Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

r Konut, taşıt, iş ve her türlü ihtiyacınız için... Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI ' D a h a U / g a r B ı r Y ı f i m I ç ı n " Cumhuriyet " D a h f U y j ^ f B ı r Yaşam I ç ı n " TL T l SAYlg4M/1MM TL (KDViçmde) KURUCUSU: (1924-1945) BAŞYAZARI: fİADfc HWİ (1945-1991) Îngiliz-ABD planında, Kıbns Türklerinin toprak oranının yüzde 25'e indirilmesi istendi Kıbrıs'ta clmatiııa Kanton önerisi KKTC'ye yüzde 28.2 dûzeyinde toprak bırakılmasım öngören BM haritası bir yanda dururken Kıbns sonınunun çözümü için yenı hazır- lanan Ingiliz-Amerikan planında, Kıbns Türklerinin top- rak oranmın yüzde 25'e kadar indirilmesi istendi. Plana göre, adanın toplam alanının KKTC sınırlan içinde ka- lan yüzde 10'luk bölümünün Rumlara bırakılması öne- rildi. Planda, adanın bazı kesimlerinde Isviçre benzeri dört 'kanton' kurulması da öngörüldü. Haritaya tepki ABD ve tngiltere'nin, Türk ve Rum toplumlan liderlerini bir araya ge- tinnek için teknik düzeyde başlat- tığı yanm kalan Londra görüşme- lerinde Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti, "Önce Rumlar- la eşit egemenliğimizi belirleyin, ondan sonra haritalar masaya gelir" tavnnı ortaya koydu. Planın, 'Türk tarafi- nı bazı anayasal ve ekonomik düzenlemelerle tatmin edip büyük ölçüde toprak ödünü koparma' stratejisine dayan- dığına dikkat çekildi. Ankara rahatsız Ankara ve KKTC; BM'nin yürüt- tüğü gizli görüşmeleri, Yunan ve Rum tarafinın, kamuoyunda Kıbns için ödün verilmediği havası yarat- mak için sürekli olarak basına sızdırmasından rahatsız. Yunanistan ve Rum tarafinın, gizli diplomasi kurallannı delerek vermek zorunda kalabileceği bazı ödünler için de kamuoyunu hazırlamaya çahşmak gibi çift etkili bir po- litika izlediği vurgulandı. UU£ SMBİBRAHİMOâjrHI llltari • 10. Sayfada Sırplar kana doymuyor BM askerlerl eslr Bosnalı Mûslümanlann yaşadığı sivil yerleşim bölgelerine önceki akşam düzenledıkleri saldında 76 kişinin ölümûne neden olan Sırplar, dûn de 200 BM askerinı esır aldılar. İklncl harekât Ağır silahlann teslim edilmesi için dûn öğleye kadar sûre tanıyan NATO, sûrenin dolmasını beklemeden ikinci harekâtıru Sırpların karargâhı konumundaki Pale kentine düzenledi. Sırplardan tehdlt Sırplar, 3 esir BM askerinin direğe bağlanmış haldeki görûntülerini televizyon kanallan aracılığıyla tüm dûnyaya ulaştırdılar. Sırplar, bombardımanın sürmesi durumunda, esirleri öldüreceklerini belirttiler. • 11. Sayfada ÖzâPdan kredi yağmuruAhmet Özarın, Alman bankalanndan topladığı 120 milyon markı, 17 kuruma kredi olarak verdiği saptandı METtS DALMAN FRANKFURT/BONN - Babasınm "Tnıidye Cumhuriyeti Cumhurfoaşka- nı" sıfatını da kullanarak Frankfiırt'ta- ki DSB adındaki bankayı alan, ancak bankayı iflasa sürûkleyen ve hakkında Alman makamjannca soruşturma baş- latılan Ahmet OzaJ'ın 'tanı vetkili ban- ka' olanağını kullanarak Türkıye'de çe- şıtli şirketiere kredi açtığı ortaya çıktı. Ahmet Özal'ın DSB adlı bankasından Türkiye'de 17 şirkete kredi açıldığı sap- tandı. Kredi açılan şirketler arasında Türkiye'de Bakanlar Kurulu karanyla 1994 yılı başında tasfîye sûrecine so- kulan Marmarabank, TYT Bank ve Im- pexbank da yer aldı. 11 Ocak 1993'te ılk genel kurulda bankanın yönetim ku- rulu başkanı olan Ahmet Özal'ın, 25 Şubat 1993'e kadar geçen yaklaşık 1.5 aylık dönemde. Türkıye'deki 17 şirke- te toplam 120 milyon marklık kredi aç- tığı öğrenildi. Avrupa Birliği'nin 1 Ocak 1993 gü- nü uygulamaya gıren ve banka sahibi olmayı güçleşriren Bankacılık Yasa- sı'nın yürürlüğe girmesine 36 saat ka- la alelacele 29 Aralık 1992 gecesi DSB'nin deyır ışlemlerini gerçekleşti- ren Ahmet Özal'ın, 1993 yılının ilk gûnlennden itibaren Türkiye'ye para gönderdiğı belirlendi. Ahmet Özal'ın Frankfurt'taki ban- kasından kredi kullanan kurumlar ara- sında TYT, lmpexbank, Garantı Ban- kası, Tûrk Ekonomi Bankası, Marma- rabank. Altematıf Bank, Kentbank, Akbank, Expressbank, Aslan Grubu. Cankurtaran Holding, Borusan Hol- ding, Bayraktar Grubu. Karmetal, Tek- fen Grubu'na bağlı HBM Bau, Onur Air ve Türk Hava Yollan da yer alıyor. Alman makamlannca yürütülen araştınna sonunda DSB tarafindan Bû- lent Ener yönetımındeki Lapis Gru- bu'nun desteğinde kurulan TYT Bank'a 5 milyon dolar kredi açıldığı ve 3 milyon dolannın hemen TYT tarafin- dan 6 aylık 1.75 oranında faizle kulla- nıldığı belirlendi. 5 milyon dolarlık kredıye ek olarak 1.25'lik faiz üzenn- den 2 milyon dolarlık akreditif onayı- MArkasıSa.l9,SiL3'te Boğaziçi 'nde Ispanyol ateşi TERÖRİSTLER ifiDIR'DA KÖY BASTI: 5 ÖLÜ PKK çocukları vurdu Haber Merkezi - Batman'da 8 kışının öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı olayla ilgili sonışturma ve operasyon sürerken terönstler önceki gece Iğ- dır'da da Özdemir Köyü'ne baskın düzenleyerek dördü çocuk 5 kişıyı öldürdüler. Ağn-Patnos ka- rayolunu kesen teröristlerin ise otobüsten indir- dikleri bır kişiyi öldürdükleri bildirildi. Bat- man'daki olayda yaşamını yitırenlerden 7"si dün toprağa verildi. Olayda kullanılan bombada 'ma- ym ya da mketatar haşlıgı kullanılmış olahileceği- ni' açıklayan yetkılıler, patlamanın şiddeti nede- niyle parçalanan bazı cesetlerin 200 metre uzağa firlamış olduğunu ve bu nedenle kımlik tespitin- de zorlanıldığını söylediler. Batman'da önceki akşam Hürriyet Mahalle- si'ndeki bir mınibüs durağına bırakılmak istenir MArkasıSa. 19,SH 7'de OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Kıbns Çıkmazu.. Kıbns sorunu yeni bir çıkma- 23. m\ sürüklenmek isteniyor? Brteşmiş Milletler'in (BM) gi- rişimiyle başlayan çözüm ara- yışlan sürerkerr kurulacak bir Federal Kıbns Cumhuriyeti 1 nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği tasanmının KKTC'ye birdayat- mayı öngörmesi, elbet "Neler oluyor" sorusunu da günde- me getiriyor. Üstelik yeni hazırlanan Ingi- liz-ABD planında Kıbns Türk- lerinin toprak oranının yüzde 25'e indirilmek istenmesi, a- maçlananı açıkça ortaya ko- yuyor. Ortada yanıtlanması gere- ken bir sorun var ve o da şu: "Başbakan Tansu Çiller, KKTC'den daha tavizkâr bir politıka izlenmesini mi iste- di?.." Türkiye, 1974yılında, Kıbns Banş Harekâtı'nı gerçekleştir- di. Rum ve Türk kesımi arasın- da ateşkes durumu ise o tarih- ten ben sürüyor. Biraz genye dönüp bakıldı- ğında kimi gerçekleri görmek olası; çözümeyönelıkpürüzle- rin nerede başladığı, iyi niyet gösterilennin hangı amacayö- nelik olduğu apaçık ortada. 1985 ve 1986 yıllannda dö- nemin BM Genel Sekreteri Ja- vier Perez de Cuellar, bu aşamada daha da geiiştirilmiş olan şu belirgin öneriyi getir- mişti: "Kıbns'ta iki kesimli ve iki toplumlu bir federasyon..." Bu öneri, KKTC Cumhur- • • • MArkasıSa.l9,Sü.9'da BUGÜN Cumhuriyet'le birlikte Ordu psikolojik savaş istiyor Genelkurmay Başkanlığı tarafindan yayımlanan silahlı Kuvvetler adlı dergide 'özel savaşa karşı savunma sadece ateşli silahla yürütülmez' denildi. • 4. Sayfada Doğan Kasaroğlu öldü Eski TRT genel müdürlerinden Doğan Kasaroğlu dün vefat etti. 2 çocuk Dabası olan Kasaroğlu, Ankara'da toprağa verilecek. • 19. Sayfada BORSA ODun 48.5OO.33 Onoekı 45.837.49 DOLAR Dun 42.9OO Oncokı 43.6OO MARK Dun 30.9O0 Oncokı 31.0O0 ALTİN DunfV 534.OM Onc*fi 543,000 ANADOLU LİSELERI SINAVI SORU VE YANITLARI Yann Cumhuriyet'te 300 BÎN ÖĞRENCİ SINAVDA • 19. Sayfada 27 MAYIS 1960 Özgürlük ve '61 Anayasası • Milli Birlik Komitesi üyelerinin kurduğu vakfin amacı 1961 Anayasası 'nın değerlerini ortaya çıkarmak. Vakıf Sözcüsü Numan Esin, "1961 Anayasası'nın özgürlükçü yapısı, fikir ve ifade özgürlüğüne olan katkısı yadsınamaz" diyor. SERPtLGÜNDÜZ 27 Ma- yıs Millı Birlik Ko- mitesi ü- yeleri ve 1961 Ku- rucu Mec- lis üyeleri, 1961 Anayasası ve Çağdaş Demokrasi Vakfi'nı kurdular. Vakfın 43 kurucu üyesi ara- sında, MBK üyelen, dö- nemin bakanlan ve Kurucu Meclis üyelen bulunuyor Vakfin Türk demokrasisinin gelişmesine katkıda buluna- cak görüş ve düşünceler üre- teceği bildirildi. Vakfin Yö- netim Kurulu Başkanı MBK üyesi Numan Esin, 1961 Anayasası'nı tekrar 'vizyona' çıkartarak kazandırdığı de- ğerleri savunmak amacında olduklannı söyledi. "1961 Anayasası'mn özgürlükçü MArkasıSa. 19,Sü.3'(e 35. yd kutlaması ANKARA (Cumhu- riyet Bûrosu) - 27 Mayıs 1960 Devnmi, 35. yıl- dönümünde bugün çe- şıtli etkinliklerle anıla- cak. 27 Mayıs kutlamalan Ankara'da 1961 Anaya- sası ve Çağdaş Demok- rasi Vakfi'nca düzenle- nen etkinliklerle gerçek- leştınlecek. Kutlama programı, vakıf üyeleri, bazı öğretim üyeleri ve yazarlann bugün saat 10.00'da Anıtkabir'i zi- yaretlenyle başlayacak. Anıtkabir'deki törenin ardından saat 11.00'de, 27 Mayıs müdahalesının mArkasıSa.l9,Sü. 4te Özgürlüklerin çiğnenmesine tepkiydi ^•27 Mayıs eylemi, orta tabakalann, kendilerini ezen liberal ekonomiye ve demokratik hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasına karşı tepküerini ifade ediyordu. Orduya gereksiz yapttrtmlar uygulayan Menderes idaresinin siyasal özgünükleri daha da kısmaya gitmesi, ordudaki kızgınltg'ı büsbütün arttırmıştı. Doç. Dr. YILDIZ SERTEL • 12. Sayfada îktidar, ihtilal olacağını biliyordu • DP iktidannın ihtilalden haberi vardı. Bu görüşün en önemli tantklanndan birisi, 1960 ihtilali döneminde MÎT Başkanı olan Celal Tevfik Karasapan'dı. İhtilalden sonra kurulan înönü hükümetinde bakan olan Karasapan, Altemur Kılıç ile bana, ihtilalin nasıl yapıldığım en ince aynnttlartna kadar anlatmıştı. - KEMAL BAĞLUM • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Şanghay DolarhanelerL. ŞANGHAY - Günümüzün sihirlı sözcüğü "değişim". Pekçok "niçin'e bu sözcükle karşılık veriliyor. "Yenidün- ya düzeni" de aynı yelpazeyle nefes alıp rahatlıyor. Bütün yönleriyie baktığımızda değişim, Yugoslavya"yı altıya bölüp kana buluyor, Avrupa'da sınırlan kaldınp öz- gürîüğü arttınyor. tMnyanın diğer ucunda, Asya-Pasifik'te ise değişimin adı, ekonomik patlama, dolarfan katlama. Çin gezisinin beşinci gününde Şanghay'da gördükle- MArkasıSa.l9,SiL3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog