Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

4 MAYIS 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN TELEVIZYON 15 İLMLERl Bir Kınk Bebek 10.30 Show TV Duygusal /£J\ Reklam dünyasımn içine girdikten sonra çevresine yabancılaşan ^y genç bir kızın yaşamınt konu alan fılmin yönetmeni, Nisan Akman. Oynayanlar: Hülya Avşar, Erdal özyağcılar (1987). ÇöldeDar Geçit 11.30 HBB? O(?) - HBB'nin konusu, yönetmeni, oyunculan ve orijinal adı hak- kında bilgi vermediği yapım. Bu saatte ekran karşısında olanlar şan- srnı deneyebilir. Evcflik Oyunu 11.30 Kanal D Duygusal /£Js Mutsuz bir evlilik süren işadamı, işyerinde tanıştığı bir kadına âşık KZs olur. Orhan Elmas'ın yönettiği filmde Tank Akan ve Ahu Tuğba var (1988). Zandi'nin GeKni 12.10 Interstar VVestern (Zandy's Bride) - Görüntüleri birinci sınıf, kendine özgü bir west- era. Yönetmen: Jan Troell. Oyuncular Gene Hackman, Liv Ul- mann, Eilenn Heckart, Harry Dean Stanton. 1974 ABD yapımı. Aldatan SevgiH 12.00 Show TV Dram /77\ (Beloved Infıdel) - New York Mirror dergisinde yazar olarak çalı- vü' şan köklü bir ailenin kızı, yazar F. Scott Fitzgerald ıle tanışır ve ona âşık olur. Yön: Henry King. Oyn: Deborah Kerr, Gregory Peck. Siyah Gdinlik 12.10 TRT INT Duygusal Maceradan bıkıp mutluluğu, kendisini seven bir kadında arayan çap- kın denizcinin öyküsü. Yönetmen: Orhan Elmas. Oynayanlar: Hül- ya Koçyiğit ve Murat Soydan. Şerefe 13.40 atv Duygusal /Oı (Tcin Tchin) - Biri kocası, diğeri de kansı tarafından terk edilen vcy iki 'bahtsız', birbirlerine destekolurken âşık olurlar. Yönetmen: Ge- ne Saks. Oynayanlar: J. Andrevvs, Marcello Mastroianni. Kemancı 13.45 Show TV Duygusal Bir gazino patronu ile şarkıcı kızın âşık olduğu gencin öyküsünü konu alan fılmin yönetmeni Oksal Pekmezoğlu. Oynayanlar Arzu Okay. Cemal Gencer (1977). Damga 13.50 Interstar Dram Tecavûze uğrayan kızın nişanlısı, intikam almaya karar verir. Yö- netmenliğini Orhan Elmas'ın yaprruş olduğu filmde Cüneyt Arkın ve Ahu Tuğba başrolde oynuyor. El Kapılan 14.10 Kanal D Duygusal /$J\ Bir ırgatla bir hizmetçi kızın Çukurova'da geçen aşk öyküsü. Or- KSS han Elmas'ın yönettiği 1988 yapımı filmde Tank Akan'la Cavidan Akyol başlıca rollerde. Sarhoşum 15.15ShowTV Dram ®Bunalımlı günler geçiren bir şarkıcı, kendini yeniden işine verir. Yavuz Figenli'nin yönettiği filmde Mûslüm Gürses ve Muhterem Nurrolahyor(1990). 15.301TGRTI Kuzey Meyverteri Aynntı yanda Reis Bey 15.30 atv Dram /JJı Bir hâkım, haksız yere verdiği idam karanndan sonra vıcdan azabı ^O'duyar. 'Reis Bey'de. Haluk Kurdoğlu ve Murat Soydan başrolleri paylaşıyor. Kader Arkadaşlan 15.45/03.45 Kanal 6 Dram £Ş\ lstemediği bir evlilik yapan gencin hikâyesi. Yılmaz Atadeniz'in VÎV yönetmenliğini yapmış olduğu filmde Cüneyt Arkın ve Deniz Ak- bulut rol alıyor. Adını Annıayacağım 16.50 Kanal D Duygusal /Q\ Ünlü bir şarkıcı, kocası ve kemancısı arasında yaşananlan konu alan KZs filmin yönetmeni, Orhan Elmas. Oynayanlar: Hülya Koçyiğit, Cü- neyt Arkın, Cihangir Gaffari (1975). Kara Sevda 17.10 atv Duygusal /£J\ Bir çetenin elebaşısı, genç bir yıldıza âşık olur. Samim Değer'in y^/ yönettiği filmde Ayşegül Aldinç, Yaşar Alptekin ve Fikret Hakan rol alıyor. Hicran 17.30 Show TV Duygusal /£î\ Sonunda ünlü bir şarkıcı olan vestiyer kızın öyküsü. Yönetmenli- v^y gini Metin Erksan'ın yaptığı 1971 tarihli filmde Emel Sayın, Ün- sal Emre başroide oynuyor. Zamanda Dehşet.. 20.00 Interstar Macera (77) (Timescape) - Kızıyla birlikte pansiyon işleten bir adam, pansiyo- \ 3 ' nuna gelen bir grubun planlannı tesadüfen ögrenir. Yönetmen: Da- vid Twohy. Oynayanlar: Adriana Richards. Kıhbık 20.30 Show TV Güldürü Bir kabadayıya benzetilen ve bundan yararlanan adamın macera- lannı konu alan filmin yönetmeni Ahmet Sezerel. Oynayanlar: Ke- mal Sunal, Nevra Serezli (1983). Zafer Kıhcı 21.30 Kanal D Macera /TT\ (Sword of Honor) - Öldüriilen ortağınm katilini bulmak için Las ^Cs Vegas'ın yeraltı dünyasına inen polisin maceralan. Elindeki tek ka- nıt, katil ile bağlantılı esİci bir kılıçtır. Oynayanlar: S.V. Leigh. 22.001 Kanal 61 Vahşi Kalpler Aynntı yanda 22.30 /atv/ Ağn'ya Dönûş Aynntıyanda Vahşi Rüzgâr 22.30 HBB Macera (Reap the Wild VVind) - Bir gemi kaptanı, avukat ve geminin gü- zel sahibi arasında geçen macera filminin yönetmeni Cecil B. De Mille. Oynayanlar: John Wayne, Susan Hayvvard. Büyük Savaşta Küçük... 22.50 TRT 2 Biyografi Içimdekj Katil (?>• Yönetmen Şöhret Abbasov'un kendi biyografisi 'Dünya Sine- malanndan'da ekrana geliyor. Abbasov'un yönettiği biyografınin oyunculan ise Matlube Alimova ve Ulmaz Yusufof. 23.10 Kanal D Macera ©(The Force) - Birpolis memuru, kendisinin de ne olduğunu tam olarak anlayamadığı birtakım doğaüstü güçlere sahip olur. Mark Rosman'ın yönetiminde Jason Gedrick başrolde. Paviine'in Başına Gelenler 00.15 HBB ? (~~\ (?) - HBB basm bülteninde Paviine'in başına gelenler hakkında bil- ^-^ gi yer almıyor. Film hakkında başkaca bir bilgi de yok. Merak eden- ler sanslannı deneyebilir. Güneşe Kaçış 00.30 Kanal 6 Macera (Escape to the Snn) - Sovyetler Birliği'nden kaçmaya çalışan iki genç Yahudinin başından geçenlerin öyküsü. Yönetmen: Menahem Golan. Oyn: Laurance Harvey, Josephine Chaplin, J. Ireland (1972). Madonna Caddesi'nde... 01.05 atv Güldürü (Big DeaJ On Madonna Street) - iki arkadaş, planladıklan fakat başanya ulaştıramadıklan soygunun üzerinden 20 yıl geçtikten son- ra bir araya gelir. Yön: A. Todini. Oyn: M. Mastroinni, V. Gassman. Küçük Adam 02.15 Kanal 6 VVestern /T7\ (One Little Indian) - Beyazlarla Kızılderililer arasındaki savaşta V3/ esir düşen, fakat daha sonra kaçan bir çocukla bir asker kaçağının maceralan. Yön: Bemard Mc Eveety. Oyn: James Garner, Vera Miles. Gizli Kin 03.00 TRT 1 Gerilim /TS (Esploitation) - Üniversitede genç kızlann pazarlandığını öğrenen vby muhabir, olayın peşine düşer. Yönetmen: Gail Zimmerman. Oyna- yanlar L. Bridges, Geraldine Page. . izleyin o Yerli Orta Halli Yabancı atv 22.30i Gazeteci yazar Haluk Şahin'in özyaşamsal izler taşıyan yapıtından uyarlandı Bîr 4 dönemfilmTörneği Yıldırımlar, Mehmet Şahin'in kaybolan eşi Muhsine'yi canlandınyor. TURHAN GURKAN Gazeteci-vazar Haluk Şahin'in özyaşamsal ızler taşıyan yapıtından Tunca Yönder'in uyarladıgı "Ağ- rı'ya Dönüş" fılminde, 194O'lı yıl- larda üsteğmen olarak görev yapar- ken Ağn Dağı eteklerinde kansı ka\ - bolan emeklı albay Mehmet Şa- hin'in, yanm yüzyıl sonra oğlu ve ge- liniyle birlikte, bu yöreye Doğu Eksp- resi'yle yaptığı yolculuğun öyküsü anlatılıyor. O zamanlar iki yaşında olan Haluk Şahin'in aılesinın de içınde yer aldı- ğı birdönemın panoramasının çizıldi- ği yapımda. son 50 yıl Türkiyesı'nin değişen toplumsal yapısıntn da değer- lendirmesi yapılıyor. Fılmlennde ve TV dizilerinde Cumhuriyet'ın ilk ya- nsının görkemli atmosferine uzanan tiyatro kökenlı Yönder. "Ağn'ya Dönüş"tede l940'lı yıllann panora- masını çızerek. giysileri ve dekorla- nyla bir dönem fılmi ömeği daha or- tayakoyuyor. 194O'lı ve 199O'Iı yıl- lann iç içe geçerek anlatılıp son ya- nm yüzyılın ödeşmesınin yapıldığı filmde Köy Enstitülen de var. Ilköğretimın yaygınlaştınlarak. köy okullanna öğretmen ve eğitmen yetiştirmek için 1940'ta açılıp >öre kalkınmasmda etkin bir görev üstle- nen Köy Enstitüleri'nin 1950'de acı- masızca kapatılması olayına da degi- nilerek, çok partili dönemin siyasal iktidanna sert eleştiriler yöneltifıyor. 6. Ankara ve 13. lstanbul \e 8. Adana film festivallenne katılan film- de Tuncel Kurtiz, yardımcı oyuncu dalında Altin Koza ödülü aldı. Ağn'ya Dönüş Yönetmen: Tunca Yönder / Senaryo: Tunca Yönder, Aykut Tankuter / Yapıt: Haluk Şahin / Görüntü: Salih Dikişçi / Müzik: Serdar Kalafatoğlu. Oyuncular: Ayşegül Aldinç, Can Gürzap, Haluk Kurdoğlu, Bennu Yıldırımlar/ 1993-1994. Yeni Yapımlar. 194O'lı yıllarda Doğu Beyazıt'ın Sürbahan Köyü'nde üstegmen olarak görev yapan Mehmet Şahın'ın (Mu- rat Coşkuner), aynı yerde ilkokul öğretmeni olan eşi Muhsine (Bennu Yıldırımlar), karla kaplı Ağn Dağı eteklerinde bir gezi sırasında kaybo- lur ve tüm aramalara karşın buluna- maz. Mehmet Şahin. yıllarca düşle- rinden çıkmayan genç ve güzel kan- sının acısıyla yaşar. Aradanyıllarge- çer. Atatürkçü düşüncenın ateşli bir savunucusu olan ve albaylıktan emekliye aynlan Mehmet Şahin'in (Haluk Kurdoğlu). 19901ı yıllarda. birgazete yönetıcısı olan Hilmı Şahin (Can Gürzap) bir televizyon kuru- munda çalışan hamile eşi Bilge (Ay- şegül Aldinç) ile birlikte Doğu Eksp- resi'yle doğduğu Sürbahan'a gider- ler. Beş haftalık bu nostaljik yolculuğa. eşini yitirdikten sonra yöreye hiç git- memiş olan baba Mehmet Şahin de katılır. Yolculuk boyunca Hilmı ve Bilge, bir özeleştinye yönelirler. Kanal6 22.oo\ 'Vahşi Kalpler', Cannes'da Altın Palmiye kazandı Tehlikelüerin resmi geçidi TV Servisi - "Vahşi Kalpler"i bu vakte kadar izlememiş olan sine- ma meraklısı yoktur herhalde. Ge- ne de David Lynch'ın fılmini tele- vizyonda bir kez daha bile olsa iz- leme fırsatına sahip olmak, yabana atılacak bir şey değil Barry Gif- ford'un romanından bizzat Lynch'ın uyarladığı "Vahşi Kalp- ler" vaktiyle hayli heyecan uyan- dırmış. epeyce tartışmaya da yol aç- mıştı, Lynch'ın bütün işleri gibi. Çünkü Lynch, tarafsızkalmacak bir yönetmen değil. Yaptıklannı izleyenler, hayranla- n ve ondan hiç hoşlanmayanlar ola- rak ikiye aynlıyor. Cannes'da Altın Paimiye kaza- nan "Vahşi Kalpler" de zamanın- da hayli eleştirildi. Yönetmen, ya- ratıcılığını ve yoğunluğunu yitirdi- ği, dünya görüşünü sulandırdığı gi- bi eleştirilerle karşılaşti. Film, bir vinyetler resmi geçidi olarak tanım- landı. Oysa şiddet ile komedi ara- sında gidip gelen Lynch. her biri kendi görsel ve işitsel atmosferine sahip olan bu "vinyet'Meri, bir bü- Vahşi Kalpler (Wild at Heart) / Yönetmen: David Lynch / Senaryo: David Lynch / Görüntü: Friederick Elmes ' Müzik: Angelo Badalamenti Oyuncular: Nicolas Cage, Laura Dern, Diane Ladd, VV'illem Dafoe, Isabella Rossellini / 1990 ABD yapımı, 126dakika. tünde birleştirmeyi başanyor. Film, aynı zamanda bir egzotik (ve tehlikeli) karakterler resmi ge- çidi. Bizzat Sailor'm kendisi ile Lu- la da hiç mazbut takımından sayıl- maz. "Vahşi Kalpler", cinayet suçlamasıyla bir ıslah evinde 22 ay 18 gün geçiren. 23 yaşındaki, asi Sailor Ripley'in (Cage) salıveril- mesiyle başlıyor. Onu kapıda 20 ya- şmda, ağz» çikletli, sekse düşkün sevgilisi Lula Fortune (Dern) kar- şılıyor. lkisi Carolina'dan Teksas'a uzanan biryolculukta sevişiyor, si- gara içiyor ve dans ediyorlar. Ama bir can düşmanlan var, daha doğru- su, Salıor'ın bir can düşmanı var. Onun cinayetle suçlanmasına, hap- se düşmesine yol açan bir cadı; Lu- la'nın annesi Marietta (Dern'in ger- çek annesi Diane Ladd). Mariet- ta'nın dedektif sevgilisi Johnnie ve eski sevgilisi gangster Marcello da onun isteğiyle Sailor'ın ardına dü- şüyorlar. Genç çifh'n yollanna çıkanlar ara- sında psikopat, sabık denizci Bob- by Peru, suçlular âleminin esraren- giz kralı Reindeer ve Peru'nun ok- sijen sansı saçlı dostu Perdita, Lu- la'nın yeğeni Glovar da var. Aynca üç egsantrik (Jack Nance, John Lurie, Scott Coffey) ve üç sapık katil (David Patrick Kelly, Calvin Lockhart ve Grace Zabriskie). Cage ve Dern, bu kargaşanın orta- sındaki iki sevgilide, çok iyi birer oyun çıkanyorlar. Uç Türk klibi MTV'de TV Servisi - Avrupa'nın en iyi kJıbini seçmek için MTV tarafından düzenlenen Euro Grand Prix'de yanşacak olan ve Number One TV ızleyıcılennin ovlanyla seçilen üç Türk klibi (Kış Güneşi 'Tarkan', Hovarda 'Emel' ve Hasretim 'Izel') MTV'de bugün (TSİ) 15.00'te VJ Enrico'nun programında yayımlanacak. TGRT 15.30 Bu üç klipten biri Avrupalı MTV izleyıcilerinin bir gün boyunca yapacağı oylamanın ardından 13 mayıstakı Euro Grand Prix'de yanşma şansını elde edecek. Program aynı gece saat 22.00'de bu . yanşmanın *top-ten'ini içeren VJ Elifin programının ardından Number One TV'de banttan tekrar edilecek. GALERI - ATÖLYE ShoıvTV 22.10 'Arena' Rüşvetin belgesi ekranda T\ Servisi - "Arena"nın ılk dosyasında vatandaşların telefon numaralanna girerek seks hatlannı arayan telefon şebekesı haberi ekra- na geliyor. Bu olaya Ayşegül Nadi- r ile bazı PTT görevlilerinin de ad- lannın kanştığı iddialarına yer veri- liyor. Ikmci dosyada Selim Edes'ın aracılık ettiğı termik santral ihale- sinden alınacak 42 tnlyonluk rüşve- tin belgesini Arena ekrana getıriyor. Arena. ANAP'lı eski bakan Imren Aykut'un Bank tndosuez'de açtır- dığı hesabın bu ihaleyle ilgisi olup olmadığını araştınyor. Yaklaşık 15 yıl önce L'ğur Dündar'ın Prof. Dr. Ali Nihat Mındıkoğlu ıle yaptığı röportaj. Mındikoğlu'nun stüdyoyu terketmesıyleyanm kalmıştı. Prog- ramda, cınsıyet değişıklıği ameliyat- lannı konu alan bu röportajın ardın- dan geçen yıllar içinde Prof. Mındı- koğlu'nun neler yaptığına yer ven- lıyor. Apartmanlarda köpek besle- me kavgasına da yer venlen progra- mın bir dığer dosyasında SSK tara- fından borçlu çıkanlan bir kadının dramına yer verilıyor. Kütahya'nın Simav ılçesıne bağlı Hisarbey ve Kusumlar köylerinın bırleşme öy- külennın ardından ıse Etibank Alt Komısvonu Başkanı olduğu halde Etibank ıle ış yapan DYP milletve- ki.'i Erkut Şenbaş'm tıcan faaliyet- leri iddıası ekrana geliyor. Leyla Tekül, finale Çifler'i bekliyor TV Servisi - Uzun süredir ekranlarda görülmeyen "Leyla Tekül Haber S h o V programın fınal bölümünü özel bir veda ile tamamlamak için Başbakan Tansu Çiller'den yanıt bekliyor. Yaklaşık 25 hafta boyunca Kanal D'de, talk-show kalıplannın dışında farklı bir şov programı hazırlayan Leyla Tekül, programının son bölümünü ani rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştırememişti. Program ekibi şu günlerde programın son bölümünde konuk etmek için Başbakan ÇılJer'den. , yanıt bekliyor. Çiller'in programa katılma teklifıne olumlu baktığı, ama gerek Amerika ziyareti, gerekse iç politik temaslan nedeniyle çekimlere katilmak için vakit bulamadığı belirtiliyor. Tekül, programda oldukça başanyla gerçekleştirdiği Çiiler tıplemesıyle bir anlamda Başbakan'a, vatandaş karşısında yanıt hakkı tanıdı. Aynca konuk ettıği politikacılar ve vatandaşlarla ekran karşısında güler yüzlü, sıcak ve uzlaşmacı bir diyalog ortamı sağladı. Güncel konulan gergin bir ortam yaratmadan yansıtan Tekül, pek çok siyasi İconuğu da ekranda eşiyle birlikte konuk etmeyi başardı. Hatta DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit ilk kez birlikte ekrana gelerek oldukça büyük bir ilgi çektiler. Tekül, yapımını eşi Sergun Agar'ın üstlendiği programda besteciliği, sunuculuğu ve şovuyla kendine özgü bir tarzın öncülüğünü yaptı. Tekül ve ekibi programın sona ermesinin ardından eylül ayında yeni bir yapımla yine Kanal D'de ekrâna gelme hazırhklan içinde. atv 20.40ı 'Olacak O Kadar TV' TV Servisi - Levent Kırca ve Oya Başar'm hazırladıklan "Ölacak O Kadar Televizyonu"nda Süleyman Demirel, Kenan Evren, Mihail Gorbaçov ve Rauf Denktaş, Küçük Hüsamettin'in minik oğlunu görmek için büyük bir rekabete giriyorlar. Programda Kırca'nın tiplemeleri içinde Gorbaçov "Kalinka"yı. Rauf Denktaş "Birbirbirilerine"yi, Süleyman Demirel "Serhat Türküsü"nü 6 Kimlik arayışı seslendirirken Evren de resim yapacak. Kırca'nın sevilen tiplemesi sarhoş sürücü, bu kez hızını alamayıp sekizinci katta bulunan bir daireye giriyor. Programda Nebalet'in açış konuşmasını "Kazanız Mübarek Ojsun" ve "Ailesi İştir Kişinin" adlı skeç takip edecek. 293 89 78 (3HAT) (Salmonberries) / Yönetmen: Percy Adlon / Senaryo: Percy Adlon / Görüntü: Tom Sigel / Müzik: Bob Telson/ Oyuncular: K. D. Lang, Rosel Zech, Chuck Connors, / 1991 Almanya yapımı, 94 dakika. Annenızin. babanızın kim olduğunu bil- miyorsunuz, nerede doğduğunuzu da. Ay- nadaki suret size cevap vermıyor, tersine sorular soruyor. Cinsiyetiniz bile insanla- nn sandığının tersi. Ve köklerden yoksun bu genç. bir gün benliğini aramaya karar veriyor, kımliğmı de. Daha düne kadar ses- sız sedasız bir köşede otururken bugün her şeyi bilme arzusunda. Mekânı. deniz ile karlı gökyüzü arasındaki bir kara şeritçiği. Kuzeybatı Alaska, Kuzey Kutbu, Kozebue. 1819'da bir öğrencisi tarafindan bıçaklana- rak öldürülen Alman oyun yazan August \on Korzebue'nin oğlu Otto tarafindan, babasının ölümünden üç >ıl önce keşfedil- miş bir yer. Parmak inceliğinde biryanma- dadakı kasabaya kâşifın adı venlmiş. Bugün, 1990'da bir gün yirmi yaşında olan yan Eskimo yan beyaz İcahramanımı- zın adı da Kotzebue ya da kısaca Kotz. Genç bir adama benziyor, ama genç bir ka- dın. Kimliğinin arayışında, halk kütüpha- nesinin kapısını açıyor. Doğu Berlin'den bir 'duvar' kaçağıyla kütüphaneci Roswit- ha ıle karşılaşıyor tstanbul Film Festiva- li'nde birçok fılmini izledığımiz, ama ge- nellikle "Baghdad Cafe" ile tanınan Ad- lon'ın filmı "Kuzey Çilekleri", 11. festi- valde "Kutup Çilekleri" adıyla oynamıs- tı. Radjoda edebiyat programları da hazır- layan ve radyo oyunlan yazan Adlon, ko- nulu uzun metraj fılmlerinden önce belge- seller de çekmişti. Kadm kahramanlanna sevgıyle yaklaşan yönetmen. senaryolan- nı kendi yazmayı tercih ediyor. LUTFUCULCUL Resim Sergisi 27 Nisan - 14 Mayıs 1995 KADIKÖY BELEDÎYESİKÜLTÜR ve S.\NAT MERKEZl Bağdat Cad. Haldun Taner Sok. Caddebostan Tel: 216-360 90 95 Düzenleyen: BtLİM SANAT GALERÎSÎ ARTIN DEMIRCI 15 Kışısel Sergi 15 Nisan - 5 Mayıs '95 Pazar ve Pazaftesı dişında hefgun-1 30 19 00 arast açıknr Gaıı Evranos Cad. No: 33 Yeşilköy Te): 573 81 93 Galeri Atölye ılanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) 4 4 4 ERDOĞAN BENHESAVÎ RESİM SERGİSİ 3 Mayıs - 7 Haziran 1995 Şehit Adem Yavuz Sok. 12 Kızılay/ANK.\RA Başak Sigorta Sanat Galerisi. Başak Sigorta'nın bir kültur hizmetıdir. Galeri Atölye ilanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) SUAT YURTALANResim Sergisi "GÖVDEYE REOUEM" 2 Mayıs • 20 Mayıs '95 BİLİM SANAT GALERİSİ Mûhürdar Cad. Akmar Pasajı No: 72/1-2 Kadıköy Tel. 349 26 10
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog