başkanı-Genel Mûdfir Gnlbin Muhasebe Bülent Yener#tdare Erdurın • Koordınaıör R«ht Hüseyin Gürer • Işletme Önder Işıtman • Genel Müdur Yardım- Çelik • Bılgı-lşlem. Nail Inal • cısı Mine AkcUğ • Halkla tlış- Bılgısayar Sıstem: Mürûvet ÇOer kılerMüdûru Nurten Berkso> Ya\ımla>aa ve Basan: \ cnı Gun Haber Ajansı Basuı ve Yayıncılık A Ş Turiıocagı.ad 39 41 Cagaloglu 34334 !st PK 246 Istanbul fcl 10 212) 51205 05 (20 hal) Faks (0/212)513 85 95 4MAYIS1995 lmsak:4.12 Güneş: 5.52 Öğle: 13.08 tkindi: 16.50 Akşam20.10 Yatsı: 21.43 MEDYACTei 5140753-5139580-5138460-61,Faks 5118466 Kadm Başı' açık arttırmada • Çeviri Servisi - Pablo Picasso'nun "Kadın Başı" isimli çalışması, Isvıçrelı modacı Gustav Zumsteg'in sanat koleksiyonunun diğer yapıtlan ile birlıkte açık arttırma için Londra'daki ünlü Christie Müzayede Evı'ne göndenldi. Eser, Dr. Salı Guggenheim ve Robert Kahn-Sriber'in koleksiyonlan ile birlikte 26 Haziran'da gerçekleşecek müzayedede satışa çıkanlacak. (Fotograf: AP) Enformatfk'te bahar şenligi • Haber Merkezi - Marmara Üniversitesi Almanca Enformatik ve Işletme Bölümü öğrencileri, bahann gelişini bir şenlikle kutladılar. Öğrenciler, Federal Almanya hükümeti tarafından finanse edilen bölümün Anadoluhisarfndaki kampusunda verilen konserde Türk ve Alman hocalanyla doyasıya eğlendıler. Öğrenciler, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Sümer'in büyük destek verdiği şenhğin her ilkbaharda yinelenmesini istediler. Electro|üx'ten iki yeni ürün • Haber Merkezi - tsveçli beyaz eşya fırması Electrolüx Annneler Günü'nün de ıçinde bulunduğu mayıs ayında iki yenı ürün pıyasaya çıkardı. 90 derece hareket edebilen ışıtıcı rezistanslan sayesınde "dikey konumda ızgara" yapabılen EMC 3070 Combi mikrodalga fmnı ve ayarlanabilir raf sistemiyle ESF 662 bulaşık makinesı Anneler Günü'nde hedıye almak isteyenlere iki yeni seçenek oluşfuruyor. Kaya, Pakmaya Genel Müdiirü • Haber Merkezi - Maya üretimıne 21 yıl önce başlayan ve bugün doksandan fazla ülkeye ihracat yapan Pakmaya'nm Genel Müdürlügü'ne E. Yeşim Kaya getirildi. ITÜ Elektrik Fakültesi mezunu olan Kaya, 1995 yılında ilk yurtdışı fabrikasını Romanya'da kurmaya hazırlanan Pakmaya'nın bu yıl araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha büyük pay ayıracağını söyledi. Kist hidatik uyarısı • KONYA(AA)- Hayvanlardan insanlara geçen ve ölümlere yol açabilen kist hidatik hastalığının giderek yaygınlaştığı bildirildi. Konya-Karaman Tabipler Odası Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ömer Karahan, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlann kistli organlannın mutlaka toprağa gömülmesi veya yakılarak ımha edilmesi gerektiğini söyledi. Sagırlaştıran Paçlara dikkat • ANKARA (ANKA)- tbn-i Sina Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Metin Akmer, bazı ilaçlann içkulakta ses alan hücrelerin yer aldığı koklea (salyangoz) bölgesine hasar vererek, derece derece, geri dönüşü olmayan işitme kayıplanna yol açtığını söyledi.. Sağırlaştıran ilaçlann listesi şöyle: Aminoglycoside, antibiyotikler (streptmycin, gentamycin, neomycin, kanamycin, vancomycin. Yaym yapacağını daha önce duyuran 663 TV'den 275'i resmi başvuru yaptı TV'de frekans sıkuıtası• RTÜK'ün yaym izni ve lisans başvurusu için özel televizyonlara tanıdığı sürenin bitmesinin ardından, ilk belirlemelere göre, yayın izni ve lisans için 16 ulusal, 11 bölgesel ve 248 yerel yayın kuruluşu başvuruda yaparken 664 adet radyo bildirimde bulundu. • Başvurulan alan RTÛK, ikinci aşama olarak sermaye ortaklıklannı incelemeye aldı. Işlemler tamamlandıktan sonra yayın lisansı verilecek kuruluşların kesin sayısı ortaya çıkacak. Ancak, sayının, frekans planlaması aşamasında da düşebileceği bildirildi. HÜLYAKARABAĞLI ANKARA - Radyo ve Televiz- yon Üst Kurulu'nun (RTÜK), özel televizyon kuruluşlanna "yayın iz- ni ve lisans"verilmesi için tanıdı- ğı sürenin dolmasmın ardından, ilk belirlemelere göre, kunıla da- ha önce yayın yapacağını bildiren 663 TVden sadece 275'i resmi başvuruda bulundu. Yayın kimli- ği dağıhmı, 16 ulusal, 11 bölgesel ve 248 yerel televizyon kuruluşu- nun yayın izni ve lisans başvuru- sunda bulunduğunu ortaya koydu. Ulusal düzeyde yayın isteminin fazla gelmesı durumunda ''fre- kans ihalesTaçılacağı bildirildi. RTÜK, sayısal kompozisyonun ilk aşamasını bilgisayara yerleşti- rirken "sennaye ortakhklarrnın incelenmesi için ikinci aşamaya geçti. Üst kurul hukuk müşavirli- ği, bu aşamada, eksik belgeli baş- vurulan geçersiz sayacak ve kuru- luşu kapatacak. tkincı aşama, ya- yın izni verilen televizyon sayısın- da yeniden bir düşüş olasılığını güçlendirirken, özel televizyonla- nn en çok frekans planlaması sı- rasındazorlanacaklan kaydedildı. RTÜK'e, ulusal düzeyde yayın yapmak isteyen 16 televizyon ku- ruluşunun lisans ve yayın izni baş- vurusu, bu alanda "ihale" yolunu açtı. RTÜK yetkilıleri. ulusal ya- yın kuruluşu sayısının net olarak belirlenmesinden sonra, talebin yüksek olması durumunda ihale açılmasının zorunlu olduğunu kaydettiler. Bu arada, ulusal düzeyde yayın kapsamına kablolu ve şıfreli ya- yınlann alındığı öğrenıldi. RTÛK yetkilıleri, Koç Grubu'na ait "EKO" ve yayında bulunan "Cİ- NE-5" televizyon kuruluşlannın başvurulannı şifreli ve yurt çapın- da olacak şekilde yaptıklannı söy- ledi. Şifreli yayınlann ayn bir dü- zenleme gerektırdığini anımsatan yetkililer. açık yayınlar ile şifreli yayınlar arasındaki aynmın belir- lenmesinin doğru olacağını sa- vundular. Frekans planlama çalışmalan- nın ay sonuna kadar tamamlana- cağı bıldirilirken, RTÜK. planla- manın ardından televizyon kuru- luşlan için bir ihale şartnamesı ha- zırlayacak. Televızyonlann zorlu mücadelesi olarak nıtelendinlen ihale, tahmini bedel yöntemıyle yapılacak. thalede en uygun tek- lif veren kuruluş frekans kullanı- mına hak kazanacak. 644 radyo başvurdu Özel radyolann 10 mart-10 nı- san tarihleri arasında üst kunıla zorunlu bildirimde bulunma süre- leri de doldu. Buna göre. üst ku- rula, 664 radyo kuruluşu başvura- rak varhklannı tespit ettırdi. Bil- dınm öncesi bu sayı 1010 olarak saptanmıştı. RTÜK. televızyon frekans plan- lamasının ardından radyolar için planlama çalışmalanna başlaya- cak. ÇEVRE GAZETECtLtĞl KONFERANSI Çevre haberinde otosansür engeli • Avrupa Çevre Eğitimi ve Öğretimi Araştırmalan Merkezi tarafından 29-30 nisan tarihlerinde Ingiltere'de düzenlenen "çevre gazeteciliğinin uluslararası durumu" konulu konferansta Türkiye'deki çevre olaylannın basına yansıtılış biçimi de ele alındı. CMÎTÖZTÜRK BRADFORD - ingilte- re'nin Bradford Üniversi- tesi'ne bağlı olarak etkin- lik gösteren ve "çevre e0- timi" alanında yüksek li- sans ve doktora araştırma- lan yapan ilk ve tek ulusla- rarası merkez durumunda- ki Avrupa Çevre Eğitimi ve Öğretimi Araştırmalan Merkezi (ERTCEE) "çev- re gazeteciliğinin uluslara- rası durumu" konulu bir konferans düzenledi. 29-30 nisan tarihlennde, ERTCEE Direktörü Dr. VValter Leal Füho başkanlı- ğında bir ekip tarafından düzenlenen konferansta, Türkiye'deki çevre sorun- lannın basına yansıtılış bi- çimi de ele alındı. Örnek o- lay olarak Akkuyu Nükle- er Santralı'nın basında ele alınma yüzdesi ve değişik basın organlannın nükleer konusuna yaklaşımının bir analizi yapıldı. Çevre gazeteciliği kon- feransının açılışında konu- şan The Guardian'ın çevre haberleri editörü Johiı Vi- dal. çevre haberciliğinin üzerindeki imajlann yorum ve eleştirisini yaparak çev- re gazetecilerinin yazdıkla- nyla çok köklü ve büyülü değişiklikler yaratmakta olduğu gibi bir yaygın kanı olmasmı eleştirerek ashn- da bugün çevre gazetecile- rinin varabildiği ve sürdür- mekte olduğu aşamanın. yalnızca "otaylan yansıt- mak" olduğunu vurguladı. Türidve'den John Vidal'm ardından Türkiye'de çevre gazeteci- liğinin durumu ve sorunla- n da Arkadaş Çevre Grubu ve Green Screen (Yeşil Ek- ran) tarafından hazırlana- rak konferansa gönderilen bir rapor ışığında tartışıldı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tanm Örgütü (FAO) basın ve enformasyon bölüm müdürü Hilmi Toros ve Berlin'de etkinlik gösteren Caretta- Caretta Çevre Ha- berleri Servisi Müdürü Ah- met Ortaç'ın da katıldığı oturumda, Türkıye basının- da ele alınan çevre haberle- rine değinilerek bunlardan en yaygın olanlann trafik sorunu, çevTe ve hava kirlı- lığı. turistık kıyı yağmacı- lığı, orman yangınlan, sa- nayı kirliliği, çöp ve diğer atıklar, son olarak da nük- leer karşıtı kampanyalarbi- çiminde basına yansıdığı belirtildi. Nükleer karşıtı kampanyanm ve Akkuyu Nükleer Santralı projesin- deki gelişmelerin bir örnek olay biçiminde ele alındığı ikinci oturumda, Arkadaş Çevre Grubu'nun Türki- ye'deki diğer yeşil grup ve örgütlerle birlikte yürüttü- ğü mücadeleden kesitler sunuldu. lngiltere'nin Le- eds kentinde etkinlik göste- ren ve Avrupa'nın bilgisa- yar hatlan (e-mail) aracılı- ğıyla dağıtım yapan ilk üc- retsiz haber ajansı niteli- ğındeki Green Screen (Ye- şil Ekran) ile Cumhunyet arasında bir yıldır sürmek- te olan nükleer konulu ha- ber transferi vedayanışma- sı örnek]en sergilendi. Izle- yicilere bir saydam gösteri- si aracılığıyla kupürler ser- gilenerek, Türkiye basının- da yalnızca Cumhuriyet ta- rafından değinilen hatalı nükleer politikalar ve skan- dallar örneklendi. Konferansın son bölü- münde çevre gazeteciliği- nin ekonomik, politik ve eğitimsel sorunlan sorgu- lanarak çözüm yollan tartı- şıldı. Genelde basının, özelde çevre gazeteciliği- nin üzerindeki yasal sınır- lama ve risklerin basında bir tür oto-sansür mekaniz- ması oluşturduğu ve yasal açıdan sakınca doğurması ya da yargılanması söz ko- nusu olmasa bile, bazı ha- berlerin bu korkular ve kay- gılar yüzünden basının biz- zat kendisi tarafından ya- yımlanmayıp sansür edildi- ği belirtilerek bunun dev- letçe sansürden daha olum- suz bir süreç yarattığı savu- nuldu. Gazetecilerîn görüntü avı Gazetecilikte haber kadar görüntü de önemlidir. Bu nedenle gazeteciler arasında daha ivi görüntüyü yakalayabilmek için bitmez rükenmez bir yanş yaşanır. Kimi zaman da bu >anşın kendisi ilginç görüntülere yol açar. İşte bunlardan biri... Türk SilabJı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzev Irak'ta sfirdürdüğü 'Çelik Harekâü'ndan dönen birlikleri. dönüş volunda da adım adım izleyen kameramanlar \ine i>i görüntü peşindeydiler. Zaman zaman yere çömelerek birbirieri> le adeta yanştüar ve en iyi görüntüleri elde etmeye çahştdar. (Fotograf: Abdurrahman Atkayah-Anadolu Ajansı) BASIN OZGURLUGU GUNU Türkiye ve Cezayir basım tartışılıyor• Uluslararası Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle Isveç'te düzenlenen seminerde, Türkiye ve Cezayir basıranın durumu tartışılıyor. Cezayirli kadın gazeteci Zineb Oubouchou, basının devletle köktendinciler arasında sıkışıp kaldığını söyledi. UbeiTiı mikrobu bulundu, aşı yolda GÜNDÜZÎMŞtR Milyonlarca insana yaşamlan süresince adeta işkence çektiren ülser hastalığına ne- den olan 'helicobacter pvlori' (HP) adlı mikrop tespit edildi. Bilim adamlannın mikroba karşı verdikleri savaş sonucunda geliştirdikleri 'ülser aşıa' 2000'li yıllann basında piyasaya sunulacak. Mide ülserle- rinin yüzde 15-55'inin, 12 parmak bağırsa- ğı ülserlerinin ise yüzde 60-90'ının nedeni olarak gösterilen ve üzerinde pervane gibi dönen uzantılan nedeniyle 'helicobacter pvlori' diye adlandınlan bulaşıcı mikrop, önlem alınmadığı takdirde mide kanseri- nin oluşmasında önemli bir risk faktörü sa- yılıyor. Bilim adamlan tartişü Danimarka'da geçen hafta içinde 65 ül- keden yaklaşık 1200 bilim adamının katılı- mıyla düzenlenen toplantıda mide ülserine neden olduğu kesinleşen 'helicobacter pvlo- ri' adlı bakterinin bu hastalıktakı rolü ve te- davi metotlan tartışıldı. lsveç Astra firma- sı tarafından düzenlenen toplantıya katılan bilim adamlan yaptıklan klinik çalışmalar sonrası, 'omeprazol' ve 'amoksisüin' adlı etken maddeden oluşan ikili ilaç tedavisiy- le HP bakterisinin yol açtığı mide ve 12 • Mide ülserlerinin yüzde 15-55Mnin, 12 parmak bağırsağı ülserlerinin ise yüzde 60-90'ınm nedeni olarak gösterilen 'helicobacter pylori' (HP) adlı mikrop tespit edildi. Mikroba karşı geliştirilen 'ülser aşısı' nın 2000'li yıllann basında piyasaya sunulacaeı bildirildi. parmak ülsennın tedavismde yüzde 95 ora- nında başan sağladıklannı açıkladılar. Mikroskop altında şekli ve üzerindeki tüylerin dönerek hareket etmesı nedeniyle helikoptere benzetilerek 'helicobacter pylo- ri' adı verilen yeni bakteri türü midenin her bölümüne rahathkla yerleşebiliyor. Ağız- dan ve yiyeceklerle bulaştığı belirtilen bak- terinin nereden ve nasıl geldıği ise henüz belirsiz. Midenin asit ortamında yaşama- ya çok iyi adapte olan bu bakten, ilk kez 1983 yılında görüldü. Ancak hızlı üreyen bu mikrop, 1984 yılında kültürde üretilerek ispatlandığında tıp dünyasına adeta bomba düştü. Hekımler uzun süre yeni saptanan mikrobun mideye ülser olduğu için mi yer- leştiği yoksa yerleştiği için mı ülser yaptı- ğı konusunda tartıştı. Kimi hekimler özellikle mide ülserine karşı bizmut, metronidazol ve amoksisilın adlı üçlü tedavi şeklini uygulamayı sürdür- dü. Mide asidini düşürücü 'omeprazol' et- ken maddesinin bulunmasından sonra yay- gın bir hekim grubu, 'omeprazol' ve 'amok- sisilin' antibiyotik ikilisini uygulamaya baş- ladı. ' Yeni tedavi başanh' Eczacıbaşı'nın Türkiye bölümünü orga- nize ettiğı 'Mide asidinin düşürülerek heli- cobacter pylori bakterisinin yok edilmesi' konulu toplantıda görüştüğümüz uzmanlar, yeni tedavi şeklinde büyük başan elde et- tiklerini belirttiler. Italya Bologna Üniversitesi gastroenteTO- loji uzmanı Prof. Dr. Franco Bazzoli, son 10 yıldırhastalannayaygın şekilde ikıli ılaçte- davisini uyguladığını belirtıyor. Daha ön- ce klasik tedavi biçimi olarak tanımlanan üçlü kombinasyonu uyguladığını, ancak hastalann tedaviye karşı uyum zorluğu çek- tiğini ve yan etkilerinin çokluğu nedeniyle tedaviyi birkaç kez tekrarlamak zorunda kaldığını belirten Prof. Bazzoli, "Heüco- bacter pylori mikrobu, ülser kadar gercek ve tehlikeli" diyor. New South Wales Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adrian Lee ise HP mikrobuna kar- şı geliştirilen aşının en geç 8 yıl içinde üre- timinin tamamlanacağını vurgulayarak şöyle konuşuyor: "Aşdama başlayınca übe- rin kökününûn kazınacağını rahathkla söy- leyebihriz. Aşüama şimdiki programa göre 5 yaş altına uygulanacak. Dünya SağlıkTeş- kilatı'nın, HP mikrobunun mide kanseri için risk faktörü olduğunu açıklamasmdan sonra aşı üretim çalışmalanna hız verüdL Halen ABD ve Avustralya'da aşı geliştirme çakşmalan hızla sürüyor. İlk aşüama çalış- malan, ümit vericl" HP'nin sa HP'nın endeşkopi ile mideden parça alı- nıp incelenmesi ya da 'CLO' adlı kan testi sonucu tespit edikbildiğini vıırgulayan Ec- zacıbaşı Pazarlama ve Tanıtım Müdürü Sö- ha Taspınaroglu. yapılan araştırmalar so- nucunda tüm dünya ülkelerinde toplam nü- fusun yüzde 15-50'sınde 'helicobacter pylo- ri' mikrobu saptandığını belırtiyor. GÜRHANUÇKAN STOCKHOLM- 4. Uluslararası Basın Özgür- lüğü Günü olan 3 mayısta, lsveç'te de çeşitli etkinlik- ler yapıldı. Göteborg'da u Sınır Tanımayan Gazete- ciler" adlı örgüt, basın öz- gürlüğü konusunda üç günlük bir seminer düzen- ledi. Bu seminere katılan yabancı gazeteciler arasın- da, Türkiye'den Yeni Yüz- yıl gazetesinden Yavuz Baydar ile Cezayir'den El VVatan gazetesinin yazan Zineb Oubouchou da yer aldı. Öte yandan 3 mayıs çar- samba günü Stockholm'de lsveç Yayıncılar Birliği ile lsveç Enstitüsü, Bılgilen- dirme ve Eğitme Örgütü ABF ile ortak olarak bir konferans düzenlendı. Bu satırlann yazıldığı sırada henüz başlamamış olan konferansta, Yavuz Baydar ile Zineb, Türkiye ve Ceza- yir'de basının durumu hak- kında bilgi verecek. Cezayirli kadın gazeteci Zineb'a lsveç basınında büyük ilgı gösterilıyor. 33 yaşındaki gazeteci, her ge- ce başka adreste uyuduğu- nu, bugüne dek 33 meslek- taşının fanatik dincılerce öldürüldüğünü, yazılannı takma adla yazmak zorun- da kaldığını açıkladı. Fran- sızca yayımlanan El Watan gazetesinde çalısan Zineb, dört yıllık gazeteci; "Biz gazeteciler olarak asla tes- lim olına> acağız. V'atan için ugras >'eriyoruz, sonunu ge- tireceğiz'' şeklinde konuş- tu. Zineb Oubouchou, söz- lerini şöyle sürdürdü. "Birim için düşman. ka- pı komşumuz, kuzenimiz ve hatta bir kardeşimiz ola- bilir. De\ letle köktendinci- ler arasında sıkışıp kaldık. Diledigimizce ne > an yaza- büiyoruz, ne de röportaj ya- pabiliyoruz. Yayımlayabil- diklerimiz de büyük özveri sonucudur. Ben kişisel ola- rak korkuya teslim olma- makta kararhyun. Gazete- ciliği bıraksam da fayda et- mez. Adım çoktan camiler- de dagıtılan listelere girdL" Zineb Oubouchou, Ce- zayir'deki savaşı, seçimi kazandığı halde iktidara gelmesme izin verilmeyen şeriatçı partinin intikamı olarak değerlendirmenin yeterli olmadığını belirte- rek şu açıklamayı yaptı: "Durum çok daha kanşık. Bu teröristler, bürün bir halka karşı sa\aşı\oriar. İktidan yok etme peşinde değiUer, bütün ülkeyi yakıp yikma amacındalar. Bu yaptıklannın Islam diniyle hiçbir Ugisi yok." Tûrkiye'ye eleştiri Öte yandan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde, Londra'da bu- lunan insan haklan örgütü Article 19dan Catherine Drucker tsveç sabah gaze- tesi Dagens Nyheter'de ay- nı gün bir yazı yayımlaya- rak, Türkıye'nin, Lond- ra'dan uydu aracılığıyla ya- yın yapan Kürt TV kanalı Med"i engellemeye çalış- masını eleştırdı. İcendi sı- nırlan içinde basın özgür- lüğünü gerçekleştıreme- miş bir ülkenin, dünya ka- muoyuna ve başka ülkele- re bu konuda ders vereme- yeceğıni belirtti. Cumhııriyet'e ÇGD'den 3 ödül • Gazetemiz çahşanlanndan Aydın Engin ve Oral Çahşlar derneğin ödülüne laylk görülürken, Ankara Haber Müdürümüz Doğan Akın'a da Uğur Mumcu Gazetecilik Ödülü verildi. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Çağdaş Ga- zeteciler Derneği'nin (ÇGD) "Yılın Gazetecile- ri" ödülleri dün akşam verildi. ÇGD Genel Baş- kanı Mustafa Ekmekçi. 17. yılını kutlayan derne- ğin, ödülleri basın özgür- lüğüne inanan insanlara verdiğini belirterek bugü- nün dünyada "Basuı Oz- gürlüğü Günfi" ve 1995 yılında basının sloganının da "Susmamak, ölme- mek" olduğunu kaydetti. ÇGD Onur Ödülü, Türki- ye İnsan Haklan Vak- n'na^ ÇGD Özel Dayanış- ma Odülü Doç. Dr. Hahık Gerger ve Işık Yurtçu'ya verildi. Gazetemiz yazarlann- dan Aydın Engin araştır- ma inceleme alanında, Oral Çahşlar röportaj ala- nında ödül kazandı. Ga- zetemiz Ankara Haber Müdürü Doğan Akın da Uğur Mumcu Gazetecilik Ödülü'ne değer görüldü. ÇGD'nin diğer ödülleri şöyle: "Haber Odülü: Fikret Bila (Milliyet), Sezai Şen- gül (Hürriyet). Metin Işık (Sabah), Politik-Magazin Ödülü: Bilhan Er (Hürri- yet), Radyo-Televizyon Haber Ödülü: Serkan Çaylı, Gazanfer Karpat, Nesrin Çoşkun \"e Metin Uca (Kanal D), Radyo-Te- levizyon Programı Ödülü: Can Dündar ve ekibi, Ye- rel Basın Haber Ödülü: Cumhur Kılıçoğlu (Siirt Mücadele Gazetesi), Arif Aslan (Batman Çağdaş Gazetesi), Yerel Basın Rö- portaj Ödülü: Olcay Ak- deniz (Milas Önder Gaze- tesi), İzzet Kezer Fotograf Ödülü: Ali Eke Yılmaz (Sabah), Politik Magazin Odülü: Mert Ali Başanr."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog