Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

4 MAY1S 1995 PERŞEMBE SAYFA 11 Tefc 0.212.512 05 05 faks: 0.212.513 90 98 Sanatçılann tuvaletküHiirü yok mu? ültür Bakanlığı Basın ve Halk- la llişkiler Müşaviri Tuba Ça- meli'nin Vaziyet'e gönderdi- ği "kupüre yanıt"ı. şu tümce ile bitryordu: "2500 koltuk sayılı 5 ayn salonu ile toplam 52.000 metrekare kullanım ala- nı bulunan AKM'nin emniyet, temizlik, bakım, onanm ve işletme hizmetleri ol- dukça yetersiz sayıda bir kadroyla sür- dünüldüğü halde, böylesine yanlış bil- gilerie kamuoyuna yansıtılmasını ön- lemek amacıyla düzeltme yazımızı de- ğerli Cumhuriyet okurfanna aktaraca- ğınıza olan inancımı belirtir çalışmala- nnızda başarılar dilerim" Kültür Bakanı Ercan Karakaş adı- na yanıt verilmesine gerek duyulan ko- nu, Atatürk Küttür Merkezi'ndeki sa- natçı odalannın ve sanatçılann kullan- dığı tuvaletlerin pisliöine ilişkindi... Basın ve Halkla llişkiler Müşaviri Tuba Çameli'nin inancını sarsmak is- temem ama, gönderdiği açıklamayı Bağ-Kur'a bağış ınkkale'den arıyordu... Kırık- kale'ye yeni atanan Bağ-Kur müdürü Yusuf Salman'la il- g/liydi anlattıklan: "Bağ-Kur üyelerinin reçete paralan- nın ödenmesi karşılığında, eczacılar- dan bağış isteniyor. Bağış yapmayan eczacıların ödemeleri geciktiriliyor. Bağ-Kur Müdürü, "Bazı eksiklilerimiz var" diyerek eczacılardan para toplu- yor. Aldığı paralan da bir kâğıda yazı- yor, eczacıya da bağış yaptığına ilişkin imza attınyor. Bu paralarla, müdür be- yin odasına televizyon ve müzik seti alındı, halı döşendi." Bir de Bağ-Kur'un battığı söylenir... Istenince ne de güzel kalkınıyor! kullanmaya hiç niyetim yok... Çünkü... Atatürk Kültür Merkezi'nde prova yapan ve sahneye çıkan bir hanım opera sanatçısının yakınması üzerine gönderilen bu açıklamanın yayımlan- ması sanatçılara hakaret anlamına gejir... Oylesinetalihsizbiraçıklamaki, Kül- tür Bakanlığı'na göre "personel" olarak tanımlanan sanatçılar tuvalete girme- sini bilmiyor! Inanılır gibi değil ama aynen böyle. Sanatçılann hoşgörüsünesığınarak, Kültür Bakanlığı'nın bu konudakı göru- şünü vermek istiyorum: "AKM'nin tuvaletlerinin pis olduğu iddiası AKM Müdürlüğü'nün sorum- suzluğundan değil, personelin temiz- lik kurallanna riayet etmemesinden ve aynı zamanda temizlik aksesuarlanna zarar verilmesinden kaynaklanmakta- dır. Tuvaletlerin bir kez bile temizlenme- diği iddiasının ise kesinlikle doğruluk payı yoktur. Çünkü tuvaletlerin temiz- lik hizmetleri sürekli olarak yapılmak- ta, ancak, binanın onanm görmeyen bu bölümü yenilenmediği için eski gö- rüntüsü insanları rahatsız etmekte ve bu da temiz değil türünden bir baha- neyle dile getirilmektedir. fakdir edersiniz ki, 1500 kişinin kul- landığı tuvaletlerin temizliği ancak per- sonelin gerekli titizliği göstermesiyle sağlanabilir." Eğer bu açıklama Ercan Karakaş'ın da görüşlerini yansıtıyorsa, bizim öne- rimiz, genel bütçedeki Kültür Bakanlı- ğı payını binde 5'ten yüzde 1 'e çıkart- tıktan sonra, hemen "sanat işi ile uğ- raşan personel"e nasıl tuvalete gire- ceklerini öğreten kurslar açmalandır. Yok eğer Ercan Karakaş aynı göruş- te değilse, o zaman, Basın ve Halkla llişkiler Müşaviri'ne karşı sanatçılann yanındayeralmalı ve AKM'deki bu so- runun çözümüne yardımcı olmalıdır... Tokyo metrosunda da mı demokrasi yoktu. Tansu Çiller Q|IM i X 0E7İNCE OUDU Hangi özgüriük, nasıl özgüriük T Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Horozlar, günün ilk kışkırtıcılandır. ürkiye'nin en güzeli seçilen genç kızımınızın "Bana göre kitap okumak kültürlü olma- nın temel taşı değildir" dediği sırada Turhan llgaz, Hütya Tufan, Şa- hin Beygu ve Visal Cumalı da nafıle bir çaba uğruna Kesit Yayıncılık'ı kuru- yor ve ilk kitabı piyasaya sürüyordu... Raymond Aron'dan Turhan llgaz'ın dilimize çevırdiği "Özgüriükler Üzerine Deneme"ydi bu kitap... Düşünce özgürlüğü üzerindeki bas- kılann tartışıldığı ve fakat bu arada "fik- ri kahraman"lann da yaratıldığı bir or- tamda ilginç ipuçlan veriyordu bu ki- tap... Tanıtım yazısı da ilginçti: "Liberal toplumların bireylerince de- mokratik haklar olarak görülen, Mark- sizminse biçimsel özgüriükler olarak adlandırdığı kişisel, siyasal ve entel- lektüel özgürlüklerin gerçeklikleri ve geçeriiklerı nedir? Gerçek özgürlüğü, yine Marksizmin savunduğu gibi yalnızca üretim araç- lannın mülkiyetini değiştiecek bir dev- rim mi gerçekleştirip geçerli kılabilir? Aron, modern toplumun iki temel kuramcısından Alexis de Tocquevil- le ve Kari Marks'tan kalkarak güncel- liğini hep koruyan bu tartışmaya eğili- yor." Bilinen bir istifanın ardından ıınutulmuş bir öykü azeteciler, dergicilikten gaze- teciliğe soyunmak isteyen Ercan Anklı'nın intihar et- meye kalkışacağından kuş- kulanmıştı... 1987 kasımında, Söz gazetesinin yazı işleri kadrosu, yayın politikasına, ilk çıkışından önceki geceyansı Dinç Bilgin'in adamlanyla biriikte müdaha- le etmesine tepki göstererek topluca istifa etmişti. Ne ki herkes kendi derdinı unutmuş, ortalıktan kaybolan "patron" Ercan Anklı'yı anyordu. öyle ya, gözü gibi değer verdiği ga- zetesine, daha çıkmadan dışarıdan bi- rileri el atmıştı... Sonradan anlaşıtdı ki Ercan Anklı sabaha karşı evine gidip yatmış... Kuşkularboşunaymış... Ank- lı'nın keyfi yerindeymiş. Ercan Anklı, Dinç Bilgin'in himayesi- ne girerken gazetenin Başkent'teki ça- lışanlan da aynı tepkiyi gösteriyor ve Söz'ün Ankara sorumlusu Nurcan Akad istifasını veriyordu. Bu arada Dinç Bilgin adına masaya oturan Zafer MutJu, Nurcan Akad'ın Turgut Özal'la yaptığı söyleşiyi ters- yüz ediyordu. Bu rezalet kısa sürede duyuluyor ve Ankara bürodaki gazeteciler de toplu- ca istifa etmek üzere harekete geçi- yordu. Içlerinden bir kişi tepki göster- miyordu... "Özel Araştırma Birimi"nin "şefiydi bu genç gazeteci ve Anklı ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Nurcan Akad'dan böşalan Ankara so- rumluluğu görevini alıyordu. Adı, Can Dündar'dı... Yetenekli bir gençti ve tercihlerini "doğru" zamanda ve "doğru" yerde yapmasını biliyordu... Sekiz yıl önce istifa etmediği için Er- can Anklı'nın Ankara sorumlusu, sekiz yıl sonra istifa edince Dinç Bilgin'in kö- şe yazarı oluyordu. Ve artık Ercan Anklı da Dinç Bilgin'in yanında dergicilik yapıyordu! KURAN DEVİR HATİM DAVETİ Şirketimizde ve Ajansımızda hizmet veren, bugün ha- yatta olmayan, sevgili agabeyimiz EMİN OLCAY başta olmak üzere ADAKUL,AKBUĞA,AKTAŞ,AKTÜRK,ALA- KUŞ,ARıPıNAR,ARKIN;AYAYDıN,BAYATU,BAYRAK- TAR^ILICLBUDAK^BULAMACı^EBECIOĞLU, CENGIZ,ÇAM,ÇELIK,ÇETIN,DAŞKESEN,DO- MAÇ,DÜNDAR,ER,ERDAC,GÜLHAN,GÜLENAY,GÜR- LEVIK, IPEK,KARA,KARABIBER,KAUR,KURTOĞLU, MEMIŞ,ÖZDEMIR,ÖZEL,ÖZKAN,ÖZŞAHAN,PAKER, PEHLIVAN,SAĞıROĞLU,SAKARYA,SAKIN,SÖYLER, SERDAR,TUNCAELLİ,YARKIN,YILDIRIM,YILMAZ aile- lerinin ebediyete intikal eden büyüklerinin ruhları için 5 Mayıs 1995 Cuma günü Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii şerifinde öğle namazında Ismet Kızılca, Mustafa Temiz, Hamza Okur, Cevdet ve Cemil Beylerden kuru- lu hafızlar heyeti tarafından Kuran Devir Hatim indirile- cektir. Cümle dost, ahbap ve Müslümanlar davetlidirler. TÜRK SPOR AJANSI (Teleks Basın Yayın Org. T.A.Ş.) • Kurbanırnız Topkapı Fukara Perver Cemiyeti'nde kesilecektir. Demokrasi mücadelesinde kararlı bir insan, DİSK eşki Yürütme Kurulu Üyesi ve DİSK/Keramik-İş Sendikası Genel Başkanı sevgili arkadaşımız Mustafa Aktulgalıyı ölümünün 2. yılında saygıyla anıyoruz TLRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SE.VDİKAI.ARI KONFEDKRASYOM Not: Mustafa Aktulgalı'y' anma töreni 4 Mayis 1995, Perşembe günü saat 12.00'de Pendik. Tavjan- tepe'deki mezarı ba^ında yapılacaktır. KAYSERİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995/222 Davacı Melikgazi Belediye Başkanlığı Vekili tarafından Kayse- ri Seyitgazı Mahallesi 134 ada. 19 parsel sayılı taşınmazın Kamu- laştırma Kanunu'nun 16. maddesi gereğince tesciîini talep ettiğin- den, taşınmazın malikı bulunan Ibrahtm TantaloğJu'nun tüm araş- tırmalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden, dava dılek- çesinın ılanen tebliğine karar verildığinden, adı geçen davalının, yargılamanın bırakıldığı 18.5.1995 günü saat 09.30'da yapılacak duruşmaya kendisinin gelmesi veya bir vekil göndermesi, duruş- maya gelmediğı takdirde veya vekil göndermedığınde, yargılama- nın yokluğunda yapılacağı ılanen tebliğ olunur. 10.4.1995 Basın: 18709 ECEABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1994144 Eceabat ilçesi, Seddülbahir Köyü, Ova mevkiınde kain 353 par- sel, Kümbettepe mevkiınde kain 922 parsel, Karakuyu mevkıinde kaın 715 parsel sayılı taşınmazlann, davalılar Selvet Özer, Osman Günay, Zekeriya Günay, Burhan Ünlü. Necdet Ünlü lehlerine, da- vacılar Nevzat Akdeniz, Şerife Akdeniz vekilleri Av. Muhsin öz- çelik tarafından mahkememıze açılan ortaklığın gıderilmesi dava- sının duruşmasının 13.6.1995 günü saat 09.50'de yapılacağı, da- valılar Selvet Özer, Osman Günay, Zekeriya Günay. Burhan Ünlü ve Necdet Ünlü'nün adresleri tespit edilemediğinden, tebligat yasasının 28-31. maddeleri uyannca tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 12.4.1995 Basın: 18692 GAYRİMENKUL AÇIK ARTnRMA İLANI (ANTALYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN) Es.: 1995/21 Antalya Tahılpazan Mahallesi 3337 ada, 2 parselde kayıtlı taşın- maz, Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesı'nin Es. 1994,1134. K. 1994 2041 sayılı karan gereğince satılacaktır. Tapu kaydına göre satışa konu parsel 274.00 mN'lik bahçelı ev ola- rak kayıtlıdır. Parsel üzerinde kârgır yapı taranda 3 katlı, çekme kat- lı bir bına mevcut olup, bu binanın 95.00 mN'lık taban alanlı kısmı dava konusu parsel ıçinde kalmaktadır. Her katta birer daire mev cut olup, 3 katta 3 daire/idir. Her katta 1 salon, 3 oda, mutfak, WC, ban- yo, hol bölümleri vardır, eski tip dairelerdendir, nispeten yıpranmış- tır. Parsel ana ticaret merkezinde kalmaktadır. Parsel, üzerinde blok ni- zamda 7 kat inşaata müsaittir. Mahalli rayiçlere göre arsa mN'si 10.000.000 TLMen üzerindeki muktesatla biriikte parselin tüm değe- ri 3.165.000.000 TUlır. l.satış 12.6.1995 günü saat 11.00-11.10 arasında, Antalya Adhye Sarayı Kat: 3, No: 22'de açık arttırma ile yapılacaktır. Bu satışta de- ğerinin % 75*inı bulmadığı takdırde 22.6.1995 günü aynı yer ve aynı saatte 2. arttırma yapılır. 2. arttırmada ıse, değennın % 40'mı \e mah- keme masraflannı geçtiği takdırde en çok arttırana ıhale edilecektir. Satış peşin para ıledir. Ancak isteyen ahcıya 20 günü geçmemek üzere mehil venlebilir. Satışa iştirak edenlerin. değenn % 20"si nispe- tmde teminat yatırması şarttır. thaleye iştirak edenlerin şartnameyi gör- müş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin memurluğumuzun 1995'21 esas sayılı dosyasına başvur- malan ilan olunur. Basın: 19443 ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI H A R B İ SEMİH POROY BULUT BEBEK TARİHTE BUGÜN MVMTAZ ARIR.AS 4 Mayıs (sotnra 8ü- yük. eefıf- KUTAHYA ANTLAŞMASI i 1833 'TE 8U6ÜN, OSMANU DeVLETİ, MlStZ IN- GİLTERE,FRAHSA VERUSVA'H\U,BlR SASKJMLA ' OSMAKIU -MISIR PONAKSMASıkil SOUIZA, ORAPAKİ EIÇ , BA2l E Sufure V/IAYETI ^£MP'teei/ue OSMAMLI PADİŞAHI E.MAHtour, KEMPi KAVALAU MEHMeTALİ PAÇA'YA /CAKŞI OKDU GÖNPeRMetL DUeuMUNDA KALDI. ANCAK. O f - MAHU ûepuSu YEMİLDi VE KAVALALI'MIN O€W İBSAHiM,KUWE7ieietn£ tUJTAHYA'yA D6Ğ/M IL£IZi-£Pi. BURADA, MUCTAFA /SeçiT eFSMPİ® OSMAfJU D£VL£TI APtfiJA KümHYA AMUAÇM^^t- Nl İMZALADI VE M/S/e İSTBtO^RİNE MAUOfTZJ.. TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ SENDİKASI 14. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI Sendikamız 14. Olagan Genel Kurulu 27-28 Mayıs !995 ta- rihinde saat 10.00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüş- mek üzere Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Top- lantı Salonu- Ankara adresinde toplanacaktır. Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde müte- akip toplantı 3-4 Haziran 1995 tarihinde yine aynı yer ve saat- te yapılacaktır. Delegelerinin belirtilen gün ve saatte genel kurul mahallin- de hazır bulunmalannı rica edenz. GÜNDEM 1-Yoklama veaçılış 2- Genel Başkan"ın açış konuşması 3- Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi 4- Saygı duruşu 5- Konuklann tanıtılması ve konuşmalan 6- Komısyonlann seçimi a) Tüzük Tadil ve Bütçe Komisyonu b) Hesap Tetkık Komisyonu 7- Zonınlu organlara aday tespıti 8- Çalışma raporunun göriişülmesi 9- Komisyon raporlannın göriişülmesi 10- Genel Yönetim Kurulu tekliflerinin görüşülmesi 11- Kurullann ibrası 12- Çalışmalann tamamlatılması 13- Seçimler a) Genel Yönetim Kurulu asıl üyeleri (unvanlı) b) Genel Yönetim Kurulu yedek üyeleri (unvansız) c) Genel Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri d) Genel Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri e) Üst Kuruluş (Türk-lş) delegeleri 14- Kapanış. DOĞUM SAFİYE-ALİERDOĞAN ^**«v. ŞAHlNCAN'ın > doğumunu dostlarına müjdelerler. 29.4.1995 S.S. BİNEVLER KONUT YAPI KOOPERATfFl ALİBEYKÖY 05.05.1995 günü çevre düzenlenmesi ve saha tanzi- mi işi ihaleye çıkanlmıştır. llgilenenlerin Yönetim Kurulumuza müracaatları arz olunur. Ihale tarihi 16.05.1995. Tahmini keşif bedeli 15 milyar. Adres: Karadolap mah. Neşeli Sok. No: 42/16. Tel: 625 62 11 Alibeyköy OF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 1994 21 I995İ26 Millı Eğıtım Bakanlığı tarafından davalılar Dursun kızı Fatma Uzunal ve arkadaşlan aleyhıne açılan cebri tescil davasında Hay- rat Cumhunyet Mahallesı'nde pafta 13 ve parsel 2351'de kayıtlı taşınmazdaki toplam 17.300 metrekarelık taşınmazın kamulaştır- ma sebebıyle davacı ıdare adına tesciline karar venlmekle davalı- lardan Dursun kızı Fatma Uzunalın adresi meçhul olduğundan iş- bu ılanın adı geçene teblıği yenne kaım olmak üzere ilan olunur. Basın: 18771 İSTANBUL TİCARET ODASI GÜMRÜK BİRIİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI-2 Konu: Rekabetin Korunması, Türkiye'de ve Avrupaciaki Uygu- lamalar. Konuşmacılar: AB. Isvıçre ve Türkiye'den yetkililer. uzmanlar. Tarih: 25 Mayıs 1995. Perşembe 10.00-17.30 Yer: Çırağan Oteli. Beşiktaş Karılım ücreti: 2.000.000.- TL olup 150 kişi ile sınırhdır. Bilgi ve başvuru: Etüt ve Araştırma Şubesi, Birgül Subaşı Tel: (212) 51141 51 '232 Faks:(212)520 17 95 Basın: 20158 ISPARTA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 19941264 Esas Davacı Zeynep Uğur vekili avukat Hatice Seher Önder tarafın- dan davalı Hakkı Uğur aleyhıne mahkememızde ikame edilen bo- şanma davasının yapılan açık yargılamasında: Isparta ili Sav kasabasından davalı Hakkı L'ğur'un bunca ara- malara rağmen bulunamadığı ve adına davetıye tebliğ edılemedi- ği zabıta araştınlması yapılmış yine de bulunamamış bulunmakla adı geçen davalının Isparta Aslıye Hukuk Mahkemesı'nin 30.5.1995 tarihli duruşmasına ve saat 09.00'dakı duruşmaya gel- mez, istek ve itirazlannı bıldirmez ıse davanın HUMK'nin 219/2. maddesi gereğince yokluğunda devam edeceğı ve karar venlece- ğı hususu ihtaren ilan olmakla biriikte tebligat yerine kaım olmak üzere ilan olunur. Basm: 18722 MUSTAFAKEMALPAŞA KADASTRO MAHKEMESİ DosyaNo: 1994/10 Davacı Malıye Hazinesi adına Mal Müdürlüğü vekili tarafından davalı- lar Fatma Sabırlı. GülbaharSevinç vs. aleyhlerine ilçenin Güvem Köyü 107 ada, 135 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitine itirazda bulunulmakla, adresleri tüm aramalararağmenbelirlenemeyen Fatma Sabırlı ve Gülbahar Sevinç'e duruşmanm atılı olduğu 13.6.1995 günü saat 09.40'ta mahkeme- mizde hazır bulunmalan ya da kendilerini bir vekille temsil ettırmelen ve bu dava dilekçesi özeti ilanen tebliğ olunur. Basın: 18787 GÜLŞEHİR İÇRA CEZA HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1993'30 Esas - 1994/15 Karar Şikâyetçi Bağkur Genel Müdürlüğü vekili Av. Şükrii Çahşkan tarafın- dan sanık Osman Aşçı aleyhıne açılan mal beyanında bulunmamak dava- sının yapılan yargılaması sonunda: Mahkememızce sanık hakkmda IlK"nin 337. maddesi gereğince. 10 gün hafıf hapis cezasına ılışkın 28.6.1994 tarihli karan. sanığa tebliğ edileme- diğinden ılanen tebliğe karar venlmekle. ışbu hüküm özeti, sanığa ilan ta- rihinden ıtibaren 15 gün sonra tebliğ edılmış, sayılacağı ılanen tebliğ olu- nur. Basın: 19019 Okul kimliğımı kaybettım. Hükümsüzdür. ÖZLEMKINALI Nüfus kâğıdımı kaybettım. Hükümsüzdür. SİLCFER ŞESCL'L MAVİ YOLCULUK Gulet tipi yatlarla sizi Akdeniz'e götürüyoruz. TARİHLER 06/05/95 • 13/05/95 BODRUM/MARMARİS 13/05/95 - 20/05/95 MARMARİS/KEMER 27/05/95 - 03/06/95 KEMER/MARMARİS 03/06/95 -10/06/95 MARMARİS/BODRUM 12.500.000TL TAM PANSIYON Bilgi ve rezervasyon için: BODRUMFOM YATÇIUK Tel: (0252) 316 30 46 316 46 64 KOSMOS TOURİSM & TRAVEL Tel:(0216) 356 68 84 - 356 76 30 (0212) 234 34 2014 Hatl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog