Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

"ev" deyince EMLAK BANKASID a h a U y g ı r B ı r Y a } a m I ç ı n " Cumhuriyet nternatioVil... I5ö!öb & «fcaza siigp/i\sı Â BA^rtCASI 72. Yl SAYI 26438 /15000 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: IMlft HUÂ (1945-1991) Hacaloğlu: 295 kimsesiz cesetten çoğunun ölümü normal değil Kııslviılu olum dosyaları• însan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu, Adli Tıp Kurumu'ndaki kimsesiz cesetlene ilgili raporlann toplandığı dosyayı incelemeye aldı. Hacaloğlu, "Dosyadakı ölümlerin büyük çoğunluğu normal olmayan ölüm. Raporlarda ne olduğunu biımiyorum. Umanm Hasan Ocak benzeri olaylarla karşılaşmayız" dedi. tstanbul Haber Servisi - Însan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu. Adli Tıp Kurumu'ndaki kimsesiz ce- setlerle ılgılı raporlann toplandığı dosyayı incelemeye aldı. Dos- yalarda Hasan Ocak gibi raflarda kalmış otan başka kayıplann olup olmadığmı arastıracaklannı belirten Hacaloğlu. "295 kişi- ninyeraküğıdosya- daki ölümlerin bü- yük çoğunluğu nor- mal olmayan ölüm. Raporlarda ne ol- duğunu bilmiyo- rum. Umanm Ha- san Ocak benzeri olaylarla karsılaş- maytz" dedi. Însan haklann- Bakan Hacaloğlu MHP'yi engelledik • Însan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu, DYP-ŞHP hükümeti döneminde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin koalisyonun gizli ortağı olduğunu, ancak DYP-CHP hükümetinde MHP'ye kapılan kapattıklannı söyledi. I 5. Sayfada dan sorumlu Dev- let Bakanı Algan Hacaloğlu dün Ad- li Tıp Kurumu Baş- kanı Ozdemir Ko- lusayın'ı makamın- da ziyaret ederek, Hasan Ocak olayı vediğerkimliğibe- lirsiz ölümler hakkında bilgi aldı. Görüşme öncesinde gazeteci- lerin Hasan Ocak olayına ilışkin sorulannı yanıtlayan Hacaloğ- lu, kimliği belirsiz ölüm olaylannın ortaya çıkanlmasında Adli Tıp, savcılık ve güvenlik güçleri arasmda bir kopukluk olduğu- nu vurgulayarak bunu bulmaya çalıştıklannı söyledi. Hacaloğ- • Arkası Sa. 17, Sü. 6 'da" "" mafyasıgözünü turv&rte dikti Dört bir yanı betonlarla çevrikn Ege ve Akdeniz kıyılan. "rant ekonomisine bel bağlamayan" bir devlet otoritesini dört gözle bekliyor™ (Fotoğraf: CUMHURİYET) Krıılar ıııafS«ıııuı• 27 Mart 1994 yerel seçimlerinden bu yana durmadan imar planı değiştiren Kuşadası Belediye Meclisi, 3 kat imarlı parsellere 6 kat, 5 kat olanlara ise 10 kat imar izni vererek trilyonlarca liralık haksız rant sağlanan kent yağmacılığının adeta 'organizasyon merkezine' dönüştü. OKTAYEKtNCİ Türkiye'de çarpık kentleşmenin ve yağmanın, ikide bir söylendiği gi- bi sadece köyden kente göçün yarat- tığı bir sorun olmadığı; sanayileşme ve üretim yerine "rant ekonomisi- nin" benimsendıği bir süreçte başlı- ca yatınm alanının da giderek "kent- sel talan" üzennde yoğunlaştığı; böylece arsa ve arazi spekülasyonu- nun ise "sermaye biriİdmi için" en güvenilir sektör halıne geldıği, dola- yısıyla yağmacılığın toplumda ve kamu yönetiminde giderek "kurum- saHaşOgı* ve bunun sonucunda eko- nomik yaşamın hızla "mafyalaştığr Kuşadası'ndaki son gelişmelerle bir- likte daha da açığa çıktı. Hele Kuşadası'nın eskı Belediye Başkanı Lütfi Suyokunun öldürül- mesine kadar varan ve ardından ilçe- deki kamu yöneticilennin tayınleri ve açıklamalanyla süren gerilımler de gösteriyor ki yine Türkiye'de "rant kavgasır> denilınce, akla artık sadece Istanbulun gelmesi doğru değıl. Gerçı tstanbul elbette kı bu konuda lıderlığıyle yine gündemın hep başında yer almaya aday görü- nüyor; ama ülkenin güzelliklerini yağmalamak başlıca kazanç kapısı olarak genel politikanın da desteği- ni aldığı sürece, arsa ve arazi mafya- sının "iş alanı" da Türkiye'nin tüm "rant potansiyeli taşıyan" yörelerine hızla vaygınlaşıyor. Tıpkı, son yıllar- da Kuşadası'nda da olduğu gibi... M Arkası Sa. 17,Sü.3'te Yalat yolsuztuğu DGM'de• ANAP Bilecik Milletvekili Mehmet Seven, Petrol Ofısi'nin, jet yakıtlannın da tutulduğu depolanndaki akaryakıtlara kaçak ürün kanştınlması sonucu yakıtlann standartlannın bozulmasıyla sonuçlanan yolsuzlukta; PKK, DYP ve Nurculann oluşturduğu bir şebekenin parmağı bulunduğunu öne sürdü ve DGM'ye suç duyurusunda bulundu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- ANAP Bilecik Milletvekili Mehmet Seven, Petrol Ofısi'nin jet yakıtlan- nın da tutulduğu depolanndaki akar- yakıtlara kaçak ürün kanştınlması sonucu yakıtlann standartlannın bo- zulmasıyla sonuçlanan yolsuzlukta; PKK, DYP ve Nurcularla bağlanhlı bir şebekenin parmağı bulunduğunu öne sürdü. Hava Kuvvetleri Komu- tanlığı'na aitjetlerin üst üste düşme- sine, bozuk akaryakıtlann neden ol- duğu yönünde isaretler bulunduğu- nu da savunan Seven, dün Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Baş- savcılığı'na konuyla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu. Petrol Ofisi Genel Müdürü Korel Aytaç'ın, PKK'ylebağlantısı bulun- duğunu da savunan Seven, akarya- kıtlara kaçak madde katılması yol- suzluğuna DYP'li Mehmet Emin De- ğer'e ait Değer Nakliyat AŞ'nin ka- tıldığını söyledi. DGM Başsavcısı Nusret Demiral'm. Genelkurmay Başkanlığı ve Mıllı Savunma Bakan- lığı'nı arayarak Petrol Offci'nın de- poladığı akaryakıtlann tekrar tahlıl edılmesıni istedığı öğrenıldı. Seven, dün DGM Başsavcısı Nus- ret Demiral'la görüşerek Petrol Ofi- si'nde Mıllı Savunma BakanlığYyla (MSB) yapılan anlaşmalar çerçeve- sinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de dağıtılan akaryakıtlara kaçak madde kanştınlması sonucu yakıtlann stan- dartlannın bozulduğu ıddiasıyla ku- rum hakkında suç duyurusunda bu- lundu. Seven tarafından DGM Başsavcı- sı'na sunulan dilekçede şöyle denil- dı: "Yapmış olduğum araşürmalar neticesinde, Petrol Ofisi Genel Mü- düıiüğü'nde bazı işbirlikçilerle bir- likte hareket eden, kaçak yollaria yurda sokulan bozuk akaryakm ak- • Arkası Sa. 17,SH6 'da Türkiye'dekinin 70 kat fazlası Çffler'in ABD'deki veı^isi 2 milyar • Başbakan Çiller'in "tkinci vatanun" dediği ABD'de sahibi bulunduğu GCD şirketine ait Holiday Inn Oteli için 1993 yılında 47 bin 286 dolar emlak vergisi ödendi. Çiller'in ABD'deki oteli için 1993'te ödenen emlak vergisi, 44 bin liralık dolar kuru üzerinden yaklaşık 2 milyar 80 milyon lira düzeyine ulaştı. DOĞANAKIN ANKARA - Basbakan Tansu Çfller'in "tkinci \atanım" dedı- ğı ABD'de sahibi bulunduğu GCD şirketine ait Holiday Inn Ote- li için 1993 yılında 47 bin 286 dolar emlak vergisi ödendi. Çil- ler, ABD'deki tek bina için, 1993 'te, 44 bin liralık dolar kuru üze- rinden yaklaşık 2 milyar 80 milyon lira emlak vergisi öderken kendisine aitolan veGCD'yi de bünyesinde ba- nndıran Marsan Marmara Holding AŞ'nin Türkiye'de 7 yılda ödediği top- lam kurumlar ver- gisi 29 milyon 609 bin lıra gibi sembo- Ciller farkı ABD'de oturma izinli basbakan • Tansu Çıller, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, ABD'den "sosyal güvenlik numarası" ve "oturma izni" alan ilk basbakan. Çiller, 1979'da, "ikinci vatanım" dediği ABD'den "sürekli ikamet izni" aldı. • 17. Sayfada lik bır düzeyde kal- dı. Çiller ailesinın, kaynağını açıkla- yamadığı serveti için yıllarca sembolik vergiler ödediğini, Başbakan'a ait Mar- san Holding'in usulsüz vergı istisnasından yararlanarak vergi ka- çırdığını belgelerle ortaya koyan Cumhuriyet, Tansu Çiller'in M Arkası Sa. 17, Sü. l'de Cumhıırbaşkanı'ııın Uzakdoğu seferi • Cumhurbaşkam Demirel, 9 gün sürecek Çin, Endonezya ve Hong-Kong gezisine dün başladı. Kafıle aynlmadan önce vedalaşırken Nazmiye Demirel'in Tansu Çiler'i öpmediği, ancak Dilek Cindoruk'u öptüğü dikkat çekti. Uçağa özel televizyon muhabirleri alınmadı. I 9. Sayfada CANNES'EV ÖTEKİYÜZXI - Sinemanın nabzı yılda bir kez beöci en çok orada atryor işte. Oradan çıkanlacak "en i\i yönetmen'' ya da "en iyi fılm" ödülü, referansnu ustauğm tescili anlamına geü>or. Ya alışıldık, hatta kaıuksandık, hep de bu mevsim gazeteİerin birinci sâvfalanna düşen Cannes güzelleri? O konu başka. Kısaca "Cannes'ın öteld > üzü" o... Mudaka sahilde ve murJaka çıplak.» Adanuna göre erotik. adamma göre soft porno_. Medyanın, koskoca fılm festivalinin itibannı sarsmaya kadar vardırdığu yıldız adaylarının erotik "sahilde bol bol güneşlen- di" fotoğraflan yanL Yoksa bugünlerde gazetelerde başka fbtoğraflara mı balayorsunuz? (Fotoğraf: REUTERS) Cannes'dafîlmyağmuru sürüyorÖZGÜRLÜCÜN BEDELİNİ ÖDEYENLER Christopher Hampton'ın 1914'lerin dünyasmı, değerlerini gündeme getiren 'Carrington'da, Emma Thompson ve Jonathan Pryce olağanüstü bir performans sergiliyor. Bir başka İngiliz-Fransız ortak yapımı ve yine sanatçının yazgısını anlatan Ulu Grosbard'ın 'Georgia' fılminde de başanlı oyuncular var. VECOİ SJIYMfn yazw • 12. Sayfada UYANIKKEN YAŞANAN KÂBUSLAR Süleyman Cisse, 'Waati'de esirlik döneminin henüz kapanmayan derin yaralan için için kanarken iç ve dış sorunlar pençesinde kıvranan Afrika'yı ve Afrikahlan anlatıyor. îranlı yönetmen Mohsen Makhmalbaf ın 'Salam Cinema'sı ise belgesel bir filmin tazeliğini, çarpıcılı^ taşiyor. MBMET BASUTÇtTMi ytz» • 12. Sayfada nnı Hükümete rapor gönderdi IMFden iç borç uyarısı • Basbakan Tansu Çiller'in "Faizleri düşürün" talimatının ardmda, IMF'nin "İç borçlanmayı azaltın, faiz oranlannı yükseltmeyin" uyansının bulunduğu ortaya çıktı. IMF'nin geçen hafta başı hükümete gönderdiği raporunda, özellikle iç borç stokuna dikkat çekerek iç borçlanmanın istikrar programını tehlikeye sokacağı yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Bas- bakan Tansu Çiller'ın. "Faiz oranlannı dü- şürün" talimatının ardında. Uluslararası Pa- ra Fonu'nun (IMF), "İç borçlanmayı azal- dn. Faiz oranlannı yükseltme>in'" uyansının bulunduğu ortaya çıktı. IMF'nin geçen haf- ta başı hükümete gönderdıği raporunda, ıç borç stokunun ıstikrar programını tehlike- ye sokacak bir boyuta geldiği yönünde gö- rüş bildirdiği öğrenildi. Dünya Bankası'nın, IMF'nin raporu üzerine, ay başında gön- dennesi gereken 400 milyon dolarlık yapı- sal uyum kredisini, "Kredi borç ödemelerin- dekullanılacak" gerekçesiv le ertelediği bil- dirildi. Uluslararası piyasalardan borçlanmakta zorlanan hükümetin, kamu harcamalannın finasmanı için yüksek faızli ıç borçlanma polıtikası yürütmesi, IMF ve Dünya Banka- sı'nın uyanda bulunmalanyla sonuçlandı. Hazıne yetkılıleri. 1 katnlyon 200 trilyon li- raya ulasan ıç borç stokunun, bütçe üzerin- de büyük bir yük yarattığını kabul ederken "Ancak harcamalan karşılayın diyoriar. Bi- m Arkası Sa. 17, Sü. 9'da OLAYLARIN ARDINDAKI GERÇEK AğırBir DosyaL ANAP Milletvekili Mehmet Seven, ağır bir iddiayı günde- m* getirdi; DGM (Devlet Gü- veilik Mahkemesi) Başsavcı- lıg'na suç duyurusu yaptı. B»na göre Petrol Ofisi'nin de- polanndaki jet yakıtlannı bo- zan bir şebeke var. Şebekenin ardında PKK ile birlikte Nurcu tarikatından kimileri bulunu- yor. DYP'li Mehmet Emin Değer'in nakliyat şirketi de id- dialann kapsamındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verilen jet yakıtlanna yabancı madde ka- tılıyor; uçaklann üst üste düş- mesinin nedeni böylece belir- leniyor. ANAP Milletvekili Mehmet Seven, "Yapmış olduğum ça- lışmalanmda, Petrol Ofısi'nin, Milli Savunma Bakanlığı 'na ve diğer kuruluşlara dağıtım ya- pan depolanndaki akaryakıt- lann standartlara uymadığına ilişkin kesin delillerbulunmak- tadır" diyor. Bu konuda PKK ile Nurculann ve DYP üst yö- netiminden Mehmet Emin De- ğer'in işbirliğinden söz açıl- ması ilginçtir. Petrol Ofisi Ge- nel Müdürü Korel Aytaç'ın PKK ile ilişkisi de ileri sürülen savlar arasındadır. Hiç kuşkusuz bu iddialann kanıtlanması gerekmektedir. Ancak olayın bir milletvekili tarafından belgeleri içeren dosya ile birlikte DGM Baş- savcılığı'na duyurulması ve sunulması, ciddiyetini de vur- guluyor. Bir süreden beri Petrol Ofi- si'nin depolanndaki akaryakı- • • • M Arkası Sa. 17, Sü. 9'da Memur, sendika için bastırıyor imza kampanyasını başlatan kamu çalışanlan, toplusözleşme ve grev hakkını içeren düzenlemelerin bir an önce hazırlanması yolundaki isteklerini, dün TBMM Başkanlığı'na ilettiler. 1 3 . Sayfada Belçika ırkçılığa 'hayır' dedi Belçika'da öncekı gün düzenlenen federal seçimlerde halk, merkez sol koalisyona destek verirken aşın sağ, beklenen patiamayı gerçekleştiremedi. • 3. Sayfada Yılmaz'dan cuma iznine destek ANAP lideri Mesut Yılmaz Cuma namazı izni önerisine TBMM Danışma Kurulu'nda da, Genel Kurul'da da tam destek vereceklerini söyledi. • 3. Sayfada Saratoga ölüm yolculuğunda Saratoga'nın son yolculuğu Philadelphia'ya doğru sekiz gün sürecek. Orada bedeni parçalara aynlacak. UArka Sayfada Israil'den geri adım Israil'in Doğu Kudüs'te 53 hektarlık araziye el koymasıyla başlayan kriz, kamulaştırma kararının askıya alınmasıyla yumuşadı. • Arka Sayfada BORSA Dun 43.289.62 öncekı 47.181.80 DOLAR ûDür 44.250 öncekı 44.075 MARK s>Dün 30.575 öncekı 30.700 ALTIN ODün 547.000 Öncekı 547.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çin Deneyimi PEKİN - "Yeni dünya düzeni"n\n "canını sıkan" ülkele- rin başında Çin geliyor. 1989'da Dogu Avrupa ülkeleri ve Sovyetler Birliği gibi Çin Halk Cumhuriyeti de çökse, ne güzel olacaktı. Kapitalizm, dünyada egemenliğıni ilan edip "Benden büyük yok" diyecekti. Dört bir yandan kuşatılan Küba'da da Castro yönetimi düşerse, başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkeler bayram edecek. Bir "kaleyi" daha düşürmenin keyfini yaşayacak- lar. Küba ile Çin tabii bırbirıyle karşılaştırılamayacak iki ül- ke. Ortak özellikleri, yönetim biçimi olarak "sosyalizm" M Arkası Sa. 17,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog