Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

."ev" deyince EMLAK BANKASI D ı h a U y g a r B ı r Y a j a m Içı Cumhu72. TM. SAYI264C/16000II (KDV içinde) KURUCUSU: YMIHtt Mtf,/924-1545; SAgy>AZAffl: NADfc IMBİ (7945-799?) VISA Premier, Gold ve International... 150.000 $'lıkferdi kaza sigortası sağlar. AK BANKASI U / g a r B ı r Y a ş a m I ç t n Almanya'da Ahmet Ozal skandalı Ahmet Özal, Alman makamlarına kimi referans olarak gösterdi? Özal, Alman bankasını nasıl aldı? Özal satm aldığı Alman bankasını nasıl batırdı? Özal'ın bankası Türkiye'de hangi şirketlere usıılsüz olarak kredi dağıttı? Ahmet Özal'ın paravan şirketleri... Ahmet Özal'ın Almanya'daki yalan beyanı? Alman makamları nasıl dolandırıldı? Ahmet Özal adı rüşvete nasıl karıştı? Ahmet Özal'ın "Benim değil" dediği Büyükdere'deki evin esran... Yann Cumhuriyet'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sağm hedefi laikliği yıkmakŞeriatçılar devletikemiriyor• TBMM'nin çalışma saatleri ilk kez iftar saatine göre ayarlandı. • Meclis'in dua ile açılması istendi. • Ayasofya'nın ibadete açılması için önergeler verildi. • Memurlara cuma namazı izni verilmesi gündeme getirildi. • Vergilerde hac giderlerine muafîyet, cami yapımına indirim. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- Meclis'teki sağ partiler. dini inançlan kullanarak, "oy avcılığı'' yanştna girerken, ver- gı yasalanna bile dini ölçütler içeren düzenlemeler koyarak. anayasanın "laiklik" ilkesinin içinı boşaltmaya başladılar. La- iklik karşıtı gırişımler çerçeve- sinde, TBMM'nin çalışma saat- leri ılk kez bu yıl, iftar saatine göre ayarlandı. ANAP'lı Vehbi Dinçerler, Meclis'in dua ile açıl- masını isterken, iki farklı kültü- rün simgesi olan Ayasofya Mü- zesı'nin ibadete açılması için önergeler verildi. Memurlara cuma nama2i izni verilmesinın TBMM'de gündeme geririlme- si ve hac giderlerinin vergiden indırilmesi önerisinin benim- senmesiyle Islami inanışlardan sadece Sünniliğe ayncalık ta- nmması girişimleri pekiştinldi Meclis'teki sağ partiler, yeni polıtikalar üretmek yerine, hız- İayükselenRP'nin peşınetakı- larak, dini inançlann "sömürüJ- mesi" yanşına girdiler. Siyasi partiler, anayasanın laiklik ilke- sine aykm düzenlemeleri Mec- lis'in gûndemine getirmekten çekinmediler. 12 Eylül darbesinden sonra devletin dinselleştirilmesi girişi- mi hız kazanırken, son yıllarda, bu konuda TBMM bazındaki girişimlerdeyoğunlaştı. Devle- tin dinselleştirilmesi istemleri- nin öncülüğünü yapan RP, ANAP, DYP ve MHP'nin oluş- turduğu sağ ittifakın temel me- sajı, sadece Sünnı mezhebine mensup yurttaşlara oldu. Me- murlara cuma namazı izni ve- rilmesi, TBMM'nin dua ile ça- lışmalanna başlaması ve Aya- sofya Müzesi'nin ibadete açıl- ması önerilerini TBMM gûnde- mine getiren sag ittifak, mılyon- larca Alevi yurttaşın da Dıyanet tşleri Başkanlığı'nda temsil edilmesine yönelik CHP'nin ya- sa önerisine karşı çıktı. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk da devletin "Sünni- lestirilmekistendiğini" itirafet- mek zorunda kaldı. Cindoruk. Gazdosmanpaşa olaylan sonra- sında kabul ettıği Alevi dernek- leri yönericilerine, "MaaJesef devlet Sünnileştirilmek isteni- yor" itirafında bulundu. ANAP iktidan döneminde bakanlıklarda egemen olmaya başlayan, "Türk-lslam sentea" görüşü, koalisyon hükümeti dö- neminde, büyük ortak DYP'nin verdiği ödûnler nedeniyle dev- lete egemen olmaya başladı. Içişleri, Milli Eğitim gibi strate- jik bakanlıklarda, "ŞeriatçnnU- M Arkası Sa. 19, SİL3 y te • CAMİ YAPTIRANA VERGİİNDİRİMİ • 7. Sayfada • MÜMTAZ SOYSAL'DAN ANAYASA MAHKEMESt UYARISI • 19. Sayfada Turizmin gözdesi Kuşadası'ndaki imara açık alanlar, mafyanın para kaynağı oldu. Başlvîuım mafya ilişldsiÜlkücü mafya devrede Lütfi Suyolcu'nun öldürülmesi, mafyanın turizm bölgelerindeki eylemlerini gündeme getirdi. Kuşadası Belediye Başkanı Engin Berberoğlu'nun, ülkücü mafya liderlerinden Kürşat Yılmaz ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. M1İ NBfcSTn Inberi • 3. Sayfada Sindirme politikası Kuşadası'ndaki imar yolsuzluklanna karşı mücadele eden duyarlı kesimler üzerinde 'sindirme operasyonlan' düzenleyenler, kıyı yağmacılannm aslmda 196O'lı yıllardan bu yana uyguladıklan 'şiddet politikasım' sürdürüyorlar. BdNChrii habarf • 3. Sayfada DCM Savcısı Aytaç Tolay: 8. ve 162. maddeler anayasaya aykırı • îstanbul DGM Savcısı Aytaç Tolay, "Düşünceye Özgürlük" kitabının 99 yayıncısı için açtığı davada, kaldınlması tartışmalan süren TMY'nin 8. maddesi ile TCK'nin 162. maddelerinin anayasaya aykın olduğu itirazında bulundu. ~ „_ _ 1 • Savcı Aytaç Tunceh'de CHP ll Başkanı iddialannı şöyle sıralıyor: "Güvenlik güçleri köylerin çevrelerine mayın döşüyorlar. Mayınlann patlaması sonucu Pertek ilçesi Akdemir Köyü'nde davar otlatan iki kardeşin bacaklan kopmuştur. Aynca Çiçekli, Kocakoç, Nazimiye ilçelerinde ve daha pek çok yerde bu olaylar meydarîa gelmiştir" NfeHET ÇETtHUIflrn y n a • 5. Sayfada Tolay, sanıklann cezalandınlmasını 312. maddesinin 'gerekli' olduğunu söyledi. i • Sanık 'A avukatlanndan Ali Rıza Dizdar, DGM Savcısı Aytaç Tolay'm312. maddeyi, 8. madde ile aynı işlevde kullanmayı amaçladığını savundu. B 6. Sayfada 'Mafya, PKK'ye Idra ödüyor'• EmniyetGenel Müdürlüğü Kaçakçılık, Istihbarat ve Hajîkât Daresi Başkanı Tuncay Yılmaz, geçen yıl yaptıklan bir ıstihbarat çalışmasının; ingiltere-lspanya-Venezuela- Kobmbiyahattı ûzerinden Tûrkiye'ye ulaşan bir uyuşturucu şeb»ekesinin arkasında PKK'nin bulunduğunu ortaya çılea-dığını söyledi. KEMALYURTERİ ANKARA - Emniyet Genel Mü- dürlüğû Kaçakçılık, tstihbarat ve Ha- rekât Dairesi Başkam Tunca> Yümaz, Türk mafyasının, uyuşturucu organi- zasyonunu kullandıgı PKK'ye 'Idra' ödediğini açıkladı. Türkpolisince ya- pılan operasyonlann ardından ünlü Baybaşin ve Cantürk ailelerinin, Do- ğu Avrupa ülkelerinde u> r uşturucu ti- careti için yerleşik şebekeler kurdugu- na ilişkin istihbarat elde edildi. Tuncay Yılmaz. Cumhuriyet'in so- rulannı yanıtlarken geçen yıl yapılan bir uyuşturucu operasyonunun, arka- sında PKK'nin bulunduğu Türki- ye'den Kolombiya'ya kadar uzanan bir kokain şebekesinin varhğını orta- ya çıkardığını bildirdi. Yılmaz'ın açıklamalan. ana başlık- lanyla şöyle: MArkasıSa. 19,SH Fde Fotoğraf Fuarı'na davet 'Interkamera 95' adını taşıyan fuar yarın açılıyor. Türkiye'de yayımlanmış fotoğraf kitaplarının sergilendiği bir standın yanı sıra fotoğraf tarihini konu alan bir dizi konferans da fuarda yer alıyor. Fotoğraf yayıncılığına kuşbakışı bir göz atmak isteyenler Cumhuriyet Kitap'ın verdiği ücretsiz giriş davetiyesiyle fuan gezebilecek. OLAYLARIN GERÇEK Geriye ¥arı§... Heclis'te birbiri ardına gCiıdeme jiren olaylar, önü- rmizdeki gunlerde şeriatçılı- ğ^dönüksyasetçilerle, laik- IİQı savuranlar arasındaki tartışmaların belirleyici ola- cağını gösteriyoriar. Başını Refah Partisi'nin çektiği "dinci ittifak" destek görüyor. 12 Eylül'de "devlet ideolojisi" olarak ortaya sü- rülen "Türk-lslam Sente- z/"nin izJeyicileri, ilk bakışta küçük görünen girişimleri birbiri ardına yapıyorlar. Giri- şimler tek tek ele alınırlarsa aldatıcı olabilir; tümüyle ele alındıklan zaman ortaya bir başka anlam çıkacaktır. Bugün gazetemizin man- şet haberinde bu sürecin ay- nntılan sergileniyor. "Meclis çalışmalannın iftar saatine göre ayarlanması, Meclis'in dua ile açılması is- teği, Ayasofya'nın ibadete açılması için önergeler veril- mesi, memurlara cuma izni için girişim. Hac gideherinin vergiden muaf tutulması" ayn ayn ele alındığı zaman, dindarlann istekleri gibi de- ğertendirilebilir; bütünüyle bakıldığında, olayın, belli bir hedefe doğru siyasal amaç- lı stratejiyi kapsadığı görülür. Sağda, sonu ancak şeriat- çılıkta bitecek ilginç bir yanş seyrediyoruz. • • • W ArkasıSo. 19, Sü. 9'da Demirel'den dostluk mesajı: Çin Seddi'ni gezen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Düşmanlığın yerini dostluklar, banş alsa bunlara sarf edilen gayretler, insanlann temel ihtiyaçlanna ve kendisini geliştirrneye sarf edilebilir" dedi. • 19. Sayfada Darbeciler yargılanamayacak Anayasada yapılması öngörülen değişikliğe göre 12 Eylül darbesini yapanlarla Danışma Meclisi'nde görev alanlara karşı yargı yoluna başvuru yalnızca "yüz kızartıcı suçlar ve devlet sırtannı açıklama" durumuyla sınırtı tutuldu. • 5. Sayfada Gülhane Parkı'nda ip cambazı Hafta sonu Gülhane Parkı'na gişelerde kuyruk beklemeden giımek olanaksız. Binlerce kişi parka akıyor. Ana kapıdan Sarayburnu çıkışına kadar uzanan yolda yüzlerce satış kulübesi. Anayol tıklım tlklim. MArka Sayfada Sabancı'dan hükümete eleştiri işadamı Sabancı, İSO toplantısında yaptığı konuşmada hükümete çatarak "Biz sanayiciler siz yiyenlere sesleniyoruz" dedi. U9. Sayfada BORSA ûDun 47.295.54 Önceki 45.568.71 DOLAR oDun 43.925 Önceki 44.050 MARK Dun 30.450 Önceki 30.650 ALTIN Dün 544.000 Öocekı 544^00 GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Haydi Çin Sedıfi'neL PEKİN - Güne 'Enternasyonal' marşıyla başladık. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e Tiananmen Ala- nı'nın ortasındaki 'KahramanlarAnıtı'na çelenk koyarken tören bandosu sosyalist düşüncenin klasik marşıyfa eş- lik etti. Çin'in 1840'larda başlayan emperyalizmle savaşını simgeleyen figürlerle örülü Kahramanlar Anrtı'nın çevre- sinde bir tur attıktan sonra, Demirel gazetecilere yönel- di: I Arkası Sa. 19, Sü. 3te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog