Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

21 MAY1S 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Gençlerde İstami iktidar endişesi • ANKARA (ANKA) - ANAP'ın gençlerle ilgili anketi, 18-24yaş grubundaki gençlerin fslami eğilimli bir partinin iktidara gelmesı halinde "çatışmalar" yaşanacağına kesin gözüyle baktıklannı ortaya koydu. Aralannda Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa ve Diyarbakır gibi büyûk kentlerin de yer aldığı 18 kentte 18-24 yaş grubundaki 4 bin gencin katılımıyla yaptınlan anket ılginç sonuçlar ortaya koydu. Ankete katılan gençlenn sadece yüzde 4.4'üaktifsiyasete atıldıklan takdirde RP'yi tercih edeceklerini belirtirken, gençlerin büyûk çoğunluğu, Türkiye'de gücü en fazla artan partinin RP olduğu görüsünde birleşiyor. Güneydogıı'da unuıt piyangoda • ANKARA (ANKA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden daha çok sayıda Milli Piyango bileti satıldığı bildirildi. Milli Piyango Genel Müdûrlüğü verilerine göre 1993 yılı kesin rakamlan itibanyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, ülke tüketiminin yüzde 4'üne karşılık gelen 89 milyar liralık Milli Piyango bileti satıldı. Karadeniz Bölgesi'nde 62 milyar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 35 milyar liralık piyango bilet satışı gerçekleşti. Karadeniz Bölgesi'ndeki satış Türkiye tüketiminin yüzde 2.8'ine, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki satış ise Türkiye tüketiminin yüzde 1.6'sına karşılık geliyor. DSP, Kilis'te adaymı çekti • KİLİS (Cumhurryet Güney llkri Bürosu) - Demokratik Sol Partisi (DSP) Genel Merkezi, aldığı bir kararla 4 haziranda yapılacak belediye başkanlığı seçimindeki adayını çektiğini açıkladı. 31 Ocak 1994tarihindeMHP'li Belediye Başkanı Burhan Kerküİdü'nün öldürülmesi nedeniyle yapılacak seçimlerde DSP'den aday gösterilen emekli diş hekimi Galip Uygur, adaylıktan çekildiğini bir dilekçeyle ilçe seçim kurulu başkanhğına bildirdi. Çelebjcan'dan yasa önerisi • ANKARA (ANKA)- ANAP Istanbul Millenekili Gürhan Celebican. yasal faiz ve temerrüt faizinin yükseltilmesi için yasa önerisi verdi. Gürhan Celebican TBMM Başkanlığı'na sunduğu yasa önerisinde, borçlar yasası ve Türk Ticaret Yasası'na göre faiz odenmesi gereken hallerde, miktan belirlenmesine yasal faiz oranının Merkez Bankasf nın avans işlemlerindeki faiz oranının dikkate alınmasını istedi. Celebican'ın, yasa önerisinde temerrüt faiz oranının da sözleşme ile kararlaştınlmaması durumunda aynı şekilde avans işlemlerindeki faize göre belirlenmesi öngörüldü. ANAPMKYK toplanacak • ANKARA (ANKA) - ANAP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 22 haziran pazartesi günü toplanacak. Son siyasi gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda, bir süre önce genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Cem Kozlu'nun yerine seçim yapılması da bekleniyor. Cem Kozlu'nun yerine halen basın ve propagandadan sorumlu başkan yardımcılığı görevini sürdüren Yaşar Okuyan'ın yanı sıra Istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın da ismi geçiyor. Isim konusunda bir uzlaşma sağlanamadığı takdirde seçimin ertelenebileceğı de belirtiliyor. Romanlannız ve Ansiklopedileriniz yerinizden alırur. Tel: 554 08 04 8. maddede farldı yorıımHaber Merkezi - Hükümet. DYP Is- tanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) dü- şünce açıklamayı suç sayan 8. maddesi- nin değiştirilerek kabul edilmesi ve ül- kenin bağımsızlığı veya devletin, ülke- siyle bölünmez bütünlügüne karşı pro- paganda suçlanna hapis cezası verilme- mesi önerisini reddetti. Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe TMY'nin 8. maddesinin kalkacağını, an- cak bölücü propaganda suçlannın, Türk Ceza Yasası'nın (TCY) 311. maddesine taşınacağını ve bölücü propagandaya 2 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini açıkladı. Suçun. kitle haberleşme araçla- nyla işlenmesi durumunda cezanın üçte bir oranından yanya kadar arttınlabile- ceğini belirten Daçe, cezalann ertelene- bileceğini ve paraya çevrilebileceğini söyledi. Adalet Bakanı Mehmet Moğul- tay ise "Her kim devletin, mületin bölün- mez bütünlüğünü parçalamayı hedefle- yen terör örgürünün propagandasuu ya- parsa 2-5 yıl arasında cezalandınlacak. Şiddete çağn yapmıyorsa hiçbir düşün- ceyi suç sayamayız. Kendini bilen hiç kimse terör örgütferine destek vermez" dedi. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Daçe, hükümet or- taklannın TMY'nin 8. maddesinin kaldı- rılması, doğacak boşluğun TCY'nin 311. maddesinde, bölücü propaganda ile ilgili yapılacak yeni bir düzenlemeyle doldurulması üzerinde CHP ile anlaşma sağlandığını anımsatü. Daçe, Kırca'nın, düşünce suçlannda hapis cezasının kal- dınlması, yerine sayılan propaganda ve tahrik suçlannı işleyenlerin belirli süre- ler için "gazeteci ise >azı yazamaması, milletvekili ise TBMM üyeliğinin diişü- rülmesi" gibi temel haklannda kısıtlama yapılması önerisinin kabul edilmediğıni kaydetti. "Biziıtı düzentememiz hapis cezası ön- gördiiğü halde, çıkan reaksiyon dikkate alındığında Kırcanın teklifi ne ölçüde tepki görür, tahmin etmek mümkün" di- yen Daçe, 8. maddenin kaldınlmasından sonra, TCY'nin 311. maddesinde yapıl- ması öngörülen değişikliğe ilişkin tasla- ğın henüz DYP ve CHP gruplannda de- ğerlendirilmediğine dikkat çekti. DYP'nin, önce kendi içinde oluştura- cağı komisyonun hazırlayacağı raporu tartışacağını kaydeden Daçe, teknik ça- lışmanın tamamlanmadığını söyledi. Da- çe, ana hatlanyla vanlan anlaşmaya gö- re, Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bö- lünmez bütünlügüne yönelik propagan- da suçlanna 2 yıla kadar hapis cezası ve- rilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Bu cezanın kitle iletişim araçlarıyla işlen- mesi halinde cezanın üçte bir oranından yanya kadar arttınlacağını belirten Da- çe, ancak yargıçlara takdir hakkı tanına- cağını bildirdi. Buna göre, yargıç, infazı- na hemen karar verebileceği cezanın er- telenmesine veya paraya çevnlebilmesi- ne de karar verebilecek. TMY'nin yü- rürlükteki 8. maddesine göre, verilen ha- pis cezalan paraya çevrilemiyor ve tecil edilmiyor. Terör örgütü propagandası yapanlar cezalandınlacak Moğultay, TMY'nin 8. maddesinin 4 hazirandan sonra kaldınlacağını belirte- rek " C H P ve DYP'nin mutabakata vardığı TCK'ye eklenecek yeni madde ile yalnızca terör örgütlerinin propa- gandasını yapanlar cezalandınlacak' 1 dedi. Moğultay, dün Tarabya Hâkimlere- vi'nde basın mensuplanna ve lstanbul'da görev yapan savcılara öğle yemeği verdi. Moğultay, basın mensuplannın TMY'- nin 8. maddesiyle ilgili sorulan üzerine "8. madde CHP'nin ve DYP'nin sorunu değil. Ülkenin bir ayıbının kaldınlması sonınudur. Ancak 8. maddenin kaldml- masıyla demokrasi gelecek değil. Demok- rasinin ekonomik, kültürel ve siyasal bo- yutlan vardır" dedi. 8. maddenin kaldınlması konusunda TCK'ye yeni bir madde eklenmesi koşu- luyla DYP ve CHP arasında mutabakat sağlandığını hatırlatan Moğultay "Farklı bir madde uygulanacak artık. 8. madde- de yöntem cezalandınyor. Her kim devle- tin milletin bölünmez bütünlüğünü amaçlayan terör örgürünün propaganda- sını yaparsa 2-5 \ıl arasında cezalandın- lacak. Şiddete çağrı \apmı\orsa hiçbir düşünceyi suç sayamayız. Kendini bilen hiç kimse terör örgütİerine destek ver- mez" dedi. Türkiye'deki tüm sorunlann 8. maddeden kaynaklanmadığını belirten Moğultay "Anayasa 12 Eylül anayasası- dır. 12 Eylül anayasası, özünde özgürlük olmayan bir anayasadır. Sonın otoritenin özgürlüğe dönüşmemesinden kaynakla- nıyor" diye konuştu. Moğultay, cuma namazı izni tartışmalanyla ilgili bir so- ruya da "Cuma namazıyla ilgili tepkiyi önemsiyorum, bu bir tavırdır. Çünkü Türkhe'nin laik, demokratik özelliği için önemü" şeklinde yanıtladı. CHPIi Esref Erdem: IP'nin, '19 Mayıs Bağtmsızhk ŞölenVgörkemtigeçti Istanbul Haber Servisi - Işçi Partisi (İP), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle önceki akşam Açıkhava Tiyatrosu'nda U 19 Mayıs Bağımsızlık Şöleni" düzenledi. Şölende konuşan Doğu Perinçek emperyalizmin Türkiye'yi din ve milliyet savaşlanyla yeni bir Sevr'e sürüklemek istediğini söyledi. Emperyalizmin yeni dünya düzeni adı altında 19 Mayıs 1919'da başlayan bağımsızlık tarihine saldırdığını belirten Perinçek "19 Mayıs teslim alınamamış. teslim alınamayacak bir tarihtir. Bu kez Samsun'a Zonguldak maden ocaklanndan, Petkim'den. tersaneierden çıkılmıştır" dedi. Gecede konuşan gazetemiz yazarlanndan İlhan Selçuk da emperyalizmin "küreseUeşme" adı altında dünyayı ahtapot gibi sardığmı belirterek "Her kim Id insan haklannı. toplumsal özgürlükleri savunuyor görünürken emperyalizmi gizlemeye çalışıyorsa o vatan hainidir. Ekonomiyi yabancılara devredip, halkı köleleştirmeye çahşryörlar. Arük bağımsızlık \ok, karşüıklı bağunnhk ilişkisi var dryorlar. Bir efendi ile köle arasında bağunblık iUşldsi olmaz. kölelik olur" dedi. Mustafa Kemal'ın Samsun'dan başlayan özgürlük yürüyüşünün hiç bitmeden sonsuza kadar devam edeceğini ifade eden Selçuk, "Bizim tarihimizde bir güzel insan çıkmış. Nasıl olur da biz Mustafa Kemal'i sevmeyiz. Onu sevmeyen insan karanhklann bavkuşudur" diye konuştu. Konuşmalann ardından Tuncel Kurtiz, Nâzım Hikmet'in "Şe>h Bedrettin Destanı"nı yorumladı. Grup Bulutsuzluk Özlemi, Grup Gökkuşağı, Vedat Baran'ın parçalanyla coşan izleyiciler sık sık "Kahrolsun IMF, bağunsız Türkiye'', "Hükümet istifa, Tansu Amerika'ya" sloganlan attılar. (Fotoğraflar: HATİCE TUNCER) ANKARA DEMOKRASİ PLATFORMU: Ayçin, grevin engellenmesi için tutuklandı • Ankara Demokrasi Platformu, Atilay Ayçin'in, bölücülük propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasının, Havaş grevinin engellenmesi amacı taşıdığını savundu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Demokrasi Platformu, Hava- Iş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ay- çin'in, Havaş grevinin engellenmesi amacıyla tutuklandığını savundu. Ankara Demokrasi Platformu, dün bir basın toplantısı düzenleyerek Ha- va-tş Genel Başkanı Atilay Ayçin'in, bölücülük propagandası yaptığı gerek- çesiyle tutuklanmasının. Havaş grevi- nin engellenmesi amacı taşıdığını sa- vundu. Toplantıda, Ayçin'in. Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 8. mad- desini ihlal ettiği gerekçesiyle turuk- landığı belırtilerek şöyle dendi: "Bütün bunlar, TMY'nin 8. madde- sinin kaldınlmasının gündemde oldu- ğu bir dönemde yapılıyor. Yar^ıtay'ın bozduğu karan tekrar görüşen mah- kemenin bu kadar çabuk bir sürede rutuklama karan vermesi, bu karann hangi amaçla verildiği konusunda ka- muoyu nezdinde bir sonı işareti olarak durmaktadır." J u n i o r A c c o u n t E x e c u t i v e We s e e k a j u n i o r a c c o u n t e x e c u t i v e for t e a m - w o r k in a c h a l l e n g i n e n v i r o n m e n t . Qualifications required: • At least a year with a prestigious advertising agency to have obtained enough below-the-line experience. • A good command of English. • A university degree in Business Administation, Economics or a related field. (Marketing educatıon a plus.) • An aptitude to attend to the work at hand, whether it's high noon or deep night. Please phone to arrange an intervieıv and fax your resume latest by 29th May (Monday) to: Aydil Odabaşı Phone: (212) 275 91 78 Fax: (212) 211 37 93 U L T R A Oğlumuz BURAK dünyaya geldi müjdeleriz FERAY - ERGÜN SARAÇOĞLU DOGRU ÖLÇU. DOGRUFİYAT, DOGRU HİZMET arkodaş halıcılık ve dekorasYon GALERI ATÖLYE 293 89 78 (3HAT) Nuri İyem bu ayın resimleri AFA Idtabevi GALERİSİ Beter So* 17 - Befagv bfanbul Tel: 249 22 18 Galeri Atölye ilanlarınız ıçırr 293 89 78 (3 hat) FERHAN TAYLAN ERDER 5eramil(_ Serçjisi Doğaçlama - 1 4 MAYIS - 4 HAZİRAN '95 Kadın Eserleri Kütüphanesi Fener Tel 0212 534 95 50 Tel: (0212) 260 62 19 - 227 40 09 Fax:(0212)26132 78 Nüfus hüviyet cüzdarumı, sürücü belgemi kaybettim. Geçersizdir. ZEYNEPKAYA Öğretmenden Almanca dersi verilir. Tel: 545 75 98 Şeriat devleti isteniyor • CHP Genel Sekreter Yardımcısı Eşref Erdem, din kılıfı altında ülkenin karanlığın pençesine itildiğini, açıkça şeriat devleti kurulmak istendiğini belirtti. Erdem, dini, gösteri haline dönüştürenlerin laiklikten hiçbir şey anlamadıklannı, sorunun cuma mesaisinin ötesinde olduğunu söyledi. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - CHP Genel Sekreter Yardımcısı Eşref Erdem, laikliğin ibadeti özgürce yapabilmenin gü- vencesi olduğunu vurgula- yarak, "Ancak. bugün *dm kılıfı altında, ülke karanlı- ğın pençesine irilmektedir. Bu dinin siyasallaştınlması- dır. Daha açık bir ifadeyle şeriat devleti kurulmak is- tenmektedir" dedi. Erdem. son yıllarda ibadetin göste- riye dönüştürüldügünü. Başbakan Tansu Çiller'ın de bu gösterilere alet oldu- ğunu söyledi. Erdem, dün düzenlediği basın toplantısında, CHP'- nin dine bakışının özünde laikliğin bulunduğunu söy- ledi. Türkiye'de çağdaş ge- lişmenin gericiler tarafm- dan sürekli engellendiğini vurgulayan Erdem, "Dün Dürrizadeler, Damat Ferit- ler, bugün de yeşil tespihli öriimcek kafahlar bu geliş- meye engel olmaya çalışı- yDr" dedi. 12 Eylül darbesinin geri- ci tepkileri yoğunlaştırdığı- nı belirten Erdem. "Laiklik dinsizlik değildir. Aksine ibadeti rahat yapabitmenin güvencesidir" diye konuş- tu. Türkiye'de son dönem- lerde ibadetin gösteri hali- ne dönüştürüldügünü belir- ten Erdem, Çiller'in de bu gösterilere alet olduğunu aöyledi. Erdem konuşması- nı şöyle sürdürdü: "Dini, gösteri haline dö- nüştürenlerin laiklikten hiçbir şey anlamadıkları ortadadır. Sonın cuma me- saisinin ötesindedir. Dün milli mücadelede Mustafa Kemal'e idam çıkaranların yerini, bugün onun dorinı- lerini yok etmek iste>en öriimcek ve karanhk kafa-. lılar almıştır. Sorun, cum- huriyetin rövanşını alma kalkışmasının sessizce yapı- lan hazjrlıklandır." Erdem, Türkiye'de olu- şan bu tablonun sorumlu- sunun sağ partiler olduğu- nu vurgulayarak, RP Genel Başkanı Necmettin Erba- kan'ın bir gazetede yer alan "CHP din düşmanı- dır" yolundaki sözlerine de şuyanıtı verdi: "CHP'ye 'Din düşmanf diyenler unutmamalıdniar ki; bugün konuşabiliyorlar- sa. CHP'nin nnlara sundu- ğu çok partili siyasal yaşam sayesinde konuşabili\orlar. Bu lafi 'Ben Müslümanım" diyen birine yakıştıramıyo- rum." Erdem. konuşmasının sonunda DYP'yi bu konu- larda daha "uyanık" olma- ya çağırdı. MCK değerlendirmesi: Harekât başan ile sürüyor ANKARA (Cumhuriyet Börosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başkanlı- ğında dün toplanan Milli Güvenlik . Kurulu'nda (MGK), Kuzey Irak Operas- yonu'nun ardından bölgede- ki gelişmeler, Kürt lıderlerle yapılan temaslar ve PKK'ye karşı yurtiçinde verilen mü- cadelenin ele alındığı bildi- rildi. MGK toplantısının ardın- dan Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral tsmail Hakkı Karadayı. MGK Ge- nel Sekreteri Orgeneral Do- ğan Beyazıt ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aydın tlter Başbakan]ık Ko- nutu'na geçerek Başbakan Tansu Çiller ile görüştüler. Komutanlann Konut'tan ay- nlmasının ardından Çiller ve Çetin bir sürede daha görüş- meyi sürdürdüler. Her ayın son cuma günü toplanması gelenek haline gelen MGK. Cumhurbaşka- nı Demirel'in pazartesi günü başlayacak 11 günlük Çın gezisi nedeniyle dün gerçek- leştirildi. MGK Genel Sekreterli- ği'nden yapılan açıklamada, toplantının ıçerığine ilişkin şu görüşlere yer \erildi: "Ülke gfnelinde güvenlik ve asa\iş. donımu ile bunu et- kileyen iç ve dış gelişmeler gözden geçirilmiş ve değer- lendirilmiş. ülkemizde huzur ve gü\enin sağlanması için güvenlik güçlerimizin yürüt- tüğü harekâtı büyiik bir ba- şan ile sürdürdükleri müşa- hede edilmiştir. Dünya gene- linde ve bölgemizde banş ve istikran etkileyen başlıca ge- lişmeler gözden geçirilmiş- tir." Çankaya Köşkü'nde yapı- lan MGK toplantısına Çiller, Karadayı, Çetm ve bakanlar- dan, Mehmet Gölhan. Nahit Menteşe. Erdal Inönü. Kara Kuvvetleri Komutanı Hik- met Bayar. Hava Kuv\etlen Komutanı Halis Burhan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Mıral Beyazrt, Jandarma Ge- nel Komutanı Aydın llter, Dışışleri Bakanlığı Müsteşa- n Ozdem Sanberk. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar. Olağanüstü Hal Bölee Valisi Ünal Erkan. MTT Müsteşan Sönmez Köksal. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz. MGK Genel Sekreteri Orge- neral Doğan Beyazıt ve di- ger ılgıliler katıldı. TEŞEKKÜR Eşimin doğumunda bizlerden yakın ilgisini esirgemeyen Dr. HASAN SEZGİN Dr. CEMALETTİN AYAN Dr. NİYAZİ KARAKAYA Yr. Hemşire GÜLİSTAN ÇELİK Ebe NEŞE ÇELİK Ebe FİLIZ GACAL Bebek hemşiresi NEVİN GALİPOGLU ve tüm YAŞAM HASTANESİ Personeli'ne teşekkür ederiz. FERAY-ERGÜN SARAÇOĞLU MUSTAFA EKMEKÇI ANKARA NOTLARI /1 TİLKİYLE KUYRUÖU Çoğu gazetecinin önemsemediği olaylarla, insanlarm ve tilki kurnazlığındakilerle kuyruklarının öyküsü... K İ T A P Ç I N I Z A U Ğ R A Y I N ! Konur Sokak 27/1 Kızılay-Ankara Tel: 419 38 26-27
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog