Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Konut, taşıt, i§ ve her türlü ihtiyacınız için... Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI " O i h ı U y g a r Bır T i | i m Içın" Cumhuriyet rBireysel kredilerinizle her zaman yanınızda... EMLAK BANKASI Dahı Oygar Bır Y i f i m Içın" 72. Y l SAYI 26417 /16006 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YUHMS HHÂ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADH Mfli (1945-1991) 30HMYB19958AU Denktaş, Türkiye'yi derhal önlem almaya çağırdı: Kıbrıselden gkliyorTÜrlCİye: Rum-Yunan ikilisi atı alıp Üsküdar'ı geçmek üzere. Kıbns davası tehlikeli bir dönemece ilerliyor. Konu, Türkiye'nin ne yapacağı noktasında düğümlenmektedir. Derhal entegrasyona gitmeliyiz. RUITltar: Toprak konusunun halledilmesi için 1977'de Makarios'la mutabık kaldığımız kriterler çerçevesinde göriişüp anlaşmak gerekir. Bu kriterler tapudur, ekonomik yeterlilik ve verimliliktir. Güvenlik açısmdan derinliktir. Rumlar için AB'ye giriş kati zaferdir. Bdtl: Avrupa. Ruma sahip çıkışta yeşil ışık yakıyor. Rumlara AB'ye girişte, BAB ile diyalog kurmada, Yunanistan'la yaptığı, banşa ters düşen askeri anlaşmalarda yardımcı olan, bu gelişmelere ses çıkarmayan 'dost' ülkeler, bu adımlar karşısmda 'Biz tedbir alahm' der demez karşımıza çıkıp 'duvar' oluyorlar. I 8. Sayfada DENKTAŞ'IN ÖNERİLERÎ J. "• KKTC ve Türkiye arasmda Rum-Yunan anlaşmasına denk bir anlaşma yapılmalı. KKTC ile Türkiye gümrük birliğine gitmeli. " Rumlann BAB ile diyaloğunun KKTC'de geçmeyeceği fiilen gösterilmeli. 4-BAB başvurusunun geçersizliği, AB'ye giriş için yapılan müracaat gibi savunulmalı. Ahmet Özal'a tutuklama kararı • Bir milyar liralık karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle Şişli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ahmet Özal hakkında duruşmalara gelmediği için gıyabı tutuklama karan verildi. Özal halen yurtdışında bulunuyor. m 17. Sayfada BAROLAR BİRLlĞt Yargı demokrasiye engel • Türkiye Barolar Birliği 23. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi'nde 1982 Anayasası başta olmak üzere 12 Eylül hukukunun kalıntılannin ortadan kaldınlması istendi. COŞMMVMMirmtafeVİ • 5. Sayfada Ulaştırına Bakaıılıgı ııa Erek atandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller, Mehmet Köstepen'in istıfası ile boşalan Ulaştırma Bakanlığı'na, dışardan atama yerine kabine içinden kaydır- ma yaparak bu göreve Devlet Bakanı Ali Şe\ki Erek'ı atadı Karar. -Başbakan,seçimönce- si bakanhk kozunu harcama- dı" diye yorumlandı. Başbakanlık Basın Merke- zi'nde dün akşam yapılan açıklamada, Erek'in Ulaştır- ma Bakanlığı'na atanmasıyla ilgıli Başbakanlıktezkeresinin Cumhurbaşkanı Vekili Hüsa- mettin Cindoruk tarafından imzalandığı belirtilerek, şöy- ledenildi: "AH Şevki Erek'in uhdesin- de bulunan Gümrük Müste- şarhğı, Devlet Bakanı Aykon Doğan'a bağlanmış, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe de Özelleşirnıe Yüksek Kurulu üyeliğiflegörev lendirilmiştir.'' ŞAHALİNDE 2500 KİŞİ ÖLMÜŞ OLABİLlR • 8. Sayfada FETİH KUTLAMALARI KORKU YARATTI • 17. Sayfada KİT ZAMLARI 4 HAZIRANI BEKLlYOR • 7. Sayfada Cankurtaran'a silahlı gözdağıtstanbul Haber Servisi - Cankurtaran Holding Yönetım Kurulu Başkanı ve es- ki Fenerbahçe Kulubü başkanlanndan EminCankurtaran dün Nişantaşı'nda ı- ki kişinin silahlı saldınsına uğradı. Sal- dın sonucu hafif yaralanan Cankurtaran, Amerikan Hastanesı'nde tedavı altına alınırken, olay yerinden kaçmaya çalışan iki saldırgan silahlanyla birlikte yaka- landı. Saldırganlann ülkücü mafya baba- lanndan Alaattin Çakıcı'mn adarnlan ol- dugu öne sürüldü. Cankurtaran'ın bir sü- re önce Ahmet Özal"a ait Almanya'da fa- aliyetleri durdurulan DSB Bank'la 3 mil- yon dolar tutannda kredı anlaşması yap- tığı belırlenmiştı. Emin Cankurtaran, dün saat 13.15 sı- • Öğle yemeğinden çıkarken Alaattin Çakıcı'nm adamlan olduğu öne sürülen iki kişi tarafından silahlı saldınya uğrayan Emin Cankurtaran, kaldınma çarpıp seken kurşunla yaralandı. Saldırganlar, olay yerinden geçmekte olan tstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun korumalan tarafından yakalandı. ralannda her gün düzenli olarak öğle ye- meği için geldiği Nişantaşı Mim Kemal Öke Caddesi üzerindeki Park Şamdan Lokantası'nın önünde iki kişinin silahlı saldınsına uğradı. Adlannın Bayram Do- gutekin ve Recep Çiçek olduğu ögreni- len saldırganlar, yaya olarak kaçmaya ça- lışırken tstanbul Valısı Hayri Kozakçı- oğhTnun korumalan ve olay yerinde bu- lunan trafık polisleri tarafindan 2 taban- cayla birlikte yakalandılar. Saldın sırasında kaldınma çarpıp se- ken kurşun parçalanyla belinden yarala- nan Emin Cankurtaran ise şoforü Akif Kement tarafindan Şişli Etfal Hastane- si"ne kaldınldı. Daha sonra Amerikan Hastanesi'ne sevk edılen Cankurtaran, burada ameliyata alındı Ameliyattan sonra Amerikan Hastanesı Genel Cerra- hi Sorumlusu Aziz Kaya yaptığı açıkla- mada, Cankurtaran'ıh durumunda endi- şe edilecek bır şey olmadıgını belirtti. Saldında Cankurtaran'a direkt olarak bır kurşun isabet etmedığini belirten Kaya, sadece seken bir mermi parçasmın bel adalesine saplandığını ve onu da çıkar- dıklannı söyledi. Aziz Kaya, Cankurta- ran" ın çok kısa bir zamanda taburcu edi- lebileceğinı de sözlerine ekledi. mArkasıSa.l7,SiL4'te ÇOCUK VE TANK - Sara\ bosnalı çocukiar. belki de doğduklanndan bu yana silah seslerine de, ağır silahlara da altşmış haldeler. Sırplaruı acımasız kuşatması altındaki Saraybosna'da, Birleşmiş Milletler Banş Gücü'ne bağh Fransız biriikkrine ait tanka zıplama- ya çalışan çocuk da bu alışkanlığı sürdüriiyor. Kimbilir, belki de dost tanklar, çocukiar için son umut ışıklanndan birini oluştunıyor. Bab Bosna batağına saplandı • tngiltere, Bosna'daki kuvvetlerini topçu birlikleri ile takviye edecegini açıklarken Sırplar tarafindan rehin tutulan BM askerlerini kurtarmak amacıyla ltalya'ya Amerikan ve Ingiliz komandolan gönderildi. • Ingihz hükümeti önceki akşam acil olarak toplandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede Bosna'ya 2 topçu bataryası ile bir zırhlı birliğin gönderileceğini açıkladı. • Bosna Temas Grubunu oluşturan ABD, Rusya, tngiltere, Fransa ve Alamanya'nın Dışişleri Bakanlan dün Bosna krizine çözüm bulmak için Lahey'deki Fransız Büyükelçiliği'nde bir araya geldiler. Toplantı öncesi bir açıklama yapılmadı. • 9. Sayfada AIDS aşısı 2000 yılında hazır Pasteur Enstitüsü'nde geliştirilen AIDS aşısının, 3-5 yıl sonra hazır olacağı belirtildi GÜNDÜZİMŞİR Kuduz aşısı ve pastönzasyon gıbı bu- luşlany la çağımıza damgasını vuran Lo- uis Pasteur'un çalışma arkadaşı Fransız bilim adamı Marcel Merieus'un oğlu Charles Merieııx, '1997-2000 yıllan ara- smda AIDS virüsüne karşı geliştirilen aşı- nın hazır hale gelebileceğini' açıkladı. 1995 yılının tüm dünyada 'Pasteur Yı- h' olması nedeniyle dün Fransız Kültür Merkezi'nde bir konferans veren Char- ies Merieux, konuşmasında birbırinden önemli mesajlar verdi. Merieux, AIDS virüsüne karşı geliştirilen aşının gecik- mesinde çokuluslu şırketlerin 'egoist'tu- tumunun rol oynadığına dikkat çekti. Ün- lü bilim adamı, Pasteur Enstitüsü'nün son 10 yıldır 5 değişik alanda AIDS vi- rüsüne karşı aşı geliştirme çahşmalannı sürdürdüğünü belırterek şunlan söyledi: "Aşı çahşmalanmızda arük l'inci faz olarak adlandırdığımız klinik çalışma etabmı tamamlamış bulunuyoruz. 40'ar Idşiden oluşan 5 değişik gnıpta 200 Fran- sıza bu aşıdan \apak. sonuçlar yüz gül- dürücü. Çalışmalanmızın aşı olarak pi- yasaya verilmesine sadece3 fazhk çahşma kalcü. Bugün dünvada süren AIDS aşı ça- lışmalannda sonuca en yakın enstitü o(- duğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Spe- külatif bir konu olduğu için her ne kadar kesin konuşmasam da 1997-2000 yıllan arasında AIDS virüsüne karşı geliştirilen aşının hazır hale gelebileceğini sö\ leyebi- lirim. Bunlan söylerken en büyük gücü ise yapılan çahşmalann pozitif >önde iler- lemesinden ahyonım." Dr. Charies Merieux, son günlerin en popüler konusu olan 'Ebola' virüsünün magazin basını destekli olduğunu vur- gulayarak bır salgına yol açmayacağını M Arkası Sa. 17, Sü. 9'da IMF askda• Türkiye'nin, stand-by kredi anlaşmasının yıl sonuna kadar uzatılması ve 109 mılyon dolar arttınlması yönündekı talebini geçen ay kabul eden IMF, kredınin bu ay verilmesi öngörülen 100 milyon dolarhk dilımini askıya aldı. Hazıne yetkilıleri, kredinin kaderini, 6 haziranda Türkiye'ye gelecek olan IMF heyetinin belirleyeceğini bildirdiler. • Hazine yetkilileri. IMF'nin ay ortasında gönderdiği raporda, iç borç stokundakı artışa dikkat çektığini, hükümetin para politikalan için de "paketten taviz verici işaretlerin alındığı' yönünde uyanda bulunduğunu bildirdiler. •Nisan ayında 1 yıla kadar uzatılabilen iç borçlanma vadesinin tekrar 3 aya indiğini anımsatan yetkililer, iç borç stokunun 1 katrilyon 200 trilyon liraya kadar yükseldiğini, bütçe açığının da yılın ılk 4 aylık döneminde 70 trilyon lirayı aştığını vurguladılar. • Hükümeti haziran ayında sıkı bır denetlemenin beklediğini vnrgulayan bir Hazine yetkilisi de "Tüm kredi kaynaklanmız önümüzdeki ay gelecek IMF heyetinin vereceği rapora endekslendı. Eğer mayıs ayı diliminin verilmemesine karar verilirse, aralanmaya başlanan tüm dış kredi kapılan da kapanır" dedı. ESRA YBOTn tabert • 6. Sayfada Cumaiztıi anayasaya aykırı • 12 Eylül öncesinde MSP tarafından gündeme getirilen cuma izni Danıştay'ca anayasaya ve laiklik ilkesine aykın bulunarak, böyle bir uygulamanın olamayacağına karar verilmişti. Haber Merkezi - Memura, işçiye "cuma namaa iznP, Da- nıştay karanyla anayasaya ay- kın. Bağımsız Milletvekılı GafTar Yakın tarafından gün- deme getirilen ve DYP, ANAP, RP'den oluşan Meclis'tekı sağ ıttıfak tarafından desteklenen "cumana namaa iznPnin. 12 Eylül öncesinde de Milli Sela- met Partisi tarafından günde- me getırildiği, ancak Danış- tay'ın anayasaya ve laiklik il- kesine aykın bularak "böyle bir uygulama vapılamayacağı- ru" belırttiğı saptandı. Son günlerde kamuoyunun gündemini meşgul eden me- mura cuma namazı iznı Türki- ye'de 20 yıl önce yargı konusu oldu. 1975 yılında, başında Mılli Selamet Partılı Orhan Batı'nın genel müdür olarak bulunduğu Karayollan Genel Müdürlügü, kendısıne bağlı iş- yerlennde cuma günlen farklı bir mesai saati düzenlemesine gitti. Genel müdürlük. işyerle- rinde bir saatlik öğle tatilıni cuma namazı saatinı dıkkate alınarak iki saate çıkardı. Türk-Iş Konfederasyonu'na bağlı Yol-lş Federasyonu bu uygulamaya karşı çıktı ve Ka- MArkasıSa. 17,Sü.3'te Ayasofya'da ilkellik • lstanbul'un dört bir çevresini kaçak ve yakışıksız camilerle donatan ve buna siyaseten göz yuman anlayışın, Ayasofya için tarihe saygılı bir çağdaş kullanım tartışmasına katkıda bulunabilecek kadar duyarlı olabilmesi elbette beklenemez. 0KW BdNCfnin taberi • 3. Sayfada Çekiç GüçHe Ocalan fotoğrafi • Çekiç Güç'ün Kuzey Irak'taki Zaho kasabasında bulunan karargâhının ABDUilere ait bölümünde, bir süre önce PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafinın yanı sıra "'Kürdistan" haritası ve Kürtlerin yaşadığı bölgelere ilişkin manzara resimlerinin asılı olduğu öğrenildi. • Edinilen bilgiye göre Türk göre%lileri, resimleri, ABD'lilerin "yerel motifler" olduğuna ilişkin gerekçelerini dikkate almadan duvardan indirdiler. KEMAL YURTERİ ANKARA - Çekiç Güç'ün Kuzey Irak'ta bulunan karar- gâhının ABD'lilere ait bölü- münde, bir süre önce PKK li- den Abdullah Öcalan'ın fo- toğrafinın asılı olduğu öğrenil- di Edinilen bilgiye göre, ka- rargâhın duvarlanna "Kördis- tan" haritası da asıldı. lrtibat bürosunda görev lı Türk subaylannın resim ve fo- toğraflann varlığına ıtıraz et- meleri üzenne, ABD'li subay- lann "Bunlar yerel motifler" karşılığını venneleri nedeniy- le sert tartışmalar yaşandı. Cumhuriyet'ın. güvenılır kaynaklardan aldığı bilgiye göre, karargâhta görevli bir Türk subayı, ABD'lılenn du- varlanna astıklan fotoğraflan indırmek istememelen üzeri- ne, aralannda Kürt yörelerine ilişkin manzara resimlerinin de bulunduğu tablolan duvardan indirerek fırlatıp attı. mArkasıSa.l7,Sü.3'te OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK SeçimL. Türkiye, bugün ulaştığı nok- tada, her türlü yoruma açıktır. Dışarda ve içerde yapılan yo- rurnlann çeşitliliği de bu olgu- yu doğruluyor. Olumlu ve oltmsuz etkenleri yan yana ko/duğumuz zaman, terazi- nir kefelerinin birbirine denk düştüğünü görüyoruz. Her şeyden önce bir inancı yinelemek gerekir Türkiye gi- bi 60 milyon nüfuslu ve yüzde 70'i gençlerden oluşan bir ül- ke, yaşadığı ekonomik buna- lımlar ne kadar derin olursa ol- sun, üstesinden gelebilir. Geçmişte bunun deneyimleri- ni yaşadık... Bunun dışında, daha geniş açıdan olaya bakıldığı zaman, karmaşık bir ortamda bulun- duğumuzu görüyoruz. 1989- 90 yıllannda yaşanan olaylar- dan sonra yeryüzündeki den- geler bozulmuş; buna karşın yeni dengeler yerli yerine otûr- mamıştır. Kararsızlık uluslara- rası ilişkilere egemendir. Daha "istikrahı" görünen Batı Avru- pa'nın siyasal ve ekonomik kurum ve örgütlerindeki Türki- ye'nin durumu tartışmalıdır. Ne pahasına olursa olsun bu tartışmalı durumu aşmak için "teslimiyetçi" bir politikayı devletin siyaseti yapmak iste- yenlerin sabırsızlığı ve korku- ları işi büsbütün çıkmazlara sürüklemektedir. Koalisyon hükümetinde iki kanat arasın- daki uyumsuzluğun çekişme görüntüsü aldığı günler de oluyor, bu karmaşa, kamu- oyunda derin bir umutsuzluk • • • MArkasıSa. 17,Sü.9'da Ozel okullara vîne zaııı GUNDEM ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Özel okullann 1995-96 eğitım yılında öğrencılerden alacaklan ücretler belirlendi. Özel okul ücretleri tstanbul'da yüzde 100 ile yüzde 110, Ankara'da da yüzde 60- 70 arasında arttı. Istanbul'da geçen eğitim döneminde 80-100 milyon lira düzeyinde olan özel okul ücretlen, yenı düzenleme ile 160-220 milyon lira düzeyine çıkanldı. Ankara'da geçen dönem ortalama 49 mılyon lıra olan özel okullann BORSA ûDün 47.324.70 Önceki 46.500.33 DOLAR Dün 42.750 Önceki 42.900 MARK Dün 30.770 önceki 30.900 ALTIN ûDün 534.500 Önceki 534.000 ilkokul bölümü ücreti 84 milyon lıraya, 68 milyon lira olan orta ve lıse bölümlennin ücretleri de 96-110 milyona çıkanldı. Bu fiyatlara yüzde 8 oranında KDV de ekleneceğı bıldınldı. Istanbul ve Ankara'da öğrenci yemek ve servis ücretleri de yüzde 100 arttınldı. Buna göre, yemek ve servis ücretı 20 milyon lira olarak belirlendi. tzmir'deki özel okullann fiyat belırleme çalışmalannın sürdüğü belirtildi. MUSTAFA BALBAY EĞİTİM TAKVİMİ BELİRLENDİ • Arka Sayfada Hollanda nın Endonezyası... CAKARTA - Gezımizin son durağı Endonezya'nın baş- kenti Cakarta. Ilk izlenimlerimiz sıcak mı sıcak... Hong-Kong'dan dört saat 20 dakikalık bir yolculuktan ve ekvatoru aştıktan sonra Cakarta'ya ulaştık. Gezi boyun- ca, her uçağa binişte olduğu gibi yine, 'fünbü/ans'uyansı yapıldı, ama yolculuk 'sarsıntısız' aşıldı. Cakarta Halim Perdanakusuma Havaalanı'nda bizi kar- şılayanlar arasında, resmi heyetin yanı sıra 35 derecelik sı- cak, nem ve burnumuzu gıdıklayan çiçek kokuları da var- dı. Dünyanın bu bölgesi, ülkemizde, herhangi bir olay ol- • Arkosı So. 17, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog