Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 MAYIS 1995 ÇARŞAMBA 16 SPOR Atatürk'ün Fenerbahçe'yi ziyaretinin 77. yıldönümü kutlanıyor Spor Servisi- Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaretinin 77. yıl- dönümü bugün Fenerbahçe Sosyal Tesisleri'nde tö- renle kutlanacak. San-Lacivertli yöneticiler, saat 11.00'deki törende, Şükrü Saracoğlu'nun ailesine, kulübe yaptıklan katkılardan dolayı bir plaket suna- caklar. Fenerbahçeli yöneticiler, 3 mayısm gelenek haline dönüşeceğini belirterek "Önümüzdeki yıllar- da da kuüamalar devam edecek" dediler. Fenerbahçe'nin tarihinde Atatürk RÜŞTÜ DACLAROCLU (F. Bahçe Tarihi Yazan) Ulu Atamız Türk gençliğını çok sever ve ona güvenirdi. Türk spor kulüplerine karşı da ayn ayn sevgisi olduğu kuş- kusuzdur. Ancak Fenerbahçe'ye olan sevgi ve muhabbeti bir özellik ve üstünlük taşımıştır. Fenerbahçe Kulübü için şereflerin en büyûğû olan bu sevgı, Atamızın gerek söz ge- rek yazı ve gerekse tutum ve davranışlanyla kanıtlandı. Ulu önderin Fenerbahçe Kulübü'ne beslediği bu özel sev- gi ve sempatiyi karutlayan ömekler pek çoktur. Konulannda kısmen aynntılı olarak sunulan birkaçını burada hatırlat- mak, büyük anısını derin saygtlarla anmaya imkân vermesi bakımından isabetli olacaktır: - Yıldınm Ordulan Grubu Komutanı olarak Filistin cep- hesine giderken 3 Mayıs 1918'de misafir olarak kaldığı Sabri Toprak Bey'in Moda'daki evınden onunla beraber yü- rûyerek Fenerbahçe Kulübü'ne gitmiş, Dr. Hamit Hüsnü ve Elkâtipzade Mustafa beylerin yanında, kulüp hatıra deften- ne bir yazı yazdıktan sonra, kürekte Elkâtipzade olarak be- yaz yanş futasıyla ve yine Sabri Bey'le beraber Moda'ya dönmüştür. - Büyük Ata, 1925 Ekimi'nde Bursa'da iken Türkiye şampiyonu Muhafizgücü'nden mılli kaleci Hamit, Haf Kâ- mil, Talat, Sudi ve Nuri gibi ünlülerle Bursalı seçme futbol- culann oluşturduğu kadronun Fenerbahçe ile bir maçının il- ginç olacağını düşünen alay komutanının isteğı karşısında, San-Lacivertli kulüp, bir gün sonrakı lig maçı dolayısıyla ancak takviyeli üçüncü takımı yollayabildi. 1-1 sonuçlanan maçı ulu önder de izledi. - Bu maç büyük Ata'nın izlediği yegâne Istanbul takımı maçıdır ve bu şerefi Fenerbahçe'ye kazandırmıştır. - Ezeli rakiplerin 10.8.1928'de 3-3 berabere kaldıklan maç akşamı Dolmabahçe Sarayı'nda sonucu öğrendıkten sonra, Büyük Atamız, San-Kırmızılı Kulüp Başkanı ve Sı- vas Milletvekili Necmeddin Sadak, Onur Başkanı Maarif Fenerbahçe Kulübü'nün her tarafta maz- har-ı takdir olmuş bulunan asar-ı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himme- tini tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmistir. Takdirat ve tebrikânmı buraya kayıt ile mübahiyim Ordu Kumandanı M. Kemal 3.Mayıs. 1918 J Vekili Mustafa Necati ve 11 sayılı üye Büyükelçı Ruşen Eşref Cnaydın'dan oluşan 3 Galatasaraylı misafinne kar- şı, Sabri Toprak ve Vasıf Çınar beylerden oluşan 2 Fener- bahçeli mısafirine doğru yaklaşıp "Burada da 3'e 3'le be- rabereyiz" dediğınde. merakla kendisine bakan 3'lü guru- ba dönüp. 'anlamadınız mı' tarzında bir bakıştan sonra, "Ben de Fenerbahçeliyim" demiştır. - Kuşdilı'deki lokal yanınca Fenerbahçe Kulübü'ne ilk yardımı. beş yüz lira olarak ulu önder yaptı. Bu yardımın maddı değeri o tarih içın 70 Reşat Altını'na tekabül eder. Manevi değennin ise hadsiz hesapsız olduğu kuşkusuz- dur. - Fenerbahçe Kulübü'nün 1 Haziran 1934 yıldönüm bayramında and içerek törenle stadına koydugu büst için istedıği ızne ulu önder memnunlukla muvafakatını bıldir- mişti. Bu suretle Fenerbahçe Stadı, Türkiye'de Atamızın büstünün konulmasına izın verdiği yegâne stat olmak özellik ve şerefmi taşımaktadır. Büyjik kurtarıcının Fenerbahçe Kulübü'ne gösterdiği bu özel ılgı, sevgi ve muhabbeti kesınlikle yadırgamamak ve çok da görmemek gerekır. Fenerbahçe gibı Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına her aşama ve sahada izin veren, her türlü tehlikeyi göze alıp silah ve adam kaçıran, futbol takımından hepsı subay 5 elemanını Sakarya muharebelerine gönderen, o karanlık yıllarda en güçlü düşman takımlan art arda yenerek ulu- suna ümit ve iman aşılayan ve böylece genç cumhuriyetin temel ve mayasında pay sahibi olan bir kulübü ulu önder elbette ki özel bir sevgi ile sevecek ve hatta 10 Ağustos 1928 akşamı yaptığı gibi "Ben de Fenerbahçefiyim" der- ken bunu övünerek söyleyecekti... NEYMtŞ / ABDÜLKADtR YÜCELMAN FatHı Terim Futbol bir takım oyunudur. Takımdaki herkes birbirini anlamalıdır. Bireyler tek amaç, tek yumruk olmalıdır. Bireylerin teker teker birbiıîerine saygısı ve sevgisi şarttır. Ve teker teker hepsinin birbirleri ile yardımlaşması gerekir. "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" sloganı, bir ekip yanş- ması olan futbolun en güzel tanımıdır. Milli takımımız neden yıllardır bu başanyı yakalaya- madı? Milli takımımızın patronu Fatih Terim'in elınde yoksa sihirli bir değnek mi vardı? Fatih Terim'in elinde sihirli bir değnek yoktu, ama sihirli formülü vardı. Biraz öncelere dönelim. Pion- tek, Danimarka milli takımını srfırdan alıp ortaya çı- karan, 3-5-2'nin yaratıcısı, açık sözlü ve disiplinden yana olan bir futbol adamıydı.Türk milli takımının ba- şına geldiğınde yardımcısı olan Fatih, ondan çok şeyler öğrendi. Sistemi öğrendi, futbolun altyapıdan başlayarak üst yapıya nasıl taşındığını öğrendi, bir teknik adamın prensiplerine ne denlı bağlı kalması gerektiğıni öğrendi, milli takımı kurarken onun bunun etkisi altında kalmamayı, kafasındaki düşüncenin sa- haya nasıl yansıtılacağını öğrendi, basının gözdeleri olan tabu futbolculan bir kenara atarak savaşan bir takımın nasıl kurulacağını öğrendi. Fatih bütün bunlan Piontek'in yardımcılığı sırasın- da algıladı, Piorrtek aynlınca onun neden başanlı ola- madığını düşündü, kafasında yaptığı sentezde eski hocasının eksiklerini tamamlarsa başanya ulaşacağı- nı anladı. Piontek'in eksiği (yanlışı değil) futbolcularia diyaloğu olmamasıydı. Araya tercüman girmesiyle Türk futbolcusunun motivasyonu yeterli derecede sağlanamıyordu. Açık konuşmayı sevdiği için basınla arası iyi değildi, politikadan anlamıyordu. Türkiye'de- ki spor basını ile bu nedenle daha geldiği günlerden başlayarak çatışmaya başlamıştı. Basın yolu ile eroz- yona uğrayacağını düşünememişti. Fatih Terim bü- tün bunlan bir fılm şeridi gibi kafasından geçirdi, so- nunda kendi yorumunu, kendi futbolculuk deneyimi- ni ortaya koyarak kolları sıvadı. Basın arkasındaydı. Spor kamuoyu yanındaydı. Fatih ile 24 saat aralıksız konuşun, onun ağzından Piontek için tek olumsuz laf alamazsınız. Çünkü Fa- tih bugünkü başarısının temelinde arkasına teneke bağlayarak kovulan Piontek'in olduğunu bilen ve an- layan tek kişiydi. Fatih vefalıydı. Fatih açık sözlüy- dü.Futbolculan ile kimi zaman arkadaştı.yerinde oto- rrterdi. Bu degerler Fatih hocayı bugünlere getiren artılardı. Fatih Terim Isveç maçından sonra Isviçre'yi de ye- nerek 72 yıllık futbol tarihimizde 2 en büyük başanya imza atmış futbol adamıdır. O futbolun bir takım sporu olduğunu, bireylerin birbirlerini anlamalannın birbirlerini sevmelerinin ve yardımlaşmanın gereklili- ğine inanan, bunu futbolculanna inandıran ve saha- da uygulatan bir teknik adam olarak takımımızı ba- şanya götürmüştür. Milli maç sonrası görüldü ki toplumumuz psikolojik bunalım geçiren, aşağılık kompleksi ile sevgi gösteri- lerini bile silaha ve ölüme çeviren hastalıklı bir görü- nümdedir. Egoizm, en kısa yoldan köşeyi dönme ve birbirini sevmeyen ve saymayan.hatta saldırgan tır- manışının örneklerinin giderek çoğaldığı bir ortamda ülkemizi yönetenler Fatih Terim'in milli takıma uygu- ladığı bireysellikten toplumsallığa gidişini ve bu yolla başanya ulaştığını anlayabilseler belki Türkiye futbol- daki başansını ekonomi ve politikada da gösterecek- tir. Kendi kendisini bile yönetmekten aciz olanların ülkeyi yönetmeye kalkışması ve yıllardır süren başa- nşızlık Terim'in ortaya koyduğu milli takım gerçeği ile bir kez daha kafamızda bazı sorular ve senaryolar oluşturuyor. Hepimiz birilerimiz için oluyor da neden birilerimiz hepimiz için olamıyor? Terim'i onun milli takıma getirdiği yenilikleri ve ba- şanya giden çizgiyi ülkemiz koşulları içinde bir kez daha ve bu açıdan bakarak yorumlarsak onun başa- rısının görünenden daha değerli olduğu ortaya çıkacaktır. Fatih Terim'i bu nedenle iki kez kutlamak istiyorum. Şen'in onayladığı futbolculan, Iviç ve Soydan da izleyecek Fenerbahçe, Högh ve Rieper'e gidiyor• Teknik Direktör îviç, Kalkavan'la görüşerek kendisine bir rapor verdi. Kaleci Engin'le anlaşan yöneticiler, şimdi de sirasıyla Bülent, Aygün, Kemalettin ve Emre'yle görüşücekler. G.Saraylı Saffet, yöneticilerin gündeminde. HtLMİ TLRKAY Sorumlusu Şadan Kalkavan'la Hırvat çalıştıncı Iviç, Dereağzf nda yapılan çalışmadan sonra kulüp binasında bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptılar. Yaklaşık 4 saat süren bu gö- rüşme sonrasında gidecek ve kalacak futbolcular belirlendi. Kalkavan, iç transferde öncelikle Bülent, Aygün, Kemalettin, Emre'yle görüşme yapa- caklannı. muhtemelen bu futbolcular- ia anlaşma sağlayacaklannı kaydeder- ken gidecek futbolcuların da hemen hemen belli olduğunu söyledi. Bu ara- da Feyyaz'ın da alıcısının çıkması ha- linde takas edilebileceği ögrenildi. Saffet gûndemde tviç'in yabancı transferini defansta kullanmak istemesi üzerine yerli santrfor arayışına giren yöneticiler, Galatasaraylı Saffet'i transfer etmek içın harekete geçtiler. Şadan Kalka- van, Saffet'in yerli sanöforlar içinde transfer edebilecekleri en iyi isım ol- duğunu söyledi. Kalkavan, golcü futbolcunun kulü- büyle bir yıllık anlaşması olduğunu, bu nedenle önce Galatasaraylı yöneti- cilerle temasa geçeceklerini, izin veril- Fenerbahçe'de Teknik Direktör To- mislav Iviç ve yönetici Selim Soydan, Rieper ve Jest Högh'ü ızlemeye gidi- yorlar. Başkan AB Şen'in izlediği ve yöne- tim kuruluna önceki gece verdiği ra- porda 'dört dörtiük' dediği Rieper sa- vunma oyuncusu, Ingiltere'nin West- ham takımında top koşturuyor. Bir di- ğer futbolcu, Högh ise Danimarka'da Aalborg'da oynuyor, orta saha oyuncu- su. Fenerbahçeli yöneticiler, Rieber'in transferine 'oldu' gözüyle bakıyorlar. Iviç, bu iki futbolcu için karannı Da- nimarka ve Ingiltere'deki maçlanm iz- ledikten sonra verecek. Ikisiyle ilgili rapor olumlu olursa o zaman Uche'ye yol gösterilecek. Birinin beğenilmesı halinde Nijeryalı futbolcu bir yıl daha Fenerbahçe'de kalacak. Şurası bir ger- çek ki Tomislav Iviç, Uche'nin gitme- sinden yana değil. Bu nedenle de tek- nik direktörün ikinci oyuncu Högh'le ilgili raporu olumsuz çıkabilir. Iviç'in raponı Bu arada Fenerbahçe Futbol Şube AliŞen, Fngini evinde rivaret etti. (Fotoğraf: AA-ÇETtN ARSLANCAN) mesi durumunda SafFet'i transfer ede- bileceklerini kaydetti. Bu arada Saf- fet'in Başkan Alı Şen'i arayarak Fe- nerbahçe'de oynamak istediğini söyle- diğı ögrenildi. Aynca Fenerbahçe'nin gündeminde Trabzonsporlu Tolunay da bulunuyor. Pingel'in dunımu Sakatlığı nedeniyle yönetımin kulüp aramasını söylediği Danimarkalı fut- bolcu PingeL şu günlerde Brondby'le idmanlara çıkıyor. Brondbyli yönetici- lerin futbolcuyu beğenmeleri halinde Pingel önümüzdeki sezon Danimar- ka'da top koşturacak. Futbol Şube So- rumlusu Şadan Kalkavan, Pingel'in durumuyla ilgili olarak u Bir an önce kulüp bulmasından yanayiz. Biz dış te- maslarımızı sürdühiyonız. Kulüp bu- lamavıp 'gıtmıyorum' diye tutturursa o zaman büyük sorun çıkâr" dedı. Engm'ejest Başkan Ali Şen, Futbol Şube So- rumlusu Şadan Kalkavan ve yardımcı- sı Setim Soydan, Kayserispor maçında ayağı kınlan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan kalecileri Engin'e yaptıklan ziyarette futbolcuyla sözlü olarak 2005 yılına kadar anlaştılar. Yönetımin jesti karşısında son derece duygulanan Engin, "Çok mutluyum. Herkese tesekkür edjyonun" ıfadesini kullandı. Rıdvan'a uyan Yurtdışından döndükten sonra yöne- timden rapor alan ve futbolcu Rıd- van'ın lviç'le tartıştığını öğrenen ku- lüp başkanı Ali Şen adeta küplere bin- di. Şen "Rıdvan bir daha antrenörüyle tarOşırsa kendisini kapının önünde btı- lur. Arbk eski günler yok. Bir kelime daha edcrsc büyük para cezası veririz" dedı. Şen'den hakemlere tepkj Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen'in Danimarka'dan dönüşüyle be- raber 'hakemlere yöneiik' eleştirileri yeniden gündeme geldi. Kayserispor maçının hakeminı kınayan yöneticiler, -Efes Pilsen-Fenerbahçe basketbol ma- çında da hakemleri yanlı tutumlann- dan dolayı Federasyon Başkanı Tur- gay Demirel'e şikâyet ettiler Başbakan: Bizi Avrupa'ya götürün, priminizi iki katına çıkaralım Milli takııııa Çiller dopingi • Çiller, İsviçre; kimse tutamadı, İ »alibiyetinden duyduğu memnuniyeti, "O gece beni >ütün gece sokaklardaydım" diye açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Başbakan Tansu Çiller, Isviçre'yi yenerek, Avrupa Futbol Şampiyo- nası eleme grubunda lider- liğe yükselen Milli Futbol Takımı'na. "Bizi Avru- pa'ya götürün, priminizi ikiye katlayalım" vaadınde bulundu. Başbakan Tansu Çiller, İsviçre galibiyetinin ardın- dan, A Mili Futbol Takımı oyumunculan ve yönetici- lerini dün TBMM'de kabul etti. Spordan sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Er- dem. tsviçre galibiyeti sonrasında, futbolculara Türk Tanıtma Fonu'ndan, Futbol Federasyonu'nun vereceği prim oranında prim verilmesinin karar- îaştırıldığını anımsatarak. Çiller'den, bundan sonraki galibiyetler için de prim verilmesi isteminde bulun- du. Oldukça neşeli biçimde kürsüye gelen Başbakan Çiller'in, futbolculan ya- nına çağırarak "Gelin ge- lin, size bir şey yapmam" demesi, salonda gülüşme- lere yol açtı. Kendisinin eski bir hoca olduğunu ve Başbakan Tansu Çiller, VIiUi Futbol Takımı'nı TBMM'de kabul etti. Teknik Direk- tör Fatih Terim, üzerinde futbolcuların imzalan bulunan bir milli takım formasını ÇUler'ehediyeetti. (Fotoğraf: AA) başanda hocalann büyük payı bulunduğunu kayde- den Çiller, "O nedenle Fa- tih ve Rasih Hoca'yı kutiu- yorum" dedi. Milli takımın başarısı- nın devam etmesi için üzerlerine düşen her türlü görevi yapacaklannı anla- tan Çiller, "Bu milletin ço- cuklanna yeter ki yeterli imkânlar tanınsın, üstesin- den gelemejecekleri iş yok- tur. O nedenle Avrupa Bir- liği'nden korkmaym'' diye seslendi. Çiller. maç gecesi duy- duğu heyecanı anlatırken de maç sonrası sokağa dö- küldüğünü ilk kez açıkla- dı. Çiller, " O gece beni kimse tutamadı, gece bo- yunca sokaklardaydım" dedi. Çiller, Devlet Bakanı Erdem'in prim isteğine dikkat çekerek, "Saym Ba- kan'ın taleplerini ikiyle çarpın, ben bu isteğin iki katını vereceğimizi vaat ediyorum. Aynca Macaris- tan maçına da geleceğim. Eğer götürürseniz, sizinle İngiltere'ye de geleceğun" diye konuştu. Daha sonra milli takı- mın teknik direktörü Fatih Terim, Çiller'e milli takım formasını armağan etti. Tofaş ayın basketi yanşmasında hakemler kendirerini savundu: Ustümüze fazla gelmeyin Spor Servisi- Tofaş"ın düzenlediği ayın basketi yanşmasının toplantısuıa MHK Asbaşkanı Oktay Üner, MHK Genel Sekreteri Emin Baka, basketbol hakemleri Memduh Öget Fatih Söyle- mezoğlu, Fatih Dalay, Özcan Akkaya G.Saray bayan takımı coachu Zafer Kalaycıoğlu, menajer Yeşim Toroslu ve oyuncu Aycan Yeniley katıldılar. Oktay Üner, "Nasıl ki herkes bir Ha- run olamryorsa hakem de olamaz. Bu- nun için bir takım fiziksel ve ahlaki de- ğerlere sahip olmak gerekli. Mesleğin özendirici hale getirilmesi lazım" der- ken Emin Balcı. "Hakemlerimizin üzerinde herhangi bir baskı yok. Bizim bir baskımız olduğunu söyleytn bir ha- kem varsa isrifa ederim. Günümüzün şarrJannda hakemlerimizin aldığı üc- retler yetersiz. Basketbol seyircimiz de maalesef kurallan bihniyor veflgigös- termryor" dedi. Özcan Akkaya, hakem olarak seyir- cinin yapacağı taşkınlıklara karşı ha- zırlıklı olarak maça çıktıklannı, ancak bütün problemin Şeref Tribünü'nden kaynaklandığını söyledi. Akkaya FI- BA'nın basketbolu zevkli hale getır- mek için kurallan 4 yılda bir degiştir- dığini ve NBA kurallarına yaklaşıldı- ğını vurguladı. Fatih Söylemezoğlu ise "Hakemle- rin arasında kötü niyetli birisi varsa aramızda banndu-mayız" dedi. G. Sa- ray- Ülker arasında oynanan tartışmalı maçm hakemi Memduh Öget de "Biz, maça konsantre olarak çdayoraz. Maç sırasında dışandan söylenenleri duy- muyonız. Kararlanmızda yonım yok, kesinlikle Idtaba bağhyız" dedı. Öget, G. Saray maçında Ömer'e to- kat attığı konusunda da şunlan söyle- di: "Ömer o pozisyonda kendini kay- betnüşti ve raîdbinin üzerine yürüyor- du. Ben kenara çekilip olay ı izler, sonra ikisini de ihraç edebilirdim. Ama asıl hakemlik olayı yaOşhrmaktır. Aynca kendi yönettiğûn maçlan >ideoya kay- dedip tekrar izliyorunı ve arkadaşlarla toplanıp yönettiğimiz maçlan tarnşıyo- nız." Efes Pilsen-Fenerbahçe maçındaki kararlan nedeniyle şimşekleri üzenne çeken Fatih Dalay da son günlerde ha- kemlerin üzerine fazla gelindiğini ve hakemin de hata yapabileceğini belir- terek faul olmayan yerde arkadaşının faul vermiş olabileceğini, bunda art ni- yet yoksa sadece hata olarak görülmesi gerektiğini açıkladı. Dalay sözlerini şöyle tamamladı: "Biz hakemler ertesi gün gazeteter- de kendunizi idam edilmiş buluyoruz. Ne için hakemlik yaptığımı bilmiyo- rum. Herkes geçimini düşünmek zo- nında. Eğer zorda kahrsam hakemliği bırakınm. Basın ve kamuoyunun ağır baskısı var." Ayın basketi Yapılan oylamada D. Şafaka'nın ABD'hsi George Gihnoure'un PTT'ye attığı smaç basket 37 oyun 20'sini alıp birinci olurken ayın bayan basketbol- cusu dalında G. Saraylı Pınar Baysan, ayın fotoğrafı dalında da Spor gazetesınden Fehmi Ozgüier ilk sırayı aldılar. CHRISTOPH DAUM: Şampiyonlar Ligi'nde final oynamamız zor ASENAOZKAN Beşiktaş Teknik Direk- törü Christoph Daum, "Şampiyonlar Ligi'nde fi- nâl oynanz dersem, yalan söytemiş olurum" dedi. Alman teknik adam. Be- şiktaş'ın Şampiyonlar Li- gi'nde yer alması için şan- sa ihriyacı ojduğunu belir- tirken de "Ön eleme gru- bunda yenebikceğiıniz bir takunla eşleşmemiz gerek- K"şeklinde konuştu. Beşiktaş'ın kaliteli ya- bancı santrfora ihtiyacı ol- duğunu söyleyen Daum, bu konuda da "Avrupalı oyuncular Türkiye'ye gel- mek istemiyor. Çünkü, Türkiye'de savaş var zan- nediyorlar. Doğrusunu söy- lemek gerekirse gelmeden önce ben de öyle düşünü- yordum. Ama Türkiye'ye geldikten sonra bu önyar- gun değişti. Beşiktaş'a eko- nonük acıdan uygun ve ka- liteli futbolcu bulmak için sık sık yurtdışına çıkmak zorundayım. Bunun için ehmden geleni yapıyorum" dedi. Daum, kendini övmeyi de ihmal etmeyip "Ben, Köln'ü çahşürmaya başla- dığunda Alman >İilli Takı- mı'na bir tek oyuncu bile vermiyordu. Ancak 1^5 yıl sonra Kölnlü S oyuncu, milh' takıma ahndı. Mflh ta- kımlann başansı, kulüple- rin başansıyia orannlıdır" şeklinde konuştu. Diğer yandanBeşiktaş, Almanya'nın SC Willinhu- se amatör takjmında oyna- yan 27 yaşındaki orta alan oyuncusu Bülent Tuuz To- pal'ı dün denedi. Bu arada lzlandalı Jofly Sverrisson, "Beşiktaş'ta kaunavı çok arzuluyorum, ama takımım Sruttgart be- ni geri istiyor. Avnıpa'nın çeşitli takımlarından da teküf aldım" dedı. Teknik direktör Daum da Sverrisson'un Avru- pa'dan teklif aldığını doğ- ruladı. Christoph Daum, bugün transfer arayışlannı sürdürmek için yurtdışına gidecek. MALTEPE'DE DUATLON NEFES KESTİ- Yakla- şan yazla birtikte açıkhava spor faaliy etleri de artmaya baş- ladL Bunlardan biri olan u Maltepe 2. Duatlon ve Bisiklet tl BirincUiği'', Maltepe Sahil Yolu'nda gerçekleştirildi. Pı- nar Süt ve Isostar'ın sponsorluğunu yapogı yanşma, ko- şu-bisiklet-kosu olarak gerçekleşti ve 3 kategoride toplam 35sporcu yanştL Yanşmalar sonunda erkeklerde Eren Çe- lik,bayanlarda Serpfl Aras ve masterierde Yüksel Kıhç bi- rinci oldu. Ponpon kızlann şovianyla hareketlenen günün sonunda Maltepe Bek*diyc Başkanı Bahtryar Uyanık, Mal- tepe'nin bir spor merkezi ounaya devam edeceğini belir- terek, "Cimnastik, karate, plaj voieybolu ve bisiklet spor- lan\la faaliyetlerimiz yaz boyu sürecek" dedL (Fotoğraf: DENtZ DERrNSU) Tigana j G.Saray'a | sıcak MUSTAFA ERSOY G.Saray'ın teknik direktör adaylan arasına Fransız fut- bolunun efsane ismı Tigana dagirdi. Başkan Alp Yalman ve yönetici Mehmet Cansun, Tigana ile görüştüler. Halen Fransa'nın Lion takımınj ça- lıştıran Tigana'nın Galatasa- ray'ın tetklifine sıcak baktığı ve gelebıleceğını söylediği ögrenildi. Mapeza ve Arif imza atü Galatasaray yönetimi, kap- tan Bülent'ten sonra Arif ve Mapeza'yla da sözleşme im- zaladı. Dün Futbol Şube Sorum- lusu Adnan Polat'ın ofisine giden Arif boş sözleşmeye imza atü. Arif'e 2 yıl için en az 20 milyar lira vermeyi garanti eden Polat, genç futbolcuya ilk yıl için maç başına 100 ikinci yıl da 200 milyon lira verıleceğini söyledi. Arif sözleşme sonrası yaptığı açıklamada, "Kulübümde kakhğım için çok mutluyum. Takımımın başansı için ter dökecegim"dedi Geçen yıl Polonya'nın Mi- liardner takımından kiralık olarak transfer edilen Zirni babweli futbolcu Norman Mapeza'nın bonservisi Gala-> tasaray'a kaldı. Mapeza'nın menajeri ile, anlaşan yöneticiler genç fut- bolcunun bonservisini 375 bin dolar vererek aldılar. Ma- peza yenı teknik direktör ta- rafından beğenilirse kalacak olmazsa, Avrupa'ya satı- lacak. EfesPilsen / Fenerbahçe Spor Servisi - Basketbol play-ofF yan final serisi 2. maçında Efes Pilsen ile Fe- nerbahçe bir kez daha karşı karşıya geliyor. ; Abdi tpekçi Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak olan' maçı Show TV naklen ya-' yımlayacak. 2-0 önde olan' Efes Pilsen, bu maçı kazanır-- sa finalde Ülker'in rakibi olacak. F.Bahce'nin galibiye- ti halinde ise 3. maç ctuna günü yapılacak. Halter \ şampiyonası VARŞOVA (AA) - 74. Bü- yükler Avrupa Halter Şampi- 1 yonası, Polonya'nın başkenti Varşova'da bugün başlıyor. 5 gün sürecek şampiyona- ya, 34 ülkeden toplam 304 sporcu kaölıyor. Şampiyona- da Türkiye, 7 sıklette 1Q sporcuyla mücadele edecek. _ I.Ü. Spor : Şenliği ': Spor Servisi- Istanbul Üni- versitesi Spor Şenliği müsa- bakalanna devam edildi. Alı- nan sonuçlar şöyle: Basketbol: Diş Hek. Fak. 25 - Ist. Tıp 27 (bayan); tkti- sat Fak. 48 - Eczacılık Fak. 19 (bayan). Voleybol: Ist. Tıp 3 - Fen Fak. 0; Siyasal Fak. 0 - Müh. Fak. 3; Eczacı- lık Fak. 3 - Su Orünleri: 0 (bayan); Sosyal Bil. 0 - Mü- hendislik Fak. 3 (bayan). TV'DE SPOR TV 1 20.45 Günün Spor Haberleri TV 3 19.00 Avrupa Halter Şampiyonası 21.25 Parma-Juventus (UEFA Kupası Final Maçı) 23.30 Federasyon Kupası Hentbol Finalleri Show TV 1730 Fenerbah- çe-Efes Piisen Basketbol Karşılaşması (naklen) HBB 16J5 Kolej Basket- bolu 00.15 Brezilya Futbolu l.KOŞU:F:GiveGod(4), P: Kazakgülü (7), PP: Speed Bird (6), S: Hora (5). 2. KOŞU: F: Dandanakan (6), P: Angie Baby (3), PP:; Non Stop Dance (4). 3. KOŞU: F: Küçükçmar (3), P: Cemhan (5), PP: Gül- nihal 1 (6), S: Alhatun (7). 4.KOŞU: F: Detenatör (1), P:Vezirl(8),PP:Sakab(6), S: Kıvanç (2). 5 KOŞU: F: Black Hawk (4), P: Moon Rise (7), PP: Ba- hadır2(l),S:Bereketl(3). 6KOŞU:F:Aratbey(2),P: Muratbey (5), PP: Hadibey (6), S: Berkhan 2 (3), SS: Şehriban 1 (20). 7. KOŞU: F: Ceylancan, (6), P: Aygül (3), PP: Firuze 1 (4), P: S: Seyran 9 (7). Günün tkflisi: 1 Koşu: 4/7 TabelaBahis:2.5.6.3.20. ALTILIGANYAN 3 5 6 4 2 6 7 5 3 6 4 3 7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog