Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Kredi Kartlarınız... Hem krediniz, hem ayrıcalığmız... EMLAK BANKASI " D a h ı U y | a r Bır Y ı j ı m İ ç i n " 72. Yt SAYI 26423 /18000 Tl (KDViçinde) CumhuriyetKURUCUSU: YIHU8 MDİ '1924-1945) BAŞYAZARI: HABİBNADİ (7945-7997) f ~T-r. .nız ıçın wgüvenilif çözüm, krediler... EM'JIK BANKASI Ozel okullar sınavı soru veyaıiıtları7. Sayfada NEWYORK lıırk Lriınu ıuruyüşu sönük geçti • ABD Başkanı Bill Clinton 14. Türk Günü Yürüyüşü'ne gönderdiği mesajda, "Sizîer kendi geleneklerinizi kutlarken büyük ulusumuza yaptığınız katkılardan dolayı gurur duyabilirsiniz" dedi. FUATKOZLUKLU NEW YORK - Geleneksel '14. Türk Günü Yürüyüşfi' dûn New York'ta yapıldı. Ana tema- sı hoşgörü ve kardeşlik olan 'Türk Yürüyüşü', ödenek yoklu- gundan geçmiş yıllara oranla sö- nük geçti. ABD Başkanı Bill Clinton gönderdiği mesajda "Sizter kendi geteneklerinizi kut- larken büyük ulusumuza yaptı- ğınız katkılardan dolayı gurur duyabilirstniz" dedı. New York'ta yaşayan bir grup Rum ve Yunanlının Türkiye aleyhtan slogan atıp küfür ede- rek protesto ettığı 'Türk Yürû- yûşü'nde Fetfaullah Gülen' in ku- MArkasıSa.6,Sü.l'de İTALYA Berlusconi îfadeden kaçıyor • Hakkındaki yolsuzluk dosyalan konusunda ifade vermesi için Milano Savcısı tarafından mahkemeye sevk edilmesi istenen Itarya'nın eski başbakanı, basın imparatoru 8ilvio Berlusconi, ifade vermeyeceğini açıkladı. • Suçlamalann "kanıtlanamamış bir varsayıma dayalı olduğunu" ileri süren Berlusconi hakkında. 'temiz eller' operasyonunu yürûten savcılar tarafindan çeşitli yolsuzluklar nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştu. • 10. Sayfada tRAN ABD'ye karşı savaş provası • Tahran-Washington gerginliği tırmanırken ABD Genelkurmay Başkanı Şalikaşvili, •'Iran, tüm bölge için en büyük potansiyel tehlikeyi oluşturmaktadır" dedi. • ABD'nin sert tutumuna karşılık Iran da geniş kapsamlı Fetih Tatbikatı düzenleyeceğini açıklayarak bir anlamda "savaş provası"na girişti. • 10. Sayfada ANAP, düşen askeri jetlerde bozuk akaryakıt kullanıldığı gerekçesiyle DGM'ye başvuruyor Yakrt yolsuzhığuStandartlara uymuyor TÜPRAŞ, MSB ve Petrol Ofisi müfettişlerinin incelemeleri sonucunda, askeri ve sivil yakıt dağıtımımn yapıldığı Petrol Ofisi îskenderun Bölge Müdürlüğü'ne ait, jet yakıtlannın da bulunduğu 3 depodaki akaryakıtın standartlara uymadığı saptandı. DYP'I! yönetici suçlandı Müfettişlerce hazırlanan raporlarda, Doğru Yol Partisi yöneticilerinden Mehmet Emin Değer'in sahibi olduğu Değer Nakliyat Limited Şirketi tarafından taşınan akaryakıtlann, rafineriden alındıktan sonra bozuklanyla değiştirildiği ileri sürüldü. ANAP, DGM'ye gidiyor ANAP Bilecik Milletvekili Mehmet Seven, Petrol Ofisi tarafından dağıtılan akaryakıtın standartlara uymadığının ortaya çıkması üzerine, sorumlulann saptanması istemiyle bugün Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne başvuruyor. ESRA YBlffln ytm • 6. Sayfada Sağduyu gabp geldi SHSünyzduR İstanbul'da pazargecesL Pankartiar hazırlanmış, masketi göstericiler öfkeli Barikatlann ardında bekhyorlar. Söylentflere, provokasyona açıkbir durum söz konusu. (Fotograflar: HATICE TUNCER) • Gaziosmanpaşa'daki olaylann belleklerdeki izi henüz silinmemişken önceki gece Istanbul Kâğıthane'deki Nurtepe Mahallesi'nde yine benzer bir oyun sahneye kondu. Üç kişinin Alevi lokantasını basıp havaya ateş açması sonucu ortalık kanştı. İstanbul Haber Servisi - Çoğunlukla Alevi vatandaşla- nn yaşadığı Kâğıthane Nurte- pe Mahallesi'nde ülkücü ol- duklan öne sürülen üç kişinin bir genci dövmesı ve havava ateş açması sonucu sokağa dö- külen insanlar sabaha kadar gösteri yaptı. CHP'li bakanla- nn devreye girmesi ve polısin müdahale etmemesiyle göste- riler büyümeden sona erdi Pazar günü akşam saatlerin- de başlayan olaylarda. saldın- yı gerçekleştiren üç kişinin ya- kalandığımn bildirilmesi. so- kaklara dökülen kalabal ığı sa- kinleştirdi. Nurtepe Mahalle- si, Şişli Fatma Gink Parkı ve • Mahallelinin tepkisine bazı gruplann yürüyüşleri ve hemen ardından da sloganlan kanştı. 'Çok ölü var' sözleri havada uçuştu. Bakan, milletvekili ve vali olay yerine gitti. Polis bu kez sakindi. Göstericiler ikna edildi, olaya neden olan üç kişi de gözaltına alındı. kahvehaneler tarandu insanlar ökdürükiü" haberleri bir anda ya- yıldı. Bunun üzerine Şişli Fatma Girik Parkı, Kâğıthane'yi Ali- beyköy'e bağlayan viyadük ve Nurtepe Mahallesi'nde ayn ayn gruplar toplandı. Viyadükte top- lanan yaklaşık 600 kişılik grup- ta saat 24.00 sıralannda yoldan geçen bir kamyonun egzozunun patlaması panik yarattı. Ateş edildiğinin sanılması üzerine bir kaç el silah sesi duyuldu. Bu sı- rada polis memuru Nihat Kaya, kolundan kurşunla hafıf yaralan- dı. Gösterilerin çıkmasından kı- sa bir süre sonra devreye giren ve güvenlik güçlerini olay yerinde Olaylann yaşandığı Nurtepe Mahallesi'ne gjden Kültür Bakam Ercan Karakaş, geceyansuıa n , r ™ ı , r y ^ k . h » î ^ » r d l d«g™ Alevi Bderfcmle görüşüyor. YanındaIstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir.nan gruplar, sabaha kadar slo- ganlar atıp halay çekti ve 05.30 sırala- nnda dağıldı Gösteriler sırasında polis, Nurtepe gi- riş ve çikışlannı kapatırken göstericiler de barikatlar kurdu. Gazetecileri de ba- rikatlann ıçine almayan göstericiler sa- baha kadar, "Nurtepe faşistiere mezar olacak", "Hasan Ocaklarölümsüzdür". "Gözaltı ve kayıplara son", "Yaşasuı Nurtepe direnisimiz", "Hasan Ocak'm hesabı sorulacak" sloganlan attılar. ts- tanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hû- seyin Kocadağ'ın emrindeki güvenlik güçleri, göstericilere müdahale etmedi. Kocadağ olaylara, bir otomobilin için- den av tüfeğıyle havava ateş açılmasının neden olduğunu söyleyerek sağ görüşlü olduklan belirlenen üç kişinin yakalana- rak gözaltına alındığını bildirdi. Fısıltı gazetesınin devTeye girmesıy- le "Nurtepe'de Akvilerin bulunduğu harfiyen uygulavın. Srvil göroü- leri sokmayın, resmi göre> liler orada ol- sun. Tahriklere kapılmayın" talimatı v erdi. Olaylar sırasında bazı göstericile- rin gözaltına alındığı öğrenildi. Istanbul'un çeşitli semtlerinde olaylar mArkasıSa.6,Sü.3'te RP, HIZLANDIRMA ÇABASINDA Cuma ıznıkrîızı suruyor• Refah Partisi, "Memurlara cuma namazı izni verilmesi"ni öngören yasa önerisinin TBMM Genel Kurulu'nda öncelikle görüşülmesi için bugün girişimde bulunacak. CHP'nin tepkisine karşın DYP'li bazı milletvekilleri de önergeye sıcak bakıyorlar. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümette, cuma namazı saatleri için memur- lara ızin verilmesini öngören yasa önerisine DYP'lilerin verdiğı destek nedeniyle olu- şan bunalım, bu hafta da sü- recek RP, Afyon Bağımsız Milletvekili Gaffar Vakın ta- rafından verilen ve TBMM Genel Kurul gündemine alı- nan yasa önensınin öncelik- le görüşülmesi konusunu bu- gün Danışma Kurulu'na ge- tirecek. Önerınin Danışma Kurulu'nda reddedilmesi du- rumunda RP, yann Genel Ku- rul'da oylama isteyecek. DYP'li milletvekillerinin büyük bölümünün, RP ve ANAP'lı milletvekilleriyle birlikte destekleyici tutumla- nnı sürdürmesi. CHP'de ra- hatsızlık yarattı CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yar- dımcısı HikmetÇetin ıle Ge- nel Sekreter Adnan Kes- kin'ın, cuma bunalımıyla il- gıli açıklama yaparak tavnnı ortaya koyması çağnsını ya- nıtsız bırakan Başbakan Tan- su ÇUfcr'in, lnebolu gezisin- de dini içeriklı mesajlar ver- mesi ve kendisine Kuran ar- mağan edilmesının ardından temel atma töreninde dua et- mesi CHP'lilenn tepkisine neden oldu. RP Genel Başkan Yardım- cısı Rıza l lucak. dün düzen- lediği basın toplantısında, cu- ma namazına bazı kurumlar- da engel olunduğunu iddia MArkasıSa.6,SiL9'da RİZE^DE TÜRK- İŞ MİTİNGİ Işçi, emeğiııi korumak içîn yürüdü • Türk- Iş yeni emeklilik yasasma tepki mitinglerinden ikincisini Rize'de gerçekleştirdi. Yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı mitingte hükümet protesto edildi. ÖMER ŞAN RİZE - Koalısyon hükü- metinin üzerinde son çalış- malan yaparak rötuşladığı yeni emeklilik yasasına tep- ki gösteren Türk-lş, bu amaç- la ikınci mitingini Rize'de düzenledi. 28 bin çay sanayii işçisi, çay üreticileri ve va- tandaşlar büyük bir dayanış- ma örneği sergılediler. Rize'de yaklaşık 35 bin ki- şinin katıldığı mitıng sırasın- da sık sık, "Kahrolsun IMF bağunsız Türkiye 1 ', "Hükfi m ArkasıSa, 6, Sü.8'de KUŞADASFNDA GERG^TİK Ozer ÇillerH DYP savundu• Eski Kuşadası Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu'nun öldürülmesinin şoku atlatılmadan bir kuyumcunun kaçınlmaya çalışılması gerginliği tırmandırdı. Emniyet müdürlüğüne çok yakın olan dükkânı basan ve rastlantı sonucu yakalanan saldırganlann, çıkanldıklan mahkemede 5'er milyon lira kefaletle serbest bırakılması büyük tepki topladı. • 6. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Oyuna Gelmeyelim... Istanbul'un Kâğıthane ilçe- siniT Nurtepe Mahallesi'nin •çoğunluğunu Alevi yurttaşlar ousturuyor... Önceki gece bir grup, Nur- 1epe Mahallesi'ndeki bir lo- Jortayı basıp slogan atmaya taşladılar: Slurtepe komünistlere urezar olacak!.." Slogan atan grup, daha sonra pompalı av tüfekleriyle saga sola ateş açmaya baş- ladılar... Otay kısa sürede Nurtepe Mahallesi'nde duyuldu ve yüzlerce Alevi yurttaş evlerin- den sokağa çıktı. Çoğunluğu- nu 15-18 yaşlartndaki gençle- rin oluşturduğu gruplar ise "Nurtepe faşistiere mezar olacak" diye gösteri yapma- ya başladı. Gaziosmanpaşa ve Ümra- niye'deki kanlı olaylann bir benzeri de Nurtepe Mahalle- si'nde gerçekleştirilmek ıste- niyordu... Bu bir provokasyondu... Kimlerdi lokantayı basan, slogan atan ve havalı av tüfe- ğiyle sağa-sola ateş edenler? lşte önemli olan buydu... Ama Nurtepe'de yaşayan Alevi yurttaşlar oyuna gelme- di... 15-18 yaşlan arasında ol- duklan gözlenen küçük grup- lar ise olaylan bir başka yöne kaydırmak ve provokatörlerin amaçlanna ulaşması için san- ki harekete geçiyorlar, elleriy- le zafer işareti yaparak işi kı- zıştırmaya çabalıyorlardı. Olay yerine Emniyet Müdü- rü Necdet Menzir, Kültür Ba- kanı Ercan Karakaş ve CHP Erztrıcan Milletvekili Halil Ib- rahim Tutu da gelmişti. Istanbul polisı çok dikkatliy- di ve sanırız Gaziosmanpaşa, Ümraniye olaylarından ders almıştı. önceki gün İstanbul'da sağduyu vardı. Bir provokas- • • • • Arkast Sa. 6, Sû. 9 'da VakıfBank Ankara Şehirlerarası Terminal İşletme (AŞTİ) Bürosu haftanın 7 gtinü, 24 saat hizmetinizde! AŞTI'de, ıhtıyaç dııvduğunuz her tûrlu bankacıhk hızmetı ıçın her gûn, 24 saat hızmetınızdeyız fff\ VbkrfBH Anday günleri sona erdi "Kadının özgür olmadığı toplumda roman olamaz" • 3. Sayfada Ecevit tam iktidar' istedl Istanbul'daki 'Gençlik Şöleni'nde DSP liderine ilgi büyüktü • 5. Sayfada Karşıyaka ve istanbulspor 1. Lig'de Birinci Lig'e yükselme grubunda Karşıyaka, Diyarbakır'ı 3-2 yendi; İstanbulspor ise Eskişehirspor'la berabere kalarak mutlu sona ulaştı. • Spor'da çillerin azınlık formülü Başbakan, CHP'nin koalisyondan çekilmesı olasılığına karşı DYP'ye yeni bir ortak arayışına girdi. • 5. Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY Evliyken Eş Aramak••• Geçen günlerde ba'şkentteki havayı anlatırken siyasetin giderek kilitlendiğini, kilitlendikçe renklendiğini vurgula- mıştım. Kilit açılmaya çalışıldıkça da yeni kapılar ortaya çı- kıyor. • Merkez sağdaki iki parti, "sağın en büyüğü" olma iddi- asını sürdürüyor. Bunu sağlama almak için parti içi düzen- lemelerin yanı sıra, dış destekler* vitrin tazeleme çabala- n dikkati çekiyor. ANAP, 12. yaşını Atatürk Spor Salonu'ada sazlı-sözlü kutladı. ANAP iktidardayken genel kgnı, muhalefetedüşün- ce eriyeceğiydı. Partinin temefinde dört eğilimin btrleştiril- mesi yatıyordu. Bu eğilimler 12 Eylül döneminde partıleri- ni bulamadıkları için ANAP içinde yer almıştı. 1986 sonra- sında her eğilimin partisi netleştikçe ANAP da erimeye H Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog