Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Konut, taşıt, iş ve her türlü ihtiyacınız için.. Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI " D a h a İJ ygar Bı r Y a j a m I ç ı n " 71. Yl SAYI »411 / \*mTL(KDViçinde) CumhuriKURUCUSU: YUMtt HJtil (1924-1945) BAŞYAZARl: Bireysel kredilerinizle her zaman yanınızda... EMLAK BANKASI" D a h a U / g a r B ı r Y a ş a m I ç ı n " (7945-799?) Devlet Bakanı Aktuna, fanatik bir Yunanlı tarafından yumruklanarak yere düşürüldü AlvtınıaNa saldmblar• Batı Trakya gezisi Yunan gazetelerinin sert eleştirilerine hedef olan Hükümet Sözcüsü Yıldınm Aktuna, bir grup fanatik Yunanlı ve PKK yandaşının saldınsına uğradı. Aktuna, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'na girerken bir Yunanlı tarafından yumruklandı. Olayın içinde tahrik unsurlan olduğunu belirten Aktuna, "Yunan polisi hayatımı güvenceye alamamıştır" dedi. Haber Merkezi - Devlet Bakanı ve Hükû- met Sözcüsü Yıldırun Aktuna, Batı Trak- ya'ya yaptığı gezisinin ikinci gününde, bir grup Yunanlı ve PKK yandaşının saldınsına uğradı. Fanatik bir YunanJı tarafindan yum- ruklanan Aktuna, saldınya tahriklerin neden olduğunu belirterek, u Yunan polisi hayatımı güvenceye alamamışür" dedi. Gezinin başla- masından bu yana Yunan gazetelen. Aktuna aleyhinde "küfür'"sayılan nıtelendırmelerle yayın yapıyordu. Selanik Başkonsolosluğu önünde saat 18.00 sıralannda toplanan 500 kadar fanatik Yunanlı, "Barbar Türkler", "Katil Türk- Jer", "Türkler Kıbns'tan dışan" şeklinde sloganlarattılar. Fanatik Yunanlılar, başkon- solosluğu da yumurta, para ve taş yağmuru- na tuttular. Bu sırada, Iskeçe'den Selanik'e gelmekte olan Devlet Bakanı Aktuna, başkonsolosluk önünde gösteri yapıldığını öğrendi. Devlet Bakanı Aktuna, saat 21.20 sıralannda Tür- kiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun bu- lunduğu sokağa girdi. Bu sırada slogan atan grup, gazetecileri ve Aktuna"yı taşıyan oto- büse yumurta, taş ve para atarak saldırdılar. Bakan Aktuna, koruması ve başkonsolosluk görevlileri tarafından çembere alınarak içeri sokulurken ardından yaklaşan fanatik bir Yu- nanlı tarafından yumruklanarak yere düştü. Aktuna'nın gezisinde bulunan DYP Sa- karya Milletvekıli Ahmet Nedim'e de fana- tik bir Yunanlı saldırmak istedı. Ancak Ne- dım, saldırganı yumruklayarak yanından uzaklaştırdı. Aralannda yaidaşık 15 bölücü teröristın de yer aldığı gruba Yunan polisi- nin son derece müsamahalı davrandığı da dikkati çekti. Fanatik YunanJılann arasmda bulunan PKK yandaşlan da Abdullah Oca- lan'ın resmini ellerinde taşıyarak, "Yaşasın Apo", "Kürdistan faşizme mezar olacak" şeklinde sloganlar attılar. Yunanlılann saldınsına uğrayan Bakan Aktuna, bu olayın içinde açık bir tahrik ol- UArkasıSa. 17,SH I'de Iisede iükiicü kışkırbna15 YILLIK MHP DAVASI DUŞTU Türkeş'i 'zamanaşımı' kurtardı• Yargıtay, MHP lideri Alparslan Türkeş ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu nun da aralannda bulunduğu 391 sanıklı MHP davasında, askeri mahkemenin verdiği mahkûmiyet karannı onaylarken, davayı "zamanaşımf' nedeniyle düşürdü. Yaklaşık 15 yıldır sonuçlandırılmayarak zamanaşımma uğratılan davada, "oybirliğiyle" suçlu bulunan Türkeş ve arkadaşlan, zamanaşıraı sayesinde kurtuldular. EVİN 6â«T»f IB halMrf • 4. Sayfada ANAP'TAN ELEŞTIRI DemirePe istifa çağnsı • ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, "Türkiye Sevr tehlikesi ile karşı karşıya, Türkiye hiçbir zaman olmadığı kadar kritik bir noktada" diyen Curnhurbaşkanı Süleyman Demirel'i yetkilerini kullanmaya çağırarak, 'lcranın başısmız. Icrayı çalıştırmak zorundasınız. Ne gerekıyorsa yapacaksınız. Eğer hiçbir şey yaparnıyorsanız istifa edeceksiniz" dedi. • 5. Sayfada KÖŞKTE ACİL TOPLANTI • 5. Sayfada THK BAŞKANI TAÇOY: Şeriatçılara engel olun • THK Başkanı Attila Taçoy, kurban derisi toplama yetkisinin yalnızca kendilenne ait olduğunu Delirterek halkı yasal olmayan şekilde deri toplayan kişi, kurum ve kuruluşlara karşı dıkkatli olmaya çağırdı. • 3. Sayfada HALTER Hafiz ve HaüTden 3 dünya rekoru • Varşova'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde podyuma çıkan Halil Mutlu, koparmada 130.5, Hafız Süleymanoğlu ıse 138 ve 140 kiloyla 2 dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Mutlu, toplamda altın,sılkmede gümüş alırken Süleymanoğlu da 2 bronz elde etti. • Spor'da • Ankara'daki Gazi Anadolu Lisesi'nde 23 Mart 1995 tarihinde, Fikret Barshan'ın, Burak Solmaz, Korhan Süer ve Umut Cançelik adlı öğrencileri bıçaklamasıyla yaşanan olaylann arkasından MHP yanhsı Ülkü Ocaklan çıktı. • Öğrencî Fikret Barshan, tutanaklara geçen ifadesinde, okulun ülkücü öğrencilerden sorumlu "reisliğinden" aynlmak istediğini, ancak ülkücü arkadaşlarından sürekli tehdit aldığını belirterek, "Korunmak için yanımda çakı taşıyordum. Beni tuvalette sıkıştırdılar. Kendimi korudum" dedi. HAf fUPUHfmtabert• 4. Sayfada Folklor Boğaz'da Anadolu rüzgân Kültür Servisi - Hacı Ömer Sa- bancı Vakfı ve Kültür Bakanlı- ğı'nın ortaklaşa düzenledıği "Komple Nitelikli Topluluklara- rası Halk Danslan Yanşması Fina- li" öncekı gece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ya- nşmada Adana vöresınden oyun- lar sunan Anadolu Foüdor Turizm Sağhk Eğitim Vakfi ekibi binnci oldu. Kartal Belediyesi Folklor Derneği ikinci seçilirken, lzmir Folklor Araştırma Kurumu Ekibi ise üçüncülük ödülüne değer gö- rüldü. 7 ekibin de mansiyonla ödüllendirildiği yanşmada, birin- cıye 300 miryon, ikinciye 250 mil- yon, üçüncü olan ekibe ise 200 mılyon lira para ödülü verildi. Yanşmanın başında finale ka- lan; Anadolu Folklor V'akfi, Kar- tal Beledi)esi Folklor Derneği, TU- BİL (Turizm \e Halk Bilimi Araş- hrma Derneği), Bursa Kültür ve Sanat Vakfi, AFTSEV (Anadolu FolklorKülfür Sağuk E^tim Vak- fiX İFAK (İzmir Folklor AraşOrma Kurumu), İzmir Gelişim Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği, FOMGED (Folklor Mûnk ve Gençlik Derneği), İzmir Çağdaş Halk Danslan Derneği ve GE- HEM (Gençlik Halk Oyunlan Eğitim Merkezi Derneği) gösteri- lerini sundu. "Anadolu'dan Esintiler" konu- lu bir yerel giysiler moda gösteri- sinin ardından, Modern FolkMü- zikTopluluğu ise bir konser verdi. Yanşmanın başında kısa bir ko- nuşma yapan Kültür Bakanı Er- can Karakaş, gençliğin Türki- ye'nin geleceğinde önemli yeri ol- duğunu söyledi. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ) Iran 9 la petrol ışbırnğı • Türkiye, ABD'nin ambargo karan aldığı Iran'la petrol ve doğalgaz ithalatına yönelik işbirliği görüşmelerini sürdürüyor. Doğalgaz gereksiniminin bir bölümünü Iran'dan karşılamak isteyen Türkiye'nin, bu ülkeden 1995 yılında aynca 4 milyon ton ham petrol alacağı kaydedildi. Bakan Aykon Doğan, "tran'la olan ilişkilerimizin geçmişten gelen derin ve kültüreî ilişkilerimize uygun bir şekilde devam edeceği düşüncesindeyiz" dedi. • tranlı Bakan Agazade iki ülke arasında hiçbir yönden sorun bulunmadığını savunarak ECO şemsiyesi altındaki işbirliğinin artarak devam ettiğini söyledi. Agazade/'Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının bir kısmının îran'dan karşılanması konusunu görüşmek üzere Ankara'ya geldim. Bu konuda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy başkanlığındaki Türk heyeti ile çok olumlu ve değerli görüşmelerde bulunduk" dedi. 9. Sayfada ANKARA'DAN BAKU^YE: Rıısya'nın baskı dayaran • Azerbaycan'ın, Rusya Federasyonu'nun asker bulundurmadığı tek Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi olarak kalmasmı isteyen Ankara, Moskova'nın baskısına karşı Bakü'ye, 'dayan' mesajı verdi. Inönü ve beraberindeki Dışişleri heyeti, Azeri yetkililerle, Ermenistan sorunu, petrol boru hatlan ve Rusya'nın açmak istediği üsler konulannda temaslarda bulundu. • Rusya'nın AGÎT bünyesindeki MTNSK Grubu'na BDT adına bir gözlemci gönderme isteğine Türk yetkililer karşı çıktı. Almanya, Fransa ve ABD'li yetkililerle yapılan görüşmelerde BDT gözlemcisinin bu toplantılara katılmasının doğru olmadığı dile getirildi. • 9. Sayfada Peşmerge para istiyorBârzani yeğenini gönderdi. W • Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağh heyet önceki gün Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmelerde sınır güvenliğinin sağlanması konusu ele alındı. Heyete başkanlık eden Necirvan Barzani, Türkiye'den maddi yardım alınmadığı takdirde sının korumalannın mümkün olmayacağını söyledi. Barzani, sınınn yüzde yüz korunmasının sağlanamayacağını vurguladı. • 9. Sayfada 'T'nin salışıııa TBMM'den onay • Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesi göz önünde tutularak yeniden hazırlanan PTT'nin T'sinin özelleştirilmesini öngören yasa tasansı, TBMM'den geçti. Yasaya göre, telekomünikasyon hizmetlerini yürütecek olan Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi hisselerinin en çok yüzde 49'u devredilebilecek. Bu hisselerden yüzde 10'u Türkiye Cumhuriyeti Posta îşletmesi Müdürlüğü'ne bedelsiz olarak verilecek. • 7. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Medyanın Jaktiği. Adalet Bakanı Mehmet Mo- ğutay, daha önce Çalışma ve Soıyal GJvenlik Bakanı'ydı. ErrBkçilern haklannı korumak is-teJiği içr işveren kesirniyte b i r k t e Istanbul medyasının hışmına uğradı; Adalet Bakan- lığı'na atandıktan sonra de- mokratikleşme yolundaki ça- baları da çeşitli kesımlerden gelen tepkilerle karşılaşıyor. Adalet Bakanı olarak durumu güç. Türk Ceza Kanunu'nun 159'uncu maddesinden Yaşar Kemal'e soruşturma açılması için Adalet Bakanı olarak ver- diği izni Sayın Moğultay'ın ip- tal etmesi, bu konuda ilk kez uygulanan demokratik bir ey- lem sayılabilir. Ancak koalisyonun CHP ka- nadı, bütün çabalarına karşın, DYP ile ortaklığında demokra- tikteşme yollannı açamıyor; uz- laşma yollannı aradıkça da eleştiriliyor. Koalisyonun Başbakanı Tansu Çiller ise başlangıçtan beri tutarsızlıklar içinde çırpını- yor. Ekonomide yaptıklanyla politikadaki davranışlarında görülen gelgitler birbirine ben- ziyor. Artık unutulan UDİDEM tasanmı ve yurttaşa çift anah- tarvaatleri bir yana, Çiller, eko- nomiyi patlattıktan sonra IMF'ye sığınmak zorunda kal- dı. Bu davranışı siyasetteki tu- tumuyla benzeşiyor. Tüm uya- nlara karşın Meclis'teki Kürt kökenli milletvekillerinin üstü- ne en şoven sloganlaria yürü- • • • MArkasıSa. 77,5ü. 5te Trafik kazasi: 21 ölü Milas-Şöke karayolunda bir koyun sürüsü ile karşılaşan yolcu otobüsünün sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Üçuruma yuvarlanan otobüste bulunan yolculardan 21 'i yaşamını yitirirken 18 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınaı. 3. Sayfada BORSA ûDun 48.647.17 Öncekı 46.077.44 DOLAR QDün 4^570 öncekı 42.600 MARK ûDur 30.950 Öncekı 30.880 ALTIN ûDun 535.000 öncekı 534.500 BUGUN Husey&ı Rahml Gürpnar, yenjden... CUMHURlYET'LE GUNDEM MUSTAFA BALBAY Molla... Kendini Kolla... ABD'de birkaç ay sonra şenlik başlıyor. Kent merkez- leri bayraklarla süslenecek. Televizyon programlan deği- şecek. Naklen yayınlar artacak. Kamuoyu araştırma şir- ketleri yanşa girecek. Niçin mi? • Başkanlık seçimi için "start" veriliyor. . Dünyanın yeni patronunu belirleyecek seçimlere katı- ' lacak adaylann saptanması için amansız bir süreç başla- yacak. Demokrat Parti'nin adayı olarak seçimleri kazanan Bill mArkasıSa.l7,Sû. I'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog