Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

EMLAK BANKASID a h a U y g a r B i r Y » j ı m I ç ı n " Cumhuriyet Premier, Gold ve JnternationaL. , 1 50.000 Ş'lıkferdi T<aza\sigortası sağlar. EKLAK BANKASI " D a h a U y g a r B ı r Y ı j ı m I ç ı n " KURUCUSU: YUNUS HMt (7924-7945J SdŞVAZA/?/: HHOh HMİ f7945-7997j 28RMmiH6MZM Tuzla katliamından sonra BM askerlerini rehin alan Sırplar, dün 2 Fransız askerini öldürdü Sırplar BM'ye sakbrdıFransız-Sırp çatışması Fransız askerleri ile Sırplar arasın- daki çatışma, dün sabah Fransız üniforması giymiş Bosnah Sırp as- kerlerinin, Saraybosna'daki Vir- banja BM gözlem üssüne saldır- masıyla başladı. Üssü koruyan Fransız askerleriyle Sırplar arasında çıkan çatışmada 2 Fransız asker ve bir Sırp öldü. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chi- rac, hükümeti toplantıya çağırdı ve Bosna'daki BM politikası değişmediği takdirde askerlerini geri çeke- ceğini bildirdi. BM askeri. canlı kalkan Sırplann canlı kalkan olarak kul- landığı Birleşmiş Milletler asker- lerinin sayısmm 8 olduğu bildiril- di. Rehine sayısmda ise çelişkili açıklamalar yapıkyor. Rehin alı- nan Birleşmiş Milletler askerlerinin sayısı, çeşitli kay- naklarca 97 ile 200 arasında değişiyor. NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcilerinden oluşan konsey, ola- ğanüstü bir toplantı yaptı. ABD Başkanı Bill Clin- ton, Sırplann BM askerlerini canlı kalkan olarak kul- lanmasım kınadı. Rusya fki taraflı oynuyor Rusya, hem Batı'yı hem de Sırp- lan idare etmeye çahşıyor. Rus- ya'nın BM Büyükelçisi Sergei Lavrov yaptığı açıklamada, "Sırp- lann BM askerlerini kalkan olarak kullanmalan hiçbir zaman kabul edilemeyecek bir davranıştır. Ama Bosna'ya hava akınlan düzenlemek de bunalımın çözümüne yardımcı olmuyor, aksine çözüm bulmayı daha da güçleştiriyor" dedi. Lavrov, Sırplann elinde 3 Rus askerinin de rehin olarak bu- lunduğunu söyledi. • 11. Sayfada DSP lideri Ecevit'ten, büyük oranda toprak ödünü istenen KKTC için uyarı: Türkiye Kıbrıs'ta chşlanıyorCarantÖr TÜrkiye yofc KKTC'nin toprak oranınm ABD-Ingiltere planma koşut olarak yüzde 25'e indirilemeyeceğini vurgulayan Ecevit, adada kantonlar kurulması önerisine de karşı çıktı. Ecevit, Londra toplantılannda garantör olmayan ABD'nin bulunmasına karşın, Kıbns'ta garantör ülke konumundaki Türkiye'nin devre dışı bırakılmasını yadırgadığmı açıkladı. İnglliZİerin tUValet 1 diplOmaSİSİ: Kıbns Banş Harekâtı'nda başbakan olan Ecevit, 1974 yılındaki gelişmeleri anlatırken Ingilizlerin 'tuvalet diplomasisi'ni açıkladı. Ecevit, "Harekât öncesi Londra'da görüşmeler yapılırken tngilizler 'tuvalet' gerekçesiyle toplantıdan çıkıyorlardı. Meğer garantör olmayan ABD ile görüşüyorlarmış" dedi. IŞIKKANSU ANKARA - Kıbns Banş Ha- rekâtı'na karar veren hûkümetın başbakanı olan DSP Genel Baş- kanı Bülent Ecevit KKTC'nin toprak oranının, ABD-lngiltere planına koşut olarak yûzde 25'e indirilemeyeceğini belirtirken, adada kantonlar kurulması öne- risine de karşı çıktı. Ecevit, Londra toplantılannda garan- tör olmayan ABD'nin bulunmasına karşın, Kıbns'ta garantör ülke konu- mundaki Türkiye'nın devre dışı bıra- kılmasını yadırgadığmı vurguladı ABD'nin, Ingiltere ile birlikte Kıb- ns Rum kesimı ve KKTC temsılcileri- nin Londra'da yanda kalan görûşmele- ri sırasında sunduğu ve Türklere bıra- kılacak toprak oranının yüzde 25'e ka- dar indinlmesi ve adanm bazı kesim- lerinde dört kanton kurulmasını öngö- ren planı eleştiren DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Cumhurryet'e şunlan söyledi: Cumhurbaşkani: Türkiye'nin komşularıyla sorunu var. Sili ile yok Demirel: Kıbns'ta iki ıııillet var HONG KONG (Cumhuriyet) - Cumhurbaşkanı Süleyman DemireL Kıbns'ta "iki toplum değtt. iki millet olduğunu" vurguladı Demirel, Kıbns'ta ıkı toplumun gelıştıreceğı çözüme Türkiye'nin katkıda bulunacağını kaydetti. Türkiye'nin komşulanyla sorunlan bulunduğunu vurgulayan MArkasıSa. 19, Sü. Vde "Biz, işin başında bir seçenek olarak çok kantonlu federasyon da önernıiştik; ama Rumlar, Yunanistan ve Ingiltere, bunu dinlemek bile istememişlerdi. Şimdi ise bu öneri uygulanamayacak kadarzoriaşü. Çünkü Kuzev'dedeGü- ne\ 'de de iki kesimli bir düzen içinde, gerek Rumlar, gerek Türkler yerİerine yerieştiler. Bu kesimler arasında yer de- ğiştirme, tabü sancılı bir işlem oMu. Şimdi aynı sancu bir kez daha, Tiirk ta- rafina da Rum taraftna da çektirilemez. 1974'te biz iyiniyetle bu öneride bulun- muştuk, onu reddedenkrin gûnahı var- dn-buişte.'' Toprak düzenlemesını, Kıbns Banş Harekâtı'ndan hemen sonra, "nispeten kolaynkla yapabiune" olanaği bulun- duğunu anımsatan Ecevit, şöyle devam etti. "Fakat aradan 20 yıh aşkın süre gec- ti. Dediğun gibi, köylü köyüne, kentli kentine yerleşti Bu durumda. Türk ta- rafi için toprağı yüzde 25'lere indirmek kolan değil. Kaldı ki konuya sadece \üzöiçümü bakımından bakmak da doğru değil. Bazı > örelerin, mesela Maraş'ın yüzöl- çünıü çok küçüktür, amaekononiik de- ğeri son derecede büyûktür. Onun için böyle masa başında hesap yaparak bir çözüm getirilemez." Londra"dakı toplantıya Türkiye'nin çagnlmamış olmasını ve Ankara'nın bu duruma itiraz etmemesini de çok yadırgadığını bıldiren Ecevit, "Çünkü Türkiye. ıngiltere ve Yunanistan ile bir- tikte garantör devlettir. Bu konu. iki top- lum kesiminin de kahknm la üç garan- tör de\ letarasında konuşulacak bir şey- dir. Amerika Birieşik Devlederi ise ga- rantör değfldir" dedi. Ecevit, konuya ılişkın olarak da şu anısını aktardı: "Ben 20Temmuz 1974 harekâtmdan önce, daha doğnısu Yunan cun- tasının darbesinden iki gün son- ra, 17 Temmuz 1974'te Lond- ra\a gjttiğimde, biri Başbakan- lık konutunda yemeğe aldılar. tn- gütere Başbakan \e Dışişleri Ba- kanı ile konuşuyoruz. Onlar iki- de bir 'Tuvalete gidiyoruz' diye sofradan kalkıp. dönüyorlardı. Öğrendik ki meğer o sırada ruva- lete gitmhorlarmış. VVashington ile görüşüyorlarmış. Sonunda dediler ki'Şımdı VVashington ile görüştük. Dı- şişlen Bakan Yardımcısı Sısco da gö- rüşmelenmize katılmak ıstiyor. Ne der- siniz?'Ben dedim Id'Biz sizinle iki ga- rantör devlet olarak görüşüyoruz. Amerika Birieşik Devletleri garantör değil. Onun için o bu görüşmelere ka- tılamaz. Ama müttefikimizdir. lsterler- se, aynca onlarla da görüşürüz." Şiın- di, o zaman sö\le>ebüdiğimiz bir sözü, bugün nasıl Türkhe sövleyemiyor, an- iayaruyorum. Yani garantördevletoian Türldye >ok, garantör olmayan Ameri- ka var." ANADOLU LİSELERİ SINAVI SORU VE YANITLARI 6. SAYFADA Kuzey Irak Türkiye arabulucu olacak • Türkiye, Kuzey Irak Kürtleri ve Irak yönetimi arasında uzlaşma sağlanması için mekik diplomasisi başlatacak. Kuzey Irak Kürt liderlerinin temsilcileri ve Bağdat yönetimi ile temaslar sürerken, mekik diplomasisi girişimine taraflar sıcak bakıyor. ABD'nin, Türkiye nin mekik diplomasisi girişimine engel olmayacağını bildirdiği öğrenildi. • 4. Sayfada 14. Avrupa Yazarlar Kongresi Düşünce ozgürluğü • Avrupa Yazarlar Kongresi'nin (EWC) gündemini, ağırlıkla telif haklan sorunlan ve düşünce özgürlüğü konusu oluşturuyor. RHİL B8mAM0GUriMi tatarf • 19. Sayfada IJIı M r 1 \ • v . ... m Festivalde eleştirmenlerin gözdesi Yünanh yönetmen Teo Angelopulos'un "Llis'in Bakışı' Alün Palmi\e adaylanndan. Cannes'da politik sinema gözde • Bugün sonuçlanacak 48. Cannes Film Festivali'nde politik sinemanın zaferi bekleniyor. Yirmi dört fîlmin yer aldığı yanşmalı bölümdeki filmler arasında politik temalara yönelenler çoğunlukta ve bu yılki ödüller de büyük ölçüde bu politik fîlmlere dağılacak. • On iki günlük maratonun ardından sonuca yaklaşırken, bizim tahminimiz festivahn üç büyük ödülü olan Altın Palmiye, Jüri Büyük Ödülü ve En tyi Yönetmen Ödülü'nün Emir Kusturica, Angelopulos ve Loach arasında paylaşılacağı. VECDİ MnWn yazn • 14. Sayfada Sıvas'ta karar DGM: Sıvas'ın sorumlusu Aziz Nesin • Hiçbir yerinde, Sıvas olaylannın 'şeriat istemli bir kalkışma' olduğu saptamasma yer verilmeyen DGM'nin gerekçeli karannda, çıkan olaylann tümüyle yazar Aziz Nesin'e yönelik olduğu belirtildi. Kararda olayîar, "Şeytan Ayetlen adlı kitaba duyulan öflce, kin ve nefretin oluşturduğu tahrikin sonucu ve Nesin'e yönelik eylem" olarak değerlendirildi. • 7. Sayfada En büyük kupa Trabzon'un • Bordo-Mavili takım, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek Türkiye Kupası'ndan sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da alarak sezonu tamamladı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor'a kupayı TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk verdi. | Spor'da Ayasofya Müzesi'nde şeriatçı gösteri • Aralannda çok sayıda Nizam-i Âlem Ocaklan üyeleri ve Aczmendilerin bulunduğu bir grup köktendinci, "Narthex" adlı oyunun Ayasofya Müzesi bahçesinde sahnelenip sahnelenmediğini öğrenmek amacıyla dün müzeyi basma girişiminde bulundu. • Gösteriler sırasında 5 kişi gözaltına alınırken göstericilerin saldınsına uğrayan Akşam gazetesi muhabiri, polisin havaya ateş açması sonucu kurtuldu. • 8. Sayfada BUGÜN Cumhuriyet'le birlikte 27Mayıs kutlanclı • 27 Mayıs 1960 Devrimi, 35 yıldönümünde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Anıtkabir'dekı törende, "sahte Atatürkçüler" eieştirildi. • 27 Mayıs için dün ılk tören Anıtkabir'de yapıldı. 27 Mayıs Milli Devrim Derneği Başkanı Hüseyin Avni Güler ile 1961 Anayasası Çağdaş Demokrasi Vakfı Başkanı Numan Esin ve berabenndekiler, Atatürk'ün mozolesine çıçek koyarak saygı duruşunda bulundular. • 3. Sayfada OLAYLARIN GERÇEK Suçlu Bulundu: Aziz Nesin... Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), Sıvas katliamının sorumlusunu bul- du... Kimdir onlarca aydını ve sa- natçıyı Madımak Oteli'ni ate- şe vererek yakan? Aziz Nesin!.. 2 Temmuz 1993'teki Sıvas katliamının sorumlusunu şöy- le açıklıyor Ankara DGM: "Aziz Nesin'in, birçok ba- sın yayın organında kendisi- nin hiçbir diniinanca mensup olmadığını ve dinsiz olduğu- nu belirtmış olması; laiklik il- kesinin de dınsıziik demek ol- madığı; aksine, devlet işlerin- den ayn tutulmak şartıyla her inanca ve dine mensup kişi- lerin, kanun çerçevesınde inançlannı serbestçe icra et- me ve inanan insanların inançlannı koruma ilkesi olan laiklikle, dinsiz olan Aziz Ne- sin 'in birieştirilmesi ve bütün- leştiıilmesi mümkün değildir. Hal böyle olunca, Aziz Ne- sin 'e yönelik eylemin laiklik il- kesıne yönelik bir eylem ol- duğunu da kabul etmek mümkün değildir..." Bu bir karardır. Karan ise 1 Numaralı Ankara Devlet Gü- venlik Mahkemesi vermiştir. 2 Temmuz 1993 günü Sı- vas'ta Madımak Oteli'ni ben- zın dökerek ateşe verenler şe- riatçı değil miydi? Oteli yakar- ken içende onlarca aydının ve sanatçının bulunduğunu bil- miyoriar mıydı? Sıvas'ta yaşananlar, laik ve demokratik cumhuriyeti yık- ••• • Arkost Sa. 19, Sü. 8'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Olümsüzlüğü Arayış... ŞANGHAY/HONG KONG - Doğada en adaletli dağı- tılan şeylenn başında akıl geliyor. Çünkü, herkes kendi- sindekini beğeniyor. Ama aklın kabul etmediğı, ömürboyu üzerine kondu- ramadığı bır gerçek var: Ölüm... Her yaşta erken... Yeryüzüne hükmetmiş imparatorlann, krallann, firavun- \ Arkası Sa. 19, S&. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog