Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

21 MAYIS 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Vakıflara siyaset ııyansıVakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, bazı vakıflarm ülke bütünlüğüne zarar verecek hareketlerde bulunduğunu belirttiler ERGÜNAKSOY ANKARA-Bazıları, "ya- sal iahf altında gcrici faaliyet yürütmek"le suçlanan va- kıflar, siyaset yapmamalan konusunda uyanldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıflara gönderdıği genelgede, "siya- setie uğraşmayın" uyansın- da bulundu. Genelgede, bazı vakıfla- nn kuruluş amaçlanna aykı- n toplantı ve faaliyetlerde bulunduklan belırtılerek ku- ruluş amaclan dışına taşan vakıflann dağıtılacağı bildı- rildi. Vakıflar Genel Müdürlü- ğü yetkılilen, sayılan her ge- çen gün artan vakıflan de- netlemekte güçlüklerle kar- şılaştıklannı, bazı vakıflann. zaman zaman ülke bütünlü- ğüne zarar verecek faaliyet- lerde bulunduklanna dikkat çektıler. Yetkıliler, "Vakfı aletederek birtakım çahşma- lar yapılı\or. Milli Gençlik Vakfi, eline RP bayragını al- mış yürüyor'" dedıler. Vakıflar Genel Mudürlu- ğü'nün, sayılan 3 bin 283'e ulaşan vakıflan denetlemek- te zorlandığı bıldırildi. Bazı vakıflann amaç dışı faaliyetlerde bulunduğunu saptayan Vakıflar Genel Müdürlüğü. vakıflara bır ge- nelge göndererek, "siyasetie uğraşmayın'" uyansında bu-. lundu. Genelge. aynen şöy - le: "Basında ver alan haber- RP'li vakfa suç duyurusu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kurban Bayramı'nda deri toplayan Kayseri Milli Gençlik Vakfi yöneticileri hakkmda. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce savcıhğa suç duyurusunda bulunulduğu bildmldi. Hallan uyansı sonucu ortaya çıkanolay, Kayseri ValüiğTnce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. Vaiiliğin uyansı üzerine harekete geçen Vakıflar Genel Müdürlüğü, RP ile bağlantısı bilinen MGV'nin yöneticileri hakkında. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun savcılık tarafindan incelerneye alındığı, MGV yöneticilerinin. dava açılması halinde görevden alınacaklan kaydedildi. lerden 903 sayıh kanun kap- samındaki vakıflann zaman zaman \ akıf senetierinde yer alan amaçlanna a>kın top- lantılar \e faalivetler yapüğı saptanmıştır. 903 sayılı kanun kapsa- mındaki vakıflar, bu kanu- nun 73 *e 78. maddeleri bu kanunun ıngulanmasını gös- terir 2 ve 20. maddelerinde bulunan hükümlere göre vakfin gayesi dışına çıkamaz. gayesine aykın hareket ede- mezler. Buna uymadıklan takdir- de tüzüğün 23/b-c maddele- rine göre >öneticilerin görev- den uzakİaşbnlması için ge- rekli işlemlere başvurulur. 903 sayıü kanunun 78 ve81/A maddesİDe göre vakıflar a- yasetle ilgöeoemezler. Bu hu- susa uymadıklan takdirde tüzüğün 31. maddesine göre vakfin dağıaunası cihetinegi- dilir." Vakıflar Genel Müdürlü- ğü yetkilileri, vakıflann ça- lışmalannı yakından ızledik- lerini, ancak sayılan 3 bin 283'e ulaşan vakıflan denet- lemekte zorluklarla karşılaş- tıklannı bildirdiler. Yetkili- ler, şunlan söylediler: "Likenin bütünlüğüne za- rar verecek harekerJerde bu- lunan vakıflar var. Bizim va- iaflardan tek isteğimiz. ilgüi şartJann dışına çıkmamala- ndır. Vakıflann çalışmalan- nı gazetelerden okuyoruz. Milli Gençlik Vakfi ve diğer- leri geceler düzenlivorlar. Vakfi alet ederek birtakım çafaşmalar yapıyorlar. Milli Gençük Vakfi, ettne RP bayrağı almış yürüyor. Bu davranışlan saptadığımız zaman sa\ cılıklara suç duyu- rusunda bulunuyoruz. Yakrf- lann siyaset vapması yasala- ra göre vasaklanmışür. Ha- yır kurumu olarak kurulu- yorlar, daha sonra siyasete alet olıryorlar. Siyasi bir düşünceye biz- met ehnekle hem halkı yara- byorlar hem de >anbş hizmet vermiş okıyorlar." "Mantar gjbi türeyen vakıflan" denet- leyemez hale geldiklerini be- linırken Vakıflar Yasası'nda değişiklik yapılması gerek- tiğıni belirten yetkililer, ye- ni düzenlemelerle vakıflann denetim altınaalınabileceği- ni v urguladılar. Düşledikleri Istanbul'da yaşamak isteyen çok sayıda Istanbul'ludan yalnızca biri. Düşledikleri Istanbul'da yaşamak isteyenler için: ĞB O A Z I Ç I M A L İ K A N E L E R İ Istanbul'un bildik sıkıntılarından uzakta, düşledikleri gibi bir Istanbul'da yaşama fırsatını yakalayanlar yok degil! Onlar yaşama sanatına önem veren öncüler. Onlar, düşledikleri Istanbul'da yaşamak isteyen îstanbulseverler. Sinpaş'ın, Rumeli Feneri yolu üzerinde yarattığı Bogaziçi Malikanelerinde, sizi doga ile iç içe, süper konforlu ve standartlarüstü bir yaşam bekliyor. Tertemiz havası, her yapragı koruma altında ormanı ve deniziyle örnek bir çevreye sahip, ultra modern malikaneler. 0 c Sinpaş, düşledigi tstanbul'da yaşamak isteyen herkesi "Akıllı Konut"larda yaşatmaya hazır. Ayrıntıh bilgiye bir an önce ulaşın. fnanılmaz ödeme kolaylıklarıyla, bu muhteşem Hmn«wmı« malikanelerden biri mutlaka sizin olsun. İşte duslenen İstanbul, işte Bogaziçi Malikaneleri! Sarıyer'de RnmeK Feneri yolu üzeritufe Sinpaş'ın yarattığı konforlu apartmanlar. Tam 26blok ! Üstelik 26 bloktan 19. sunun insaatı bitmek tizere! Haziran "96'da tamamı bîtmis olacak ! Her biri 5. 4, ya da 3 yatak odalı, 270 mZâea 84 m2"ye kadar, dubleks ya da normal daıreler. Dubleks daireler, kajnlı yüzmc havuz ve saunalı. Malikaneler size. dunya görüşünüze uygun dckore edebilmeniz için, banda yıllardır uygulanan undecorated sistenri Be ( dekorasyoosuz ) sunuluyor. İ»te standartlarüstü özcliikleri : • Merkezi güvenKk âsteıni, çevresi güvenlik çiti ile çevrili • Eviınzdeki TV monitörü ile, apartman girisini sesh ve goruntülü kontrol • Yangın, hırsız alarm astemi • Site girisinde kontrol, özel güvenlik elemanlan • 650 dahili bathk özel telefon santralı. dahili dijital telefoa santrali aracıhgıyla. site gjrUı, sosyal tesisler ve ahşveriş merkead arasında dogrudan iledşim • Aksveris merkezi ilemalikaneler arasısda bilgisa)ar haberJestncsiyle alıs\ eris imkanı • Dogaya zarar verrneyecek mikroprosesör kontroyü LPG ısıtma sistenu • Temiz hava ve onrtana saygılı anksu antına «stemi • Tenis kortlan • Voleybol ve basketbol alanları • Yürüynj ve kosu parkurlan • Aletli jirnnastık salonu, kreş 5«îlîSS»v««i • Fıskiyeii kaskat havuziar • Özel kaynaktan su unkanı MALİKANELERİ BO«*ZÎCI MALİKANELERİ SECENEKLEfti: ÇJffl DUBLEKS ÇATI DUBLEKS ÇAH DUBLEKS ÇAT1 DUBLEKS 27ı m MALIKANE 27(ı ın' MALIKANE 231 m' MALIKANE 231 m' MALIKANE 5 ODA - SALON - DAtRE 1ÇI YUZME HAVUZU 6 ODA • SALON • SALON4 ODA 5 ODA DMRE IÇI YÜZME HAVUZU » SAUNA SALON - VERANDA * SAUNA | 9.300.000000.-TL 8 80fi nno ooo -TL 8 300 W»> 1)00-TL 7 550 00li noO.-TL BAHÇE DCBLEKS 162 m MALIKANE 4 ODA • SALON - VERANDA 5 400.00lı (XXI -TL BAHÇE DUBLEKS NCtMAL KAT GtUŞ KAT BAHÇE KAT BAHÇE KAT 138 m MALUCANE 3 ODA • SALON - VERANDA 13* m MALtKANE 3 ODA - 4 700 000 000 -TL 12» m MALIKANE i m'MALlKANE M m MAIIKAKH 3 ODA 3 ODA 2 ODA > SALON • SALON ' SALON • BALKON • BALKON VERANDA • VFR^NPA 4 7O0.0OU.O0O-TL 3 850 000 000-TL 3 20000(1 ÜOO-TL 2 325 000 000 -TL dırkonut ürttiıııı y.ıpnu Sinpas'ın. tnk'im* • .-. 165 milyon TL }xşjn;ıri,j sjhipoi.ıhilirsini; ı'iî uyt^ıııtuiHi wi'nb k. Kampanya suresi boyunca Sinpaş, pazar dahil her 3ün acık. Satıs ve daha genis bilgi için: Bu>ukdere Caddesı No-58,18 Kat 8/9, 8 0 2 9 0 M e c ı d ı y e k o y , I s l a n b u l Tcl (0212) 288 68 68 (4 hat), (0212) 275 41 50, 274 02 10 F a k s . ( 0 2 1 2 ) 2 7 3 04 69YAPt ENDÜSTRta SAN veTIC AŞ HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Yarası Olanlar Gocunmuşlar! Önümde bir mektup duruyor. Atatürk'ün kurduğu, 12 Eylül'ün kapattığı bir ku- rum adına (!) yazılmış. Atatürk'ün miras hakları çığ- nenerek el konulan kuruma, devlet tarafindan ata- nan bir "memur"un imzasını taşıyor. Mektubun altında, "Türk Tanh Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu" yazıyor. • • • İşte uzun mektubun can alıcı bölümleri: "atv televizyonunda yayınlanan 'Iktidar Oyu nu' adlı programda, tarafımdan 'Tarihımizi gençlerimi- ze, gerçek manada doğru olarak öğretmeliyiz. Doğrular Islam Ansiklopedısi'nde bile mevcuttur' demiştim (...) Sözlerimin devamında 'büyük Ata- türk de, biz her zaman hakikati arayan, onu bul- dukça da söylemeye cür'et eden ınsanlar olmalıyız demektedir' dedim. öte yandan Atatürk'ün Sam- sun'a nasıl çıktığı sorusuna da, 'Atatürk Bandırma vapuruyla Ingilizlerden kaçarak değil, İstanbul hü- kümeti tarafindan, Ingilizlerın de 'olur'uy/a 16 Mayıs 1919 günü Istanbul'dan hareketle, 19 Mayıs saba- hı Samsun'a çıkmıştır' dedim ve ekledim 'Bu bilgi- ler Islam Ansiklopedisi'nde bile var'. Vapurun bü- yüklüğü-küçüklüğü ile ilgili hiçbir şey söyleme- dim." Bu açıklamadan sonra, Prof. Halaçoğlu'nun beni suçlamaları başlıyor: 1) Kendisı hakkinda "devletin memuru olan bu adam "demiş olmamı, eskı bir bakana yakışmayan "düşük bir üslup" olarak nıtelendiriyor. "Konuştuğu dil de Atatürk'e karşıydı ve belli kı kafasının içi de" tümcemi, önyargılı olmama bağlryor. 2) Geçmişte başında bulundugum Kültür Bakan- lığı tarafindan çıkanlan 'Islam Ansiklopedısi'nin içe- riğinde nelerin yer aldığını bilmediğimı söylüyor. "Sanınm bu ansiklopedide Islami bilgiler verildığini zannediyorsunuz" diyor. • Ve ekliyor "Büyük Atatürk'ün Samsun'a şu veya bu şekilde çıkması O'nun büyükluğünü ve Türkiye için yaptık- lannı hiçbir zaman küçültmez. Ancak, yakın zama- nımıza kadar gençlerimize öğretilen lise tarih kitap- lannda buna benzer hatalar bulunmaktadır." • • • Gelelim gerçeklere. 1) atv'de tamamen Atatürk'e gölge düşürmeyi, Vahdettin'i kahramanlaştırmayı hedeflediği açık olan bır program yayınlanıyor. RP'nın propaganda işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı konu- şuyor. Bazı tarikatların ve dinsel "cemaar'ların şeyhleri ya da sözcüleri konuşuyor. Tarihsel ger- çekler altüst ediliyor. Sonunda da ekranda "Türk Tarih Kurumu Başkanı" görülüyor. Söyledikleri ortada: "Tarihimizi gençlerimize ger- çek manada doğru olarak öğretmeliyiz... Gençleri- mize öğretilen lise tarihı kıtaplannda buna benzer hatalar bulunmaktadır... Doğrular Islam Ansiklope- disi'nde bile mevcuttur..." Bilgiyi değil "kitap"\ öğretmek gibi anlatım yanlış- larını bir yana bırakıyorum. Ama "benzer hatalar"\ içeren bu sözlerin çizdiği çerçeveyı aynca yorumla- maya gerek var mı? Atatürk'ün kurduğu kurum yaşasaydı, başında bilim adamlarınca seçilmiş bır başkan bulunsaydı, acaba böyle mı konuşurdu? O ekrana bir Şerafet- tin Turan, bir Ergun Aybars. bir Ünsal Yavuz, bir Ahmet Mumcu, bır Sina Akşin çıksaydı, acaba neler söylerierdi? 2) Ben de "memur"\uk yaptım. Kuşkusuz ki, ka- mu görevtisine saygım vardır. Ama Atatürk'ün "derne/c"olarak kurduğu ve ken- di "mirasçılan" olarak belirlediği Türk Dil ve Tarih kurumlarını kapatanlara saygım yoktur. O kurumla- nn başına devletçe atanmış, hak etmediklen bir sa- nı kullanan ve Atatürk'e saygının gereğını yerine getiımeyen "memur'iara saygım yoktur. 3) Atatürk'ün kurduğu kurumu temsil ettiğinı öne süren kışinin, önce O'nun dil devriminı benimsemiş olması gerekir. "Arzu ettiği tarz... teşrif... statü... detay... mevcut" gibi sözcükleri -hiç değilse yazılı dilde- kullanmaması gerekir. Ve de "ilim adamı" değil, "bilım adamı" olması gerekir. • • • Atatürk'ü ve Kemalizmi kötülemek için, yıllardır yoğun çabalar sarf ediliyor Atatürkçü Düşünce Derneği ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de bunlarîa savaşıyor. Yalanlann karşısına gerçekleri çıkarıyor. Peki "Türk Tanh Kurumu"adını taşıyan devlet da- iresinin başındaki memuriar ne yapıyorlar? atv'den "yanıt hakkı" istediler mi? "Bize Nasıl Kıydınız?" filmindeki "büyük yalan"a karşı yargıya başvurdular mı? "Iskilipli Atıf Hoca "nın gerçek yü- zünün ne olduğunu kamuoyuna duyurmak için giri- şimde bulundular mı? Marifet bana yanıt vermek değil, Atatürk'ü ve ta- rihi karalayanlara yanıt vermektir! Eğer o karalama- lan paylaşmıyorlarsa elbette!.. Basına tanıtıldı Ümranîye Cezaevî 340 mflyara mal oldu İstanbul Haber Senisi - Ümranıye'de yaptınlan yenı E tıpı cezaevınde rutuklu ve hükûmlülere, hâkımin tafcdır ettiği cezanın aynen uygula- nacağı, aynca ceza çektinl- meyeceğı belirtıldı. Adalet Bakanlığı tarafin- dan yaptırılan Ümranîye E tıpı Cezaevı dûn basına tanı- tıldı. Adalet Bakanlığı Müs- taşarı Yusuf Kenan Doğan cezaevınde yaptığı açıkla- mada Türkiye'de çağın ko- şullanna uygun ruzmet vere- bilecek cezaevlerinin oluştu- rulması için 3 yıldır araştır- ma yapıldığını belırtti. Yapı- mma 1987 yılında başlanan ve yaklaşık 700 tutuklu ve hükümiüyü banndıracak ce- zaevı ıçın 340 mılyar lira harcandıgı bildirildi. Tünel kazılarak kaçmayı • Yapımına 1987 yılında başlanan Ümranıye E tipi Cezaevi, hizmete hazır hale getırildi. Cezaevi yaklaşık 700 tutuklu ve hükümlüyü banndıracak. onlemek amacıyla cezaevi- nın çevresıne 525-5.75 met- re yükseklikte perde duvan örüldüğûnü belirten yetkıli- ler aynca, tabanının üzenne de 15'lik demırler ile onar santimetre aralıklı çelik ka- fes ve 30 santimetre yüksek- lığınde betonla kaplandığını bildirdiler. Bu arada dûn ga- zetecılere bir öğle yemeği veren Adalet Bakanı Meh- met Moğultay, bir gazeteci- nin Ümranıye'de bir kültür merkezı yokken cezae\ı ya- pıldığını hatırlarması üzenne "Cezaevi açıyoruz. 'Nıçın açıyorsunuz'diyorsunuz. Ka- pıyoruz 'Neden kapıyorsu- nuz' diyorsunıız. Ben cezaevi yapılmaması için özgürlük \e demokrasinin artması ge- rekir diyonım" dıye konuş- tu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog