Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

3 MAY1S 1995 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAM 17 PENCERE • Baştarafı 2. Sayfada Burjuva sınıfımız, palazlanma surecınde de 12 Eylul faşızmıyle tam bır ışbırlığıne gırdı Özal yo- netımıyle butunleştı, demokrası kaygısına hıç duşmedı 21 'ıncı yuzyılın eşığıne vardığımız zaman, trenı çoktan kaçırmıştık. • Çok partılı rejım, 1995 Turkıyesı'nde, çağdaş Batı demokrasılerınde olduğu gıbı sermaye ıle emek, sağ ıle sol, bıreyleşme ve kadın ozgurluğu gıbı tartışmalardan uzaklaşmış, laık ıle şerıatçı kavgasıyla etnık çelışkıler uzenne oturmuştur, ta- rıkatlar artık sıyasal partılerden guçludur, ınsan hakları tam anlamında geçerfı değıldır Burjuvazı bu harıtanın neresınde yennı alıyor"7 Batı'da burjuvazı ekonomıye egemendır, ulke- nın dengelerınde seruvenlere olanak tanımayan bır yapıda sıyasete ağırlığını koyar Ya Turkıye'de'? 198O'lı yılların yarattığı "tefecı-rantıye toplu- mu"nda gerçek bır burjuva sınıfı oluşabıldı mı9 • Toplumun gostergelenne baktığımız zaman bu sorunun yanıtı ortada gorunuyor Gumruk bırlığıne gırmek ıçın çok heveslı goru- nen sermaye çevrelerınde bıle demokrasıye do- nuk ıstenç yetennce ağıriık taşımıyor Çok partılı rejımde "ıdare-ı maslahat"\a de- mokrasıyı suruncemede tutarak "Tıcaretımıze bakalım" dıyenlerın burjuva sayılmaları gerekır mı?.. Ambargoya hayır <• ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Cumhurbaşkanı Suleyman DemireL Balkan- lar'da yaşanan gelışmeler- den endışelendığını belırte- rek, -Balkanlar kan koku- yor. L'manm daha geniş bir alana yayümaz" dedı ABD'nın, Iran'a yonelık ambargosunun ardından Turkıye'den destek ıstemesı durumunda ne yapılacağına ılışkın soruya. "Komşulan- mızla Türkiye'yi, zorla, için- den çıkılmayacak ihtilaflara sokacak bırtakım baskılara tabi tutmanın anlamı yok- tur''yanıtını veren Demırel, Irak sınınnın değıştınlmesı konusunda da "Turkiye, toprak aramak, genişjemek peşinde değildir. Sadece Tdrkiye'nin gmcnliğıni teh- dit eden unsuriar arasında bu smır da vardır. Ama şim- di kiminle oturup konuşa- caksın bunu?" açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Demırel, Türkıye'nın de ıçtnde bu- lunduğu bolgede yaşanan gelışmeler konusunda, dun Cumhuriyet'ın sorulannı yanıtladı Demırel'ın, Bal- kanlar'da yaşanan gelışme- ler. ABD'nın Iran a yonelık ambargo gınşımı, Sevr tar- tışmalan ve Çekıç Guç'e ılışkın bazı gelışmelere yo- nelık değerlendıımelen ana başlıklanyla şoyle ABD'NİN İRAN AM- BARGOSU lran'la A.BD arasındakı surtüşme yenı değıldır, zaten munasebetle- n yoktur ABD, bu ulkeden yaptığı alımlan durduraca- gını, ambargo getıreceğını soylüyor, Iran'ın nukleer sa- vaşa hazırlandığını ılan edı- yor Kendılen ambargo ko- yabılır Yalnız, başkalannın da ambargo uygulaması ıçın tazyıkte bulunacağı gıbı be- yanlarvar Bunlarneolçude gehşecektır, goreceğız Türkıye'den de ısterse, Turkıye zaten, Irak ambar- gosundan çok buyuk zarar görmuştur Kuveyt'te mey- dana gelen olayı ortadan kaldırmak ıçın gınşılen gay- retler. Turkıye'yı büyuk sı- kıntılara soktu Kuveythadı- sesı, Irak'ı Kuveyt'ten çıkar- makla bır yere kadar geldı ama Irak'ın parçalanmasına kadar varabılecek gelışme- lere sahneoldu Bız, Irak'ın parçalanmasına daıma karşı olduk Çünku Irak'ın parça- lanması, bolgede çozümü 100 sene surecek hadıseler çıkanr Irak petrol boru hat- tının, Yumurtalık-Kerkuk boru hattının çurumeye terk edılmış olmasından fevka- lade ıstırap duyuyorum I- rak ambargosu Turkıye'yı buyuk zarara sokmuştur Bu ülkeler, bızım komşulan- mızdır Komşulanmızla Turkıye, zorla, ıçınden çıkıl- mayacak ihtilaflara sokacak bırtakım baskılara tabı tut- manın anJamı yoktur Iran "a, Turkıye'ye nıye ambargo uygulayacak bıimıyorum Böyle bır taleple karşılaşa- cağımızı sanmıyorum BALKANLAR: Şu anda en önemlı mesele Bosna- Hersek'tır 30 nısan ıtıbany- la ateşkes bıttı 9marttadun- ya Iıderlenne mektup yaz- dım "Düşmanlıklann yeni- den başlavacağı kaçuufanaz- dır" dedım "Bolge kan ko- kuyor"dedım Rusya, Fran- sız, lngıltere Başbakanı, Mı- sır Cumhurbaşkanı, Alman- ya Başbakanı, Iran Cumhur- başkanı, Fas Kralı'na, Pakıs- tan Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı 'na mektup gonder- dım Verdıklen cevaplarda da, benım endışelenmı pay- laştıklannı, çözum ıçın gay- ret ettıklennı söyledıler Balkanlar kan kokuyor ve ummak ıstıyorum kı, benım endışelenm gerçekleşmez \e daha genış bır alana ya- yılma olmaz Bosna-Her- sek'te başlayan bu hareket. Kosova, Sancak'a ve Make- donya'ya ıntıkal etmesın dı- lıyoruz BM'nın dunyaya getırdığı banşı koruma gö- revı. Bosna Hersek ıle bera- ber çok zedelenmıştır Ha- len gûvenlık arayan bır dun- yadayız Boylebırortamda. BM'nın geçen seneler zar- fında çok yararlı ışı olmuş- tur Yalnız, oyle bır noktaya gelındı kı, BM kendı karar- lannı ıcra edemezse, acaba BM, Cemıyet-i Akvam'a mı döner dıye endışeler var Bu endışeler bende de var Önumüzdekı gunlerde me>dana gelecek hadısele- nn, korkanm kı açılan yara- lan daha da dennleştırmesı soz konusu olabılır Bosna- Hersek'te kan dokulmesı şıddetlenır ve başka yerlere taşarsa, banşı korumakla gorevh uluslararası teşkılat- lar buyük sorumluluk altın- da kalırlar SEVR TARTIŞMALA- RI: Turkıye, tercıhını Lo- zan'la yapmıştır Lozan'da- 1Ü tercıh doğru bır tercıhtır, Mısakı Mıllı tercıhıdır ve Musluman halkın arasında, mmonte, azınlık olmayaca- ğı tercıhıdır Yanı, gaynmus- lım unsuriar dışındakı her- kesın eşıt olduğu, çoğunluk haklanna sahıp olacağı Lo- zan tercıhıdır Turkıye Cum- hunyetfnın ılkesı eşıthktır Turkıye'nın Batı'dan bakıl- dığı gıbı, bır bırlık beraber- lık konusunda bır sıkıntısı yoktur Eskıden teba ıken, cumhunyetın vatandaşı ol- dular Teba ıken devletm malı olan vatandaşın, devle- tı kendı mallan halıne getır- melen. çok buyük bır trans- formasyondur Bu durum, Turkıye'nın bırlık, beraber- lık sorununu tartışılır ol- maktan çıkarmıştır Dunya- da 6 bın dıl konuşuluyor, 184 devlet var Bu degışık lısanlan konuşanlarda ıç ıçe yaşıyorlar Eğer, bu ıç ıçe yaşamayı zorlaştınrsanız, Yugoslavya modelı onunuz- dedır Insanlar, kendı kültûr- lennı, dıllennı, dınlennı muhafaza ederek, bır bayrak altında yaşamayı başarabıl- melıdırler TC vatandaşlan, degışık kokenlerden gelebı- lır, degışık ınançlara sahıp olabılırler ama hepsı TC'nın sahıbıdır, Turk mıl- letının fertlendır ve hıçbın- sı dığennın tahakkümu, zul- mü altında değıldır Bukav- ram dejenere edılırse, Turkı- ye fevkalade huzursuz olur ÇEKİÇ GÜÇ: Çekıç Guç'un gorevının yenıden tanımlanmasından habenm yok Neyı ıfade etme ıste- dıklennı de bılmıyorum Çekıç Guç, Irak yonetımı- nın, Kuzey Irak halkı uze- nnde baskı kurmasını önle- mek ıçın oluşturuldu Çekıç Guç'u Turkıye ıstemıştır Kuzey Irak'takı halk yenı- den goçe mecbur olursa, Turkıye sınırlannı aşarak gı- rerse, Turkıye guç durumda kalıyor, bunu önlemek ıçın Çekıç Güç oluşturuldu IRAK SINIRINHV DE- ĞİŞTtRtLMESİ: Bu sınır yanlıştır Çunku dağlann te- pesınden geçıyor Ama bu sının değıştırmeye kalkmak bugünun sorunu değıldır Bunu şımdı kımınle oturup konuşarak değerlendırecek- sın'' Turkıye, toprak ara- mak, gemşlemek peşinde değıldır Sadece Turkı- ye'nın güvenlığını tehdıt e- den unsuriar arasında bu sınır da vardır w w G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada ye 'ye de uzanıp uzanmayacağını" sor- dum "OnceSosna ı/a/-"deyıpBalkan- lar'dan başladı 9 martta ABD, Rusya, ingıltere, Fran- sa devlet başkanlanna gonderdığı mektubu gosterdı Demırel uyarıyor "Balkanlar kan golune donebılır Bosna Hersek ve Hırvatıstan'da yaşa- nan olumsuzluklar onlenmezse, savaş Kosova'ya, Makedonya'ya sıçrar " Devlet başkanlannın tumunden yanıt gelmış, "Konunun uzenndeyız" demış- ler Bosna-Hersek'te oncekı gun ateş- kes sona erdı. Artık ateş serbest Uç yıl- dır suren savaşta sertleşme ve genış- leme belırtılen var Dun oğle saatlenn- de Saraybosna'da gazetecılık "sava- şı" veren bır arkadaşımla konuştum Adeta olağan bır şeymış gıbı anlatıyor "Yarım saat kadar once Tıto Cadde- sı'ne bır havan mermısı duştu Karşı tepelerden atılan ateş sonucu olenle- nn sayısı bırkaçı geçmıyor Durum şıd- detlı sayılmaz Şımdı asıl tehlıke, Hır- vatıstan tarafında Az once açıklama yaptılar, Hırvat topraklanndakı Sırplar hızla Boşnaklarm bulunduğu yone doğru kaçıyormuş Sırplann attığı bır havan mermısı Zagreb 'de Turkıye Bu- yukelçılığı'nınyakınına düşmuş " Balkanlar'da, Hırvatıstan, "Sırplar benım topraklanmı ışgal edıyor BM bu durumu korumaya yanyor BM gıtsın, ben ışımı kendım goreceğım" dıyor Dikkaaat! Ambargo Uygulanacak... Bosnalı Sırplann lıden Karadziç, "Ben yuzde 70 toprak ısterım Yuzde 50'ye razı olamam O zaman benım sıyası geleceğım soner Barışa razı olursam halk bana 'Nıye uç yıl savaştık' dıye so- rar" dıyor Bosna Hersek yonetımı, "Or- dumuz daha sağlam Eskısı gıbı değıl Topraklanmızı daha tyı koruruz" dıyor Butun bunlar BM'nın şemsıyesı altın- da oluyor BM kontrolunde savaş1 Gorunen o kı Balkanlar'dan onumuz- dekı gunlerde banş haberlen almamız çok zor Asıl tehlıkelı gelışmeler ıse İran konu- sunda yaşanıyor ABD buyurdu - Iran teronst ulkedır Ben ambargo uyguluyorum Ardından ekledı - Dığer ulkelen de aynı şeyı yapma- ya davet edıyorum' Hanı bır tekerleme vardır, "Ben ışımı yaparken vakıt alıyorsa yavaş oluyo- rum, patronum yavaşsa çok dıkkatlı oluyor Ben ışımı yapmadığım zaman tembelım, patronum yapmadığı zaman çokmeşgul Ben söylenmeden bır şey yaparsam fazla zekı olmaya çalışıyo- rum, patronum aynısını yaparsa ınısı- yatıf kullanıyor " dıye uzar gıder Aynı şey ABD ıçın de geçerlı ABD nukleer sılah yaparsa hedefı dunya banşını korumak, başka ulkeler yaparsa terorıstlık ABD sılah tıcaretı yaparsa serbest ekonomı, başka ulke- ler yaparsa demokrasıyı tehdıt ABD bır ulkeyı ışgal ederse hedef oraya de- mokrasıyı getırmek, başka ulkeler ya- parsa dunya barışının ışını bıtırmek. Bır ulke sılahı ABD'den alırsa bolgesel dengelerı korumak, başka ulkeden alır- sa bolgeyı tehdıt etmeye kalkmak iran'da da aynı şey oluyor iran'ın sı- lahlanması, Humeyni rejımının bolge ıçın tehlıke oluşturması ayn konu ABD'nın bu konudakı ıkıyuzluluklen saymakla bıtmez Reagan yonetımı Iran-lrak savaşında Humeynı'ye el altından sılah satmadı mı? Oysa o gunlerde ABD, uluslarara- sı alanda Irak'ı desteklergorunuyordu 1986 kasımında Irak bunu oğrenınce, ABD ışı kolay bağladı, Saddam'a, iran'ın sılah pozjsyonlannı gosteren ha- ntalan verdı Iran'a kıskaç Daha bırkaç hafta oncesıne dek, ABD fırmalan Iran'dan yılda 4-4.5 mıl- yar dolarlık petrol alıyordu Clınton, bu- nu yasakladı Rusya'dan da, iran ıle yaptığı bır mılyar dolarlık nukleer sant- rai anlaşmasını bozmasını ıstedı Hazar Denızı petrollennden İran'ın pay aJma- sını engelledı Boru hattının bu ulke uzennden geçmesıne karşı çıktı Şım- dı de ambargo uyguluyor Adım adım gelışen sıstemlı bır "kıskaç" operasyo- nu. Doğumuza baktığımızda, Çekıç Guç'un "kontrolunde" kontrolsuz bır Kuzey Irak toprağını, ABD'yle her an "kapışma" aşamasına gelebılecek bır Iran'ı, topraklannın dorrte bın Ermenı ış- galınde bır Azerbaycan'ı, etnık grupla- nn ıç ıçe gırdığı, sık sık çatışma haber- lennın geldığı Kafkaslar'ı goruyoruz Rusya AKKA'yı delıp Kafkaslar'a as- ker ve sılah yığacağını açıklıyor ABD, Iran'a ambargo ılan edıyor1 Nasıl bır sureçte? Hazar ve arkasından Orta Asya pet- rollennın Batı'ya taşınma bıçımı sap- tanmaya çalışılırken Hazar petrollennden aslan payını kım aldı? ABD... Sus pay nı kım aldı? Rusya, Turkıye Avucunu kım yaladı"? Iran, Almanya, Hollanda . Clınton ve Yeltsın 9 mayısta Mosko- va'da bır araya gelecek Gorunen o kı, ıkı lıder onlerıne bır dunya hantası ko- yacak ve "ıcabına" bakacak, karşılıklı "anlayış" çerçevesınde gereklı yerien "duzene" sokacak Sıyası gelışmelen ekonomık payla- şım belırleyecek Ortadoğu ıçın hazır- lanan oyunun adını da koymak gerekı- yor Suyun petrolle dansı, Fıguranlar PKK ve Tansu... Demirel, geç emekliliğe karşı • Baştarafı 1. Sayfada Cumhurijet'ı dün Çankava Koşku'nde kabul ederek ıç ve dış polıtıkadakı gelışme- len değerlendırdı Demırel, Terorle Mucadele Yasa- sı'nın 8 maddesının kaldı- nlmasına ılışkın gınşımlen. "Terorie mücadelenin kritik bir noktasındayız" dı>e de- ğerlendırdı Cumhurbaşka- nı •'S. maddenin kalkması ile teror mucadelesı zaafa uğrar, onun için başka bir maddede duzenleme vapa- lım denhorsa bunun mah- zum yoktur" dıyerek Turk Ceza Yasası'nın 311 mad- desınde duzenleme yapıl- masına sıcak baktığı mesa- jını verdı Ulkenın ekono- mık durumunu değerlendı- nrken sık sık kendı hukumet dönemı ıle Tansu Çıller hu- kumetı dönemının venlennı karşılaştnması dıkkat çeken Cumhurbaşkanı "Butçeva- tırım butçesı olmaktan çık- mıştır. Ozelleştırmeve hız ve- rilmelıdır Fğıtını \c sağlık giderlen 1993'e gore duş- müştur. Bunlar ıvı ışaretier degildır" dedı Daha once "lürkiye'de hükumetin halk nezdindeki desteğiyle Meclis'tcki desteği arasında- ki dengcsizliğin seçimle du- zettümesi gerekir" yönunde vaptığı açıklamayla, erken seçım ve hukümetın meşru- ıyetı tartışmasını başlatan Demırel'ın bu konuda yu- muşadığı gozlendı Demı- rel "Herkesmemnunsa, sa- dece ben 4 v ılda bir secim ol- sun divorsanı bu. akademik soz olur. Ama benim so> ledi- ğjmi bir vere koynn. bır gun la/ım olur Hukumet olmaz diyebilir: ama ben,' Yapılsa demeve devam edeceğim " dedı Cumhurbaşkanı Su- leyman Demırel'ın Cum- hunyet'ın ıç polıtıkaya ılış- kın sorulanna verdığı > anıt- lar özetle şoyle GEÇ EMEKLİLİK: Ge- len yasay a bakanm ne getı- nyor. ne gotûrüyor Emeklı- lık yaşmı ındırmek bızım se- çımvaadımızdı Buyasadan yararlanmak suretıyle bır- takım ınsanlar emekhye a>- nlır devletın yuku hafîfler dıye duşunduk Çunku dev - lette çok personel var Dev- letın kamu malıyesının ıkı sorunu var. bunun bır nede- nı dev let personelınm, gere- ğının ıkı mıslı olması Dev- let personelını nasıl azalta- cağız°Dıyorlarkı "Radikal tedbir alın, insanlann işine son verin." Bu, kamu ıdare- sınde mumkun değıldır A- ma adam. emeklılığı cazıp bulur, aynlır. o zaman gıder, başka ıştutar Illa,"60-70ya- şına kadar orur" demeyı ben uy, gun bulmam Eğer gelır- lennız, emeklılık masrafla- nnı karşı lıyorsa bence erken emeklılıkten hıç çekınme- mek lazım Bızım o zaman kı gerekçemız, memurlan azaltarak devletın gelecek- tekı masrafını azalrmaktı Yasa gelsm onumuze, baka- cağız FAİLİ MEÇHUL CİMA- YETLERİ ARAŞT7RMA KOMİSYONU RAPORU: Devlet karlı ışlere bulaşmaz Devletın ıçmde kırlı ışlere bulaşan varsa o devletın de kırlı ışlere bulaştığı anlamı- na gelmez Devletın ıçınde- kı bır kıs.ı, eğer suç ışlemış- se kımse, "Devletingorevli- si oMuğu için suç ışJememiş- tir"dıyemez Bırtakım ıddı- alarortayakonulabılır Ama ıddıa, suç demek değıldır Kışının suçluluğu ıspatla- nıncaya kadar. suçsuzdur Turkıye'de bağımsız yargı vardır Eğer boyle ıddıalar v arsa dev let bu ıddıalan alır, yargınınonüne koyar Butur raporlann hazırlanması, bu tur araştırmalann yapılma- sı, rejım bakımından fevka- lade önemlıdır Meclıs'ın denetleme gorevını yapma- sı açısından son derece önemlıdır Yalnız, ondan sonrasında hemen bu rapor- lann bır yargı karan halıne getınlmesı yanlış, yanı san- kı raporbıryargı karanymış gıbı raporun ıçınde geçen ıd- dıalan, bır huküm saymak yanlış Bunu basında da gö- ruyoruz Yanı, bır ıddıada bulunuluyor, bu ıddıa he- men yargı halıne getınlıyor, ne oluyor, yargısız mfaz olu- yor Ben, bu çeşıt raporlan rahatsız edıcı bulmuyorum Açık rejım, Turkıye'de ışle- yecektır Açık rejım ıçınde kımın ne bıldığı varsa soyle- yecektır. Ama bunu rejunm organlan, kurumlan ayırt edecek, eğnyı doğruyu be- lırleyecektır Mesela suç ıd- dıalan karşısında bunun mercıı yargıdır Bu ıddıalar karşısında sıyası sorumluluk varsa bunun muhatabı Mec- lıs'ın denetımıne tabıdır TERÖRLE MÜCADE- LE YASASI: Teror mücade- lesının lcntık bır dönemın- deyız Mutlaka bu terorû, gûndemın arka sıralanna at- mak mecbunyetındeyız Te- ror mucadelesını zaafa uğ- ratacak bır duzenleme. Tur- kıye'nın yûksek menfaatla- n açısından yanlıştır 8 maddeyı demokrası ıle oz- deşleştırmek de yanlıştır "8. madde kalkmazsa demokra- sı olmaz" demek de "Kal- karsa devlet yıkıhr" demek de yanlıştır Sıyası bır olay- dır, ıstenırse 8 madde kaldı- nlabılır U 8. madde kalküğı haJde terörle mücadeie zaafa ugramaz" denıyorsa mese- le yoktur Ama. "8. madde kalkûğı takdirde terör mfi- cadelesi zaafa uğrar, onun için başka bir maddede dü- zcnfemeyapalım'" denıyorsa onda da bır mahzur yoktur ERKEN SEÇİM: Anket sonuçlanna bakarak hüku- metin meşruıyetını tartışma- ya açmak yanlıştır Bız, 1989'da ıl genel meclısı so- nuçlanna göre yuzde 21 75'lıkoranla, hukümetın meşruıyetının tartışılacağı- nı söyledık Bu da doğru çıktı Ama bu tartışmayı an- ket rakamlanna gore yap- madık Ama şımdı anket so- nuçlanna bakarak böyle bır değerlendırme yapmak doğ- ru değıl Benım seçım ko- nusunda söyledığım gayet açık Soyledığım kural şu 1946'dan ben seçım yapılı- yor Ama bu seçımlerde en uzun sure 4 senedır 4 sene- den kısa surede seçım ol- muştur, ama uzun olmamış- tır 1982 Anayasası, 5 sene seçımı getırmıştır Ama bu uygulanmamıştır, 1988 ye- nne 1987'de, 1992 yenne 1991'de seçım yapılmıştır Ben, "4 senede seçim yapıl- sa iyî olur" dıyorum Ama herkes memnunsa, sadece ben "4 yıkla bir seçim olsun" dıyorsam bu, akademik söz olur Ama benım soyledığı- mı bır yere koyun, bır gun lazım olur Hukumet "Ol- maz" diyebilir, ama ben "yapüsa" demeye devam edeceğim EKONOMİ: Ekonomıde bazı olumlu gelışmeler var ,Ama henuz Turkıye'nın en onemlı sorunu olan kamu malıyesı, bır dısıplıne alın- ma gayretıne rağmen, aJına- mamıştır En onemlı unsur, borç faızlendır Bu Turkı- ye'nın sorunudur, yannkı sorunu da o olacaktır, öyle gorunuyor Son yapılan re- vızyonlara gore konsolıde butçe 1 katnlyon 603 tnlyon tutuyor 635 tnlyon faız bor- cu odenmesı gerekıyor Ay- nca personele de gıdıyor İkısını topladığınızda aşağı yukan 1 katnlyon 200 tnl- yon edıyor Butçe, yatınm butçesı olmaktan çıİcmıştır Eğıtım ve sağlık giderlen GSMH bazında, 1993 nıs- petlenne nazaran aşağı ın- mıştır Bunlar ıyı ışaretier değıl Turkıye'nın yüzde 5 kalkınma hızını tutturabıl- mesı lazımdırve bunu 30 se- ne tutmuştur 1994'te ıse bu ılk kez yuzde eksı 6 olmuş- rur Bu sene ıse 3 1 olarak go- runuyor kı bunu tutturabılır- se ıyı Enflasyon hedefı 71 2 denıyor kı bu da tutturulabı- lırse ıyı OLAYLARIN ARDINDAKT GERÇEK I Baştarafı 1. Sayfada darboğaz, bunalımyaratı- yor Hıçbır bunalım, de- mokrasının ertelenmesı yada rafa kaldınlması ıçın gerekçe değıldır Tersıne, ustu açık ya da kapalı Sevr ısteklenne karşı Tur- kıye'de demokrasının ış- letılmesı ulkenın gucunun ortaya çıkmasına yaraya- caktır Turkıye'nın Sevr yan- daşlarıyla kuşatıldığını gormemek ıçın de kor ol- mak gerekıyor Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, bu korferın gozlennı açmaya yaraya- bılecek mıdır^ Sanmıyoruz Ancak bu devletın ba- şında bulunan kışının Lo- zan'a sahıp çıkması do- ğaldır Çankaya'da yapı- lan aç/klamaları sıradan ıç polıtıka demecı gıbı ele al- mak aymazlığını goster- meden konu tartışılma- lıdır • • • İP'den 1 Mayıs'a geniş katılım Haber Merkezi - Işçı Par- tısı, 1995 1 Mayısı'na 14 merkezde duzenlenen mı- tınglerde buyuk bır ınsan top- luluğuyla katıldı Demokrası Platformu - nun 12 ılde duzenledığı mı- tınglenn hepsınde yer alan IP Denızlı ve Uşak ıllenndekı mıtıngı ıse CHP ve kamu ış- çı sendıkalannın katılımıyla kendı duzenledı 1 Mayıs sa- bahı İP Genel Başkan Yar- dımcısı Tayfun Tabakoğlu. Ataturk Anıtı 'na çelenk koy- du istanbul, Ankara ve İz- mır'de yapılan mıtınglerde de kalabalık gruplar halınde yer alan IP katılımın yuksek ol- ması ıçın yoğun bır kampan- yayurüttu Eşinize^^ size "yıkım yaşatmayan" mutfak! • 2 1 * 1 •••«!» d i l f t ı_â> J Sorun Kelebek kalıtesınde, Kelebek fnatında başka mutfak tar mı ? Elbetteyok Gelın sız debütçenizi hiç zorlamadan, yıkımı dokumüylebiç uğraştnadan mutfagıtıızı Kelebek 'le _) enıley ı n Kelebek Mutfak Kolekstyonundan Ptahn Mutfak TAM SIZE GORE MUTFAK Bavulunuzu hazırlayın! yV$\ YKM 1OO talihliyi Kıbrıs'a gönderiyor. YKM, büyük mağaza. 27 Nisan - 14 Mayıs 1995 tarıhlerı arasında, YKM'den yapacağınız en az 500 000 TL'lık alışverış, sıze bır haftalık Kıbns tatılı ıçın şans kazandıracak Çekılış noter huzurunda yapılacak Kazananların lıstesı 19 Mayıs Cuma gunu Hurrıyet gazetesınde duyurulacak Unutmayın YKM de aradığınız her şeyı. hem d e en ünlu markalardan bır arada bulabılır tum alışverışınızı tek bır kerede yapabılırsınız Keyıflı alışverışler • KARAMÜRSEL YILMZ I U H l t t n i f N MAĞAZALAKIMIZ PAZAR OUNURI I2.OO-19.OO AKASI AÇIKm. İSTANBUL SULTANHAMAM BEYOGLU FATIH KADIKÛY USKUDAR PENDIK BÜYUKÇEKMECE 'ESENLER 'YALOVA ANKARA 'KIZILAY ULUS IZMIR KONAK BORNOVA *BURSA ADAPAZARI IZMİT ISKENDERUN ANTAKYA ADANA MERSIN ÇORLU "SAMSUN TRABZON MALATYA ELAZIG BALIKESIR "AYVALIK "EDREMIT GEBZE "ERZURUM KIRIKKAIE GAZIANTEP "MANİSA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog