Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Ihtiyaçlarınız için en güvenilir çözüm, Bireysel Krediler... ?5* EMLAK BANKASI^ ^ ^ ^ " D a h a U y g a r B ı r Y i j ı m I ç ı n * ' Cumhuriyet Kredi Kartlarınız... Hem krediniz, hem ayrıcalığınız... ^ EMLAK BANKASI ^ ^ ^ ^ " D a h a U y g a r B ı r Y ı j a m I ç ı n " 7Z.1LSAY1 /15000Tl(KPy/ç;hcfeJ KURUCUSU: YIHU8 HNÂ (1924-1945) BAŞYAZARi: (1945-1991) İki kalemden 21 Mayıs 1960Doç. Dr. Yıldız Sertel, siyasal ve sosyalyönleriyle 27 Mayıs 1960 ihtilalini değerlendirdi. O dönemde Milli Birlik Komitesi basın damşmankğım yapan gazeteciyazar KemalBağlum, 27 Mayıs öncesi ve sonrasında tanık olduğu olaylan yazdı. Yarın Cumhuriyet'te Alman makamları, bankanın işlemlerinde usulsüzlük saptadı OzaTmbankasmaelkonchıMETİNDALMAN FRANKFUKT/BONN-Türki- ye'deki vergi borçlan nedeniyle yurtdışına çıkma yasagı konulan Ahmet ÖzaL şımdı de Alman ma- kamlan tarafından soruşturulu- yor. Almanya'da satın aldığı ban- ka tarafindan dağıtılan krediler geri dönmeyince, Berlın'deki Kredi fşlemleri tçin Federal Denetleme Ku- rumu, Ahmet Özal'ın bankasının fa- aliyetini durdurarak yönetici ve or- taklar hakkında soruşturma başlam. Alman makamlan, bankanın devır alınmasından yönetimine kadar bır- çok alanda usulsüzlük yapıldığını be- lirlediler. Ahmet Özal'm yasalara aykın ola- • Ahmet Özal'ın Almanya'da babasının ismini kullanarak satın aldığı bankanın faaliyetini Federal Denetleme Kurumu durdurdu. Yönetici ve ortaklar hakkında soruşturma başlatıldı. Türkiye'de mal bildiriminde bulunmayan Ahmet Özal, beyanını, banka satın alırken Alman makamlanna verdi. • Türkiye'de trilyonlara yakın borçlan bulunan Ahmet Özal mal beyanında, Almanya'da 30 milyon mark nakit parası olduğunu açıkladı. Ahmet Özal'ın Almanya'da aldığı bankaya ortak ettiği ve merkezi Londra'da gösterilen Plus şirketinin Londra'da bürosunun bile olmadığı belirlendi. rak Alman bankası aracılığıyla Tür- kiye'de tıcan ortakhk içerisinde ol- duğu kurumlara kredi verdiği savla- nıyor. Özal'ın bankaya ortak ettiği, merkezini Londra'da gösterdıği ken- disine ait Plus şirketinin Londra'da bürosunun bile olmadığı, verilen ad- resin Ahmet Özal'ın muhasebecisine ait olduğu saptandı. Özal'ın bankaya talip olurken Alman makamlanna verdiği özgeçmişinde kendisıni "Türidye Cumhuriyeti Cumhurbaş- kanı'nın oğtu" olarak tanıttığı ortaya çıktı. Bankanın, Ahmet Özal tarafin- dan, Avrupa Birliği'nin banka sahibi olabılmeyi sıkı kurallara bağladığı yasarun yürürlülüğe girmesinden bir gün önce gece yansı operasyonuyla satın alındığı anlaşıldı. Özal'ın, Tür- kiye'de TBMM Siyası Partı Liderle- ri ve Yakınlannın Mal Varlığını Araş- tırma Komisyonu'nca defalarca is- tenmesine karsın vermedığı mal bıl- dirimini, banka satın alırken Alman makamlanna sundugu bildinldi. Almanya'nın Frankfurt kentindekı bankalar semti NVestendstr 45 adre- sindeki DSB Bankası - nı almak içın 1992 yılında girişimde bulunan Ah- met Özal, ortaklığı için gerekli iznı verecek olan Berlin'deki Kredi lşlem- leri için Federal Denetleme Kuru- mu'na (Bundesaufsichtsamt fur das Kredihvesen) mal beyanını 9 Kasım 1992 tarihinde verdi. Türkiye'de tril- yonlan bulan borçlanna karşıhk Al- manya'daki beyanında 30 milyon 717 bin 600 mark (1992 rakamlanyla 165 milyar, bugünkü kur üzerinden ise yaklaşık 1 trilyon) rutannda nakit pa- rası olduğunu belirten Ahmet özal, bankalardaki nakit paraya ek olarak lstanbul Büyükdere'de bir, Antal- ya'da da üç evin sahibi olduğunu be- yan etti. Özal aynca Amenka'da ku- ruluş sermayesi 200 bin dolar olan Anglo Kazak Inc. adlı bir petrol şir- ketinin sahibi olduğunu açıkladı. Alman kayıtlanndan elde edilen bilgilere göre Ahmet Özal'ın Ameri- ka'daki petrol şirketinin adresi Dnve Suite 801,1800 Berrg, Houston, Tek- sas, USA. • Arkası Sa.6,Sü.31e ÇİN SEDPİHB... Batman'daki olayda bomba teröristin elinde patladı PKK vahşeti: 8 öKi, 20 yaralı Anayasa Mahkemesi Özden, yeniden başkan seçildi • 1961 Anayasası ile kurulan Anayasa Mahkemesi'nin tarihinde, bir üye ılk defa iki kez üst üste başkan seçildi. Görev süresi 7 mayısta sona eren Yekta Güngör Özden, dün ikinci kez Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na getirildi. ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - 1961 Anayasası ile kurulan Anayasa Mahkemesi'nin tarihinde, bır üye ilk defa iki kez üst üste başkan seçildi. Gö- rev süresi 7 mayısta sona eren Yekta M Arkası Sa. 6, Sü.3'te • Bir minibüs durağına PKK'liler tarafindan yerleştirilmek istendiği öne sürülen bombanın teröristin elinde patlaması sonucu 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Olayda üç minibüs ile bir özel otomobil parçalandı. • Olaydan sonra polis tarafindan bulunan ikinci bir bomba ise imha edildi. Başbakan Tansu Çiller, Batman Valisi Salih Şarman'a başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı gönderdi. BATMAN (Cumhuriyet) - Batman'ın Hürriyet Mahalle- si'nde bir minibüs durağına PKK'liler tarafindan yerleştiril- mek istendiği öne sürülen bom- banın teröristin elinde patla- ması sonunda meydana gelen olayda 8 kişi öldü, 20 kişi yara- landı. Patlamada üç minibüs ile M ArkasıSa. 6, Sü.9'da Yargıtay 'da dehşet aııları• Yargıtay 6. Ceza Dairesi üyelerinden Mustafa Aydm ve Zekâi Turan, Başbakanlık binasınm karşısındaki Yargıtay'ın kapısında uğradıklan silahlı saldın sonucu bacaklanndan yaralandılar. Olayın hemen arkasından yakalanan saldırganın emekli Hâkim Binbaşı Selahattin Necmioğlu olduğu öğrenildi. Akli dengesi bozuk olduğu belirtilen Necmioğlu, yurttaşlar tarafindan yakalandı. • Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Necmioğlu'nun üzerinden, "Yargıtay'da 25 yıl süren hukuk davamın halen sonuçlandınlmamasını protesto etmek için bu işi yaptım" yazıh bir not çıktı. Necmioğlu'nun, yaklaşık 10 yıl önce de, babasını tedavi eden doktoru kurşunlayarak ağır yaraladığı, aynca 1988'de Ankara'da Gökdelen önünde ateş açarak bir yurttaşı yaraladığı bildirildi. Akli dengesi bozuk emekti Hâkbn Binbaşı Selahattin Necmioğlu saldın sonrası vatandaşlar tarafindan yakalandı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yar- gıtay 6. Ceza Dairesi üyelerinden Musta- fa Aydm (50) ve Mehmet Zekâi Turan (63), Yargıtay binasının Atatürk Bulva- n 'na çıkan ana kapısı önünde, akli denge- si bozuk emekli Hâkim Binbaşı Selahat- tin Necmioğlu'nun (66) silahlı saldınsı so- nucu bacaklanndan yaralandılar. Babası- nın doktorunu da 10 yıl önce kurşunlaya- rak ağıryaraladığı belirlenen Necmioğlu, yakalandıktan sonra verdiği ifadede, tanı- madığını bildirdigi Yargıtay üyelerini, dikkat çekmek için yaraladığını söyledi. Edinilen bilgiye göre Necmioğlu, önce- ki gün Yargıtay'a giderek gün bo>ıı kapı- sında bekledığı 6. Ceza Dairesi Başkanı Necdet Mutiş ile görüşemeyince binadan aynldı. Dün sabah yine Yargıtay'a gide- rek kondorlarda dolaşan Necmioğlu, öğ- M Arkası Sa. 6, SHö'da Bosna NATO Sırplam vurdu • NATO'nun, Itarya'nm Napoli kenti yakınlannda bulunan hava üssünden havalanan NATO savaş uçaklan, Pale'de . bulunan Sırp mevziîerini bombaladı. • Saraybosna'ya 15 km uzaklıktaki Pale'ye yerel saatle 16.10'da(TSl 17.10) hava saldınsı düzenleyen uçaklann üslerine kayıp vermeden döndükleri bildirildi. • BM Koruma Gücü Komutanı Rupert Smith, Saraybosna civanndaki ağır silahlann kaldınlması için Sırp ve Boşnaklara bugün yerel saatle 12.00'ye kadar ikinci bir ültimatom verdi. • 11. Sayfada ABD-Türkiye K.Irak planında anlâsma • ABD, Kuzey Irak'ta Türkiye'ye destek verecek aktif rol üstleniyor. Türkiye ve ABD, Kuzey Irak'ta güvenliğin uzun vadede sağlanması için iki unsurlu banş planı üzerinde anlaştılar. • Ankara ve Washington arasmda Irak yönetimi ile diyalog kurulması konusundaki görüş aynlığı ise sürüyor. • ABD, PKK'ye karşı sınırda olusturulması düşünülen güvenlik ağına tekiıik yardım sağlayacak. ABD, siyasi olarak da Kuzey Irak Kürt liderleri ile temasa geçerek, uzlaşmalan ve Türkiye ile yakın işbirliği içinde çalışmalan için onlan cesaretlendirecek. 10. Sayfada Romanya Drakula turizmi • Romen ve yabancı tarihçilerin katıhmı ile gerçekleştirilecek ilk "Uluslararası Drakula Kongresi" Bükreş'te başladı. • Romanya, komünizm döneminde yasaklanan Drakula efsanesini yeniden canlandırarak ülke turizmini geliştirmeyi amaçlıyor. • //. Sayfada OLAYLAR1N ARDENDAKÎ GERÇEK Özden 'in SeçimL. Anayasa Mahkemesi'nin tarihinde ıfk kez, bir üye ikinci defa başkan seçildi. Görev süresi 7 mayısta biten Yekta Güngör Özden, tekrar Ana- yasa Mahkemesi Başkanlı- gı'na getınldi. Bu seçimin önemli bir anla- rnıvar. Yekta Güngör Özden, Ana- yasa Mahkemesi Başkanlığı görevini sürdürürken laik Tür- kiye Cumhuriyeti'nin temel il- kelerini açıkça savunduğu için, şeriatçılann sürekli eleş- tiri ve saldınlarına hedef ol- muş; saldınlann yoğunluğu ürkütücü bir düzeye tırman- mıştı. Oysa Sayın Özden, Türkiye Cumhuriyeti hukukunun te- mel kaynağına dayanıyor, anayasada yazılı ilkeleri dile getiriyordu. Kimi çevrelerin, Sayın Öz- den'in laiklik konuşmalannı yanlış yorumladıkları açıktır. Türkiye'de laikliği savun- mak, bir siyaset degildir; in- san hakları ve temel özgüriük- leri benimsemekle eşanlamlı, demokrasinin savunulmasıyla anlamdaştır. Uygarlık gereği bir toplu- mun laik olması kaçınılmaz- dır; çünkü laik olmayan bir devtette çağdaş hukuk düze- ni var olamaz. Sonuçta Yekta Güngör Öz- den'in benimsediği görüş, çağdaş hukukun doğal gere- ğini. uygarlığın birınci koşulu- nu vurgulamaktadır. Anayasa Mahkemesi Baş- kanı, işte bu tutumu yüzün- den saldınya uğradı; tehditler- le karşılaştı; can güvenliği bir sorun oldu, ama yolunda yü- rüdü. İkinci kez Anayasa Mahke- mesi Başkanlığı'na seçilmesi bu bakımdan büyük anlam ta- ••• U Arkası Sa. 6, SiL9'da VakıfBank Ankara Şehirlerarası Terminal İşletme (AŞTİ) Bürosu haftanın 7 günü, 24 saat hizmetinizde! AŞTt'de, ihtiyaç duyduğunuz her turlu bankacılık hizoveti için her gün, 24 saat hızmetımzdeyız fÇJ VUüfBonk Kupa Galatasaray'ın Tansu Çiller'in de izlediği Başbakanlık Kupası maçında Galatasaray, normal ve uzatma süresi 1 -1 biten maçta Fenerbahçe'yi penaltılarla 4-3 yendi. • Spor'da Ötanazi için bir izin daha Avustralya'nın Kuzey Bölgesi Pariamentosu, ümitsiz hastalara, doktor gözetimi attında ölüm izni verdi. MArkaSayfada BORSA Dün 45^37.49 ûnceta 4729554 DOUR! MARK VDün 43.600 Ûncekı 41925 ALTTN 0Dün 541000 Ûncekı 544.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Rüşvetin Cezası Olüm! PEKİN/ŞİAN - Ekonomik kalkınma her zaman mo- dern, insanca yaşam, sosyal refah olarak geri dönmü- yor. Sosyal bozulmalan, toplumsal değerlerde çöküntü- yü, parasal suçlardaki artışı da beraberinde getırebıliyor. Çin'deki reformların gülümseyen yüzü, yüzde 10'lann altına inmeyen kalkınma hızı, üretimde katlanarak de- vam eden artış, kentlerde modem binalann yükselme- si... Madatyonun öbür yüzü ise pek sevimli değil. Devleti yönetenler için "para" Hazine'de durduğu gibi durmuyor. Çin'in bugünkü sosyal sorunlarının başında yolsuzluk ve rüşvet geliyor. Söylentiler de "tepeden" başlıyor. m Arkası So. 6, Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog