Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

3 MAYIS 1995 ÇARŞAMBA CUMHURtYET SAYFA EKONOMI Tofaş'tan Tempra ihracatı • BURSA (Cumhuriyet Bürosu) - Tofaş, ltalya'ya 250 Tempra otomobilden oluşan ilk parti ihracatını bugün gerçekleştirecek. Tofaş'tan yapılan acıklamaya göre, bu yıl için hedeflenen 400 milyon dolarlık ihracatın 300 milyon dolannı İtalya'ya yapılacak Tempra ihracatı oluşturacak. Tofaş'ın ihracat hamlesinin, 5 Nisan kararlanyla iç piyasada oluşan darboğazdan olumsuz etkilenen işçiler arasında da memnuniyet yarattıgı belirtiliyor. Gerçefc usule geçenlere uyarı • ANKARA(ANKA)- Götürü usulde vergilendirilirken Bakanlar Kurulu karanyla mayıs ayı başından itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınan mükellefler KDV'yi üçer aylık dönemlerde verecekler. Maliye Bakanlıgı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınan mükelleflerin mayıs ve haziran aylanna ilişkin Katma Değer Vergisi beyannamelerini en geç 25 temmuza kadar vermeleri gerekiyor. Halkalı konuttarına• • • • • • •• • buyükılgı• ANKARA (AA> Toplu Konut ldaresi'nin (TOKİ) Istanbul Halkalı'da satışa sunduğu 526 konut için 9 bın 200 başvuruda bulunuldu. Konutlann satışı, bugün Istanbul Teknik Oniversitesi Maçka Konferans Salonu'nda noter ve Milli Piyango Idaresi yetkililerinin nezaretinde "kura ile" gerçekleştırilecek. TOKİ Başkanı Yiğit Gülöksûz, Halkalı konutlanna başvurunun yüksek olmasını, konutlann "ucuza maledilip, maliyetine satılmasına" bağladı. Telefon abone sayısı artttrıldı • ANKARA (AA)- Şehirlerarası telefon görûşmelerinde büyük yoğunluğa sahip olduğu bildirilen Ankara-îstanbul arasında aynı anda karşılıklı olarak görüşme yapabilen abone sayısı 145 bine çıkanldı. tki şehir arasında mevcut radyolink ve BAYKOK (Batı Anadolu Koaksiyal Kablo) şebekesine yeni bir alternatif oldugu bildirilen 60 bin hat kapasitelik fiber optik yeraltı kablo şebekesi hizmete girdi. Yaklaşık 100 milyar liraya mal olan şebekenin devreye girmesiyle. aynı anda görüşme yapabilen abone sayısı yüzde 75 oranında arttınlmış oldu. Sanayiciler yaz-boz tahtasma dönen özelleştirmeden umudu kesince Hak-İş sahneye çıktı EBK ve SEK'te yîne aynı senaryo Önceki ihalelerde SEK ile Et Balık Kurumu için teklif veren ve satışlann iptali üzerine daya açan özel sektör kuruluşlannın yetkiıileri, hükümetin özelleştirme politikalanna güvenin sarsıldığını, bu yüzden yeni satışlara sıcak Dakmadıklannı söylediler. SEK ve EBK'nin satışlarının yeniden gündeme gelmesi üzerine işçiler ve üreticilerden destek sağlamaya çalışarak söz konusu kuruluşlan almak için tekrar hazırlıklara başlayan Öz Gıda-îş Sendikası, mülkiyet olmasa da işletme hakkının verilmesine razı gözüküyor. ÖZGÜRULUSOY Sanayiciler, Süt Endüst- risi Kurumu ve Et ve Balık Kurumu'nda özelleştirme- den ümidi keserken, Öz- Gıda Iş üçüncü ve dördün- cü ihaleler için şimdiden kollan sıvadı. Önceki iha- lelerde SEK ve Et Balık için teklif veren sanayici- ler, gerçekleştirilen başan- sız satış denemeleriyle yaz-boz tahtasına dönüştü- rülen özelleştirmenin artık güncelliğini ve cazibesini yitirdiğini savundular. Her iki kuruluşun talip- lilerinin ihalelere soğuk bakması ve Et Balık Kuru- mu'nu satın alış biçimiyle kamuoyundan büyük tepki gören Hak-lş'e bağlı Öz Gıda-lş'in yeniden hazır- lıklara başlaması, "Özelleştirme- de yine değişen bir şey yok'' yo- rumlanna neden oldu. EBK'nin bir kombinası için iş- letme hakkı kazandığı halde, satı- şın iptali üzerine dava açan Darda- nel AŞ'nin Genel Müdürü Niyazi Önen, u Biz zaten arsaJaria UgUen- miyorduk, işletmelerie ilgileniyo- nız. Ancak, şimdi o kadar da sıcak Söylemez ÖİB Başkanlığı'na resmen atandı Can Yeşflada'mn ÖlB Başkan Yardımcısı olması olası gözûkmüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ufuk Söylemez'in Özelleştirme Idaresi (ÖİB) Baş- kanlığı'na atanmasıylailgilikararnameCum- hurbaşkanı'nca onaylanarak resmi gazetede yayınlandı, ancak Meclis'te Özelleştirme Ida- resi yönetimi ile ilgili tartışmalar bitmedi. KİTKomisyonu'ndaÖlB'nin 1993 yıh he- saplannın görüşübnesine devam edilirken, ANAP Milletvekıli Yavuz Köymen'in. görev- den alınan Başkan Can Yeşilada'ya haksızlık yapıldığı ve bu hükümetin özelleştirmeyi ba- şaramayacağı biçimindeki sözleri DYP'den tepki gördü. Komisyon Başkanı Hamdi Cçpı- nariar. Köymen'i,"Daha4İ8saatöncesine ka- dar eleştirdiğiniz Yeşflada'yı bugün yaralı cey- lana benzetmeniz ayıp ohnuyor mu?" diye eleştirdi. KomisyondaÖlB'nin 1993 hesapla- n ibra edildi. Yeşilada, Söylemez'in başkan- lığa atanmasından sonra düz sözleşmeli per- sonel olarak kalırken, Idare'de bir başkan yar- dımcılığı boşluğu doğdu. Yeşilada. Söylemez tarafından bu göreve atanır ve kabul ederse idare'de kalabilecek. Özelleştirme ve yaban- cı sermayeyi teşvik yasalannda DSP Başkanı Büknt Ecevit'in isteği ile yapılan değişiklik- ler Resmi Gazete'de yayınilandı. ÖlB Başkanlık koltuğuna dün oturan Ufuk Söylemez, ilk açıklamasında toplumun her kesimini özelleştirmeye destek vermeye çağır- dı. Söylemez,"Türkhe bunlan yapmak zo- nında. Ben Türkrve'nin mevcut kadralorav- la bunu başaracağına inaımorum. Zaten bu i- nanç ve heyecammız olmasa böyie bir göreve üstjenmemiz mümkün ohnazdı" dedı. Özelleştirme yasasmdan sonra geçen 3-4 aylık süreyi hazırhk dönemı olarak kabul et- tiğini belirten Söylemez, yenilikler yapılaca- ğını ve acil olan işlere el atacaklannı söyledi. Söylemez'in ÖtB Başkanı olrnası kesinleşerek Resmi Gazete'de yajımlandı. bakmryoruz" diye konuştu. Darda- nel'in satışın iptaline karşı açtığı dava bu yıl sonuçlanacak. Mis Süt Genel Müdürü Zeki Sö- zen de, ihale koşullan belli olma- dan SEK için bir şey söylemenin erken oldugunu söyledi. Öte yandan Öz-Gıda Iş Sendika- sı Genel Sekreteri SaKm Ushı, EBK ve SEK'in ortadan kaldınlmasını hedefleyen bir mantığa karşı ol- duklannı behrterek, "Bizim için ge- nel Uke kurumlann yaşamasıdır. Devktte kalm, işletmesi bizim oia- biMr yüzde 40 devlette kalır, yüzde 60'ını işcilen? ve yöre halkına dev- rederler, son tahfikk tamamen bi- ze verilmesi söz konusu olabilir. Hangisi olursa olsua, önemii olan kurumun yaşamasıdır" di\e ko- nuştu. Bayramdan sonra süt üreti- cileri müstahsilleri ve satış bayile- ri ilebirarayagelerek, "SEK'in ya- şamasıiçur hangi stratejinin secil- mesi gerektiğini tartışacaklannı kaydeden Uslu, geçmişte de, müs- tahsil ve bayilerle SEK için benzer toplantılar yaptiklannı söyledi. Sendikanın bu konuda bir tercih yaptığını da belirten Uslu "Ama toplantıdan önce düşüncelerimizi açıklayıp empoze etmek Lstemiyo- ruz. Bayiler, müstahsiDerönvargısız gelsinler. Toplanoda hangi seçene- ğin daha uv gun, hangi seçeneği hü- kflmete kabul ettirmc şansının da- ha yüksek oldugunu, hangi seçene- ğin kamuoyu tarafından destekle- neceğini hep birlikte tarüşacağız" dedi. Amerikalı sanayiciler telif haklannın ihlal edildiğini savunuyor ABD'den ticari ambargo tehdidi ANKAR\-WASHINGTON (AA) - ABD'li sanayicilerin, Türkiye'de, fikri ve suıai mülki- yet haklannın korunmadığı yo- lundaki şikâyeti devam ediyor. Söz konusu haklann korun- madığı gerekçesi ile Türkı- ye'nin, ABD'yegümrüksüzmal ithal edilmesini sağlayanGenel- leştirilmiş Tercihli Sistem'den (GSP) çıkanlması isteklerinden sonuç alamayan ABD'li sanayi- ciler, bu kez, Türkiye'ye ticari ambargo uygulanmasına da im- kân veren "Special 301" yasası- nın uygulanması için ABD Tica- ret Temsilciliği'ne (USTR) baş- vurdu. Korsan üretimden zarar gören ABD firmalannın oluşturduğu birlik IIPA, Türkıye'de, fikri ve Taklit malla mücadele derneği tZMİR (UBA) - Türkiye, gümrük birliğine adım atmaya hazırlanırken 'taklit mallarla mücadele için' dernek kurulu- yor. Derneğin kuruluş çalış- malannı yöneten Avukat DrLevent Bıçakçı. "Takht Mallaria Mücadele ve Marka- lann Korunması Derneğj"nin amaçlannı şöyle sıraladı: - Yasal düzenlemeler için araştırmalar yapmak. - Haksız rekabet hakkında araştırma yapmak, düriist re- kabeti teşvik etmek. - Tüketiciye sunulan ürünle- rin kaliteli ve güvenilir olma- lannı sağlamak. sınai mülkiyet haklannın korun- ması konusunda yetennce "iler- leme" sağlanamadığını ileri sü- rerek geçen yıl USTR nezdinde dava açmış ve Türkiye'nin GSP'den çıkanlmasını istemişti. Türkiye ise ABD'de tuttuğu Ar- nold and Porter avukatlık firma- sı ile ABD Kongresi'nde savun- ma yapmıştı. Soruşturma aşa- masını geçen dava, mahkeme aşamasına ulaşmadan USTR ta- rafından askıya alınmıştı. USTR nezdindeki girişimin- den bir sonuç alamayan IIPA ve Amerikan ilaç firmalan, yeni- den USTR'ye başvurarak ticari ambargoya imkân veren (ABD'nin, Çin ile anlaşmazlı- ğında da uygulamaya hazırlan- dığı) "Spedal301" yasasının iş- letilmesinı ıstediler. IIPA ve Amerikan ticaret fir- malannın, USTR'den "Special 301" yasasının uygulanmasını isteyen başvurusuna karşı, Was- hington'daki Türk Ticaret Mü- şavirliği de savunma hazırhk çalışmalannı yapıyor. ABD Ticaret Temsilcisı Mic- key Kantor, Kongre'ye yolladı- ğı yıllık raporunda, Türkıye'yi, fikri ve sınai mülkiyet haklan konusunda. "ilerleme kaydedil- diğini garanti altına almak için özel çaba göstermesi gereken ül- kder" arasında sıralamıştı. Hedef 1998'e kadar kârlılık ve büyümede dünya ikinciliği Şîşe Cam Fabrikaları başa güreşiyor Ekonomi Servisi - Türkiye Şişe Cam Fabrikalan A.Ş. Genel Müdürü Adnan Çağla- yan,iki yıl içinde 350 milyon dolarlık yatınm yapacaklan- nı bildirdi. ilk üç ayda 329 milyar lira kâr elde edildiğini belirten Çağlayan. yıl sonun- da lOOtrilyon iiraci- ro hedeflendiğini kaydetti. Çağlayan, 1988 yıhna kadar kârlılık ve büyümede dünya ikinciliğini elde etmeyi plan- ladıklanru da belirtti. Genel Müdür Adnan Çağ- layan, düzenlediği basın top- lantısı ile 1994 yıh sonuçlan ve 1995 yıh hedefleri hakkın- da bilgi verdi. Çağlayan, geçen yıl 104 ülkeye 350 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirtti. Çağlayan. Şışe Cam'ın yapacağı yatınmlarla Türk özel sektör imalat* sanayiı yatınmlan- nın yüzde 5.7'sini gerçekleştirmiş olacağını bildirdi. Çağlayan, Şişe Cam'ın 1995 yıh cirosunun 100 tril- yon lira olarak hedeflendiği- ni söyledi. Sıse-Cam'ın projelerı Yatırım Tutarı Projeler (Milyon $) Topkapı Şişe Çayırova Cam Amb. Tesisi 30 Kırklarelı Cam Mersin Cam Ev Eşyası Tesisi 45 TrakyaCam Mersin III Float Tesisi 150 Cam Elyaf Cam Elyaf Tevsi 45 Kırklareli Cam Isıya Dayanıklı Cam Ev Eşyası 15 Öretim (Ton) 55.000 35.000 215.000 25.000 8.000 Yaratılan Istihdam 80 320 410 30 125 işletmeye Almış Tarihi EYLUL95 MAYIS 96 TEMMUZ 96 TEMMUZ 96 MAYIS 96 Toprak'tan toprağa dev yatınm • Toprak Grubu Eskişehir'de 13 trilyonluk yatınmla toprak ürünleri üretecek. Ege Seramik de 2 trilyonluk tevsi yatınmı için teşvik aldı. AJVKARA (ANKA) - lşadamı Halk Top- rak, yatınm hamlesıne hazırlanıyor. Top- rak'ın sahip olduğu şirketlerden Toprak Se- niteri, Eskişehir'de 13.2 trilyonliralıkkomp- le yeni yatınm gerçekleştirecek. Toprak Se- niteri ve tzolatör Sanayıi AŞ'nin yatınmı. Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belge- sine bağlandı. Şirket, 13 trilyon 180 milyar- lık yatınmla yılda 12 milyon metrekare yer karosu, aynı sayıda sera- mik duvar karosu ve yıl- da 3 milyon metrekare granıt yer kaplaması üretecek. Söz konusu yatınm için yüzde 70 yatınm indirimi, yüzde 100 gümrük muafiyeti sağlanacak. KDV artı 10 puan olmak ûzere teşvik primi verilecek. Şirket, bu yatınmdan dolayı üç yıl SSK prim ve konut edindirme yardımı kesintisinden muaf olacak. Yatınm- İa bin kişilik istihdam yaratılacak. Ege Seramik de atakta Ege Seramik Sanayu de Izmir'de gerçek- leştireceği 1 trilyon 980 milyar lıralık tevsi yatınmı için teşvik belgesi aldı. Şirket bu ya- tınmla duvar ve yer karosu üretiminde yıllık 4'er milyon metrekarelik artış sağlayacak. Ege Seramik Sanayii'nin bu yatınmıyla 400 kişilik yeni ıstihdam yaratılacak. Aynca, Kü- tahya Porselen ile Turan Seramik Sanayii de 370 milyar liralık yatınm gerçekleştirecek. Halis Toprak. BENCE IZZETTIN ONDER Faili Belli Süreç: Paranın Küçültülmesi Her geçen gün, giderek büyük bir hızla kâğıt pa- ralar üzerindeki rakamlar büyürken kâğıt paralann bir bölümü metalleşiyor, metal para üzerindeki bol sıfırlar dahi metalin değerini karşılayamaz hale ge- lince de metal paralar küçülüyor. Kâğıt paradan metale, büyük metalden küçük metale geçiş, bu arada bazı para birimlerinin ise sonsuzlukta kay- tx)lması, TL'nin hazin hikâyesidir. Parayı eriten bu süreci başlatan ve sürdürenler bellidir. Ancak on- lar küçülttükleri paranın arkasında saklandıklann- dan dolayı, kamuoyunun görüntüsü bozulmakta- dır. Türkiye'de ilk fiyat kıpırdanışlan II. Dünya Harbi esnasında görüldü. Türkiye, bu savaşa girmemiş olmakla beraber, bu dönemde savaş ekonomisi uyguladı. Bir yandan silah altındaki insan sayısı arttınlırken diğer yandan stoklama vb faaliyetleri sürdürüldü. Demokrat Parti ve onun uzantılannın, hiçbir etik sınır tanımadan, 'kame dönemi' diye topluma tanrttıklan bu dönem, gerçekten sıkıntıtı bir dönem idi. Ne hazindir ki demokrasiye ve liberal sistem uy- gulamasına geçişin miladı olarak verilen 1950'ler döneminin ikinci yansı, Türkiye'nin hem de savaş olmadan, yaşadığı ikinci enflasyonist dalga döne- midir. Her mahallede bir milyoner yaratma patolo- jisinin demokrasi diye halka yutturulduğu bu dö- nem, sekiz yılda iflas etmiştir. 1958 moratoryumu, sistemi koyulaştırarak demokrasinin nimetlerini halka sergilemiştir. Bugünlerde çok tartışma konusu olan ve insan- ların terbiye düzeyinin açığa çıkmasına neden olan Dünya Bankası'nın 'Finance and Development' dergisinde yayımlanan, çeşitli ülkelerin en başan- lı kalkınma dönemleri hakkındaki bir araştırmaya göre, Türkiye'nin en hızlı gelir artışı sağladığı 1958- 1977 dönemi, planlı dönemdir. Bu dönemde fiyat artış hızı kabul edilebilir düzeydedir. Paranın srfır kazanma ve kâğıttan metale, oradan da ufalarak boşlukta kaybolma macerası bu dönemde başla- mamıştır. 1980 yıh, Türkiye'de faili belli para cinayetinin iş- lenmeye başladığı dönemin başlangıcıdır. 1980 politikalan ile neler yapılmaya çalışıldı ya da neler yapıldı konulan çok işlendi. Bu konunun çok işlen- mesi, iktisatçılann bu konuda fikir birliği oluşturma- sına neden olmadı, olamazdı da! Çünkü, bu dö- nem üretimden çok bölüşüme ağırtık verdi. Bölü- şüm ise bir tarafa kazandınrken diğer tarafa kay- bettirir. Kazanan tarafın sözcüleri ile toplumun ik- tisatçılannın anlaşmasına olanak yoktur. Bu dönemin bölüşüm politikası, devleti de taraf yaptı. 1980 mimarlannın, ayet gibi taptıklan 'dev- letin küçültülmesi' sloganını güçleri yettiğince uy- gulamaya çalıştıkları dönemin ikinci yansından iti- baren, kamu kesiminin faiz yükü arttı. Niçin? Çün- kü, vergi bölüşümünde devlet yenik düştü. Sonuç- ta, finans ağaları, devletten yeni birtür maaşlı, İa- izli-maaşlı' konumuna geçirildiler. Dün de bugün de memur maaşlan kısılır, kamu yatınmlan durdu- rulur, devlet mallan yok pahasına elden çıkanlır, fa- kat faiz-maaşlılarının istihkaklan, hiç geciktirilme- den ödenir. Devlet borç alırsa, doğal olarak onun piyasa de- ğerini öder. Devlet eleman ya da hizmet alırsa ona hangi kritere göre ödeme yapar? Işte buna eko- nomik güç karar verir. Kaynaklar belirli merkez ve güçlere doğru pompalandıkça, aslında bu kaynak- lar üretimden uzaklaştınlıyordu. Işte bu nedenle yani gerektiği biçimde üretim yapılamadığı için ne devleti ne sosyal kurumları ne de adam gibi bölü- şümü sürdürebiliyoruz. Türkiye bugün beşeri ve maddi sermaye açısından, sadece bazı adacıklar oluştumnuş, yaygın bir atılım yapamamışsa, bunun faili meçhul değildir. Ne acıdır ki parayı cüceleşti- renler, giderek büyük bölümünü kendilerine çeke- rek bunun arkasına sığınıyorlar. Sanki hiçbir şey yapmamış gibi hiç sıkılmadan, ortada dolaşabili- yor, hatta diğer gruplann gırtlağına basmaya de- vam ediyorlar. Mİİ y Türkocağı Cad. 39/17 CaOaloaRtASTANBUL. TEL: 512 05 05 FAX: 514 O7 51 'Garantisiz' garanti belgesi 3ay önce satın almış olduğum traş makinemin gömlek olarak tanımlanan bölümü kendiliğinden delindi. Tıraş makinemi Ümraniye'deki yetkili servise götürdüm. Makineyi tamirden almak için gittiğimde benden 350 bin lira istediler. Tıraş makinemin garanti belgesinin bulunduğunu söylemem ise fayda etmedi. Aynca bir konuda dikkatimi çekti. Fabrikanın değiştirilen parça için kestiği 21a bin 750 liralık irsaliye faturasına karşın benden 350 bin lira alındı. Durmuş Sezgin/İSTANBUL • stanbul'dan yazan okurumuzun şikâyetini Cihan Elektronik Servis Hizmetleri'ne ilettik. Tıraş makinelerinin gömlek kısmının cilt ve tüylerle sürekli temas ettiğini söyleyen yetkililer, kısa sürede bu parçanın bozulabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle tıraş makinelerinde gömlek kısmını garanti kapsamı dışında tuttuklannı hatırlatan yetkililer, irsaliye faturası ile servisin tamir için istediği fiyatin birbirini tutmamasını ise şöyle açıkladı: "Ümraniye'deki servisimiz bozulan parçayı bizden daha önce • • Termosifonun sıkıntısı tükenmedi satın almış olduğu için irsaliye faturası 218 bin lira olarak gözüküyor. Servisin bizden ürûnü almasından sonra zam geldiği için tıraş makinesi gömleğinin fiyatı 350 bin lira olarak belirtilmiş." Cihan Elektronik servisinin yaptığı açıklamayia, garanti belgesinin arkasında yazan bilgiler birbirini tutmuyordu. 'Garanti Şartlan' başlığı altında toplanan maddelerin ilkinde şu hüküm bulunuyordu: "Mamulün bütün parçalan dahil olmak üzere tamamı fîrmamızın garanti kapsamındadır." İlk bakışta bu maddeyı yorumlamaya bile gerek yok gibi gözüküyordu ama garanti belgesinin ait bölümlerıni sıkıştınlmış bir madde kullamm sonucu B aymaktan aldığım 60 litrelik termosifon, iki yıl geçtikten sonra sorunlar çıkarmaya başladı. Yetkili servise haber verdik. Sonunda cihazın içinden su akmaya başladı. Bunun üzerine ilgili servisi aradık. Servis yetkilileri sorunun su basıncından kaynaklandığını ileri sürdüler. Tamir için 5 milyon lira aldılar. Termosifonun bu kadar çabuk bozulacağını tahmin etmemiştim. Şayide Eray/İSTANBUL ubat 1993te aldığımız Baymak elekrikli şofben, 3'üncü kullanımdan sonra anzalandı. İlk etapta çıkan ınlan yetkili servisi çağınp çözümlemeye çalıştk. 16'na ayda şofben su akrtmaya başladı. Tamirden kısa bir süre sonra yine anzalandı. Bu kez tamir için benden 6 milyon 497 bin 500 lira istediler. Yetkililere, şu anda Arçelik şofbenin yenisini almaya kalksam 8.5 milyon lira odeyeceğimi hatrlatarak bu kadar yüksek miktarda tamir parası ödeyemeyeceğimi belirttim. Sonuçta tamir parasını bütün aksiliklere karşı geri alabiliyorum. Ama bu sefer de termosifonun kazan çantası kurşunlu çıkıyor, yine cihazım tamire gidiyor. Her dönüşte yine ısınma problemi ile karşılaşıyonım. Erdal Aktulga/ ISTANBUL I stanbul'dan yazan okurlanmızın şikâyetini Baymak Servis Şefı Mustafa Bozkurt'a ilettik. Konuyla en kısa sürede ilgileneceğini bildiren Bozkurt, okurlanmızın evine yetkili servisi yollamakla işe başladı. Daha sonra sonucu iletmek üzere bizi arayan Bozkurt, iki okurumuzla da görüştügünü belirtti. Bozkurt, Şayide Eray'ın iki yılda bir değiştirilmesi gereken anot çubuğunu değiştirmediğini belirtti. Bozkurt, "Biz bütün müşterilehmize bu konuda uyanlarda bulunuyoruz. Aynca termosifonun üzerine büyük harflerle yazılmış, dikkat çekici nitelikte uyan yazılan koyuyoruz" dedi. Eray'a bu konuda bilgi verdiğini söyleyen Bozkurt, sorunun üretimden kaynaklanmadığını ifade ederek bu nedenle termosifonu değiştirmediklerini kaydetti. Erdal Aktulga'nın termosifonu satın ajdığı günden bu yana sık sık yetkili servise başvurmak zorunda kalmasına üzüldüklerini bildiren Bozkurt, termosifonu bakıma aldıklannı anımsatarak "Gerekli parçalar değiştirildi. Anza bir daha tekrarianmayacak şekilde giderildi" diye konuştu. • aşınan parçalann garanti kapsamı dışında bırakılacağını söylüyordu. Hiçbir parçanın adı burada belirtilmiyordu. Ürünü ile birlikte 1 yıl garanti belgesi veren Grundig, tüketicilerini bilinçli olarak yanıltıyordu. ilk maddeye yerleştirdiği 'bütün parçalar garanti kapsamı içindedir' hükmünü, içinde açık hükürnler bulunmayan, üstü kapalı bir şekilde ifade edilen diğer bir maddeyle etkisiz hale getiriyordu. Acaba bozulan tıraş makinesinin diğer parçalan olsaydı, yetkililer yine aşınma gerekçesini bahane ederek müşterilerinden tamir parası alacaklar mı? Bu arada bilinçli olarak kandırıldığını düşünen okurumuz ise boş durmayıp, istanbul Ticaret Odası'na ve Istanbul Sanayi ve Ticaret Müdüriüğü'ne üretici firmaya yönelik şikâyetini iletti. Okurumuzun başvurulannı dikkate alan yetkililer, konuya ilişkin soruşturmalan başlattılar. • PETROL OFİŞİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DosyaNo: 133/348 Izmır Bölge Müdürlüğümüzde 9 ve 10 no.lu 10.000 m3'lük 2 adet akaryakrt tantanın üst taban sacı değişimi ve kumlama ile boyasının yapımı işleri 10.2.1995 tarih ve 22198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bayındırlık ve Iskân Bakanlıgı'nın "Uygun Bedelin tercihinde kullanılacak kriterler" hakkındaki tebliğ hükumlen uygulanmadan söz konusu işin keşif bedeli kadar bilfiıl akaryakrt tankı ımalatını veya bakım-onanmı ile kumlama ve boya islerini yapmış oldugunu iş brtirmesi ile belgeyen aynca gazete ilanı ile ihale şartnamesindeki iste- nilen belgelen sağlayarak ihaleye katılma belgesi alan firmalardan; işin keşfmde befirien- miş her iş kalemine ayn ayn sabit binm fiyat tekJifi almak ve işin bitimine kadar hiçbir maJ- zerne ve ımalata hiçbir fiyat farkı ödenmemek kaydıyla kapalı zarf usulü ile ihale edilecek- tir. 1- İşin 1995 yılı birim fıyatlanna göre 1. keşif bedeli 6.151.243.580.- TL'dir. 2- Yapılacak işlere aıt ihale dosyalan, mesai saatleri dahilinde Bestekâr Sokak 8 nolu binada bulunan Genel Müdürlüğümüz merkez muhasebesine yatınlacak 2.000.000.- TL'ye istinaden alınacak makbuz karşılığında Bestekâr Sokak 25 no.lu binada bulunan Uygula- ma Şube Müdürlüğü'nden temin edilecektir A- Istekliler ilan şartlanmıza ve yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihalesine uygun ola- rak ihaleye katılma belgesi almak ve ihaleye katılabilmek ıçın başvuru dilekçesi ile birlikte; a) En az işin keşif bedelinin iki katı kadar G grubu müteahhitlik kamesi aslı veya noter tasdikli sureti, b) Söz konusu işin keşif bedeli kadar iş brtirme belgesi (aslı veya noter tasdikli suretini) c) Makina ve teçhizat kapasitelerine ait yapı araçlan taahhütnamelerini ve fatura veya amortısrnanlannı (aslı veya noter tasdikli suretlerini) d) Mali güçlerine ait mali durum bildinsi ve bekjeterini (Banka referans mektuplan bu işin ilan tarihınden sonraki tarihi içerecek ve aynca ilgili bankanın Genel Müdürlügü'nce yazı ile de teyit edilmiş olacaktır. e) Teknik personel taahhütnamesi (Halen çalışryor olanlann yatınlan son sigorta bekjete- ri, yoksa, kişilerin firmaya bu iş için noterden vereceğı taahhütnameleri), f) Vergi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınmış durum bikjirisi ve belgeleri- ni, g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre cezalı durumda olmadığına dair taahhüt, B) İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte, a) İşin şartnamesinde belirtılen geçicı teminatını, b) Ihalenin yapldığı yıl içinde alınmış ticaret veya sanayi odası belgesini, c) Noter tasdikli imza sirkülerini, d) Istekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklffte bulunacak kimseterin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini; e) İhale şartnamesinde belirtilen diğer belgelen vereceklerdir. 2- İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 18.5.1995 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar Bestekâr Sokak 8 no.lu binadaki Genel Müdürlüğümüz Haberieşme Şube Müdürlüğü'ne yapılacaktır. 3- İhaleye katılma belgeleri, ihale günü olan 24.5.1995 Çarşamba günü saat 14.00'te Tunus Caddesi Bestekâr Sokak 25 no.lu binadaki İhale Komisyon Başkanlığı'nda açıkla- nacak ve ihaleye katılma belgesi almaya hak kazanan firmalann teklif mektuplan aynı an- da aynı komisyonca açılacaktır. Hak kazanamayan firmalann teklif zarflan açılmayarak kendilerine iade edilecektir. Firmalar teklif mektuplarını yukanda belirtilen ihale günü en geç saat 12.30'a kadar Bestekâr Sokak 8 no.lu binada bulunan Genel Müdürlüğümüz Haberieşme Şube Müdür- lüğü'ne vereceklerdir. Postada olan gecikmeler kabul edilmeyecektir. Genel Müdüriüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabı olmaytp; yeterlilik verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine verip vermemekte serbesttir. Basın: 7345
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog