Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

21 MAYIS1995PAZAR SAYFA ANAP, 12. yıldönümünü kutladı Yılmaz: Hükümet bitkisel hayatta • Mesut Yılmaz'ın törene davet ettiği diğer partilerdeki eski ANAP'lılârdan hiç biri gelmedı, sadece Şıvgın telgraf çekti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, 10 binin ûzennde partilinin ka- tıldıgı, ANAP'm 12. kuru- luş yıldönümü törenlerinde. bir yandan iktidar yürüyüşü- nü başlattığını açıklarken, diğer yandan hükümete yük- lendi. Koalısyon hükümeti- nin 4 yıllık icraatının her alanda bir iflas ve fıyasko ile sonuçlandığını ileri süren Mesut Yılmaz, hükümetin bugün artık "bitkisel hayat- ta" olduğunu savundu. Yıl- maz, -Hükümet, Meclis'te güvenoyuna gidemeyecek kadar korkak, mecalsiz, ça- resiz ve şaşkındır'dedı Partısinın kuruluş yıldö- nümü dolayısıyla, dûn sabah önce kurucu Genel Başkan ve Türkıye'nin 8. Cumhur- başkanı TurgutOzalı Istan- bul'dakı anıt mezannda zi- yaret eden Mesut Yılmaz, Atatürk Spor Salonu'na be- rabennde eşi Berna Yıtmaz. ANAP'a katılacagı belirti- len eski Merkez Bankası Başkanı Rüştü Saracoğlu. bir süre önce ANAP'tan ay- nlan eski Genel Başkan Yar- dımcısı Metin Gürdere ve Şişli Belediye Başkanı Gü- lay Abğ ile birlikte geldi. Yılmaz, Saracoğlu, Atığ ve Yüce Divan'ın haklannda beraat karan verdiği Aydın Milletvekili Cengiz Alünka- ya, Safa Giray ve diğer yöne- ticiier, ellerini hep birlikte havaya kaldırarak salonda- kileri selamladılar. Atatürk Spor Salonu'nu dolduran ANAP'lılar.genel başkanla- nnı "Başbakan Mesut" slo- ganlanyla karşıladılar. Mesut Yılmaz. multiviz- yon gösterisinin ardmdan eşi Berna Yılmaz'la birlikte kürsüye çıktı. Berna Yıl- maz'la partilileri selamla- dıktan sonra başladığı ko- nuşmasını yaklaşık yanm saatte tamamlayan Yılmaz, "Türidye'nin şu anda icinde bulunduğu ekonomik. siyasi ve sosyal sonınlann üstesin- den getebüecek tek siyasi gü- cün, programı, birikimi ve kararhhgı ile sadece ANAP oktuğuna inanrvorum"dedı. Koalısyon hükümetinin 4 yıllık icraatının tam anla- mıyla ve her alanda iflas ve fiyasko olduğunu ileri süren Yılmaz, hükümetin bugün bitkisel hayatta olduğunu söyledi. Hükümetin Mec- lis'te güvenoyuna gidemeye- cek kadar korkak, mecalsiz, çaresiz ve şaşkın olduğunu belirten Yılmaz, şöyle de- vam etti: "Bu iktidann üç buçuk yüda ülkeyi ne kadar kötü yönettiği, ne hale getir- diği örtadadır. Bizim 2500 dolar olarak devrettiğimiz fert başma milli gelir, bugün 2000 dolann altına indL Ad- riyatik'ten Çin Seddi'ne kos- koca bir coğrafyanın liderti- ğine talipken şimdi kendi bir- liğini korumanın teiaşına düştük." Zincirieri kıracağız tktidara geldiklerinde, Allah'ın kulluğu dışında bü- tün kulluk ve kölelik zincir- lerini kıracaklannı belirten Yılmaz, duvarlan yıkacak- lannı, devleti tekrar vatan- daşın emrine ve hizmetine vereceklerini söyledi. ANAP Genel Başkanı Yılmaz, diğer partilerde bulunan eski ANAP'lılan da partinin kuruluş yıldö- nümüne çağırdığı halde bunlardan gelen olmadı. ANAP'ın kurucularından olan MHP Ankara Millet- vekili Halii Şıvgın, Yılmaz'a telgraf gönder- dı.ANAP haberine ektır. Anıtkabir'e yüriiyüş ANAP'ın 12. kuruluş yı- lı törenleri, Atatürk Spor Salonu'ndaki kutlamalann ardmdan, Anıtkabir'e yapı- lan yürüyüşle sona erdi. Ellerinde Türk ve parti bayraklan taşıyan yaklaşık 5 bin ANAP'lı, genel baş- kanlanyla birlikte Anıtka- bir'e kadar olan 2 kilomet- relik yolu yanm saatte ka- terti. LAnavatan partisi'nin kuruluşunun 12. Yıldönümü nede- ni> le Genel Başkan Mesut Yılmaz ve yaklaşık 5 bin par- tili Amtkabir'i zivaret etti. Kutlamadan Notlar Demirel ve Çiller görüntüleri yuhalandı DÜRDANE KOCAOĞLU ANKARA - ANAP'ın 12. kuruluş yıldönümünde. genel merkez tarafından hazırlanarak partililere dâ-i ğitılan 10 bin Türk bayra- ğı, ANAP bayraklarıyla birlikte dalgalandı. Ankara Atatürk Spy Salonu'nda yapılan şölende. ANAP'ın kunıluşundan bugüne de- ğin yaptığı çalışmalar mul- tivizyon gösterisi ile akta- nhrken ekrana yansıyan Curnhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Başbakan Tan- su Çiller'in görüntüleri ANLAP'lılar tarafından yu- halandı. Genel Başkan Mesıt Yılmaz'ın, salonda- ki coşkulu partilileri önce susturup scnra konuşması diklat çekti ANAP'n 12. kuruluş yıldönümü. şimdiye kadar yapılanlarian farklı bir projramla \e yoğun bir ka- tılıra eşliğınde kutlandı. Ancık. k.atılım ANAP'ın basın ve propagandadan sonmlu Başkan Yardımcı- sı ^aşar Okuyan'ın öne sûx;üğü gbi 50 bin kişi dü_2£yine uhşmadı. t O a l berim liderim' C-enel Başkanı Yılnaz, eşi Berna Ymlnaz il; birlikte saat 11 iO'da Aatürk Spor Sa- lost'nagekii. Yılmazlar'ın d partililer bir süre **Özal benim lide- rim. bOsem ki öleceğun, yi- ne onu seveceğim" şarkı- sıyla coştular. Daha sonra folklor gösterilerini izleyen ve Ankara Büyükşehir Be- lediye Orkestrasfnın mü- ziği ile Necla Akben'in tür- külerini dinleyen partililer, ellerindeki Türk ve ANAP bayraklannı sallayarak sa- londa çok hareketli bir gö- rünüm sergilediler. Partili- ler, sık sık "Başbakan Me- sut Yümaz", "Vur Viır in- lesin Tansu Çiller dinlesin" ve "Hükümet istifa"diye slogan attılar. ANAP'ın kunıluşundan bugüne ka- darki gelişmeler ve ANAP'ın çalışmalarıyla il- gili multivizyon gösterisi sırasında ekrana yansıyan Cumhurbaşkanı Demirel ile Başbakan Çiller'in gö- rüntüleri partililer tarafın- dan yuhalandı. Bu arada, eski ANAP'lı Ankara Bü- yükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Atatürk Spor Salonu'ndaki şölene bir süre katıldı. Melih Gökçek'i Yılmaz'la toka- laşırken gören partililer, "Melih yuvaya" diye tem- po tuttu. Mesut Yılmaz, eşi Berna Y'ılmaz ile beraber çıktığı kürsüde partilileri bir süre selamladı. Yılmaz'ın, ko- nuşmasında. Turgut Özal'dan fazla söz etme- mesi dikkat çekti. Türkiye'mizin, uluslararası bir finans merkezi olması yolunda, bilişim çağının ve evrensel hizmet kapsamının tüm gerekleriyle donatılmış, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yeni Binası'nm açılış törenini onurlandıran Başbakan saym Prof Dr T a n s u Ç i l l e r Devlet Bakanı saynAykon Doğan İstanbul Valisi Saym Hayri Kozalcçıoğlu İstanbul Emniyet Müdürü Saym Necdet Menzir Merkez Bankası Başkanı Saym Yaıtıan Törüner Sermaye Fiyasası Kurulu Başkanı Saym Doç Dr Ali İhsan Karacan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Saym Prof. Dr. Aydııt A y a y d ı n İstanbul Ticaret Odası Başkanı Saym Atalay Şahinoğlu , yabancı borsa başkan ve temsilcileri ' Saym Gerrit H. de Marez Oyens/ Uluslararası Menkul Kıymet Borsaları Federasyonu( FIBV ) Saym Dr. Fawzi Behzad / Bahreyn Saym Victor Papazov / Bulgaristan Saym Dr. Sedralc Sedrakian / Ermenistan Saym Zelflco Kardum / Hırvatistan Saym A. Raja'ee Salmassi / iran Saym Haim Stoessel / Israil Saym Bakht M. Nurumbetov / Kazakistan Saym Ashraff Shams El-Din / Mısır Saym Mohammed Yacoeb Memon / Pakistan Saym Grazyna Rozlucki / Polonya Saym Marian Sasik / Slovakya Saym Tomaz Rotar / Slovenya Saym llaman Shykhyev / Türkmenistan Saym Walid Asffour / Ürdün kamu ve özel kesimlerimizin diğer değerli mensuplanna, aracı kuruluş yöneticilerine ve tüm davetlilere en içten TEŞEKKURLERIMIZI SUNARIZ. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI POUTIKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Vurgun... Kuşadasfnda olup bıtenleri Cumhuriyet, aylar önce yazdı. Ülkücü mafyanın 'ihale çıkarması'nüan imar yolsuzluklarına, Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in 'Dallas Çiftlıği'ne ilışkin bir dizi 'ma- cerayf kamuoyuna yansıttı... Gerçekten neler oluyordu Kuşadası'nda? Eski Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu'nun alçakça öldü- rülmesinı mi bekliyordu gazeteler? Bugün sizlere CHP Genel Sekreteri Adnan Kes- kin ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Eşref Er- dem'e de gönderilen bir rapordan söz edeceğiz. Bu raporun, CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in eline geçip geçmediğini bilmiyoruz. Rapor, CHP'liler tarafından hazırlanmıştır. SHP- CHP birleşmesinden sonra tartışmalar daha da bü- yümüştür. Işte hazırlanan rapordan bölümler: "1- Kuşadası'nda hemen her gün biryenisi orta- ya çıkan imar yolsuzluklan yaşanmaktadır. Bunun en çarpıcı olanı CHP'lı Belediye Meclisi üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Şiikrü Karah'n/n SİT ala- nı içine yaptığı kaçak inşaattır. Kendısine Kuşada- sı'nın imar namusu teslım edilen belediye başka- nından sonra en önemli nokta ve görevdeki bu ki- şinin kaçak yapı yaptığı CHP il yönetimine iki kez bildinlmesine rağmen dısiplin kurullan çalıştınlma- mıştır. 2- Belediye Başkanı Engin Berberoğlu'nun eski Fen Işleri Amiri ve şımdıki Başdanışmanı Mahmut Gömeç'/n memur maaşıyla yaptığını iddia ettiği Çağdaş Otel'e ilave 8. kat verilmesi, kimi encümen üyelerinin yapı kooperatifçılığıne merak sarması, Kuşadası'nda günün konusudur. 3- Berberoğlu, bu kokulann yükselmemesi için sistemli bir baskı yöntemı uygulamaktadır. Kendi- sinden farklı düşünen hiç kımseye tahammül ede- meyen başkanm, bu konudaki uygulamaları, CHP'liler için utanç vericı fakat siyasi yaşamımıza örnek olacak niteliktedır. Kendisinı eleştıren Mi- marlar Odası Başkanı'nın bürosunun oturma ruh- satını ıptal etmış, suyunu kesmiş, hızını alamamış görevini kötüye kullanarak su saatini söküp götür- müş, yetmemiş 1 mılyar TL ceza yazmış ve çatı ka- tını yıkmaya kalkmıştır. Bir CHP'li meclis üyesinin susturulması ve cezalandınlması amacıyla dükkânı- nın önü yanı belediye meydanının 'ülkücü maf- ya'ya kiraya vehldiği genel basında dahi yer almış- tır. Parti üyesi ve hatta yönetım kurulundan bazı esnafa da belediye zabıtasını kullanarak baskı yap- maktan bıkmayan Berberoğlu, 50 yıllık partililerimi- zi bile benzer uygulamalarıyla lanet ettirecek nok- taya getirmiştir. Yandaşlarına ve yaygın bir kanaate göre MHP'lilere 70 adet hat dağıtmak için şoför esnafına yaptığı baskılar ise en kısa zamanda vere- ceği tepkilerie partimızi çok güç durumlara düşü- recek boyutlardadır. Son örnek bu uygulamalarma karşı çıkan SHP'nin son ilçe başkanının partiden ihracı ile ilgili yaptığı baskılardır. Berberoğlu, bu konuda zaman zaman 'Ya ben ya o' şeklindeki çıkışlarıyla il ve ilçe yöneticilerine 'aba altından sopa' göstermektedir. Kuşadası ile ilgili hayallerı ve hesaplan olanlan ol- dukça etkileyebilecek bu yöntemin başanlı olduğu- nu söylemek bıle mümkündür. 4- Kuşadası'nda MHP'nin CHP'li beıediyenin desteği ile hızla örgütlendiği ve himaye edildiği kü- çücük bir araştırma ile öğrenılebilir, Bozkurt rozeti, Kuşadası'nda ve belediyesinde prim yapmakta, öncelik ve ayncalık saölamaktadır. Bu gerçekler, geçen günlerde MHP ilçe Başkanı'nın yaptığı ba- sın toplantısında 'CHP'nın içinde önemli miktarda MHP'lınin bulunduğu' şeklinde de kamuoyuna açıklanmıştır. Bu demeçten bile yüzü kızarmayan- lar suçluluğun suskunluğu ıçindedirler. 5- Kuşadası'nda CHP iktidannın variığını iddia etmek ya aptallıktır ya vurdumduymazlıktır ya da işbirlıkçıliktir. Kuşadası'nda kayıtlı 5 bin CHP üyesi- nin 3 bini naylondur. Geri kalanın bin tanesinin de solla, sosyal demokrasiyle, 6 okla yakın-uzak hiçbir ilgisı yoktur. 5 bin üyenın 2 bin tanesı Arena prog- ramına konu olan çevre il ve ilçelerden ıthal seç- men olarak getirilmış işbiriikçı ve yağmacılardır. Ne yazık ki bunların içinde merkez ılçeye kayıtlı ve o zamandan ben il yöneticıliği yapan ve uydu kentte müteahhitlik bekleyenler de vardır. 6- Bu ve benzeri pek çok konuyu uzun uzun an- latmak ve sürdurmek mümkündür. Aslında Berbe- roğlu ve yönetıminin ne olduğu veya ne olmadığı, sosyal demokrat ılkeleri, dürüst toplum özlemleri- mizi ne denlı savunup uyguladığı ve hatta Berbe- roğlu'nun partiden hangi nedenlerle gidip hangi pazarlıklarla dönduğü partimızin eski genel başkanı ve şimdıkı genel sekreteri başta olmak üzere pek çok her kademedeki görevlı ve yetkili tarafından bilındiği halde suskun kalınması partimizin yakında başına gelebılecek yeni İSKİ rezaletlehnin zeminini oluşturacak ve bu tepkisızlikleri o zaman kendileri- ne hatırlatılacaktır." • • • _ Şimdi de gazete manşetlerinde yer alan Orhan Özbaş, Zeki Küçükberber ve Özer Çiller ilişkile- rinegelelim... Yıl 1994 ve aylardan Kasım... Tansu Çiller'in bakıcısı Suna Gönül Pelisten, Kuşadası'nın Çamtepe yöresinde 17 pafta, 366 ada 49 parsele kayıtlı yaklaşık 90 dönüm araziyi Hadi Baş ve Balatlıoğlu aılesınden 13 milyar liraya satın aldı. Bu arazi Özer Çiller'in yakın arkadaşı Or- han Özbaş'ın çiftlığiyle bıtışikti. Arazi alındıktan bir hafta sonra Aydın Köy Hiz- metleri ekiplerince buraya yol açıldı ve asfalt dökül- dü. Daha sonra elektrik trafosu dikıldi. Su kuyusu için çalışmalar başladı. Özer Bey, o dönem marinada demirli bulunan President Yatı'nda kalıyordu. 'Dallas' adlı çiftlik evi- nin yapımı için hazırlıklar yapıyordu. 1994 yılında arazi fiyatları iki misli arttı Kuşada- sı'nda... Arazi mafyası hemen devreye girdi. Dağların taş- ların imara açılması için baskı grupları oluştu. Özer Çiller, Zeki Küçükberber ve Orhan Özbaş önce DYP ilçe Başkanı Mehmet Temiz'i kenara çekip yerine ısa Üyücü'yü seçtirdiler. Özer Bey, Kuşadası'nı çok sevmişti. Her hafta sonu ya da on beş günde bir Tansu Hanım da ada- ya geliyordu. • • • Kuşadası. bir yıl içinde birdenbire değişmişti... Elbet 1980'li yılların ortalarından ıtıbaren kıyı ke- siminde 'vurgun ve soygun' başlamıştı, ama Kuşa- dası'ndaki durum çok farklıydı. Kuşadalılar ne diyordu bu olup bitenler karşısın- da? Şunu: "Çiller ailesı adaya geldi ve bizim huzurumuz kaçtı..." • Arkosı 19. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog