Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Kredi Kartlarımz... Hem krediniz, hem ayrıcalığınız... EMLAK BANKASI " D ı h ı U y f a r B ı r Yajım I ç i n " 72. Y l SAYI26438 /15000 TL (KDV içinde) CumhuriyetKURUCUSU: YIMBIHDt (1924-1945) BAŞYAZARI: Mflfc IUUH (1945-1991) ihtiyaçlannız için en güvenilir çözüm, Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI " D a . ı U y g a r B ı r Y i j i m I ç ı n " aMfflBISKMZMTBİ Batmanlı avukattan iddia: Denetimsiz korucular ketteavctsı• Batman Delegesi Avukat Zeki Ekmen, Balıkesir'de yapılan Barolar Birliği 23. Genel Kurulu'nda ağır suçlamalarda bulımdu: Korucular denetimsizdir. Cinayet işleyen, soygun yapan, araç yakan, masum insanlan öldüren/Terörist öldürdüm' deyip para alan korucular vardır. Zira kelle başına para ödenmektedir. • Türkiye Barolar Birliği Başkanı önder Sav da konuşmasında, "Kimse ırkı, dini, mezhebi, etnik kökeni nedeniyle sıkıntı duymamalıdır. Demokrasi ve hukuk kurallan, insan hak ve özgürlükleri çiğnenmeden, teröristlere ödün verilmeden sorunlar aşılmalıdır. Hiçbir vatandaş, etnik kimliği nedeniyle horlanmamalıdır" dedı. \4.Sayfada 8 yıllık zonınlu eğitim yaşama geçirilemiyor Eğfthııe sağcı haskı• 1973'te benimsenen, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkanlması karan 22 yıldır yasal çerçeveye kavuşturulamadı. Imam-hatip ortaokullan ve Kuran kurslannın kapanacağı endişesini taşıyan laik eğitim karşıtlannın baskılan bu karann sürüncemede kalmasında etkili oldu. • ANAP'lı Avni Akyol zamanında hazırlanan taslakta, imam-hatip ortaokullan lise bünyesinde bırakılırken Kuran kurslannın da zorunlu eğitim kapsamına alınması ortaya atıldı. DYP'li Köksal Toptan döneminde, Kuran kurslannın zorunlu eğitimden sayılması görüşü taslağa yansıtıldı. BİE WUKm Mari • 3. Sayfada HAFIZLIK EĞtTtMİ Kuran kursuna matematik • Diyanet Işleri Başkanlığı, Kuran Kurslan Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle kurslarda Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgisi, inkılap tarihi, matematik branşlan başta olmak üzere 60 seçmeli ders okutulmasını kararlaştırdı. • Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz, kurslara seçmeli ders konulmasının bir tehlike olmadığını belirtirken "Öğrenciler biraz da medeni şeyleT öğrensinler. Kurslar kesinlikle zorunlu eğitimden sayılamaz" dedi. • 3. Sayfada VAKIFLAR DEVREDE 'Liselerde Kuran okunmalı' • Uludağ Üniversitesi tlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal, öğrencilere tslam dininin erken yaşta öğretilebilmesi için, ortaokul ve liselere Kuran-ı Kerim ve Arapça derslerinin konulmasını ve din dersinin ilkokul birinci sınıftan itibaren okutulmasını önerdi. • Mustafa Öcal, "Imam-Hatip Liseleri ve Ilköğretim Okullan" adlı kitabında, Kuran kurslannın zorunlu eğitimden sayılması gerektiğini savundu. • 3. Sayfada TARİKATLAR DP ÎKTÎDARINDA SlYASETE GÎRDf • 3. Sayfada ITÜBÎTAK: TEMEL EĞÎTlM LAİKLÎK ÎLKESÎNE OTURTULMALI • 3. Sayfada Polisede trafîk cezası• Vatandaşa kötü muamele eden trafık polisine 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kurslara sıkı denetim geliyor. Sürücü belgesi 4 yılda bir yenilenecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Plan Bütçe Alt Komisyonu, yaklaşık bır yıl ön- ce Meclis"e sevk edilen trafik yasa tasansını ye- niden düzenleyerek cezalann arttınlmasını, sü- rücü kuıflanna daha sıkı denetim getirilmesini, ^okullar ile radyo ve televizyonlarda trafik dersi konmasını zorunlu hale getirdi. Trafik konusunda devlet politikası oluşturul- ması için yeni kurullar kurulmasını öngören ta- san, 31 mayıs günü komisyonda görüşülecek Tasannın, bu hafta Meclis'in gündemine irune- si bekleniyor. Alt komisyonun kabul ettiği metne göre, tra- fik güvenliğini sağlamak için gerekli devlet po- litikasını oluşturmak, hedefleri tespit edip mev- zuat ve prd^leri hazırlamak, kaynaklann kulla- nırrunı kontrol etmek üzere trafik güvenliği ba- M Arkası Sa. 19, Sü. l'de NESÎN'DEN DGIVrYE TEPKİ: Yargıçlar yalancı • DGM'nin, Sıvas davası ile ilgili gefekçeli kararını değerlendiren Aziz Nesin, "Yargıçlar, gericiliğe ve yobazhğa ortak oldular. Sıvas'ta şeriatçı bir kalkışma yaşandığını bile bile yalan söylüyorlar" dedi. H * GÖKnfHtatart• 4. Sayfada DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladı: w LaikKkteıı ödün veırnedik'• îlk seçimlerde DSP'nin iktidann başında veya anahtan durumunda olacağını öne süren Bülent Ecevit, Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesi ile ilgili tarhşmalar konusunda "Fransa, Almanya, tngiltere'de terörü teşvike ne ceza uygulanıyorsa, biz de kelimesi kelimesine bunu kendi yasamıza aktaralım" önerisini yaptı. • CHP'ye, "Toplum, sadece amblemle ve uzak geçmişle yetinemez" diye seslenen Ecevit, iktidardaki iki partinin de seçimi göze alamayacağını öne sürdü. Ecevit, cuma namazı tarhşmalannın da rejim sorunu zeminine aktanlması yerine teknik olarak çözümlenmesi gerektiğini söyledi. • DSP lideri Ecevit, Türk halkının ulusal birliğe ve ülke bütünlüğüne büyük önem verdiğini belirterek şöyle dedi: "Halk DSP'nin, hem demokrasiye, insan haklanna bağlılığını hem de ulusal birliğe ve ülke bütünlüğüne büyük özen gösterdiğini görüyor". Çft KJUmrm HataH • 5. Sayfada Cjmnes 'daznferBalkantar'uı VECDİSAYAR DEMİREL: Kıuilar sofrasmdan payımm alacağız HONG KONG (Cumhuriyet) - Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirei. gezisinin yedinci gü- nünde beraberindeki işadamlanyla yaptığı top- lantıda, dünya ekonomi piyasasının bir "kurtlar sofrasT olduğunu belirterek "Bundanbizdehak ettiğimiz payı alacağız" dedi. Demirei, Türki- ye'nin bugün geldiği noktayı anlahrken "Yap- öklanmıa kücümsemeyelinı. Türldye'de birdev- let mekanizması oluşmuştur. Secimle geJenin se- çimle ghtiği bir sistem yeriesmiştir" diye konuş- tu. Demirei. dün sabah, kaldığı otelde, geziye ka- tılan Türk işadamlanyla bir toplantı düzenledi. îşadamlan, gezideki izlenimîerini anlatırken • ArkasıSa. 19, Sü. l'de 48. Cannes Film Festivali dün gece yapı- lan kapanış töreni ile sona ererken, festiva- lin büyük ödülleri, Balkan ülkelerinden ge- len ve Balkanlar'da yaşanan trajediyi tarih- sel bir perspektif içinde yorumlayan iki yö- netmenin fılmlerine verildi. Boşnak yönetmen Emir Kusturica, "Ye- raKT (Underground) adlı filmiyle Altın Pal- miye'nin sahibi olurken. Yunan sinemasmın usta yönetmeni Teo Angelopulos'un "UKs'in BatasT Büyük Ödül'le değerlendirildi. Bu i- ki filmin ödül kazanması beklenen bir şey- di, ama Ken Loach'ın çok başanlı fılmi "Ul- ke ve Özgürlük"ün ödül listesinin dışında kalması şaşırtıcı. Jürinin, Ken Loach'ın sol ideolojiyi savu- nan yürekli tavn yerine, insancıl bir mesajla yetinen Kusturica ve Angelopulos'un bakı- şını yeğlediği anlaşılıyor. ödüllerin veriliş biçimi, bu yıljürinin ödül dağılımında oldukça zorlandıgını gösteriyor. Her zaman " Jûri Ozel Büyük Ödûlü" olarak adlandınlan, fesrivalin ikincil önemdeki ödü- lünün bu kez "Cannes95 Büyük Ödühlw ola- rak adlandınlması, jünnin, Angelopulos ile Kusturica arasında seçim yapmakta zorlan- dığını ve ikınci ödülün önemini arttırarak bır çözüm yolu aradığını gösteriyor. Yugoslav yönetmen Emir Kusturica "nın ' Yeralf adlı fHmi (solda), Alün Palmrye ödülünü ahrken, Yunanh yönetmen Teo Angelopulos'un filmi(sağda) LTis'in Bakışı'da Büyük Ödül kazandL En lyi Kadın Oyuncu Ödülü "Kral Geor- ge'un DeBIiği''ndeki rolüyle Ingilız oyuncu Helen IVürren'in olurken, En lyi Erkek Oyuncu Ödülü de bir başka Ingiliz filminin oyuncusuna, "Carrington"da çok başanlı bir oyun sergileyen Jonathan Pryce'a verildi. En lyi Yönetmen Ödülü ise festivalin son günü gösterilen çarpıcı bir Fransız filminin, • Arkası Sa. 19, Sü. 9'da NOTLAR Telif hakları tarbşması ATAOL BEHRAMOĞLU" VtYANA-XIY Avrupa Ya- zarlar Kongresı'nın ılk günü, öğleden sonraki oturumlarda telif haklan konusu ağırlık- taydı. Prof. Ferdinand MeHc- har (Almanya) "Tdif Hakla- nnın Avrupa'da Bugünü ve Getece^" başlığıyla uzun bir konuşma yaptı. Elektronık ve bilgısayar döneminin telif haklan konusunda ortaya çı- kardığı yeni problemler, ko- nuşmalann başlıca konusuy- du. Amerikalı genç yazar Jo- nathan TasİBİ, çokuluslu şir- ketlerin oluşturdugu çıkar birliğine karşı yazarlan ortak davranmaya çağırdı. Macar konuşmacı bayan Kataün Mazey, Macaristan'da yazılı medyanın önemli bir bölü- münün çokuluslu bir şirketçe satuı alındığını belirterek bu- Wk Arkası Sa. 19, Sû. 3te BM konuşuyor Sırp vuruyor • Bosna Dışişleri Bakanı Irfan Lubijankiç'in helikopteri Bihaç'ta roketle vuruldu. Dışişleri Bakanı Lubijankiç ile yardımcılan öldü. • Batılı ülkeler şaşkınlık içinde bunalıma çare ararken, Sırplar 8 Kanadah ve 33 Ingiliz askerini daha rehin aldılar. • BM, Sırplar karşısında aczini açıkca itiraf etti. Bir yetkili. hava akınlarının Sırplan caydumadığını, aksine ağır silahlannı Saraybosna yakınlannda konuşlandırdıklannı söyledi. • //. Sayfada Uyuşturucunıın yohı Yunanistan'dan geçiyor • Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Istihbarat ve Harekât Dairesi Başkanı Tuncay Yılmaz, kaçakçılık şebekelerinin tek bır malın dışında birden fazla malın kaçakçıhğını yaptığını, ucuz olan ülkeden pahah ülkeye mal sattığını belirtti ve Yunanistan'uı uyuşturucu tebdidi altında olduğunu söyledi. KEMALYURTERİ ANKARA - Emniyet Genel Müdürlü- ğü Kaçakçılık tstihbarat ve Harekât Da- ire Başkanı Tuncay Yılmaz, PKK'nin dı- şmdaki bazı küçüİc gruplann da uyuştu- rucu-silah takası yapöklannı ifade etti. "Bizhicbir zaman 'uyuşturucu-silah de- ğişimini sadece PKK yapıyor' demedik" diyen Yılmaz, son yıllarda sıkça görül- meye başlanan nükleer kaçakçılık konu- sunda da, "Bizde 10 olay görüldü ve ya- kalanan maddeler değersiz çıkn. Bir do- landıncıhğuı yanı sıra bu maddeleri Tür- kiye'ye getirenkr, büyük ceza almalannı gerektirmeyecek maddeleri sokmak su- reth k- pazar anyor, yol oluşturmaya ça- hşıyor olabilirler" değerlendirmesini yaptı. PKK'ye destek verdiği belirtilen Yu- nanistan'm uyuşturucu tehdidi altında olduğunu anlatan Yılmaz, "Kara ve de- niz yoluyia geçişierde uyuşturucu tacûie- ri hâlâ Yunanistan"ı kullanıyor. Biz bu konularda kendileriyle işbiıüğine hazı- nz. Vunanistan'uı bu konudaki duyar- sızlığı üzücüdür" diye konuştu. Tuncay Yılmaz, kaçakçılık olaylan ko- nusunda Cumhuriyet'e yaptığı açıkla- malann ikinci bölümünde ana başlıkla- nyla şu değerlendirmelerde bulundu: Nükleer kaçakçılık: Sovyetler Birli- ği'nın dağılmasından sonra nükleer mad- delerin illegal yollardan piyasaya satıl- • Arkası Sa. 19, Sü.3 'te OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Eğitimin Durumu Ülkemizin kanşık bir yün çi- l&sine dönen ve bir türlü çözü- l&meyen sorunlanntn başında eğitim geliyor. 3 Mart 1924'te TBMM'de kabul edilen Öğre- tim Birliği Yasası'nın yürüriük- teolmasına karşın eğitim sis- teninin dın ağırlıklı bir yapıya kevuşturulması için özellikle merkez sağ partilerin sağladı- ğı katkılar giderek artan biçim- de sürüyor. Çağdaş Eğitim Vakfı'nın yaptığı araştırma sonunda el- de edilen bilgiler, karamsar bir tabto duşturuyor. 1993 yılında okula gitmesi gereken nüfu- sun toplamı 21 milyon dola- yında. Bunlardan okul öncesi eğitimle yükseköğretim ara- sındaki eğitim sürecinden ya- rarlananlann sayısı ise 10 mil- yon. Sayılar, 11 milyon çocuk ve gencin öğrenimden yarar- lanamadığını gösteriyor. Yük- seköğrenim çağındaki 4 mil- yon 362 bin gençten ancak 551 binine okuma olanağı sağfanabiliyor. Meslek egitimi konusunda- ki sayılar ise daha da yürek karartıcı. 1951 yılında öğret- men okullarında 19 bin 306 öğrencı okurken bu sayı 1993'te yüzde 6.4 oranında azalarak 18 bin 136'ya düş- müş. İmam-hatip okullarındaki durum ise çarpıcı. 1951 yılının 876 öğrencisine karşılık 1993 yılında 396 bin 408 öğrenci eğitimden geçirilmiş. Artış yüzde 45 bin 152. Başka bir deyişle öğrenci sayısında 452 kat artış olmuş. Aynı dönem için artış oranları erkek teknik okullannda 52, ticaret okulla- nnda 45 kat olarak belirieni- yor. Zorunlu öğrenimi 8 yıla çı- kaımak için yıllardan beri uğ- raş verilir. Her hükümet, prog- ••• • Arkası Sa. 19, Sü. 9 'da VakıfBank Ankara Şehîrlerarası Terminal İşletme (AŞTİ) Bürosu haftanm 7 günü, 24 saat hizmetinizde! AŞTI'de, ihtıyaç duyduğunuz her lörlü bankacilık hıztnetı ıçın her gün, 24 saat hızmetınızdeyız Kışkırtıcı 6 fetih' güidıırıısu • Istanbul'un fethinin 542. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 'Fetih EtkinlikJeri' tekerlekler üzerinde yürüyen 'kayık irileri', ayakkabısının topuğuna basan 'Akşemsettin' ve diğer görüntülerle bir çocuk müsameresinden farksızdı. • Diğer Islamcı kesimlerin katılmadığı, bir "Refah eylemi" olarak başlayıp biten gösteri, "Fetih bekleyen yeni Bizanslar" pankartlan ve sloganlanyla tam bir savaş kışkırtıcılığına dönüştü. XVDH BüJVlı ytzm • Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hong-Kong'da 60 İbrahîm... HONG-KONG - Biz Türklerde genellikle kendimizi an- latmanın ortası yoktur. Ya yerin dibine ya gökdelenin te- pesine... Hong-Kong'da gökyüzünü zorlayan, tepesinden bulut geçen dev binalar, başta Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel olmak üzere Türk heyeti için "çuvaldız" olmasa da u raptiye"ydi. Demirel, Hong-Kong'dan çok etkilendiğini, 21. asnn kentinin yapıldığını söylüyor, ardından ekliyor: "Ama moralinizi bozmayın, biz de yapanz." Heyetteise "Treni kaçırdık, bizdenzoradamolur"yak- laşımlan, "Ankara biraz omuz verse dünyanın heryerin- de iş yapanz" övüncüne kanşıyordu. Gezinin Hong-Kong bölümü, gazeteciler açısından da m Arkası Sa. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog