Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

"ev" deyince EMLAK BANKASID a h a U y g a r B ı r Y a ş a m I ç m Cumhuriyet71. flSAYI 26410/1 H(KDV içinde) KURUCUSU: W B PMtf (1924-1945) BAŞYAZARI: WMfc Mflt (1945-1991) A Premier, Gold ve Iraternational... $'hk ferdi sigortası sağlar. •ALÂK BANKASI> a h ¥ U \ g a r B ı r Y a 5 a m I ç . r T Cumhurbaşkanı Demirel Cumhuriyet'e ABD-îran gerginliğini yorumladı Ambargoya hayır 'Baskının anlamı yok1 Demirel, ABD'nin îran'a yönelik ambargo girişimleri konusunda, iki ülke arasmdaki sürtüşmenin uzun süredir var olduğunu belirterek yanıt verdi. Demirel, ABD'nin Türkiye'den de tran'a ambargo koymasını istemesi durumunda "Komşulanmızla Türkiye'yi, zorla, içinden çıkılmayacak ihtilaflara sokacak birtakım baskılara tabi tutmanın anlamı yoktur" yorumunu yaptı. Yalnız kaldı ABD ambargoya destek bulamadı • ABD Başkanı Bill Clinton'ın Îran'a ekonomik ambargo uygulama karan, diğer Batılı ülkelerden destek bulmadı. Ingiltere, Kanada ve Avustralya, Îran'a ambargo uygulamayı düşünmediklerini açıkladılar. • Clinton'ın ambargo karanna ilk olumsuz tepki, ABD'nin en yakm müttefıki sayılan Ingiltere'den geldi. Ingiliz hükümet kaynaklan, Îran'a ambargo uygulama yolun da planlan buiunmadığıru bildirdiler. • Clinton'ın Îran'a ambargo uygulanacağı yolundaki açıklamasının ardtndan, Japonya îran'a açacağı kredi paketini süresiz olarak erteleyeceğini bildirdi. • 9. Sayfada Cumhurbaşkanı, 9 martta dünya liderlerine mektup yazarak, Balkanlar'da yaşanan gelişmelerin daha büyük sorunlar yaratmasından duyduğu endişeyi dile getirdiğini söyledi. "Balkanlar kan kokuyor" açıklamasında bulunan Demirel, "Ummak istiyorum ki benim endişelerim gerçekleşmez ve daha geniş bir alana yayılma olmaz" diye konuşru. 'Balkanlar kan kokuyor' Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Irak sınınnın yanlış çizildiğinin uzun süredir dile getirildiğini aktanrken, sorunun bugünün sorunu olmadığını söyledi. Dağlann tepesinden geçecek şekilde belirlenen sınınn sıkınti yarattığını anlatan Süleyman Demirel, "Türkiye, hiçbir zaman toprak aramak, genişlemek peşinde değildir" dedi. • 17. Sayfada 'Toprak peşinde değiliz' Demirel, Cumhuriyet yönetkflerini kabulü sırasında "Terörle mücadefenin kritik noktasuıdayız" dedi. Demirel, geç emekliliğe karşı• Cumhurbaşkanı, Çiller'in, koalisyonu bozma pahasına TBMM'ye sevk ettıği işçilerin geç emekli olmalannı öngören yasa tasansına karşı çıktı. AYŞE SAYES ANKARA - MuhaJefet lıderlığı döne- minde, halka emeklılik yaşını indirme va- adınde bulunduklannı ve bunu yenne ge- tirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel, "Bu yasa önümüze gelir- se önce bir inceleriz. Biam, emcklilik yaşı- nı düşürme gerekçemiz, kamuda. gereği- nin iki katı personei çahşmasıydı. Eğer emcklilik cazip geliyorsa emekli olur, baş- ka işte çaiışır. Illa 60-70 yaşına kadar ora- da tutmak doğru değU" dedi. TBMM Fa- ili Mechul Cınayetlen Araştırma Komısyo- nu raporundakı, "devletin kirii işiere bulaş- tığı" savlanna katılmadığını vurgulayan Demirel, "Bu rür raporiardan rahatsıziık duymuyorum, açıkrejimingereğidir. Ama bu raporlar,yargı karan gibi değeriendiril- memeh"" göriişünü dile getırdi. Demirel, "Eğeriddialarvarsadevletbuiddialanyar- guun önüne koyar" görüşünü dile getırdi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, mArkasıSa.17,Sü.3'te ANAP Genel Başkanı Yılmaz: Cunıhiırbaşkaıılığı ağlaıııa yeri değil • "Cumhurbaşkanı'nın asgari yapması gereken, gazetelere dert anlatmak değil, parti liderlerini çağınp onlarla görûşmektir" diye konuşan Yılmaz, Demirel'in söylediklerinin ciddi olduğunu, ancak sadece şikâyet etmenin yeterli olmayacağını, Cumhurbaskaru'nın ortaya koyabileceği birçok inisiyatif olduğuna ınandığını söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - ANAP Genel Başkanı Mesut V limaz. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirei'in gazetelere yansıyan endışeleri ve uyanla- nyla ilgilı olarak "Cumhurbaş- kanhğı makamı ağiama yeri de- ğfldir. Cumhurbaşkanı'nın asga- ri yapması gereken, gazetelere dert anlatmak değil, parti lider- lerini çağınp bunlan onlaria gö- Ciller: Yılmaz yalancı çobaıı • Mesut Yılmaz'ın erken seçim isteklerinin "hayali" olduğunu öne süren ÇilJer "Seçim mi istiyorsun? Bırak hayali şeyleri. Gel, sen 4 haziranda, gel hele bir, boyunun ölçüsûnü orada alalım' çağnsı yaptı. Çiller, Yılmaz'ı yalancı çobana benzetti. • 5. Sayfada rüşmektir. Sö> ledikleri ciddidir. Ama sadeceşikâyetetmek yeter- li değildir. Çözüm önerisi varsa, bunu ortaya koymalıdır" dedi. Cumhurbaşkanı'nın erken se- çim konusunda çıkıp kamuoyu- na seslenebilecegıni ve hüküme- te daha ciddi uyanlarda buluna- bileceğini kaydeden Yılmaz, "Eninde sonunda hükümet de sonbaharda birerken seçim nok- tasma gelecektir. Şahsi çıkar he- saplan ne olursa olsun, iilkeve bu kadar kötülük \apacaklanna inanmakistemiyorum" dı>e ko- nuştu. Mesut Yılmaz, Demi- rel'in Sevr'le ılgili sözlerini ise devletin başında bulunan bır ki- şinin yapabıleceği en ciddi uya- n olarak değerlendırdi. Yılmaz, partisinin Başkanlık Divanı toplantisından sonra dü- zenledıği basın toplantısında, Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 8. maddesi ve SSK Ya- sası'nda yapılacak degışıklik iJe partının 20 mayısta yapılacak 12. kuruluş yıldönümü kutlama- lanyla ilgili çalışmalan değer- lendirdiklenni söyledi. Güven- lik görevlileri ve işçilerin sağ- duyulu tutumlanyla 1 Mayıs kutlamalarının banş içinde geç- mesınden memnunluk duydu- ğunu söyledi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e yapılan saldınlarda 5 kişi öldü, 120 kişi yaralandL Hırvatordusu vurdu ve durdu...• Hırvatlann dün yayımladığı resmi bildiride, "Bu saldınlara, Batı Slovenya'daki işgal altındaki Hırvat topraklannda bulunan demiryolunu ve anayolu açmak için girişümiştir" denildi. Hükümet, Krayina aynlıkçı Sırplannın otoyoldaki kilit noktası olan Okucani kentinin ele geçirildiğini belirtti. • Zagreb Radyosu, Krayina Sırplannın dün sabah Zagreb'e 7 adet roket fırlartığını ve saldında 5 kişinin öldüğünü, 120 kişinin de yaralandığını bildirdi. • 8. Sayfada Mö&ıft^'âan geri adım Keriıal'e soruşturma iznineiptal • Adalet Bakanı, 20 Mart 1995 tarihinde Yaşar Kemal'in Der Spiegel dergisinde yayımlanan yazısı için 'soruşturma açılabilir' izni vermişti. • Bakanlığın dünkü açıklamasında, verilen iznın kamu yaran ye cezalann ferdileştinlmesi ilkesi fözönünde bulundurularak aldınlrnasının kararlaştınldığı belirtildi. • 4. Sayfada Harekâtııı bedeli 3 trilyon • TSK'nin PKK'yi hedef alan Kuzey Irak'a yönelik Çelik Harekâtı sona yaklaşıyor. Genelkurmay Başkanlığı, 43 gününü geride bırakan harekâtın maliyetini 2 trilyon 800 milyar lira olarak açıkladı. • Genelkurmay Sözcüsü Kurmay Albay Doğu Silahçıoğlu, Kuzey Irak'ta bufunan birliklerin çok büyük ölçüde geri çekildiğini açıklarken harekât süresince 555'i ölü olmak üzere, 568 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. • 3. Sayfada TUNCELİ Gazeteci Demir'den haber yok • Tunceli'de gazetecilik yapan Ferit Demir'den iki gündür haber alınamıyor. Demir'in PKK tarafindan kaçmlmış olduğu öne sürülüyor. Yurt Haberieri ServBİ - Cumhuriyet ve Mıllıyet Gazetesı Tuncelı Muhabiri Ferit Demir'in PKK tarafindan kaçınldığı iddia edıldi Tunceli'de çeşıtfı yabancı ajanslara ve aynı zamanda gazetemize de haber yapan Ferit Demir yerel kaynaklardan edmılen bılgilere göre, pazar akşamı Pertek ılçesıne gitmek ıçin yola çıktı. Ancak Demir'in yolda PKK'liler tarafindan bulunduğu minibüsten indırilerek kaçınldığı ıddia edildi. Dennr 1993 yılı ekım ayında da yine PKK tarafindan kaçınlmış, bır süre alıkonulduktan sonra serbest bırakılmışu. 77 yıl önce Atatürk Fenerbahçe'deydi • Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaretinin 77. yıldönümü bugün Fenerbahçe Sosyaî Tesisleri'nde törenle kutlanacak. San-Lacivertli yöneticiler, saat 11 .OO'deki törende, Şükrü Saracoğlu'nun ailesine, kulübe yaptıklan katkılardan dolayı bir plaket sunacaklar. • Spor'da OLAYLARIN ARDENPAKİ GERÇEK Sevr?.. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, çeşitli gazetelerin yöneticilerini ve yazarlannı ka- bul ederek görüşmeler yaptı; fikirlenni anlattı, sorulan yanıt- ladı. Sonuçta ortaya iyimser bir tablo çıkmadı. Ancak Cumhurbaşkanı'nın gerçekçı yaklaşımları yeğledi- ği görüluyor; karamsar olma- sa bıle gereksiz iyımsehik ha- vasını estirmesi için bir neden yok... Sayın Demirel, gazetecilere "Sevr'i istiyortar" dedi. Yıllardan beri çoğu gazete- nin, yazarın, gözlemcinin ve politikacının üzerinde durdu- ğu bu duyarlı konuyu, Cum- hurbaşkanı da en sonunda di- le getirmek zorunda kaldı. İlk bakışta çarpıcı görünse bile bu konu üzerinde ciddiyetle düşünmek gerekir. Devletin haber alma ola- naklannın odak noktasında bulunan Cumhurbaşkanı ne- den Sevr'den söz açıyor?.. Böyle bir gerçeği dile getir- mek zorunluğu ortaya çıkmış- sa Cumhurbaşkanı'nın kamu- oyunu uyarması görevidir. Sevr'i diriltmek ısteyen iç ve dış çevrelerin etkinlikleri orta- dadır. Ancak doğaldır ki şu aşamada yabancı ülkelerin resmi çevreleri doğrudan böyle konuyu dile getiremez- ler. Bu alandaki gerçekler, bir- birini tamamlayan izlenimle- rin, kanıtların, gözlemlerin, eğilimlerin bütünleştinlmesiy- le ortaya çikabilir. Parçalara aynlmış bir resmin, parçalann birbirine eklenmesiyle ortaya çıkması çocuklara özgü bir oyundur; ama, büyüklerin bir sonuca ulaşmalan için yaptık- lan çalışma da bundan başka bir şey değildir. Hiç kuşkusuz bir noktada bir yanlış anlamaya olanak bı- rakmamak gerekir. Türkiye'nin içinde yaşadığı ••• mArkasıSa.l7,Sü.9'da Kurbanlarını vekâlet yoluyla kestirmek isteyenler Torkiye Diyanet İjleri Başkanlığı koordinesinde Türkiye Diyanet Vakfı'na vekâlet yolnyla kurban kestirmek tsteyen vatandasUrımız kurban bedeli olan S milyon TL'yl, 3.0S.1995e kadar, VakıfBank Mefrutifet $ubesi (Ankarat 2017360 no'lu hesaba yatirabiUrler. V«. Kurtm ıtUri n Mılltrl Urklyt Dtymtt Vıkfi frtfındt» faktr ve muhff vaUmdmltnmuM, TUrk Cumhurt- ffj^ yrtlertnt, Ttrk Toflulutlınım mlmtttnltctknr. BORSAIDOUR Dün 4M77.44 Oncekı 47.078J7 ûDün 4&600 Oncekı 42J50 MARK VDün »1880 Oncekı 31 «0 ALTW ûDün 534.500 Öncekı 533J00 EBK ve SEK'te aynı senaryo • Sanayiciler, SEK ve EBK ihalelennin yaz-boz tahtasına dönmesı üzerine özelleştirmeden umudu keserken, Hak-lş'e bağlı öz- Gıda tş Sendikası, işçilerin ve bayilerin de desteğiyle bu kuruluşlann, en azından işletme hakkını almaya razı görünüyor. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Dikkaaat! Ambargo Uygulanacak.!••• Çevremizdeki ateş çemberi giderek alevleniyor. Yükse- len alevlerin arkasında koyulaşan karanlığın neleri bann- dırdığını şimdiden öngörmek güç. Türkiye, Kafkaslar'dan Amavutluk'a kadar uzanan ka- nşıklık ağının tam ortasmda. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le sohbet ederken "çevremizi" konuşmaktan "içeriye" girmemız çok zor oldu. Dogumuzdaki ve batımızdaki iki önemli gerginlik oda- ğı, önceki günden itibaren sıcaklaştı. Iran ye Bosna Hersek... Demirel'e, "Iran-ABD gerginliğinin boyutlannın Türtd- mArkasıSo.l7,Sü.31e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog