Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA Bakan Moğultay'dan geri adım Yaşar KemaPle ilgfli soruşturma izııi iptal eclilcü • Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iznin kamu yaran ve cezalann ferdileştirilmesi ilkesi gözönünde bulundurularak kaldınlmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Haber Merkezi - Adalet "Sanık Yaşar Kemal Gök- Bakanı Mehmet Moğultay. çeli hakkmda Istanbul Dev- letlstanbul Cumhuriyet Savcı- lığı'nın başvurusu üzerine olur verdiği Yaşar Kemal so ruşturmasını iptal etti. Ada- let Bakanı, 20 Mart 1995 ta- rihinde Yaşar Kemal'in Der Spiegel dergısinde yayımla- nan yazısı için 'soruşturma açılabilir" izni vertnişti. Bu izin üzenne tstanbul Cum- huriyet Savcıhğı soruştur- mayı başlattı ve 19 Nisan 1995 tarihinde Yaşar Ke- mal'ın ıfadesıni aldı. Yaşar Kemal'in avukatla- n bu soruşturmaya, 'her suç için ancak bir ceza verilebi- lir' ilkesi nedeniyle karşı çıkmışlardı Kemal'le ilgili daha önce tstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde Terörle Mücadele Yasası uyannca ayni yazıdan soruş- turma açılrruş ve iddianame hazırlanmıştı. Bu davaya 5 Mayıs 1995'te Devlet Gü- venJik Mahkemesi'nde baş- lanacak. Adalet Bakanlığı dün bir açıklama yaparak ikinci so- ruşturmayla ilgili verdiği iz- ni iptal etti. Açıklamada şun- lar belirtiliyon Güveniik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca düzenlenen iddianameye bağlı olarak 3713 Sayüı Te- rörle Mücadeie Kanunu'nun 8/1. maddesine aykınhk su- çundan ale> hine dava açıldı- ği, bu maddede öngörülen te- mel cezanın, Türk Ceza Ka- nunun 159/1. maddesinde belirlenen cezadan fazla (A- duğu da nazara aunarak, Ce- za Muhakemeleri L'sulü Ka- nunu'nun 253. Türk Ceza Kanunu'nun 79. maddeleri gereğince; Bakanhğımızca verilen 20J.1995 tarihli iz- nin, kamu yaranvecezalann ferdileştirilmesi ilkesi gözö- nünde bulundurularak kal- dınlmasına ve cumhurheti neşren tahkir ve tezyif et- mekten dolayı 160. maddesi gereğince takibat yapü- masına izin verilmemesL." Bu kararla Yaşar Kemal hakkında lstanbul Cum- huriyet Savcılığı'nca baş- latılan soruşturma durdurul- muş oluyor. Yaşar Kemal Der Spiegel'e yazdığı yazı nedeniyle yalnızca DGM'de yargılanacak. DYP'lilerden Cindoruk'a tepki •lstanbul il ile ilçe teşkilatlan dün ortak bir deklarasyon yayımlayarak TBMM Başkam'nı ağır dille eleştirdiler. tstanbul Haber Servisi - TBMM Başkanı Hüsamet- tin Cindoruk'un. Başbakan TansuÇIHeryönetimine kar- şı çıkan DYP'lı muhalıflere. "aktif politikayapmak üzere görevinden istifa edebileceği- ni" söylemesi. lstanbul İl Teşkilatı'nı ayağa kaldırdı. Hüsamettin Cindoruk'un, DYP içindeki muhaliflere aktif politikaya girebileceği- ni söylemesi, partiyi ikiye böldü. DYP lstanbul İl Teşkila- tı'nda dûn bir araya gelerek toplantı yapan Cindoruk mu- halifleri, TBMM Başkanı'na karşı Çiller'i destekleyen or- tak birdeklarasyon yayımla- dılar. Toplantı sonunda.ım- zalanan ortak deklarasyon D l tl narak, parti içinde huzursuz- luk yaratmaya çalıştıklannı savunan Enerem, "Partimiz içerisindeyaratılacak huzur- su/luk ve aynlıktan medet uman ve siyasi ikbal bekle- yen bir avuç kendini bilmez, partinin meşru platformlan dışuıda ahkâm kesmektedir. Partililerimizin moral ve şevklerini kırma denemele- rinde bulunmakta, kişisel hırs ve ihtiraslarmı partilile- rimizi kuüanarak tatmin ola- bileceklerini zannetmekte- dirler" diye konuştu. Çiller karşıtı DYP'li mu- haliflen, "son kullanmatari- hi çoktan geçmiş" kışiler ola- rak tanımlayan Enerem, isim vermeden Cindoruk'un da bu tür oyunlara alet edilme- lDYP lstanbul tl Başkanı Te- ye çalışıldığını söyledi. idnEneremtarafindan okun- Cindoruk'un son zaman- larda "isabetsiz, çelişkilL, ön- yargıh, hissi, yanlış ve eksik" du. Tekin Enerem, Tansu Çil- ler yönetimine karşı çıkan değerlendirmelerde buluna- DYP'lı muhalifler ile Cindo- rak çıkışlar yaptığmı öne sü- ruk'u isim vermeden, "ken- dini bilmezük" ve "ahkam kesmek"le suçladı. Bu kişi- lenn. DYP'nin adını kulla- ren Enerem. TBMM Başka- nı'nın parfiye yönelik eleşti- rilerini parti bayrağı altında yapması gerektiğini belirtti. Hasan Ocak'ın babası 1 Mayıs kutiamalarına kaüldı Ocak'ın ailesinden suç duyurusu İstanbul Haber Servisi- Gaziosmanpaşa olaylan son- rasında gözaltına alındığı öne sürülen ve kendısinden 43 gündür haber alınamayan Hasan Ocak'ın ailesi, görev- lerini kötüye kuilandıklan iddiasıyla lstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir, Te- rörle Mücadele Şubesi Mü- dürû Reşat Altay ve Terörle Mücadale Tim-3 görevlileri aleyhinde Cumhuriyet Sav- cılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hasan Ocak'ın ailesi. dün avukatlan Metin Kozan ılc birlikte Sultanahmet Adliye- si'ne geldi. Burada gazeteci- lerin sorulannı yanıtlayan Metin Kozan, Ocak hakkın- da valilik, polis. hükümet ve bakanlık yetkililerine yaptık- lan başvurulann sonuçsuz kaldığını söyledi. Polisin Ocak'ın gözaltına almmadığı yolunda bilgi ver- diğını söyleyen Kozan, **Bu- nakarşın İçişleri Bakanı >a- bit Menteşe, Hasan Ocak'ın beürtilen tarihte gözaltına aiındığını ve iki gün sonraser- best bırakıldığını açıkladT dedı. Hasan Ocak'ı gözaltına aldığı iddıa edilen Menzir, Altay ve Terörle Mücadele Tim-3 görevlilerinin adli ma- kamlara yanlış bilgi verdiği- ni öne süren Kozan, savcılı- ğa verdiği suç duyurusunda şu görüşlere değindi: "Kendilerine gerek bizler. gereksede savcılıklar tarafin- dan >apılan baş>ıırulara iliş- kin olarak Hasan Ocak'ın gö- zaltına alınmadığını belirten sanıklar. adli makamlara yanlış bilgi vererek suç işle- mişlerdir. Hasan Ocak'ı yasal olmayan bir şekilde gözaltı- na alarak, hürriyetinden mahrum bırakan ve hakn de bu-akmaya devam eden sa- nıklar, memuriycte ait vazi- fe> i suiistimal ederek suç işle- raeve devam etmektedirfer." Kozan ve Hasan Ocak'ın ailesi, daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. HAYDİ TURKİYE MEHMETÇİKLE ELELE ÜTURK HAVA KURUMU KURBAN DERİSİ GELİRLERİNDEN KENDİ PAYINA DÜŞENİN YÜZDE 10'UNU BU KAMPANYAYA BAĞIŞLIYOR. DAHA ÇOK DERİ KAMPANYAYA DAHA ÇOK KATKI TÜRK HAVA KURUMU HALKINDAN ALDIĞINI HALKINA VE MEHMETÇİĞE ^ *• VERİYOR. KURBAN DERILERINIZLE KAMPANYAYI DAHA DA GÜÇLENDİRİN.BANKA ADI Emlak Bankası Ankara Şubesi - ANKARA Halk Bankası Posta Caddesi Şubesi - ANKARA Vakıflar Bankası Ankara Şubesi - ANKARA Iş Bankası Ankara Şubesi - ANKARA Ziraat Bankası Heykel Şubesi - ANKARA Yapı Kredi Bankası Balgat Şubesi - ANKARA HESAP N0: 2210.2 66042 2005827 698 30440/320.5 10287-1 BU BANKA HESAP NUMARALARINA KURBAN BEDELİNİ YATIRAN VATANDAŞLARIN ADINA KURBAN ALINARAK KESİLECEK VE KURBAN ETLERİ ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NA VERİLECEKTİR. TÜRK HAVA KURUMU AYRICA TÜRKİYE GENELİNDEKİ BİRÇOK ŞUBESİNDE "KURBAN KESİM MERKEZLERİ" KURARAK, İSTEYEN VATANDAŞU\RIN KURBANLARINI ÜCRETSİZ OLARAK KESECEKTİR. GEREKLİ BİLGİ İÇİN: Tel: 0.312.310 20 80- 310 48 40-45 Faks: 0.312. 310 04 13 KURBAN DERİSİ GELİRİNDEN PAY ALAN KURULUŞLAR VE PAYLARI %25 %5 Sosyal Yardımlaşma Ve Dayamşma Vakfı 3 MAYIS 1995 ÇARŞAMBA GLOBAL POLİTÎKÜLTÜR ERGİN YILDIZOĞLU Yeni Dünya Düzeni Kuruluyor Tarih yine hızlanmaya başladı. Geçen hafta yaşa- nan bir seri gelişme, 1989'dan beri sık sık sözü ed\- len 'yeni dünya düzeni'nin, nihayet şekillenmeye başJadığını gösteriyor. Ancak anlaşılan, bu "yeni dün- ya düzeni" Başkan Bush'un dünyaya muştuladığın- dan çok farklı olacak. Rusya, eskı SSCB topraklan üzerinde ekonomik, politik ve askerı egemenliğinin yeniden kurulması prensibine dayanan 'yeni askeri doktrini'ni hızla ve açıkça ılan ederek hayata geçırmeye başladı. Geçen hafta Dışışlerı Bakanı Andrei Kozirev 'Rusya'nın, diğer cumhuriyetlerdekı etnik Ruslann korunması için gerektiğinde askeri güç kullanabileceğini' açık- ladı. Bunu, Rusya'nın Avrupa'da Konvensiyonel Güçlerin Azaltılması Anlaşması'nı fiilen ihlal ederek Kafkaslar'da yeni askeri birimler oluşturacağını bil- dirmesi izledi. Böylece Rusya hem eski cumhuriyetleri açık bir şekilde tehdit ediyor ve Çeçenistan'da olanlann ko- laylıkla tekrar edebiieceğini ima ediyor hem de Orta Asya petrollerini kontrol etmek için sürdürülmekte olan rekabette elinı güçlendirmeye girişiyordu. Bun- lara Batı'nın tüm ıtirazlanna rağmen Rusya'nın Iran'a nükleer santral satma karanndan vazgeçmemesini, Irak üzerındekj petrol ambargosunun kalkması için çabalamasını, Irak ile doğalgaz üretmek için dev bir proje anlaşması imzalamasını, Sudan'la işbirliği an- laşması yapmasını, yani Batı'nın nefretini üzerine toplamış ülkelerie ilişkilerini geliştirmesıni, Küba'da- ki dinleme istasyonunu kapatmayı tekrar geciktir- mesini, ABD, Filipınler'den çıkmaya hazırianıri<en Vi- etnam'daki deniz üssünü kullanmaya devam etme- sini ekleyelim. Tüm bunlar Rusya'nın eski yerini ve gücünü restore etmek için bir atılım içine girdiğini gösteriyor. "Tarih hızlandı" demiştim yazıma başlarken. Ge- lişmeler Rusya'nın hız verdiği atılımla sınırlı değil. Ge- çenlerde Çin, Güney Çin Denizı'ndeki askeri etkinli- ğini tırmandırmaya başladı ve Filipinler'in üzerinde hak iddia ettiği 'Mischief Reef isimli küçük bir ada- yı işgal ederek bayrağını dikti. Filipin yetkilileri bu bayraklan kaldırdılar, ama Çin 'bunun hükümranlık haklannı etkilemediğini' söyledi. Burası artık Çin'e aitti! Üstelik Çin Endonezya'nın doğalgaz alanlannın bir kısmı üzennde de açıktan hak iddia ediyordu. Bü- tün bu etkinliklerın temelinde ise Çin'in Güney Çin Denizi'ndekı tüm adalar üzerinde tarihsel haklara sa- hip olduğu iddiası var. Gerçekte Çin, bölgedeki pet- rol yataklanna ve mineral kaynaklanna sahip olmak istiyor. Bu adalar üzerinde bölgedeki diğer ülkelerin de hak iddia ettiğini göz önüne alır, bunu da son yıl- larda bölgede hızlanan silahlanma yanşı ile birieşti- rirsek durumun nasıl tehlikeli bir noktaya doğru iler- lemekte olduğunu görebiliriz. Diğer taraftan bu ge- lişmeler, ister istemez bölge ülkelerini Çin'e karşı bir araya gelmeye ve bu arada da ABD'ye, Batı'ya, doğ- ru yaklaşmaya itiyor. • • • Geçen hafta Çek Cumhuriyeti Başkanı Vaclav Ha- vel Brüksel'deki NATO Askeri Karargâhı'ndaki bir toplantıda konuşurken, "NATOgenişlemeden önce vartık nedeni ve kişiliği üzerinde açık bir fikre sahip olmalıdır" dedi ve ekledi: "NATO Rusya ile olan iliş- kilerinde lafı dolaştırmadan, Rusya'nın işbirliği yap- mak zorunda olduğu büyük bir güç olduğunu kabul etmelidir." Havel, bu sözleriyle 'yeni dünya düzeni' içinde Batı ile Rusya arasında bir yakınlaşma arar- ken gerçek yeni dünya düzeni, yakınlaşma koşulla- nnı hızla ortadan kaldırmaya bir kutuplaşma üzerine şekillenmeye başlamıştı bile... NATO'ya gelince, Havel üzülmesin, bu 'kişilik so- runu', eminim yakında kolaylıkla çözülecektir. Anayasa Alt Komisyonu raporunu eleştiren Ecevit: İşçiyehak grevi verilmeli •Raporda, üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerine getirilen sınırlamalann korunmasına da karşı çıkan DSP lideri, "Böylelikle gelecek iktidarlann eli kolu bağlanıyor" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu)-DSP Genel Başka- nı Büknt Ecevit, TBMM Anayasa Alt Komisyo- nu'nun raporunda, kamu ça- lışanlan ile üniversite öğren- cileri ve öğretim üyelerine getirilen sınırlamalann ko- runmasmı eleştirdi. TBMM Anayasa Komis- yonu, DYP, ANAP ve CHP'li 300'e yakın mılletvekilınin, üzerinde anlaştığı 21 madde- lik anayasa değişkilği öneri- sinin tümü üzerindeki görüş- melerini tamamlayarak, maddelerine geçilmesini ka- rarlaşürdı. DSP lideri Ecevit'in, alt komisyon raporunagetirdiği eleştiriler özetle şöyle: - Rapor, kamu göreviileri- ne toplusözkşme vegre\ hak- lan tanınmasından doğabfle- cek baa sakıncalan vurgulu- yor. Oysa kimi demokratik ülketer, bu sakıncalan önleyi- ci yöntemler geliştirebilnûş- lentir; kimi de kamu görevli- lerinin sorunlannı başka ka- Ohmcı demokratik düzenle- melerfe çözmemn yollarını bulabilmişlerdir. Kamu gö- revlilerinin demokratik hak- larma, uygulamayı yasaya bı- rakan esnek bir düzenleme vapılabilirdi - Memur'un sözlük anla- mı "emir alan kimse", "emir kulu"dur. Bu demokrasi ön- cesinden kalan bir terimdir. Sadece "kamu görevlileri" terimini kullanmamız, belir- siz ifadeler yerine, "kamu görevlileri ve sözteşmeö per- sond" ifadesini benimseme- miz uygun olur. - Hak grevi, işverenlerin yasalara ve toplusözkşme ku- rallanna uvınaJan için bir güvencedir. 1980 öncesinde hiçbir sakıncası görülmemiş olan bu hakkın işçilere yeni- den tanınması uygun olur. - Seçim yasalannın temsil- de adalet ve yönetimde istik- rar ilkelerinı bağdaştıracak biçimde düzenlenmesi öngö- rûlüyor. Adalet ilkesi elbette yerindedir, ancak seçim sis- temiyle yönetimde istikrar arasında bağlantı kurmak yanlıştır. - Yükseköğretim öğrenci- lerinin parti üyeüğine yasay- la sınırlamalar getirilmek is- tenmesi son derece sakıncab- dır. ATİLU\ COŞKUN UĞUR MUMCU CÎNAYETİ Uğur Mumcu'yu kim ya da kimler öldürdü? 180.000 TL.7 3. BASKI Ödemelı gönderemıyoruz. Lütfen eden kadarposta pulu gönderina. Kûçûkpanmakkapı Ipek Sokağı No. 11, 80060 Taksun-lst Tel: 243 05 50 -243 20 33» Faks: 244 15 33
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog