Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 MAYIS 1995 ÇARŞAMBA 8 DIŞ HABERLER ABD'nin KArıs raporu • LEFKOŞA (AA) - ABD Başkanı Bill Clinton'ın Kıbns özel temsilcisi Richard Beattıe, ülkesinin önümüzdek] 6 ay içinde Kıbns sorunu konusundaki çabalannın başanlı olup olmayacağını gönnesi gerektiğini bıldirdi. Rum radyosunun haberine göre Beattie, New York'ta ABD'de yaşayan Rumlara hitaben yaptığı konuşmada, Kıbns sorununa çözûm bulunması için taraflara esneklık ruhu içinde harekct etmelen çağnsında bulundu. M»rr da kanlı saldırı: 1 ölü • ASYUT (AA) - Mısır'ın güneyındeki Malawi kenti yakınlannda aşın dincilenn, polisle işbırliği yaptığı sanılan bir kişiyi öldürüldügü bildinldi. Güvenlik kaynaklan, silahlı kişilenn polisle işbırliği yapmakla suçladıklan Marzuk Muhammed Ömer'i vurduklannı, Ömer'in hastaneye kaldınldıktan kısa bır süre sonra öldüğünü kaydettiler. Kaynaklar, saldırganlann lslarru Cemaat üyesı olduklannın sanıldığını belirttiler. Bertin'de gözaltı • BERLtN(AA)- Almanya'nın Berlin kentinde yapılan 1 Mayıs kutlamalannda 123 kişi gözaltına alındı. Kentin ceşitli semtlerinde polis ile göstencıler arasında bu sabaha kadar küçük çapta çatışmalar oldu. Berlin polisi yaptığı açıklamada, bu sabaha kadar toplam 123 kişınin gözaltına alındığmı, olaylar sırasında 4 polisin ağır, 23 polisin de hafif yaralandığını kaydetti. Önceki gece 3 bin polisin görev yaptığı belırtilen açıkiamada, polisin göstericilerin ûzerine su sıktığı ve gözyaşartıcı bomba attığı kaydedildi. Rusya'da üç ABirii tutukiaıııiı • MOSKOVA(AA)- Rusya'nm doğusunda Çin sının yakınlanndaki Vladivostok'ta üç ABD vatandaşının tutuklandığı bildinldi. Itar-TASS haber ajansı, Vladivostok'un güneybatısındaki Khasan köyünde. üzerlerinde sınır kontrol noktasının video kayıtlannın ve elektronik alarm sistemlerinin bulunduğu üç Amerikalfnın tutuklandığını kaydetti. Sınır muhaftzlannın tutuklanan Amerikalılar'ın isimlerini açıklamadıklan, ancak her üç tutuklunun da Vladivostok'taki yabancı şirketlerde çalıştıklannı bildirdıler. kalya'da otel yangını • CASERTA(AA)- ltalya'nın Napoli kentinin 30 kilometre kuzeyindeki Reggia Place Hotel'de önceki gece çıkan yangında en az 5 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Basında yer alan haberlerde yangında ölenlerin Italyan olduklan ve uykuda iken yoğun duman ve alevler arasında kaldıklan belirtildı. Dünya Sağlık orgiitu asamblesi • CENEVRE(AA)- Dünya Sağlık Orgütü'nün (DSO) Cenevre'de bugün başlayan 48. Genel Kurul toplantısına 190 üye ülîcenin bakan düzeyinde temsilcileri katıldı. Toplantılarda Türkiye'yi Sağlık Bakanı Dr. Doğan Baran temsil ediyor. DSÖ Genel Müdürü Dr. Hiroshi Nakajima'nm da hazır bulunduğu Genel Kurul'da bugün yapılan konuşmalarda, Birleşmiş Miîletler'in 50. kuruluş yılının kutlandığı bir dönemde dünyadaki hızlı değişımlerin sağlığı da etkılcdiği ifade edıldi. Toplantılarda 'Sağlıkta eşıtlik ve dayanışma' ile 'farklıhklann giderilmesı' ana temalan ele alındı. Sağlık Bakanı Dr. Doğan Baran, bugün, DSÖ Genel Müdürü Hiroshi Nakajima ile ikili görüşme yaptı. Hırvatlar vurdu ve durduZAGREB (Ajanslar)- Hırvatistan Hükümeti, Krajina aynlıkçı Sırplanna karşı Hırvat ordusunun gıriştiği saldın- lann tamamlandığını açıkladı. Hırvat Hükümeti'nın dün yayınladığı resmi bıldınde. "Bu saldırılara. Batı Slo- vanya'daki işgal altındaki Hırvat top- raklarında bulunan demiryolunu ve anayolu açmak için girişilmiştir" de- nildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Richard Duque yaptığı açıkiamada, Hırvat Dışişleri Bakanı'nın Fransa Dı- şişleri Bakanı Alain Juppeile bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, Mete Graniç'in görüşmede Hırvat ordusu ta- rafından girişılen sınırlı çaptaki operas- yona dün son verileceğini bildirdiğini kaydetti. Hırvatistan, ayrıca Alman- ya'ya yazılı olarak Krajina Sırp toprak- lanndaki asken operasyonunu dün sona erdirmeyi beklediğinı bıldirdi. Almanya Dışişlen Bakanı Klaus Kinkei, yaptığı açıkiamada, Hırvat Dışişleri Bakanı Mete Granıç'ın kendisıne hem yazılı olarak hem de dün sabah yaptıklan te- lefon görüşmesınde, "önceld gün baş- latbklan operasyonun dün tamamlana- cağı" yolunda temınat verdığını söyle- di. Hırvatistan Hükümeti, Krajina ayn- lıkçı Sırplannın otoyoldaki kilit noktası olan Okucani kentinin ele geçirildiğini belirtti. Bölgedeki yaklaşık 600 aynlık- çı Sırp ve komutanlannın dün Hırvat güçlerine teslim olacağı açıklandı. BM sözcüsü Susan IVIanuel,anlaşmalar ge- reği teslim olan Sırplar'ın önümüzdekı • Hırvatistan Krayina Sırplanna karşı başlattığı saldınlan sonuçlandırdığını açıklarken Sırplar, dün Zagreb'e roket saldınsı düzenledi. Bir Hırvat uçağı Sırplar tarafından düşürüldü. 5 gün içinde silahlannı teslim edecekle- rini bildirdi. Hırvat ordusunun, dün sabah Sırp mevzilerine karşı saldınya geçtıği, ha- va kuvvetlerine ait Mig-21 uçaklannın Sava nehri üzerindeki stratejık Sırp köprüsünü önceki günkü harekatın ar- dından yeniden bombaladığı bildinldi. Sırp askeri yetkilileri saldın sonrasında bir hırvat Mıg'ının vurulduğunu, Sava nehrine düşen uçağın pilotunun ıse öl- düğünü açıkladılar. Hırvat Cumhurbaş- kanlığı sözcülüğünden yapılan açıkia- mada Mig-21 tıpı savaş uçağının düşü- rüldüğü doğrulandı. Öte yandan, dün sabah Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in merkezine 7 adet havan topu mermisi ya da roket düştü- ğü, bombardımanın aynlıkçı Krayina Sırplan tarafından gerçekleştirildiği bil- dinldi. Bölgedeki Fransız AFP muhabi- ri, yerel saatle 10.30'da Zagreb kent merkezinden gökyüzüne yoğun bir du- man yükseldiğini, ambulanslann yaralı taşıdığını ve halkın panik içinde sokak- lan boşalttığını belirtti. Zagreb Radyo- su, kent girişindeki Velika Gorica sem- tinin hedeflendiğini ve saldında en az 5 kişinin öldüğünü ve 120 kişinin yara- landığını duyurdu. Zagreb'te Sırp saldı- nsı sonrası ilan edilen genel alarm dün akşam kaldınldı. BM Mülteciler Yüksek Komiserligı (UNHCR). 5 bin Bosnalı Sırpın Hırva- tistan'dakı çatışmalar nedeniyle Bos- na'nın kuzeyine kaçtıklannı bildirdi UNHCR sözcüsü Ron Redmond dü- zenlediğı basın toplantısında. Hırvatis- tan sınırlan içinde yer alan BM koru- ması altındaki bölgeden dün 5 bin Bos- nalı Sırpın Bosna'nın kuzeyine geçtiğı- nı söyledi Sözcü, Bosnalı Sırp mülteci- lerin halen Bosna-Hersek topraklann- daki Nova Topola ve Banja Luka'da bu- lunduklannı belirtti. Hırvatiar kararü Hırvatistan, Yeni Yugoslavya ile Bos- nalı Sırplann, ülkenin doğusunda mey- dana geien çatışmalann dışında kalma- sını ıstedı. Hırvatistan'ın BM Daımi Temsilcisi Mario Nobolo. Güvenlik Konseyi'nin Zagreb'in aynlıkçı Krayına Sırplanna karşı giriştıği operasyona son vermesini istemesınden sonra yaptığı açıkiamada, Yeni Yugoslavya ile Bosnalı Sırplann, Hırvatistan'da yürütülen sınırlı operas- yona kanşmamalannı dılediklerini söy- ledi. Hırvatistan topraklannda yürütülen operasyonun sınırlı ve yasal olduğunu belirten Nobolo, aynlıkçı Krayina Sırp- lanna karşı ginşilen bu askeri eylemin gerekli olduğunu, çünkü Hırvatistan'da- ki gerilimi azaltacağını kaydetti. bd Sırp askeri SUJ^.U.^IJ vakjnlanndaki mevzüeu uımdiyortar. Bosna-Hersek'te gündetik hayatm bir parçası haline gden bu görüntüJere arük Krayina ve Hırvatistan'da da rasrJamak mümkün. PEG PEG PROFILO ELEKTRIKU GEREÇLER SANAYII A.Ş.'nin 31.12.1994-31.12.1993 TARIHLI KARŞILAŞTIRMALI OZET BİLANÇOSU ^ 000 TL) (2499 Sayılı Sermaye Pıyasası Kanunu Gereğınce) AKT1F (YARUKLAR) CAHDÖNEU 31121994 ÖNCEK) DÖNEM J1121993 P*SF|KAYNAKLAB) CAHI DONEH 31,12.1994 ÖMCEKI DÖNEU 31,12ı1993 I OONENVARLKJ* A HA7JR D£GER1£R B- MENKU. KIYMETLER (NET) C K1SAVAD X A R I ALACAKLAR |NET) D- OIĞER KISA VADELI ALACAKLAR E STOKIAR 1 Sloklar 965 721422 2 VertenSıp Avanslan 104 603453 F DIĞER DONEN VARLIKLAR II- DURAN VASUKLAR A- IZUN VAO TCABI ALACAKLAR (NETı B- DIGER UZUN VADEil ALACAKLAR ; NE~) C- FINANSAL DURAN VARLIKLAR INETi D- MADDI DURAN vARLIKLAR [NET ı • B na Area ve Arazı 414 637156 2 Makna "ess ve Cıhaztarı '6O9T 11829 3 DıgefOuanVarMar 98929156 4- Briunş Amomsmanlar (-) 1 487 716016 5- Yapıımakta Oan Yatmml 6 329109 6 Ver Sçanş Avanslar I \ 13009483 E- UAMX OtttAYAN DURAN VARLIK 1- MaddOlm Dı» VartMat 1285 2 VerJen Svanş Avansları 0 F DCEROURANVAflLIKLAR 1 Peşın Oöeneı Gdenet 0 2 SaM Kıynw KDv s 896 669 3 Doer 3 4488 694 538 1 973.831,999 333 926 175 12 75SCO0 2954 584610 132082 053 1070 324 875 455 333 0 52862 330 654900.717 1İ.S15.351 9773000 1446.248 060 19.289833 454 287850 413161013 41 126837 709 '16334 352374,704 200115071 833956938 65 734942 (796126 364) 1.353864 8.498,453 1 » 0 0 637 415 1002,008 0 39.201032 311532,904 1.2K 637 415 I K!SA VADELI BORÇLAR A FINANSAL BORÇLAR B- TICARI BORÇUR C- DIĞER KISA VADEL BOflCLAR O- ALINAN SiPARiŞ AVANSLARI E BORÇ VE GIDER KARŞILKLARI II- UZUN VADELI BORÇLAR A FINANSAL BORÇLAR B- TCAR1 BORÇLAR C- DCER UZUN VADEL! BORÇLAR LV ALINAN SIPAR.Ş AVANSLARI E BORÇ VE GIDER KARŞIUKLARl III- ÖZ SERMAYE A SERMAYE B- SERMAYE TAAHHÛTLER1 ( ) C- EMSYON PR'M O- YENBEN OEGERL D€ĞER ART1ŞI 2-Iştırato* E YEDEKLER 1-YısalYodeHa 2- S 0 6 YedeHen 3-Ozel YedeMer 4- Oupnsu Ytdekltf 5- Rna^sman Fonu F »CTDÖNEMKAR: G- 0ONEM ZARARI l ı H- GEÇMIŞ YILLAR ZARARLARI; 343,928101 5778429 37140342 g o 10207 526 1.514.314256 1 064,712.763 196.402796 841,351 132 102,009,022 36.312.798 0 0 0 271,912,510 667.000000 0 2186577 349.706 830 47 34''869 84 554 320 0 3 3738789969 308,225,308 1 150 79İ595 126.477,999 1.725,161 19.415306 0 10.508.418 527698 0 199 543.281 476 459243 95 507155 512.2915-7 55.282497 70,368.532 0 0 0 177647,732 416 945.300 0 998486 12BİO3.-60 30,451,422 162.508 348 0 0 1339063 723 248.016264 739106 716 AKTlf (VARUKLAR) T O P U M 5.197İKU72 2,326,206,703 BILANÇO «PNOTURI 1 UygulananMukuttKlfcetenveDegerlancVonlMilHi a; Semaye P<yasas Kuukı Sen XI • teBlç ve &. teolıge *gış*lk ve aüemelef vapan Sen X w ve X15 BMğıenyte Semaye Pıyasası KamtHi ta tao onaUMar !a'*ındar 31 Arahk T968 Q'<ıınden sonca başlayan hesap dönemlefne mştun olarak dûjaHenecek mai tabtoıar ve -apcat ın haartanıp sunimasına ıfasKın ıke ve kuraftar tbur^ar scnra 'Sermaye Pıyasası arafından vayımlaran genel k a M gbtmûş muhasete ıketefi olarak aniacaMır) tekiem^tır Şrtet 1989 »a«xJan oaşlayarak nut labMarım Semaye Pıyasası Kurukı aıatından yayunlanan gerw kaûuı göfmûş ıniiasete M a v ı e u y ^ r o b r * hazırtamaködt NYabanaparacnsxde«bakıyele'3i AraMı 1994TC MerkezBankaadoraalrşkunj*deçKtenmşa c| AlacaMar kayd deöeıien de hesaptanmızda gorünırıette o^jp s«nedı aticakt&ttnz reeslıonta tabı UhAnustjf d) SloUar ortaama nakyet yönteın *e degatendrtnstr e) Fransal duran vaflmlaı elde etme maiyeByte deçertendınlmşlpt f| Mad*Duran VarMdar '994yıhnta %ıC7 6 (19SS %584)oranı (eyerateıdeğerlemeyeBtıılAjlmusluı Amortsnun aynkrrtas ttiTla^rilfnış a^alan oanıyeler yonlemırieyapıkrnsttr 2. BJIHIÇO TanhMtan Sonra OfUya Ç * * ı Hususlat Kıdem tamına a<a-ı 1995 y* Bulçe Kanunu geregı 111995 ten «aren 16 72630C -TLolsak belıtenmştr 1 Şjrtı Bagl Odylat Şarta bajlı •«rtanç- Bır zara' veya kazanç yottur 4. MuhaMta Taimmlecııde OıUya Ç i m Dej»ıkftler lAıhaseoe ıai™r*~tıde onaja ç,«an deşışıkldıler bukjnmaratodn 5. Aktt D^erter Ctewma> Ipole* w y ı Teınn»! lutarlan I993veı994yılar soiundaaktfcruze"nd* cciemtegen lOOmJyonHd» 6. »kM Oegerler Uzemtokı Sıgorta TuOrlan PASIF (KAYHAKUR) TOPLAHI 5.197JI0J72 PEG PROflLO ELEKTRIKU GEREÇLER SAHAY1I « 4 1 1 1993-31 '2 1994 ve • 1 1992 3' 12 1993 DONEMLERI KARŞILAŞTIRMALIGEUR TAaOSU (1 000 TL) Iktısadı Cıruı Bn> MaunaTesıs TastAtaçla'ı Eımea TOPLAM Emea Nalaye Uaı Uesuhyet Dıçer TOPLAM SIGORTA Oeo«i (000 TL) » 5 972 975 328 592 313 996 81- 635^62,105 31121994 Srçortl Dİjerı (OOOTL) 413 330 00C 1375 050 OOC 68 596134 647CO00O0 2^04,576,134 599-300 245 3-5 000 U l 115000 8.922.366.1Î4 N«I Değcn (OOOTL) 148-62551 '48991 4^5 3 926 561 4OC479 316 702.159,903 3V1Î1993 Sıgntı 0ej«r (OOOTL) 169 358000 563 075000 48 6-5 500 502 900 OOC 134,448^00 3150000 000 140 225000 303 010 000 4,877.681500 7. Alınan Ipotefc ve T»mnattar MûstenUnnnı Atıayrak Seyahal SarıcaMeOIAŞ AksoylarA-Ş Gkneş htakı HsarKalıp Re-Gu Mmsan Uaş Ulaş UzayKalıp Yrtta Plası* AytıanDır KaanMetal HuzuıKalv MetpaPlasftKahp RunıGuMar T wnwHEmeder MetsanMeUSan EnkaKalp MehmetVuralKoç Yansaı OB Pwça DayıPbs»Sa" Kaya Melaı San Doer -OPLAM 311Î1994 Tûrii Temınat Sen ~emına: MeK. TemmatMelL "emnat Mek. TemmaıSen T emaia! Sen TemralSen TemnatSen TemnatMek. TemnatSen TamnatSer. TemmatSer T emna- Mek. Ter>na;SBi TemnatSsn TemnatSen Terwatktek. TemralSen Temnat Sen Temmal Sen TemnalSen TemnaıSen Temnat Sen Temınat Mek. Temınat Se^ (OOOTL) 300 000 4000 a» 152 CO0 610 000 170 000 125000 170000 50.000 200 ÛOC 200000 200000 2000000 360 000 530 000 3000000 ZOOOt»; 260000 250SXC 500 000 750 OOC 300 000 200 000 173 3-5 1 124 800 17601 175 31 121993 Tûrû T er»3t Sen TenrjlMek TenratMek. TemratUek TemratSen. Temınat Ser Temmal Saft Temmal Sen. Temnat * * . TemnalMeıe TemınatSen (OOOTL) 300 OOC 4,000 000 600,000 152,000 350000 170000 125000 170,000 50.000 497.800 6,414,800 A.BRÛTSATIŞUR 1 Yun)p Saöşiar 2 Yunttşı Sat.şar IDığK Satçıar B SATIŞ^AROAN I^ORIMlER (•) 1 Saftştan iadeter Z Sat; tekonoön 3 Dçet Bytnrıto C NET SATIŞLAR 0 SAT1ŞLARIN *WJYETI (•) BRÛT SAT1Ş KARI E FAALIYET GtDERLERJ (-ı 1 Ara^nna ve Gefcştvme Gnjeflen 2 Pazaılama. Satış ve Dag«n Gcdenen 3 Genel Yönetm Gıderien ESAS FAALIYET KARI F CHGER FAALIYETLEROEN GELPRLER VE KÂRLAR 1 şnrakJeTien Temetîu Gaırtnr 2 Bao> Oi*»la'0a^ Temesû Geinen 3 FaaveDıger-e"WJjGeiı(en 4 Faalıyetle Sgıt Dçer Gehrter ve Kartar G DIĞER C AAUYETLERCEN GtDERLER VE ZAHARLAfl 1) H.FINANSMAN ÛDERLER 1 1 1 K.M Vadei Boıçıanma Sıderien 2 Unın Vaoel> Borpanma Gıderler FAALIYET KARI 1 OLAGANOSTİI GEURLER VE KARLAR 1 Konusu Katmayar Karsıtklaf 2 Öncdo Dönem Satış ve Kânan 3 Sgortadan Alınan Tajinnat ve Prırter 4 SahtKıymetSatçKarlan J OtAGANUSTÛ GCERl£R VE ZARARLAR (-1 1 Oaganustû Gıdetet 2 Şupheii Alacak Karşılıgı DONEM KARI VîYA ZARARI K OOENECEK VERGI VE DIGER YASAL YLHOIMLÛLÛKLER (•) KET OONEM KARI VEYA ZARARI CABDÖNEM 31 12.1994 6515350 548 1 107 1B2.011 471 432,490 136.564,509 8 982 324 555.151.7W 327,491,231 '81623 9İO&92S 58.470,071 12.727276 1.447J74581 111356482 2096000 C 840444 10612,089 42.585,322 8093965 049 136564,509 • 7957400 540 5,296852407 2,660,448133 891.624 955 1,768323 178 60 584 696 129126 38C 1.558,931 063 161350 631 13548533 42585322 132,313J42 47,759,52 84554320 ÖNCEKl DÖNEM 31.12.1993 3,649046073 205.266,738 214 502^07 56322,085 285,989,631 196181,965 532294 8039 639 132 405 870 26144 617 626 754 000 26,913.901 0 0 680,455 0 6466.096 4.068,815018 56 322,085 4,012492 933 1780373843 1.232119090 486071596 3900000 746047494 137 122 420 •4693 037 653667,901 214,808.976 680,455 6466 096 209,023335 46,514.987 162.508 348 GEUR TABLOSU DIPNOTLARI 1 Stala.'imz. ortalama makye! yontenn le değer1efxlınliT>ştr StaK sayımlan fııer gerçskleşMnşa Gel» (aokaında ye> alan ve akoneşhnlen looöm tnansnan gnferlennJen oftaMara, işmMere ve bağlı ortaftlfclara ödenen tutadat tüunmamaMadır Sabşlaı«w n 5 8 1 8 690 mdyon T U k (1993 3 926,413 raılvon TLı kıs.-nı »ag« ortaklmmaa yapo^nşftr Yar ûtûn hunta ve açef rnaktMm sanşarı. Cxût satışlann yû2de yırmsn aşramakactı: OtaganustL geımer ve ûnar çnde yer aıar 2 096 mtyor T l k konusu kalmayan karşnkiar öncek döneme i^lui "kj*nr»qfl gderler ve zaraıtar çnde yer alan şufteb aıacaklardantahsl edler u a n gcsıefmeteeOH hssc Senetterı iıaş.na düşen kar 1994 Yltl HısjeSeneflı _ Vrgıdın Sonc*ı K » (TL) 84^54^20,394 BaşınaKar : Hıssc Senedı Sayıs : 667.000^)00 * 126.77TL 1993 Yılı HısscSenedı VB9idenSonralııKif(TL) H B M S e f » * Sayısı 162.508,348.855 416.94S.300 Yasaı yedekter ayrAjıktan sonra dağıblacak tma Genel Kınıl kaıarra göre beMenecektı 389.76 TL 8. PasıBe Yer Almıyan Taahhutler hateıdevametmekteolanyalırenlafiaigiteşviıtKlgelenneaJsabiyatırımlııtan 1277774n«tyonTLıi993 752631 mlyon TL)oM)bunlaraa« 1994 ym sonuna kada yapı raışolaı a yatınn hatcamas, -82 S9' nüyon'T.* (1993 218 863 irifm Tl) 9. T ı n a t t ı * Elmemı Fau Borçlan 1994 yılında tahatuujl' et^emıs 'aü yolo.r 10 Semuyeyl Teımıl Eden Hıs» Senetlenne Tannan Mıyazlar Mıyazk nsse sene* voktur 11 Mai Tıbloları Öneırtı Oiçûde Eltoleyen Dıjer Hususlar a) Kıdem Tasnınatı Karylrçı 3' 12 1993 Kderı TazTinatı Ka-şıtgı 1994 Yılı KKten " ş n r a t ı Karsılç, 3- 12 1994SonuKK)enTa2mratı 3- 12 1993 Sonu Kıdem Taj-nınatı 1994 Içı K'den Ta2mınat 1 '10 x 1988 Som, Kıden Taznratı 1994 Kıdem Tazmnal Karş^ç (OOOTL) 2 7 6 313595 '183 149 069) 93164 506 1100272 (OOOTL) 1 T 7647'32 94^64 778 271912510 PEG PROflLO ELEKTRIKU GEREÇLER SANAYII A.Ş. 1994 Hesıp Dononm Aıt Bıgımsu DtnMçı Raoonı PEG ProfHo EleteM Gereçler Sanav» Anonım Şırfcetı nn 31 Aral* 1994 tantıı ttarfe duzenienmıs olançosunu ve bu Bihte sona eren hesap d c e - ı ™ aıt gefir tablosunu nceienuş bukjnuyoruz. Incelemema gen« kabul gö«muş deneoeme ılke esas ve standartlarna uygufl o^araK yap im $ ve dolaytsıyla nesap ve şiemıene ıtyı olarak muhasebe kayıtJarının luntrolt, ile ge/etdı gordûgunûz (Sğer jeneâenie vontem ve teknMe/m çermıstır G6ruşumu2e 50-ç » z konusu "*' laooıar PEG ProNc Eteotnktı Gereçıer Sanayt A Ş nın 3' Araıık 1994 tarıhındekı gerçsh mai dunjmunt, ve bu tarthte sona eren hesac donemıne a4 ge'ç&K faaiıye' sonucunu mevzuata ve DIT o^cekı h e s ^ dö>«mı 'le tutan1 bır seKıkJe (.ygular^n Sermaye Pıyasası Kurulu tarafından yayımla^an gerel «aouf gor^ıüs munasebe Aelerme 1 dxz Bâanço dpnot 1 a] uygun olarak dogıu tw rAçamde yansıtmaMadır BAĞOAŞ BA3IMSIZ DIŞ DENETLEME VE OANIŞUANUK A.Ş •ND'PENDEKT EXTERNAL AULHTING CONSU.TANCY INC AYTEKIN BEYRELI SORUMLb ORTAK ISTANBUL 06 Uart 1995 Kıdem Tazrmnatı hesaclaması 14 272 50G TL ıtavanl uermden ya 0' 1969 yılı Dırtıo yarısında Alntanya rja vertes* AEG fırmas> ıie yapıtan ortaft'ık scnucu un/ı ve Orerjm teknoojısjnın sûreldı olarak gefcşrjrılniesı ve tatts dûzeyınn en ûst sevıyeye çfcartılnası arrıacıyla Çe'^ezkoy tes^enmar gei'ştırdmesıne devam edıimış ve bu amaçta 1994 yılt ^ınde de TesvM YatmmlarıiM devam etrmş ve Tevsı^odemıza^von preıennî kapsamında 197 4'6 Mılyorı TL (1993 96 634 Mrıyon TL| TeşvW Yatınm Harcaması yap*nısw Kronoloji Hırvat-Sırp etnik çatışması Dış Haberler Servisi - Eski Yugoslavya'nın parça- lanmasıyla Hırvatistan'ın etnik mücadelesı: Haziran 25,1991 - Hırva- tistan, Federal Yugoslav- ya'dan koparak bağımsızlı- ğını ılan ettı. Belgrad'a bağlı azınlıktakı Sırplar ayaklandı. 19 Arahk 1991 - Sırplar, Hırvatistan'ın üçte binne el koyarak Krayina Sırp Cum- hunyetı'nı kıırdu. 3 Ocak 1992 - Birleşmiş Miîletler'in arabuluculuğu ile Hırvat ordusu ile Krayi- na Sırplan arasında ateşkes ilan edildi. Nisan 1992 -14 bin barış gücü askeri BM Koruma Gücü (UNPRO- FOR) adı altında banşı sağ- lamak üzere Hırvatıstan'da konuşlandı. 22 Ocak 1993 - Hırvat or- dusu, BM'lerin çizdiği ateş- kes sınırını geçerek aynlık- çı güçlerin elindeki Adriya- tik kıyılanna ulaşti. Strate- jik Maslenika Köprüsü'nü ve bölgesel bir havaalamnı ele geçirdi. 9 Eylül 1993 - Hırvat or- dusu, Sırpların yönetıminde bulunan Adnyatık kıyısın- dakı Medak bölgesini ele geçirdi. Sırplar. mısilleme olarak Karlovak ve Samo- bor kasabalannı bombardı- mana tuttular. 7 Ekhn 1993 - BM teftış heyeti, Medak bölgesinde Hırvat askerlerinın 50 sivili öldürdüğünü öne sürdü. Hırvat hükümeti toplukı- yım ıddıalannı reddetti. 29 Mart 1994 - Hırvatis- tan hükümeti Krayina Sırp- lan ile Rus ve ABD Elçisı, BM ve Avrupa Birliğinın arabuluculuğunda sürekli ateşkes ımzaladı. 2 Aralık 1994 - Taraflar banşı sürekli kılmak ama- cıyla aralannda ticaret ve seyahat anlaşmalan yaptı- lar. Bu anlaşmalar henüz yürürlüğe gırmedi. 21 Aralık 1994 - Hırvatis- tan'ın 1991'den beri kapalı tutulan transit karayolu, iki tarafm trafîğine açıldı. Sn-p bölgesinden geçen petrol boru hattına da yeniden iş- lerlık kazandınldı. 12 Ocak 1995 - Hırvatis- tan Devlet Başkanı Franjo Tudjman, UNPROFOR'u bahar aylannda topraklann- dan atacağını duyurdu. 12 Mart 1995 - Tudjman, Yugoslavya'dan ve Bos- na'daki Sırp bölgesinden Krayina Sırplanna yapılan silah yardımını kesmek amacıyla bir BM gücünün kalmasına izın verdi. 28 Nisan 1995 - Bir Hır- vat sığınmacı, transit karay- olunu kullanan Krayinalı bir Sırp'ı öldürdü. Krayınalı Sırplar ıse misil- leme olarak karayolundan geçen üç Hırvati öldürdü, 5 kışıyi rehine aldı. Rehineleri sonradan serbest bıraktı. 1 Mayıs 1995 - Transit karayolunun deneömini ele geçirmek amacıyla Hırvat ordusu Sırp bölgesıne sal- dırdı. FOREIGN AFFAIRS'IN YORUMU: Balkanlar yeni çatışmalara gebe NEW YORK (AA) - Bosna-Hersek ve Hırvatis- tan topraklannda devam eden savaşın, Makedon- ya'ya sıçraması durumun- da, Ege'ye de sıçramasınm kuvvetli bir olasüık olduğu öne sürüldü. Foreign AfTairs dergisın- de Misha Glenny imzasıyla yayımlanan yazıda, savaşın Makedonya"ya sıçraması halinde Balkanlar'da bır seri yeni çatışmanın patlak ver- mesinın kaçmılmaz olacağı savunularak şöyle denildi: "Bu gelişme, Belgrad-Atina mihveri ik Arnavutluk-Tür- kiye ittifakı arasındaki nii- fuz mücadelesini daha da kuvvetiendirecektir. Söz ko- nusu mücadelenin Ege deni- zine sıçraması ihtimali çok daha rahatsız edicidir. Bu tür bir çatışma, ABD'nin bölgedeki çıkarlan açısın- dan Bosna savaşından çok daha >ıkıcı olacaktır. Zira her şeyden önce ABD'nin Ortadoğu'ya uzanan nlaşım yollan kesiiecektir." Tfirkjye'nin konumu 'ABD'nin Türkiye'ye, tran ve Irak'ın bölgedeki nüfuzunu engelleme açısuı- dan hayati önem taşıyan ül- ke gözüyle baktığmı' da be- lirten yazar, Türkıye'nın Kosova sorunu yüzünden Sırplarla savaşa gırmesi ha- linde Arnavutluk'a sılah ve asken malzeme verme taah- hüdünde bulunduğunu ıddia etti. Refah Partisi'nin, Iran, Cezayir ve Mısır'dakı kök- tendinci partiler kadar ol- masa bile ıktidara geldiğin- de yine de ABD'nin bölge- deki çıkarlarını tehlikeye atabılecek nitelık taşıdığını savunan yazar, Amerikan politikasının bölgede mer- cek altına yatırdığı dört noktayı şöyle sıraladı: 1- Arnavutluk-Yunanis- tan ilişkıleri 2- Makedonya sorunu 3-4- Ege ve Kibns konu- sundaki Türk-Yunan anlaş- mazlığı. Amerikalı dıplomatlann, Ege ve Kıbrıs meseleleri yüzünden Türk-Yunan iliş- kilerinin gerginleşmesini önlemek için büyük çaba harcadıklanna değinen ya- zar. kimliğini belirtmediğı bir Amerikalı diplomatın "Türkiye'yi memnun ede- bilmek için güney Balkan- lar'da çok hassas bir denge oyununa girdik. Zira, çok fazla Türkiye yanlısı görü- nürseniz Yunanistan sinir- lenmeye başlıyor" dedığini bchrttı"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog