Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

3 MAYIS 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 11 Tüıidye'denLsrafl'einsan ticareti B ir gün bir hemşerisi Trab- zon'un Çaykara ilçesinin Köknar köyünden 29 yaşın- 1 daki Kemal Genç'e, "Isra- il'de inşaatta çalışır mısın?" diye sor- du... İnşaatta kalıpçılık yapacak, günde sekiz saat çalışacak, ayda 600 dolar ve aynca fazla çalışma için ek ücret ala- cak, yemek ve yatacak yer verilecek- ti... Genç, "Çalışınm" dedi... Yöreden 16 kişi turist pasaportu ve attı aylık "ortak vize" ile ocak ayında Telaviv Havaala- nına indi... Grup, ayn bir yerde beklemeye alın- dı... Türkiye ve Israil vatandaşı, çifte pasaportlu Yusuf Aslan grubu karşı- ladı... Herkesin pasaportunu topladı, gümrük işlemlerini yaptı... Artık Isra- il'deydiler... Ancak pasaportlan geri verilmedi... YusufAslan, Türkiye'ye geri dönerken vermek üzere pasaportlan aJıkoydu... İmanı dediğin rkadaşımız Oktay Ekinci, bir çalışma sırasında, Mimar Si- nan'ın önerisi üzerine Süley- maniye Camisi'ne imam ola- cak kişide aranan niteJikleri bulmuş... Süleymaniye Vakfiyesi ileyazılı kura- la da bağlanan bu nitelikler günümüz- den dört yüzyıl öncesi geçeriiydi: 1 - Alet ilimlerini ve yüksek ilimleri bi- lecektir. 2- Arapçayı ve Farsçayı bilecektir. 3- Onlann yanında Latinceyi bilecek- tir. 4- Kefere dini ile dinimiz Islamı mu- kayeseli olarak bilecektir. 5- Ata binecek, spor yapacak, güzel görünüşlü olacak ve güzel giyinecek- tir. 6- Evlenmiş olacak, kansı bir tane olacak ve harama bakmaması için gü- zel bir kadın olacaktır. 7- llm-i Teşrih (insan yapısı ilmi) bile- cektir. 8- Gündelik olarak da bu imama 15.000 akçe verilecektir. Kemal Genç, Ajdot City'de Aham Is- rail şirketinin inşaatında Türkiye'den gitmiş Ezra Malki'nin taşeron işinde çalışacaktı... Çalıştı da... Ne ki, çalışma koşullan hiç de anlatıldığı gibi değildi... Günde ortalama iki saat fazla mesai yaptınlı- yor ve karşılığında ek ücret yazılıyordu ama kalıpçı olarak gitmişti, elinde kaz- ma-kürek çalıştırılıyordu... Itiraz edecek olduğunda taşeron Malki'nin de kendine göre haklı gerek- çesi olduğu anlaşıldı: -İki bin dolar veriyorum... Tepe tepe kullanınm! Oysa, Türkiye'den insanlar 600 do- lara götürülmüştü... Demek ki adam başına 1400 dolan birileri kınşıyordu... Kemal Genç, 10. gün geri dönmek istedi... "Türkiye'den para iste geri dön" dediler... Türki- ye'den para ısteyecek durumu olsa is- rail'e neden gelmişti ki... Bir ayını dol- durduğunda, alması gereken 600 do- lara, "teminat" olarak el kondu... He- nüz para yüzü görmemişti... Eğer geri dönecekse, şirketin gidiş-dönüş uçak bileti alabilecegini ve bunun için de şir- kete 360 dolar ödenmesi gerektiği bil- dirildi. Ülkesine geri dönen biri için yal- nızca gidiş bileti yeteriiydi ama, Israil'e dönüş bileti de aldınlarak, Türkiye'den ilk gelişinin parası çıkartılmış oluyor- du... Kemal Genç, elinde para ile Türkiye geri dönebilmek için üç ay çalıştı... Dönüş günü, havaalanına Yusuf As- lan geldi. Önce pasaportunu geri ver- di... Uçak bileti parasını kesti, 600 do- lar "teminat" içerde kalıyordu... Fazla mesai parasıyla birlikte Kemal Genç'in eline 1575 dolar tutuşturdu... Genç de kapağı Türkiye'ye attı... Aynı zamanda bir Türk vatandaşı olan Yusuf Aslan'ın sadece Kenan Genç'in sırtından kazandığı para 4 bin 200 dolardı ve sırada yüzlerce Kemal Genç bekliyordu! A Geleceği için geçmişini satmak zorunda kalan insanlann zavallı ezikliğiyte yaralanınm. AhmetAltan 'Ben Alevi'nin zenginini severim' T Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Devlet en büyük işverendir, siyasi partiler de sözûm ona işyeri temsilcileri. üzüğünde "Alevi" sözcüğü geçtiği için Semah Vakfı'nın kuruluş izni üç yıl bekletilirken, kısa adı Cem Vakfı olan Cum- huriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vak- fı, Prof.Dr.lzzettin Doğan'ın başkanlı- ğında iki gün içınde kuruluverdi... Geçenlerde ilk genel kurulu Pera Pa- las'tatoplanan Cem Vakfı'nın tanıtımı- nı yapma görevi de Galatasaray Üni- versitesi'ne düştü... Iletişim Fakültesi Haber Merkezi'nden geçilen faksla Alevilik konusunda çalışmalarda bu- lunmuş bilimadamlannın vakıfta yeral- dığı ve Anadolu Alevileriyle ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak üze- re bir bilim kurulu oluşturulacağı bildi- rildi. Bir kısım Alevi'nin uzaktan izlediği Cem Vakfı'ın 48 kurucu üyesi arasın- da, 12 Eylül'de Kenan Evren'in parti- sine de kurucu olan Prof.Dr.Doğan'ın yanısıra Almanya'dan Dr.Halis Özkan ve Prof.Dr. Niyazi Öktem dışında pek bilimadamı yoktu... Kurucuların büyük çoğunluğu işadamı ve müteahhitti ki aralannda Istanbul'un tuvalet kralı ola- rak tanınan Hasan Şer, Alevilerin MHP ve RP'ye girebıleceğini söyleyen Abi- din Özgünay da vardı... Kurucular arasında, Anadolu Alevi- leri'nin yanlış yolda olduğunu belirten ve Iran'ın avukatlığını yapan Mehmet Kemal Aydın'ın da bulunmasına kar- şın Türkiye'deki Şii'lerin lideri konu- mundakı Selahattin Özgündüz'ün yeralmaması dikkat çekti. Kaldı ki Prof.Dr.Doğan'ın Özgündüz'learasının çok iyi olduğu ve Doğan'ın Kayaba- şi'ndaki arsasını Özgündüz'e daha ge- çenlerde sattığı biliniyordu. Cem Vakfı'na uzaktan ve soğuk ba- kan Aleviler, bu yeni oluşum için şu yo- rumu yapıyordu: "Ben Alevi'nin zenginini ve sağcısı- nı severim. Imza izzettin Doğan." Böylece, Aleviler arasındaki ayrılık da iyice gün ışığına çıkmış oluyordu... Zaten "birileri'nin istediği de bu de- ğil miydi! Şişe-Cam halkmdırve kirletilmesine izin verilmemclidir T ürkiye Şişe ve Cam Fabrikala- n A.Ş. Genel Müdürü Adnan Çağlayan, dün bir basın top- lantısıyla 6O.yılını kutlayan Şi- şe-Cam*ın bir yıllık hesabını verdi... Uluslararası bir "cam devi" olan Şi- şe-Cam, geleceğe yine umutla bakı- yordu... Şişe-Cam, klasik anlamda bir kamu kuruiuşu değildi ama şahıs malı da de- ğildi... Bu bakımdan özelleştirme yağ- masından nasibini alabilirdi... Hükü- met henüz Şişe-Cam'a el atmamıştı ama böyle bir olasılığa karşı gereken önlem alınmış mıydı? Çağlayan, bu soruya önce Şişe- Cam'ın konumunu belirterek yanrt ver- di. Kendilerini özel sektör olarak gör- düklerini söyledi... Tamam da Şişe-Cam'ın yüzde 75'i Iş Bankası'nındı... Bankalar Yasası'na göre de Iş Bankası'nın finans sektörü dışındaki yatınmlan elinden çıkartma- sı gerekiyordu... Çağlayan, "Karar Iş Bankası'na ait, Hükümet'e değil. Iş Bankası bizi elden çıkartır mı bilemem" dedi. Hükümet işin ucunda para görsün, öyle bir çıkarttınr ki! Ama Şişe-Cam'ı satın alabilecek ka- dar güçlü bir sermaye Türkiye'de yok... Yabancı sermayeye satılması yolunda ise IMF'nin henüz bir dayatması yok... IMF istesin Tansu Çillerfiyat belirieyip hemen pazara çıkacaktır... Bu yapısını koruduğu ve Hükümet'e direnebildiği sürece Şişe-Cam'ın emin adımlarla yolunda ilerleyeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Şişe-Cam'ın yapısr, bir zamanlar za- vallı SHP'nin özelleştirmeye karşı gün- deme getirmeye çalıştığı özerkliğin ta kendisi... Yüzde 25'i borsada halka açık, yüzde 75'i Iş Bankası'nın... özerk bir kurum Şişe-Cam... Politikacının elini uzatamadığı bir ya- pısı var. Keşke bakırda da, demir-çe- likte de, kömürde de, kromda da, te- lefonda da, elektrikte de bu yapı kuru- labilseydi... Pis ellerin bulaşması önle- nebilseydi... Türkiye yağmalanmasay- dı! Evet Şişe-Cam, sahibi Iş Bankası görülse de sonuçta bu ülke insanları- nın malı olan özerk bir kuruluştur... Kir- letilmesine izin verilmemelidir... Özerk olduğu gibi örnek bir kurumdur da. Ve özelleştirme yağması karşısında birilerinin örnek alması gereken birya- pıdadır... ARAR TUR TURİZM VE TİCARET A.Ş.'DEN ORTAKLARA ÇAĞRI Arar Tur Turızm ve Tıcaret Anonım Şirketi'nin 14.04.1995 tarihınde yapılan 1994 yılı olağan Genel Kurul toplantısında, ana sözleşmenın 6.ncı maddesınin tadil edilerek, şırket sermayesinin 2.000.000.000,- (İkimilyar) TL'dan 15.000.000.000.- (Onbeşmılyar) TL'sına yükseltilmesine, arttırıian13.000000.000, (Onüçmılyar)TL'nın;1.000.000.000,(Birmi!yar) TL'lık kısmının değer artış fonundan karşılanmasına,12.000.000.000,(Onikimılyar) TL'nın da ortaklardan sağlanması ve arttırılan sermayenın % 25'ının şirket veznesine yatırılmasına oy birliği ile karar verilmıştır. Arttırılan 12.000.000.000,- (Onikimilyar) TL'lık kısım ortaklardan talep edilecektir. Rüçhan hakkı kullanmak isteyen ortakların 30 gün içinde şirket merkezine müracaat ederek satın almak istedikleri hissenin 1/4 tutarını TL'sı olarak şirket veznesine yatırması, aksı îakdırde rüçhan hakkından feragat etmış sayılacağının bilinmesı ilanen duyurulur. YÖNETİM KURULU VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI Var mı yaşamakken daha "Sol memenin altındaki cevahir"e teslim olmak? hepsi şaka, bu doğru! ARSLAN ALP'İ yitirdik. Dostlar! Başımız sağ olsun. İZMİT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESt DANIŞMA KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. ATIF URAL, CENGİZ ULUSOY, Prof. Dr. ERHAN KARAESMEN, EROL TUNCER, FtKRET TOKER, H. AVNİ ŞtRİN, İÇEN BÖRTÜCENE, NEJAT ERDER, Doç. Dr. VEY- SEL BATMAZ TEŞEKKUR Kızım BURCU ERASLAN'a hastalığı sırasında gösterdiği yakın ilgiden dolayı Çapa Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü'nden Dr. AYŞE KILIÇ'a teşekkür ederiz. HASAN AYAN ERASLAN TRA 68 69 06 No'lu pasaportumu kaybettim. Hükûmsüzdûr HÜSEYÎNCAVÎT KÜÇÜKU2UN IStM DEĞİŞİKLIĞİ Alucra kazası Kemallı Köyû Sosyal Kalkındırma Derneği'nin adı genel kurul karanyla Alucra kazası Kemallı Mahallesı Sosyal Kalkındırma Derneğı olarak degıştirilmıştır. ÇİZGİLİK KÂMİLMASARACI HARBİ SEMİH POROY BULLT BEBEK .AA'.VAlLAhİ . C^t^\— J ^ NUR.AYÇİ1 tlt YflŞMA T>AHA ÛJKWM !!£=— fe4J TARİHTE BUGUN MÜMTAZARIKAN 3 Mayıs INVALID'S CARRIAGE. & MOTORLU ARABAS!.. BUGÜU, Ö İHGİUZ BİLİNEN T7£/££RL/a S 0 t MOeUf PEN DAH* SÜyÜtC OLAN A&ABA, KÜÇÛK S/R MO7VK A4W04A/ & SAATTS ABAÇ, 192O •L&M KAL4 F'ĞfA/PE, Bü rOR 7~eHL/K£-Yl.E U 8/Ç/MDE İnsan sevgisi dolu yüreğiyle yaşamı boyunca daha güzel bir dünya için uğraş veren arkadaşımız. ARSLAN ALP'İ yitirdik. Anısıyla yaşayacağız. DOSTLARI VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI Belediyemiz Danışma Kurulu üyesi, bilgisi ve tecrübesiyle her zaman büyük desteğini gördüğümüz, değerli irisan, ARSLAN ALP'İ ani rahatsızlığı sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim. SEFA SİRMEN İZMtT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI Yaşamı boyunca özerk ve tarafsız bir TRT ile onurlu yayıncılığın mücadelesini ödün vermeden sürdüren, eski Genel Başkan Yardımcımız ARSLAN ALP'İ yitirdik. Ailesine ve dostlanna başsağlığı diliyoruz. ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞt GENEL YÖNETİM KURULU Vakfımızın kuruculanndan KERÎMAN ALP'in eşi, SIDIKA ALP'in babası sevgili dost, ARSLAN ALP'İ kaybettik. Başımız sağolsun. KADEV DAYANIŞMA VAKFI VEFAT Var mı yaşamakken daha "Sol memenin altındaki cevahir"e teslim olmak? hepsi şaka, bu doğru! ARSLANALP'i yitirdik. Dostlar! Başımız sağ olsun. EŞİ VE ÇOCUKLARI Not: Cenazesi, 3 Mayıs 1995 Çarşamba (bugün) ikindi namazım müteakip îzmit Fevziye Camii 'nden kaldınlarak, Bağçeşme Mezarlığı 'na defnedilecektir. bayram için son fırsat. . . Amika'yla farklı bir tatil yaşayın!.. ESE'DEN AMDENİZ'E TABİH, DOĞA, TBEKKİN6 5 - UMays Efes, Didim, Labranda, Henklia, taaos, Bafe GöKi, GülKlk Körfeıi, Gökova, Bodrum. Dalyan. \stuzu, Kayskby, Suldıkent Kanyoou, Ölödeni* geasin duraklanndan bir bsmı... Y.P. 7.850.000 TL. MEZOPOTAMYA'DAN BİB KESİT VMFA - lABKAN - NEMBUT 6- 74Moy» Geleneksel yaşam re tarihı 3e Urfa... tlginç konik evteriyle Hamuı... GAP. Ataturk Barsjı ve Nemrut Dagı zirwsinde görkemli tann heykEÜeri ile MeUerindeki Kommagene kraüıiı... Y.P. 7^50.000 TL. OÜMPOSTAİ* SIMEÎYA'YA 9- UMayn Lİkya uvg»riıfcnın «nök kenti Olinroos, Chhneara (Yanartas), PhaseKs, TahlabİS*ıTKeko»aBaükKentinıgörec*Siz...Y.P. 5.850.000TL. 12-2451593-2452976 DUYURU ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ ZENGİN BAHAR RANAYIRI (KERMES) (Eğitime katkı amaçlı) 3-4 Mayıs 1995 Çarşamba-Perşembe Yer. Kadıköy Evlendirme Dairesi Salonlan Saat: 10.00-18.00 GİRİŞ SERBESTTİR.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog